Древнегреческо-русский словарь, Υ, лист 013

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Υ > 013
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Υ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015

Лексика древнегреческого койнэ с буквы υ (часть 013) с русским переводом и комментариями.ὑποφήτωρ

-ορος и Anth. = ὑποφήτης и ὑποφῆτιςὑποφθάνω

ὑπο-φθάνω
тж. med. упреждать, предупреждать, опережать
ex. ὑποφθὰς δουρὴ περόνησεν Hom. — забежав вперед, (Ликург) пронзил (его) копьем;
τὸν ὑποφθαμένη φάτο μῦθον Hom. — упредив (Менелая), она сказала следующее;
ὑ. τινά Plut. — предупреждать кого-л. своим приходом;
ὑ. τέν ἀπόκρισιν Plut. — дать первым ответὑποφθέγγομαι

ὑπο-φθέγγομαι
произносить тихо или вполголоса Plat.
ex. ἡσυχῇ ὑπεφθέγξατο Luc. — он тихо и спокойно сказал;
ὑπεφθέγγετο τυφλόν Plut. (собака) ответила приглушенным лаем;
ὑ. τινί τι Plut. — вполголоса сказать что-л. кому-л.ὑποφθονέω

ὑπο-φθονέω
немного или втайне завидовать
ex. ὑ. τινί τινις Xen. — завидовать кому-л. в чем-л.ὑποφθόνως

ὑπο-φθόνως
с тайной завистью
ex. (ἔχειν πρός τινα Xen.)ὑποφλέγω

ὑπο-φλέγω
подогревать
ex. (λαμπάδι ὕδωρ Anth.)ὑπόφονος

ὑπό-φονος
2
тайно убивающий
ex. (Soph. - v. l. к ἐπίπονος и др.)ὑποφορά

ὑπο-φορά
<ὑποφέρω 11> отговорка, предлог
ex. ὑ. τινος Xen. — выставление чего-л. в качестве предлогаὑπόφορος

ὑπό-φορος
2
обязанный платить дань
ex. τινὰ ὑπόφορον λαβεῖν εἴς τι Plut. — заставить кого-л. платить дань чем-л.{*}ὑποφραδμοσύνη

ὑπο-φραδμοσύνη
увещание, совет
ex. (Hes. - v. l. к σῇσι δ΄ ἐπιφροσύνῃσι)ὑποφρίσσω

ὑπο-φρίσσω
атт. ὑποφρίττω немного дрожать, содрогаться Plut., Luc.ὑποφρύγιος

ὑπο-φρύγιος
2
(ρῠ) муз. гипофригийский, близкий к фригийскому
ex. (τόνος Plut.)ὑποφρυγιστί

ὑπο-φρῠγιστί
adv. муз. гипофригийски, на полуфригийский лад
ex. (ᾄδειν Arst.)ὑποφύω

ὑπο-φύω
выращивать, взращивать снизу
ex. (ποίην Hom. - in tmesi)
γίνεται ἅμα τῆς ἑτέρας ὑποφυομένης τῆς ἑτέρας ὁπλῆς ἀποβολή Arst. — по мере того, как нарастает новое копыто, старое сбрасываетсяὑποφωλεύω

ὑπο-φωλεύω
забиваться словно в пещеру, прятаться
ex. (τοίχοις Anth.)ὑποφωνέω

ὑπο-φωνέω
восклицать в ответ
ex. ἐκ μιᾶς γνώμης ὑ. Plut. — ответить единодушным крикомὑποφώνησις

ὑπο-φώνησις
-εως призыв, зов Plut.ὑποφώσκω

ὑπο-φώσκω
светать
ex. ὑποφωσκούσης ἕω Arst. — на зареὑποχάζομαι

ὑπο-χάζομαι
(aor. ὑποκεκαδόμην) несколько отступать, подаваться назад
ex. (Hom. - in tmesi)ὑποχαλινίδια

ὑπο-χᾰλῑνίδια
(ῐδ) предполож. трензель Xen.ὑπόχαλκος

ὑπό-χαλκος
2
1) снизу или внутри медный Plat.
2) поддельный, притворный, мнимый
ex. (φίλος Plut.)ὑποχαράσσω

ὑπο-χᾰράσσω
атт. ὑποχᾰράττω вырезывать снизу
ex. (Ἑλληνικοῖς γράμμασί τι Plut.)ὑποχαροπός

ὑπο-χᾰροπός
2
довольно светлый, сероватый или зеленоватый
ex. (ὄμματα Xen.)ὑποχάσκω

ὑπο-χάσκω
слегка раскрывать рот Xen.
ex. ὑποχάσκων ἐρεῖς Arph. — ты процедишь сквозь зубыὑποχαυνόω

ὑπο-χαυνόω
делать пустоватым, тщеславным
ex. (τέν φιληδονίαν Plut.)ὑπόχειρ

adj. Soph. = ὑποχείριοςὑποχείριος

ὑπο-χείριος
2 и 3
1) имеющийся под рукой, наличный
ex. (χρυσός Hom.)
2) подвластный, подчиненный
ex. (τινι Her., Aesch., Xen.)
ὑποχείριον ποιῆσαί τινι τὸ χωρίον Xen. — подчинить местность кому-л.;
ὑποχείριον λαβεῖν τι Thuc., Lys. — захватить что-л., завладеть чем-л.;
ὑποχείριον γενέσθαι τινί Aesch., Lys., Xen. — быть захваченным кем-л.;
ὑποχειρίους τὰς ἐπιστήμας ἔχειν Plat. — обладать знаниямиὑποχέω

ὑπο-χέω
1) подливать, наливать
ex. (ὀκτὼ κυάθους Men.)
2) med. подмешивать
ex. (ὑποχέεσθαι τινί τι Plut.)
ἀπιστίη πολλέ ὑπεκέχυτο τοῖσι παρεοῦσι Her. — сильное недоверие охватило присутствующих
3) подсыпать, насыпать
ex. (ῥῶπας Hom.; φύλλα ὑποκεχυμένα ὑπὸ τοῖς ποσί Her.)
4) подстилать
ex. (βοείας Hom.)
5) pass. расстилаться, простираться
ex. ( ἀέρ ὑποκέχυται Arst.)ὑποχή

ὑπ-οχή
круглая рыболовная сеть Plut.ὑποχθόνιος

ὑπο-χθόνιος
2
находящийся в подземном царстве, подземный
ex. (μάκαρες θνητοί Hes.)
ὑ. ἰέναι Eur. — отправляться в подземное царство, умирать;
ὑποχθόνιοι γενόμενοι Luc. — умершиеὑπόχθων

2, gen. ονος Anth. = ὑποχθόνιοςὑποχλέομαι

ὑπ-οχλέομαι
двигаться внизу
ex. ὑπὸ ψηφῖδες ὀχλεῦνται Hom. (льется поток, а) под ним движутся камешкиὑποχλιαίνω

ὑπο-χλιαίνω
подогревать
ex. (τι Plut.)ὑπόχλωρος

ὑπό-χλωρος
2
зеленоватый Arst.ὑπόχολος

ὑπό-χολος
2
несколько пропитанный желчью Sext.ὑποχονδριακός

ὑπο-χονδριᾰκός
3
подреберный, гипохондрический
ex. (πάθη Arst.)ὑποχόνδριον

ὑπο-χόνδριον
τό тж. pl. область тела под хрящевыми (ложными) ребрами Arst.ὑποχόνδριος

2
v. l. = ὑποχονδριακόςὕποχος

ὕπ-οχος
2
1) подчиненный, подвластный
ex. (πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα Xen.)
βασιλῆς (ион.) βασιλέως ὕποχοι μεγάλου Aesch. — цари, подвластные великому (т.е. персидскому) царю
2) повинный, виновный
ex. (τινος Dem.)ὑπόχρεος

2
Polyb. = ὑπόχρεωςὑπόχρεως

ὑπό-χρεως
2, gen. ω
1) обремененный долгами Arph.
ex. ὑ. τῶν πλουσίων Plut. — оказавшийся в долговой кабале у богачей;
ὑπόχρεων πεποιηκέναι τέν οὐσίαν Polyb. — обременить долгами (свое) имущество
2) зависимый
ex. (τινι Polyb.)
ὑ. πρός τι Polyb. — зависимый в отношении чего-л.
3) обязанный
ex. ὑ. χάριτος Plut. или τῇ χάριτί τινι Polyb. — обязанный благодарностью кому-л.ὑποχρίω

ὑπο-χρίω
смазывать, намазывать
ex. (τινί τι Her.)
ὑ. τινί Xen. — подмазывать кому-л. глаза;
ὑποχρίεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς Xen. — подводить себе глазаὑπόχρυσος

ὑπό-χρῡσος
2
1) снизу или внутри золотой Plat.
2) раззолоченный, богатый
ex. (νεανίσκος Luc.)ὑπόχυτος

ὑπό-χῠτος
2
сдобренный, подслащенный Diog.L.ὑποχωρέω

ὑπο-χωρέω
1) отходить, отступать, удаляться, уходить Hom.
ex. (ὑ. εἴς и πρός τι Thuc., ἔκ τινος Pind. и τινος Her., Xen.)
ὑ. ἐπιόντας Luc. — отступать перед нападающими;
μηδένα ὄχλον νεῶν ὑ. Thuc. — не отступать ни перед каким множеством кораблей;
ὑ. παρά τινα Thuc. — бежать к кому-л.;
ὑποχωρήσαντες φεύγουσιν Dem. — они бежали
2) уступать место
ex. (τινι Thuc., Plat.)
ὑ. τινί τινος Arph. — уступать кому-л. что-л.
3) постепенно продвигаться Pind., Xen.
4) физиол. быть выделяемым, выделяться
ex. (χολέ ὑποχωρεῖ Arst.)ὑποχώρησις

ὑπο-χώρησις
-εως
1) отход, отступление
ex. τέν πελαγίαν ὑποχώρησιν ποιεῖσθαι Polyb. — отступать морским путем
2) убежище или комната Luc.
3) физиол. выделение, преимущ. экскременты Arst.ὑποψαλάσσω

ὑπο-ψᾰλάσσω
<ψαύω> ощупывать
ex. (τινά Arph.)ὑπόψαμμος

ὑπό-ψαμμος
2
1) смешанный с песком, песчаный
ex. γῆ ὑποψαμμοτέρη Her. — супесчаная почва
2) занесенный песком
ex. (λίμνη Xen.)
3) изобилующий песчаными мелями, т.е. мелководный
ex. (θάλαττα Plut.)ὑποψαύω

ὑπο-ψαύω
соприкасаться
ex. (τινός Plut.)ὑποψία

ὑπ-οψία
ион. ὑποψίη подозрение
ex. (ἔς τινα Her.)
ὑ. τινός, πρός τι и ὑπέρ τινος Plut. — подозрение насчет чего-л.;
ὑποψίαν ἔχειν Her., Plat. — навлечь на себя подозрение, внушать недоверие;
ὑποψίας πρὸς ἀλλήλους ποιεῖν Lys. — возбуждать взаимные подозрения;
ἐν ὑποψίᾳ или δι΄ ὑποψίας ἔχειν τινά Plut. — подозрительно относиться к кому-л.ὑπόψιος

ὑπ-όψιος
2
являющийся предметом подозрения или презрения
ex. ὑ. ἄλλων Hom. — презираемый (всеми) другимиὑπόψομαι

fut. к ὑφοράωὑποψοφέω

ὑπο-ψοφέω
пощелкивать
ex. (τοῖς δακτύλοις Plut.)ὑποψωνέω

ὑπ-οψωνέω
при продаже съестных припасов обманывать
ex. (τινα Arph.)ὑποϊάχω

ὑπο-ϊάχω
(ᾰ) тихо шуметь, журчать
ex. (κρήνη ὑποϊάχει Anth.)ὑπο-

приставка со знач.
1) под- (ὑπόγειος)
2) подчиненности (ὑποστράτηγος)
3) скрытости, незаметности или постепенности (ὑπέρχομαι)
4) ослабленности качества (ὑπόλευκος)ὑπτιάζω

1) откидывать назад
ex. κάρα ὑπτιάζεται Soph. — голова запрокинулась (у спящего Филоктета)
2) гордо закидывать голову
ex. (ὑπτιάζων καὴ κατασκοπούμενος ἑαυτόν Aeschin.)ὑπτίασμα

-ατος τό опрокинутость
ex. ὑ. κειμένου πατρός Aesch. — лежащее навзничь тело отца;
ὑπτιάσμασιν χερῶν Aesch. — с закинутыми (в знак мольбы) рукамиὑπτιασμός

откидывание (тела назад) Luc.ὕπτιος

3
1) запрокинутый навзничь, лежащий на спине
ex. ὕ. πέσε Hom. — он упал навзничь;
κατεκλίθη ὕ. Plat. — он лег на спину;
ἐκτείνειν γαστέρ΄ ὑπτίαν Eur. — растягиваться животом вверх;
ἐξ ὑπτίας νεῖν Arph., Plat.; — плыть навзничь;
ὑπτίας χεῖρας ἀνατείνειν Plut. — воздевать руки ладонями вверх (т.е. с мольбой)
2) опрокинутый, перевернутый
ex. ἀσπὴς ὑπτία Thuc., Arph.; — опрокинутый (т.е. обращенный вогнутой стороной вверх) щит;
ὥσπερ γάμμα ὕπτιον Xen. — наподобие опрокинутой буквы Г;
θεῖναι κύλικα ὑπτίαν Arph. — поставить чашу полостью вверх;
ὑπτίοις σέλμασιν ναυτίλλεσθαι Soph. — плавать на опрокинутых корабельных скамьях, т.е. на обломках разбитого корабля
3) нижний, брюшной
ex. (ἔχουσι τὰ τετράποδα ζῷα, ὅσα ἄνθρωπος μόρια ἔχει ἐν τῷ πρόσθεν, κάτω, ἐν τοῖς ὑπτίοις Arst.)
4) низменный, равнинный
ex. (αἴγυπτος Her.; χώρα Plut.)
5) грам. страдательный, пассивный Diog.L.ὑπτιόω

опрокидывать
ex. ὑπτιοῦτο σκάφη νεῶν Aesch. — корабельные кузова опрокинулисьὑπωθέω

ὑπ-ωθέω
отбрасывать прочь, сбрасывать
ex. (τὸ ἔγχος ἐκ δίφροιο Hom. - in tmesi)ὑπωλένιος

ὑπ-ωλένιος
2
носимый под мышкой
ex. (φαρέτρα Theocr.)ὑπωμοσία

ὑπ-ωμοσία
юр.
1) просьба об отсрочке, подтвержденная клятвой об уважительности причины Dem.
2) опротестование законопроекта с клятвенным обязательством привлечь его автора к ответственности Dem.ὑπωπιάζω

ὑπ-ωπιάζω
1) подбить глаз
ex. ὑπωπιασμένος Arst. — с подбитыми глазами, перен. Arph. израненный, измученный
2) перен. мучить, докучать Luc.
3) NT. v. l. = ὑποπιάζωὑπώπιον

ὑπ-ώπιον
τό
1) pl. нижняя половина лица, лик
ex. νυκτὴ ἀτάλαντος ὑπώπια Hom. — ликом подобный ночи
2) синяк или кровоподтек под глазами Eur., Arph., Lys., Luc.
3) досл. пощечина, перен. оскорбление Cic.ὑπωρέη

ион. = ὑπώρειαὑπώρεια

ὑπ-ώρεια
ион. ὑπωρέη <ὄρος> тж. pl. предгорье
ex. (Ἴδης Hom.; τοῦ κιθαιρῶνος Her.; ἐν ταῖς ὑπωρείας Plat.)ὑπώρορε

эп. 3 л. sing. aor. к ὑπόρνυμιὑπωροφία

ὑπ-ωροφία
(sc. χώρα или οἰκία) чердак Diod.ὑπωρόφιος

ὑπ-ωρόφιος
2 и 3 и ὑπώροφος 2
1) находящийся под крышей, верхний
ex. (μέλαθρα Eur.)
ὑπώροφα οἰκία πλάσσειν Anth. — вить гнездо под самой крышей
2) находящийся в доме
ex. (γυναῖκες Anth.)
ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν Hom. — мы в твоем доме;
ὑπώροφος βοά Eur. — доносящийся из дома голос (по по друг. - приглушенный, ср. ὑπόροφος)ὕπωχρος

ὕπ-ωχρος
2
желтоватый, бледно-желтый Arst., Luc.Ὕργις

-ιος Гиргий (приток Танаида, ныне Донец) Her.Ὑρία

ион. Ὑρίη Гирия
1) город в Беотии Hom.
2) город в Япигии, основанный критянами Her.Ὑρκανία

Ὑρκᾰνία
Гиркания
1) область древней Персии между южн. берегом Каспийского моря, Мидией, Парфией и Маргианой, приблизительно нын. Мазандеран Xen., Plut.
2) sc. θάλασσα, Каспийское море Arst.Ὑρκανικός

Ὑρκᾰνικός
3
Plut. = Ὑρκάνιος IὙρκάνιος

I.
3
гирканский Xen.
ex. τὸ Ὑρκάνιον πέλαγος Plut. — Гирканское (ныне Каспийское) море
II.
гирканец, житель или уроженец Гиркании Her., Xen.Ὑρκανός

3
Plut. = Ὑρκάνιος IὙρμίνη

Гирмина (город в Элиде) Hom.Ὑρτακίδης

Ὑρτᾰκίδης
-ου сын Гиртака, т.е. Ἄσιος Hom.Ὕρτακος

Гиртак (троянский предводитель) Hom.ὔρχα

эол. = ὕρχηὕρχη

эол. ὔρχα глиняный горшок, жбан Arph.ὗς

ὑός и (dat. ὑΐ, acc. ὗν; pl.: ὗες, ὑῶν, ὑσί, ὗς - с в односложн. формах и с в двусложн.) кабан, свинья Hom.
ex. ὗς ἄγριος Her., Xen. — дикий кабан;
ὗς βοιωτία Pind. — беотийская свинья (о грубом человеке);
ὗς ποτ΄ Ἀθαναίαν ἔριν ἤρισεν Theocr. или ὗ. τέν или πρὸς Ἀθηνᾶν Plut. — бралась свинья учить Афину (погов. о самонадеянных невеждах);
λύειν τέν ἑαυτοῦ ὗν Arph. — давать волю своим звериным инстинктам, т.е. гневуὑσγινοβαφῆ

ὑσγῑνο-βᾰφῆ
τά пурпурные одежды Luc.ὑσγινοβαφής

ὑσγῑνο-βᾰφής
2
окрашенный в пурпур, пурпурный
ex. (ἀναξυρίδες Xen.)ὕσγινον

ὕσγῑνον
τό (растительная) пурпурная краска Anth.ὔσδος

эол. Sappho = ὄζοςὑσθῆναι

inf. aor. pass. к ὕωὙσιαί

αἱ Гисии
1) город в Арголиде Thuc.
2) город в Беотии Her., Thuc., Eur.Ὕσιρις

Hellanicus ap. Plut. = ὌσιριςὙσμῖναι

αἱ Гисмины (богини сражений) Hes.ὑσμίνη

(ῑ) схватка, сражение, бой Hom., Hes.
ex. πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ Hom. — в первых рядах сражающихсяὑσμίνηνδε

ὑσμίνην-δε
(ῑ) adv. в бой
ex. (ἰέναι Hom.)ὑσμῖνι

эп. dat. к ὑσμίνηὑσπλαγίς

ὑσπλᾱγίς
-ίδος дор. Arph. = ὕσπληγξὕσπλαγξ

-αγγος дор. Theocr. = ὕσπληγξὕσπληγξ

ὕσ-πληγξ
ηγγος и ὕσπληξ, ηγος, дор. ὕσπλαγξ -αγγος
1) стартовая веревка, ристалищный барьер Plat., Plut., Luc., Anth.
2) силок
ex. (κακὸν ὄρνισιν ὕ. Theocr.)ὕσσακος

ὕσσᾰκος
-ου и ὕσσαξ -ᾰκος pudenda muliebria Arph.ὑσσός

(лат. pilum) метательное копье Polyb., Plut.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика