Древнегреческо-русский словарь, Υ, лист 009

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Υ > 009
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Υ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015

Лексика древнегреческого койнэ с буквы υ (часть 009) с русским переводом и комментариями.ὑποθετικῶς

ὑπο-θετικῶς
предположительно, согласно предположению Sext.ὑποθέω

ὑπο-θέω
(fut. ὑποθεύσομαι)
1) нападать врасплох или из засады
ex. (ποτὴ ἐύρόν Pind.)
2) выбегать вперед, обгонять, опережать Arph., Xen.ὑποθεωρέω

ὑπο-θεωρέω
искоса разглядывать
ex. (τι Plut.)Ὑποθῆβαι

Ὑπο-θῆβαι
-ῶν αἱ Гипофивы (город близ Фив Беотийских или их предместье) Hom.ὑποθήκη

ὑπο-θήκη

1) наставление, назидание, совет
ex. (αἱ Ἡσιόδου καὴ θεόγνιδος ὑποθῆκαι Isocr.)
ἐποίεε τὰς κροίσου ὑποθήκας Her. — он последовал советам Креза
2) заклад, залог
ex. τοῖς δανεισταῖς τὰς ὑποθήκας παρέχειν Dem. — вносить заимодавцам залог;
ὑποθήκης γενομένης τῆς τιμῆς τινος Arst. — при внесении залога в размере стоимости чего-л.ὑπόθηλυς

ὑπό-θηλυς
3
немного женственный, т.е. изнеженный, утонченный
ex. (διάλεκτος ὑποθηλυτέρα Arph. ap. Sext.)ὑποθημοσύνη

ὑπο-θημοσύνη
назидание, наставление, совет Hom., Xen., Luc.ὑποθλίβω

ὑπο-θλίβω
(ῑ) немного теснить
ex. ἠρέμα τῶν ἀνέμων ὑποθλιβόντων (v. l. ἀποθλιβόντων) Luc. — при легком дуновении ветерковὑποθορυβέω

ὑπο-θορῠβέω
начинать шуметь, поднимать шум
ex. (ἔς τινα Thuc.)ὑποθράττω

ὑπο-θράττω
(= ὑποταράσσω) несколько тревожить, немного смущать
ex. (τινά Plut.)ὑποθρύπτομαι

ὑπο-θρύπτομαι
1) быть несколько изнеженным
ex. ὑποθρυπτομένη δημαγωγία Plut. — слабовольное управление народом
2) втихомолку наслаждаться
ex. ὑ. προσώπῳ (τινός) Anth. — украдкой целовать чьё-л. лицоὑποθυμιάω

ὑπο-θῡμιάω
окуривать
ex. (τῷ θείῳ τι Luc.)ὑποθυμίς

ὑπο-θῡμίς
I.
-ίδος <θυμίαω> венок из пахучих цветов на шее Sappho, Anacr., Plut.
II.
(ίδος) ἠ гипотимида (неизвестная нам птица) Arph.ὑπόθυψις

ὑπό-θυψις
-εως <τύφω> досл. поджигание, перен. подстрекание Polyb.ὑποθωπεύω

ὑπο-θωπεύω
ласкать, ласково поглаживать
ex. (τινά Arph.)
οὐδὲν ὑποθωπεύσας Her. — без всякой лестиὑποθωρήσσομαι

ὑπο-θωρήσσομαι
тайно вооружаться
ex. λόχῳ ὑ. Hom. — тайно готовить засадуὑποίγνυμι

ὑπ-οίγνῡμι
приотворять
ex. (τέν θύραν Arph.)ὑποικέω

ὑπ-οικέω
обитать внизу
ex. ὑ. τῷ βορέᾳ Arst. — жить на севереὑποικίζομαι

ὑπ-οικίζομαι
селиться внизу
ex. τέν βῶλον ταραντίνων ὑπῳκίσατο Anth. — он погребен в Тарентской землеὑποικοδομέω

ὑπ-οικοδομέω
строить с основания или ремонтировать снизу
ex. ὑ. τοῦ τείχους Luc. — ремонтировать часть основания стеныὑποικουρέω

ὑπ-οικουρέω
1) обитать внутри, таиться
ex. (ἐν τῇ ψυχῇ Luc.)
ὑποικουρουμένη ὀργή Polyb. — затаенный гнев;
ἀμορφία ὑποικουροῦσα Luc. — внутреннее безобразие
2) закрадываться, прокрадываться
ex. νόσος ὑποικούρησεν αὐτούς Plut. — мало-помалу болезнь охватила их (всех)
3) склонять на свою сторону, сманивать, мутить
ex. (τέν στρατιάν Plut.)
4) подкупать
ex. (χρήμασι τοὺς ἄρχοντας Plut.)
5) интриговать, втайне затевать
ex. (τι Arph.)ὑποιμώζω

ὑπ-οιμώζω
украдкой рыдать Luc.ὑποκαθαίρω

ὑπο-καθαίρω
прочищать
ex. (τὸ σῶμα Plut.)ὑποκάθημαι

ὑπο-κάθημαι
ион. ὑποκάτημαι
1) поселиться, обитать, находиться
ex. (ἐν τῇ πόλει Her.)
2) притаиться, устраивать засаду
ex. οἱ ὑποκαθήμενοι Xen. — сидящие в засаде
3) поджидать из засады
ex. (τὸν βάρβαρον Her.)
4) вкрадываться, закрадываться
ex. ὑποκαθημένη αὐτῷ ὀργή Polyb. — овладевший им мало-помалу гнев;
δεισιδαιμονία ὑποκαθημένη Plut. — исподволь укоренившееся суевериеὑποκαθίζω

ὑπο-καθίζω
тж. med.
1) садиться в засаду
ex. (ὑποκαθίζεσθαι ὑπὸ τῷ τείχει Xen.)
ὑποκαθίσας Polyb. — спрятавшись в засаде
2) оседать, опускаться
ex. τὰ βαρύτατα ὑπεκάθιζεν Plut. — самые тяжелые вещества осели;
τὰ ὑποκαθίζοντα Plut. — осадокὑποκαίω

ὑπο-καίω
атт. ὑποκάω
1) разжигать внизу
ex. (τὸ πῦρ Luc.)
τὸ ὑποκαόμενον πῦρ Arst. — горящий внизу огонь
2) поджигать, сжигать снизу
ex. (τι Her. и τινά Diod.)ὑποκάμπτω

ὑπο-κάμπτω
1) подгибать назад
ex. (γλωχῖνα Hom. - in tmesi)
2) поворачивать назад, петлять Xen.
ex. μήθ΄ ὑπεράρας μήθ΄ ὑποκάμψας καιρόν Aesch. — не перескочив предела, но и не повернув, не достигнув егоὑποκάπτω

ὑπο-κάπτω
заглатывать, пожирать
ex. (τι Arst.)ὑποκάρδιος

ὑπο-κάρδιος
2
таящийся в сердце
ex. (ἕλκος Theocr.)ὑποκαταβαίνω

ὑπο-καταβαίνω
мало-помалу или потихоньку сходить вниз, спускаться Her., Luc.
ex. ὑ. ἔκ τινος Thuc. — спускаться с чего-л.;
ἐν τῷ πεδίῳ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου Xen. — спустившись, он расположился в долинеὑποκατακλίνω

ὑπο-κατακλίνω
(ῑ)
1) помещать за столом ниже
ex. (τινά Luc.)
ὑποκατακλίνεσθαί τινι Plut. — располагаться рядом с кем-л., перен. служить дополнением или поправкой к чему-л.
2) med. уступать первенство, преклоняться Dem.
ex. ὑποκατακλίνεσθαι ἀλλήλοις ἔν τινι Plat. — уступать друг другу первенство в чем-л.;
ὑποκατακλίνεσθαί τινι Plat., Plut. — стушевываться, склоняться перед кем-л., покоряться чьей-л. волеὑποκατάκλισις

ὑπο-κατάκλισις
-εως преклонение, уступка
ex. (ὑποκατακλίσεις καὴ ἀναχωρήσεις Plut.)ὑποκάτημαι

ион. = ὑποκάθημαιὑποκάτω

ὑπο-κάτω
I.
adv. ниже, внизу
ex. οἱ ὑ. Plat. — живущие ниже;
τὸ ὑ. γένος Arst. — низший, т.е. подчиненный род
II.
praep. cum gen. ниже
ex. ὑ. τινὸς κατακλίνεσθαι Plat. — располагаться ниже кого-л. (за столом)ὑποκάτωθεν

ὑπο-κάτωθεν
adv. снизу, ниже Arst.
ex. οἱ ὑ. ἀγροί Plat. — ниже лежащие поля, низиныὑπόκαυσις

ὑπό-καυσις
-εως нижняя топка
ex. (ἐμβαλεῖν τι εἰς τέν ὑπόκαυσιν Plut.)ὑπόκαυστον

ὑπό-καυστον
τό парильня (в бане) Plin.J.ὑποκάω

атт. = ὑποκαίωὑπόκειμαι

ὑπό-κειμαι
1) лежать или находиться внизу, снизу, ниже или в основании
ex. ὑποκείμενα ἐρείσματα Arst. — находящиеся внизу подпорки;
οἱ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται Thuc. — фундамент сложен из различных каменных пород;
κρηπὴς ὑποκειμένη τινί Plat. — основание чего-л.;
ὑ. τινι Plat. — лежать в основе (быть принципом) чего-л.;
τούτων ὑποκειμένων Plat. — положив это в основу, на этих основаниях
2) лежать у (чьих-л.) ног, униженно кланяться Plat.
3) лежать рядом, прилегать, примыкать
ex. (ὑποκειμένη εὔβοια ὑπὸ τέν Ἀττικήν Isocr.; τῆς αἰγύπτου ὑποκειμένη χώρα Diod.)
4) находиться впереди, быть предназначенным, предстоять
ex. ὑπόκειταί μοι ἄεθλος Pind. — мне предстоит (у меня впереди) награда;
ὑποκειμένη ὕλη Arst. — предмет предстоящего обсуждения, данная тема;
τιμωρία ὑπόκειται τοῖς τὰ ψευδῆ μαρτυροῦσι Dem. — лжесвидетелям предстоит кара
5) быть в наличии, иметься, оставаться
ex. ἐλπὴς ὑπόκειταί τινι ἀπό τινος Thuc. — у кого-л. есть надежда на что-л.;
ὑ. τῇ γνώμῃ Dem. — находиться в сознании, т.е. не упускаться из виду;
δύο μῆνας ἔμενον ἐπὴ τῶν ὑποκειμένων Polyb. — в течение двух месяцев все оставалось в том же положении;
ὑποκείμενος χρόνος грам. — настоящее время
6) быть положенным, быть установленным, быть принятым (за правило)
ex. ὑπόκειται πρῶτον μὲν διωμοσία, δεύτερον δὲ λόγος Dem. — принято, чтобы сначала (приносилась) присяга, а затем (произносилась) речь;
διὸ καὴ ἡμῖν ὑποκείσθω ταῦτα Arst. — итак пусть это будет принято нами за основу;
μένειν ἐπὴ τῆς ὑποκειμένης γνώμης Polyb. — оставаться при (ранее) принятом мнении;
ἐμοὴ ὑποκέεται ὅτι ὑπ΄ ἀκοῇ γράφω Her. — я задался целью писать о том, что (сам) слышал
7) быть предложенным, внушенным
ex. τρόπῳ τῷ ἐξ ἐμεῦ ὑποκειμένῳ Her. — по предложенному мною способу
8) быть подвластным, подчиняться
ex. (τῷ ἄρχοντι Plat.; τοῖς πάθεσι Arst.; τῷ νόμῳ τινός Luc.)
ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα διαφέρει τῷ εἴδει Arst. — в чем подчиненные виды (подвиды) отличаются от вида
9) находиться в закладе
ex. τὰ ὑποκείμενα τοῖς δανείσασιν ὑποθεῖναι Dem. — внести заимодавцам залоги
10) обеспечивать(ся) залогом
ex. τετταράκοντα μνῶν ὑποκείμενοι Dem. — внесшие залог в сумме сорока мин - см. тж. ὑποκείμενονὑποκείμενον

τό
1) филос. основа, субстрат Arst.
2) лог. подчиненный вид, подвид Arst.
3) лог., грам. подлежащее, субъект Arst.
4) преимущ. pl. данная в залог вещь, залог Dem.
5) (sc. σῶμα) заболевший, больной Polyb.
6) предмет обсуждения, тема Arst.ὑποκείρω

ὑπο-κείρω
постепенно обгладывать, растерзывать
ex. (τινά Plut.)ὑποκεκαδόμην

aor. к ὑποχάζομαιὑποκεκορισμένως

грам., рит. = ὑποκοριστικῶςὑποκελεύω

ὑπο-κελεύω
подавать (песней) такт гребцам, запевать песню гребцов Luc.ὑποκηρύσσομαι

ὑπο-κηρύσσομαι
атт. ὑποκηρύττομαι объявлять через глашатая Aesch.
ex. σεαυτὸν ὑ. εἰς πάντας Plat. — возвестить о себе всемὑποκίνδυνος

ὑπο-κίνδῡνος
2
представляющий известную опасность
ex. (βέλη Plat.)ὑποκινέω

ὑπο-κῑνέω
1) немного шевелить, возбуждать
ex. ζεφύρου ὑποκινήσαντος Hom. — под легким дуновением ветра;
ὑ. τινι πόλεμον Plut. — разжигать войну против кого-л.;
τὸ ἔγκλημά τινος ὑ. Luc. — возбуждать обвинение в чем-л.
2) подзадоривать, подстрекать
ex. (τινα Plat.)
3) шевелиться, волноваться, трогаться Her., Arph., Xen.
ex. ὑποκεκινηκώς перен. Plat. — тронутый, спятившийὑποκίρναμαι

ὑπο-κίρνᾰμαι
примешиваться Arst.ὑποκλάζω

ὑπ-οκλάζω
оседать, перен. гаснуть
ex. (λύχνος ὑποκλάζεται Anth.)ὑποκλαίω

ὑπο-κλαίω
1) тихо плакать
ex. (Soph. - v. l. ὑπ΄ ὀχέομαι)
2) плакать в ответ
ex. (Aesch. - v. l. ὑποκαίω)ὑποκλάω

ὑπο-κλάω
надламывать, разбивать
ex. θυμὸς ὑποκλασθείς Anth. — разбитое сердцеὑποκλέπτω

ὑπο-κλέπτω
1) незаметно похищать Pind., Babr.
ex. οἱ τὰς εὐνὰς ὑποκλεπτόμενοι Soph. — жертвы супружеской неверности
2) утаивать, скрывать, прятать
ex. (ὀπωπέν φώριον Anth.)
ὑ. ἑαυτόν Luc. — незаметно скрываться;
φιλία ὑποκλεπτομένη Anth. — тайная любовь
3) обманывать
ex. (ζῆλόν τινος Anth.)ὑποκλίνομαι

ὑπο-κλίνομαι
(ῑ)
1) ложиться снизу
ex. ὑ. τινι Hom., Anth. — ложиться подо что-л. или в тени чего-л.
2) обвисать, становиться дряблым
ex. (μαζὸς ὑπεκλίνθη Anth.)ὑποκλονέομαι

ὑπο-κλονέομαι
быть гонимым, убегать
ex. ὑ. τινι Hom. — бежать в смятении от кого-л.ὑποκλοπέομαι

ὑπο-κλοπέομαι
укрываться, прятаться
ex. εἴ τις ζωὸς ὑποκλοπέοιτο Hom. (он озирался), не спасся ли кто-нибудьὑποκλύζω

ὑπο-κλύζω
1) (о море) подмывать, размывать
ex. (χθονὸς ἕδρανα Anth.)
2) мед. промывать
ex. (τὸ σῶμα Plut.)
3) перен. наводнять, захлестывать (sc. τέν ψυχήν Luc.)ὑποκλυσμός

ὑπο-κλυσμός
промывание Plut.ὑποκνίζω

ὑπο-κνίζω
возбуждать, волновать
ex. (φρένας Pind.)
δῆλος ἦν ὑποκεκνισμένος Plut. — он был явно взволнован (польщен);
φιλοτιμίας ὑποκεκνισμένος (v. l. ὕπο κεκνισμένος) Luc. — обуреваемый честолюбиемὑποκολακεύω

ὑπο-κολᾰκεύω
льстить
ex. ὑποκολακευόμενοι καὴ ῥᾳθυμοῦντες Polyb. — окруженные лестью и живущие в праздностиὑποκόλπιος

ὑπο-κόλπιος
2
1) хранимый на груди, заветный
ex. (βιβλίδιον Anth.)
2) лелеемый на груди, нежно любимый
ex. ὑποκόλπιον ἔχειν τινα Anth. — ласкать кого-л. на своей грудиὑποκομπέω

ὑπο-κομπέω
сопровождать звоном
ex. κώδωνες ὑποκομποῦντες ἐν τῷ βαδίζειν Plut. — бубенчики, звенящие при движенииὑποκονίομαι

ὑπο-κονίομαι
(νῑ) (о борцах, готовящихся к схватке) посыпать себя песком
ex. τὼ χεῖρε ὑ. ap. Plut. — натирать себе обе руки пескомὑπόκοπος

ὑπό-κοπος
2
немного усталый Xen.ὑποκόπτω

ὑπο-κόπτω
подрубать
ex. (τέν ἰγνύαν Plut.)ὑποκορίζομαι

ὑπο-κορίζομαι
дор. ὑποκουρίζομαι
1) лепетать как ребенок, ласкательно называть Plut.
ex. ὑ. τινὰ νηττάριον καὴ φάττιον Arph. — называть кого-л. уточкой и голубкой
2) называть смягченным словом, выражаться эвфемистически Dem., Plut.
ex. ἄνοιαν ὑποκοριζόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήθειαν Plat. — простоватость мы (иногда) мягко называем добродушием
3) рит. употреблять уменьшительные имена Arst.
4) умалять, уничижать
ex. οἱ μισοῦντες ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσί με κακίαν Xen. — враги оскорбительно именуют меня Порочностьюὑποκόρισμα

ὑπο-κόρισμα
-ατος τό
1) уменьшительно-ласкательное имя Aeschin.
2) смягченное выражение, эвфемизм
ex. φυγῆς ὑ. καὴ παρακάλυμμα Plut. — приятное слово, маскирующее изгнание, т.е. почетная ссылкаὑποκορισμός


1) ласкательное прозвище Plut.
2) грам. уменьшительная форма Arst.ὑποκοριστικόν

ὑπο-κοριστικόν
τό (sc. ὄνομα) грам. уменьшительное или ласкательное имяὑποκοριστικῶς

ὑπο-κοριστικῶς
грам. в уменьшительной форме Plut.ὑποκουρίζομαι

дор. = ὑποκορίζομαιὑπόκουφος

ὑπό-κουφος
2
несколько легковесный
ex. ὑ. τέν γνώμην Plut. — легкомысленныйὑποκρατηρίδιον

ὑπο-κρᾱτηρίδιον
ион. ὑποκρητηρίδιον τό подставка для чаши, подчашник Her.ὑποκρέκω

ὑπο-κρέκω
1) досл. звучать в согласии, перен. сопутствовать, сопровождать
ex. ὑ. μανίαισιν Pind. — быть спутником безумия
2) напевать в сопровождении музыкального инструмента
ex. (τι τῶν λυδίων Luc.)
τὸ ἡδὺ καὴ τὸ πρὸς χάριν ὑ. перен. Plut. — напевать сладкие и приятные словаὑποκρητηρίδιον

τό ион. = ὑποκρατηρίδιονὑποκρίνομαι

ὑπο-κρίνομαι
(ῑ) (fut. ὑποκρῐνοῦμαι, aor. ὑπεκρῑνάμην - поздн. ὑπεκρίθην с ῐ, pf. ὑποκέκρῐμαι)
1) отвечать
ex. (τινι Hom., Her.)
2) (о прорицателях) объявлять, возвещать
ex. (τί τινι Her.)
ὑ., ὅπως τελέεσθαι ἔμελλεν Theocr. — предсказывать, что случится в будущем
3) истолковывать, объяснять
ex. (ὄνειρον Hom., Arph.)
4) играть на сцене
ex. (τραγῳδίαν Arst.)
Ἀντιγόνην σοφοκλέους ὑ. Dem. — играть роль Антигоны Софокла;
ὑ. τὰ πρῶτα Luc. — играть первые роли;
οἱ ὑποκρινόμενοι Arst. — актеры
5) читать вслух, декламировать
ex. (λόγους ἀλλοτρίους Luc.)
τοῖς πολλοῖς ὑποκρινόμενος ἤρεσκε θαυμαστῶς Plut. — его (т.е. Демосфена) декламация чрезвычайно нравилась массам;
αἰτίας καὴ λοιδορίας ὑ. Dem. ирон. — выступить публично с наветами и оскорблениями
6) разыгрывать, симулировать
ex. (τέν τύχην τινός Dem.; τέν μανίαν Luc.)
ὑ. τέν ἡσυχίαν ἄγειν Polyb. — притворяться миролюбивым;
ὑποκριθεὴς ὡς πεπεισμένος Polyb. — сделав вид, будто его убедилиὑπόκρισιν

ὑπό-κρῐσιν
adv. наподобие
ex. (τινος Pind.)ὑπόκρισις

ὑπό-κρῐσις
-εως
1) ответ Her.
ex. αἱ ὑποκρίσεις τῶν χρηστηρίων Her. — ответы оракулов, прорицания
2) сценическая игра Arst.
3) рит. драматизм Polyb.
ex. οἱ κατὰ τέν ὑπόκρισιν ῥήτορες Arst. — ораторы с драматическим дарованием
4) притворство, симуляция Polyb., Luc.
5) лицемерие
ex. (ὑ. καὴ ἀνομία NT.)ὑποκριτής

ὑπο-κρῐτής
-οῦ
1) толкователь
ex. (τῆς φαντάσεως Plat.; ὀνείρων Luc.)
2) актер Arph., Plat., Plut.
3) песнопевец, декламатор
ex. (οἱ εὐφωνότατοι τῶν ὑποκριτῶν Diod.)
4) притворщик, лицемер NT.
ex. ὑποκριταὴ φιλίας Plut. — симулирующие дружбуὑποκριτική

ὑπο-κρῐτική
(sc. τέχνη) актерское (сценическое) искусство Arst., Plut.ὑποκριτικόν

ὑποκρῐτικόν
τό Arst. = ὑποκριτικήὑποκριτικός

ὑπο-κρῐτικός
3
1) актерский, сценический, драматический
ex. (λέξις Arst.)
2) притворяющийся, лицемерный
ex. ψυχέ ὑποκριτικέ τοῦ βελτίονος Luc. — характер, прикидывающийся добродетельнымὑποκρούω

ὑπο-κρούω
1) отбивать такт, притоптывать в такт
ex. πρὸς πόδα διαιρεῖν καὴ ὑ. Plut. — скандировать и отбивать стопы
2) прерывать, перебивать
ex. ὑ. τινά Arph. и ὑ. τινί Plut. — перебивать кого-л.;
ἔτι δ΄ αὐτοῦ τι βουλομένου λέγειν, ὑποκρούσας κριτίας, sc. ἔφη Plat. — когда он хотел еще что-то сказать, Критий, перебив (его, спросил)
3) нападать, бросаться
ex. (ὑ. τινά Arph.)
4) med. ворошить, перен. рассказывать
ex. (τὸν βίον τινός Arph.)ὑποκρύπτω

ὑπο-κρύπτω
укрывать, скрывать
ex. (ναῦς) πᾶσα ἄχνῃ ὑπεκρύφθη Hom. — корабль весь покрылся пеной;
ὑ. (v. l. ἀποκρύπτω) τι ἔν τινι Luc. — запрятывать что-л. во что-л.ὑποκρώζω

ὑπο-κρώζω
чуть слышно кряхтеть Luc.ὑπόκυκλος

ὑπό-κυκλος
2
закругленный снизу или снабженный колесиками
ex. (τάλαρος Hom.)ὑποκύομαι

ὑπο-κύομαι
становиться беременной Hes.
ex. δ΄ ὑποκῡσᾰμένη πελίην τέκε Hom. — забеременев, (Тиро) родила Пелияὑποκύπτω

ὑπο-κύπτω
1) нагибаться, склоняться
ex. ὑ. ἐπί τι Arst. — наклоняться к чему-л.;
ὑποκύψας θεᾶσθαί τι Plut. — наклонившись, смотреть на что-л.;
ἱκετεύουσιν ὑποκύπτοντες Arph. — они с поклонами умоляют;
προσελθὼν καὴ ὑποκύψας Luc. — подойдя и отвесив поклон
2) покоряться, подчиняться
ex. (τοῖσι μήδοισι Her.)
3) наклонять, нагибать
ex. (τὰν τύλαν Arph.)ὑπόκυρτος

ὑπό-κυρτος
2
несколько выгнутый, имеющий известную кривизну
ex. (ἥλιος Heracl. ap. Plut.)ὑποκώλιον

ὑπο-κώλιον
τό бедренная кость, бедро Xen.ὑποκωμῳδέω

ὑπο-κωμῳδέω
исподтишка разыгрывать (кого-л.), подшучивать (над кем-л.) Luc.ὑπόκωφος

ὑπό-κωφος
2
глуховатый, тугоухий Arph., Plat., Plut.ὑπολαΐς

ὑπο-λᾱΐς
-ΐδος каменка (птица Saxicola oenante) Arst.ὑπολαμβάνω

ὑπο-λαμβάνω
1) подхватывать, брать на себя
ex. δελφῖνα λέγουσιν ὑπολαβόντα αὐτὸν ἐξενεῖκαι ἐπὴ ταίναρον Her. — говорят, что дельфин, приняв (Ариона) на себя, доставил его к Тенару;
ἄγειν αὐτὸν τέν αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν Plat. (я видел), как его вела поддерживавшая (его) флейтистка
2) подпирать
ex. (τι Her.)
3) схватывать, уносить прочь
ex. (τοὺς νεοττούς Arst.)
4) тайком захватывать
ex. (κέρκυραν, τὰ ὅπλα Thuc.)
ὑπολαβεῖν τι ὑπὸ τὸ αὑτοῦ ἱμάτιον Plut. — схватить что-л. и спрятать под плащом
5) охватывать, овладевать, застигать
ex. (ὑπὸ τρόμος ἔλαβε γυῖα Hom.; μανίη νοῦσος ὑπέλαβε αὐτόν Her.)
λοιμὸς ὑπολαβὼν ἀπήνεικέ τινα Her. — чума унесла кого-л.;
τὰς ναῦς ὑπολαβόντες ἔκοπτον Thuc. — напав врасплох на корабли, они повредили (их);
δυσχωρία τε καὴ στενοπορία ὑπελάμβανεν αὐτούς Xen. — они попали в труднопроходимые места;
αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες ἐμεγάλυνον Thuc. — ухватившись за эти (обвинения), они раздули (их)
6) перехватывать, сманивать
ex. (τινὰ μισθῷ μείζονι Thuc.)
7) непосредственно следовать, тотчас же наступать
ex. μετὰ ταῦτα ναυμαχία ὑπολαβοῦσα Her. — последовавшее за этим морское сражение
8) принимать у себя
ex. (τοὺς φεύγοντας Xen.)
9) внимательно выслушивать, принимать
ex. (δυσχερῶς τι Dem.)
ὑπόλαβε τὸν λόγον Her. — прими совет
10) воспринимать, понимать, полагать
ex. ὀρθῶς ὑ. Plat. — правильно понимать;
ὑ. τι ὡς ὄν Plat. — разуметь нечто как сущее, т.е. как таковое;
τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω ; Plat. — в чем тут, на мой взгляд, причина?;
ἀδύνατον ταὐτὸν ὑ. εἶναι καὴ μέ εἶναι Arst. — невозможно считать одно и то же (одновременно) существующим и несуществующим;
τοιοῦτος ὑπολαμβανόμενός (εἰμι) οἷον ἂν παρ΄ ἑτέρων ἀκούσωσιν Isocr. — обо мне думают так, как слышат от других, т.е. судят по наслышке;
πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον Plat. — таким же образом приходится думать обо всем;
πολὺ τἀναντία ὑπειλημμένον Dem. — совершенно противоположное мнение;
ἐλάττων τοῦ ὑπειλημμένου Dem. — меньший, чем полагают;
τὸ ὑποληφθέν Men. — предположение
11) прерывать, перебивать
ex. μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξε или ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε Xen. — он перебил его (следующими) словами
12) возражать, отвечать, указывать в ответ
ex. ἃ πρὸς τούτους ὑπολαμβάνοιτ΄ ἂν εἰκότως Dem. (вот) что вы должны возразить им;
ἐὰν ἀπολογίᾳ τινὴ χρῆται, ὑ. χρέ εἰ … Lys. — если он сошлется на что-л. в свою защиту, нужно спросить (его), не …ли …
13) сдерживать
ex. (ἐν ταῖς στροφαῖς, sc. ἵππον Xen.)ὑπολαμπής

2
отсвечивающий
ex. (ἠλέκτρῳ Hes.)ὑπολάμπω

ὑπο-λάμπω
1) тж. med. бросать слабый свет, светить(ся)
ex. (εἰς τὰς παστάδας Xen.)
τέφρῃ πῦρ ὑπολαμπόμενον Anth. — тлеющий под пеплом огонь
2) рассветать
ex. ἡμέρα ὑπέλαμπε ἤδη Plut. — уже брезжил день;
τὸ ἔαρ ὑπέλαμπε Her. — наступала веснаὑπολέγω

ὑπο-λέγω
читать вслух или диктовать
ex. (ᾠδήν τινι Plut.)ὑπολείβω

ὑπο-λείβω
совершать возлияние Aesch.ὑπόλειμμα

ὑπό-λειμμα
-ατος τό остаток
ex. (τῆς τροφῆς Arst.)
ὑπολείμματα τῶν στάσεων Plut. — остатки (разгромленных) политических группировокὑπολείπω

ὑπο-λείπω
1) тж. med. оставлять, pass. оставаться
ex. ἃ ὑπέλειπον ἔδοντες Hom. — то, что оставили обедающие, т.е. остатки обеда;
ὀλίγοι τινὲς αὐτῶν ὑπολειφθέντες Her. — те немногие, которые остались из них;
ἐγὼ ὑπολείψομαι αὐτοῦ Hom. — я останусь здесь;
οὐδὲν ὑπολείπεται, ἄλλ΄ ἢ ποιεῖν τι Plat. — не остается ничего, как сделать что-л.;
ὑ. ἑαυτῷ ἀναφοράν Dem. — оставлять себе лазейку;
ὑπολιπεῖν τι τοῖς παισί Thuc. — оставить что-л. детям (в наследство);
ὑπολιπέσθαι τι εἰς τὸν ὕστερον λόγον Dem. — приберечь что-л. к концу речи
2) оставлять без внимания, обходить, пропускать
ex. ἐξ ὧν ἂν ἐγὼ ὑπολίπω Lys. — на основании каких-л. упущенных мною фактов
3) pass. оставаться позади, отставать
ex. ὑπολείπεσθαι τοῦ στόλου Her. — отстать от похода, т.е. дезертировать;
οἱ ὑπολειφθέντες Xen. — отставшие (от своих отрядов);
ὑπολείπεσθαι τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν Xen. — быть позади головной колонны гоплитов;
ὑπολείπεσθαι τῇ ἡλικίᾳ Arst. — быть моложе годами;
τῆς ἀρωγῆς ὑπολειφθέντες Aesch. — не принявшие участие в ратном деле
4) тж. pass. приходить к концу, кончаться
ex. (ὁπόταν νὺξ ὑπολειφθῇ Soph.)
ἔλεγε γοργίας, ὅτι οὐχ ὑπολείπει αὐτὸν λόγος Arst. — Горгий говорил, что (никогда) не ощущает недостатка в словах;
τρίχες ὑπολείπουσιν Arst. — волосы выпадаютὑπόλειψις

ὑπό-λειψις
-εως выпадение, потеря
ex. (τῶν ὀδόντων Arst.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика