Древнегреческо-русский словарь, Υ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Υ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Υ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015

Лексика древнегреческого койнэ с буквы υ (часть 002) с русским переводом и комментариями.ὕπατος

ὕπᾰτος
I.
3 и 2
<superl. к ὑπό и ὑπέρ>
1) высочайший
ex. (δῶμα διός Pind.; ὄρος Diod.)
2) находящийся наверху
ex. ἐν πυρῇ ὑπάτῃ Hom. — на самый верх костра;
ὕπατοι λεχέων στροφοδινοῦνται Aesch. (птицы) кружатся над гнездами
3) крайний, последний
ex. μόρων ἐμῶν ὕ. Soph. — предел моей жизни
4) высший, верховный
ex. (ὕ. θεῶν Hom.)
5) небесный
ex. θεοὴ ὕπατοι, χθόνιοι Aesch. — боги небес (и) земли
6) лучший
ex. (πρὸς ἀρετήν Pind.)
7) (лат. consularis) консульский
ex. (ἀρχή Polyb.)
II.

1) владыка, властелин
ex. (χώρας Aesch.)
2) (лат. consul) консул Polyb., Plut.ὑπαττικός

ὑπ-αττικός
3
несколько аттический Timon ap. Diog.L.ὑπάτυφος

ὑπ-άτῡφος
2
не совсем свободный от самомнения, несколько задорный
ex. (ξεινοφάνης Timon ap. Sext.)ὑπαυγάζω

ὑπ-αυγάζω
начинать светать, брезжить
ex. ἐπεὴ ἡμέρα ὑπηύγαζε Luc. — когда забрезжил деньὑπαυλέω

ὑπ-αυλέω
сопровождать на свирели
ex. ὑπηύλησάς τινι Luc. — сыграв аккомпанемент кому-л. на свирелиὕπαυλος

ὕπ-αυλος
2
<αὐλή> находящийся под кровом
ex. σκηνῆς ὕπαυλον εἴργειν τινά Soph. — держать кого-л. в шатреὑπαυχένιον

ὑπ-αυχένιον
τό подушечка (для затылка или шеи), думка Luc.ὑπαυχένιος

ὑπ-αυχένιος
2 и 3
кладущийся под шею, шейный
ex. (ζωστήρ, βύρσα Anth.)ὑπαφίσταμαι

ὑπ-αφίσταμαι
(aor. 2 ὑπαπέστην) уходить, удаляться
ex. (ἐξ Ἀθηνῶν Thales ap. Diog.L.)ὕπαφρος

ὕπ-αφρος
2
досл. несколько покрытый пеной, перен. затуманенный слезами
ex. (ὄμμα Eur.)ὑπάφρων

ὑπ-άφρων
-ονος adj. придурковатый, глуповатый Her.Ὑπαχαιοί

Ὑπ-αχαιοί
οἱ гипахейцы (первоначальное название киликийцев) Her.ὕπεαρ...

ὕπεας, ὕπεαρ
атт. * ὄπεας -ατος τό шило Her.ὕπεας

см. ὕπεαρ...ὑπέασι

ὑπέᾱσι
эп. (= ὕπεισι) 3 л. pl. к ὕπειμι Iὑπέγγυον

ὑπ-έγγυον
τό виновность, ответственность
ex. τὸ ὑ. τινι Eur. — вина перед кем-л.ὑπέγγυος

ὑπ-έγγυος
2
1) давший ручательство, поручившийся
ex. θεόθεν ἔλακον ὑπέγγυοι Aesch. — они поручились именем богов
2) повинный
ex. ὑ. πλέν θανάτου Her. — подлежащий любой каре, кроме смертной казни, т.е. которому гарантирована жизньὑπέδδεισα

эп. (= ὑπέδεισα) эп. aor. к ὑποδείδωὑπέδεκτο

эп. 3 л. aor. med. к ὑποδέχομαιὑπειδόμην

aor. 2 med. к ὑφοράω{*}ὑπεικάθω

(только 1 л. praes. sing. opt. ὑπεικάθοιμι Soph.) = ὑπείκωὑπεῖκον

I.
τό
1) топкое место, трясина
ex. τὸ ἐν ὑπείκοντι εἶναι Arst. — обитание в топких местах (о голенастых птицах)
2) податливое вещество
ex. (τοῦ πνεύματος Arst.)
3) отступившие (с поля сражения) Eur.
II.
impf. к ὑπείκωὑπεικτικός

ὑπ-εικτικός
3
податливый
ex. (τὸ μαλακόν Arst.)ὑπείκω

ὑπ-είκω
эп. ὑποείκω (fut. ὑπείξω и ὑπείξομαι - эп. ὑποείξομαι, aor. 1 ὑπεῖξα - эп. ὑπόειξα)
1) отступать, отходить, уходить
ex. (νεῶν Hom.)
ὑπεῖξαι τοῦ ἀρχαίου λόγου Her. — взять назад (свои) прежние слова;
τοῦ νοσήματος ὑπείκοντος Plut. — когда болезнь проходит
2) уступать
ex. (τοῖς πρεσβυτέροις ὁδῶν καὴ θάκων καὴ λόγων ὑ. Xen.)
3) досл. уступать дорогу, перен. покоряться, угождать
ex. (θεοῖσιν Hom.; τοῖς ἡγουμένοις Aesch.)
ὑ. τι ἀλλήλοισιν Hom. — делать взаимные уступки в чем-л.;
πᾶν ἔργον ὑ. τινι Hom. — угождать кому-л. во всем;
ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ἐχσῴζεται Soph. — те деревья, которые гнутся, сохраняют свои сучья, т.е. не ломаются;
γήρᾳ μηδὲν ὑ. Eur. — не поддаваться старости;
οὐχ ὑπείξων Soph. — не повинуясь, непокорно
4) соглашаться, разрешать
ex. (καὴ νῷν ὕπεικε τὸν κασίγνητον μολεῖν Soph.)ὕπειμι

ὕπ-ειμι
I.
<εἰμί>
1) находиться под (чем-л.), внизу, в основании или внутри
ex. ὕ. μελάθρῳ τινός Hom. — находиться под чьим-л. кровом;
ὕ. ὑπὸ γῆν Her. — находиться под землей;
κρηπὴς ὑπῆν λιθίνη Xen. — внизу находилось каменное основание;
ὑπὸ τοῖσι ἅρμασι ὑπῆσαν ἵπποι Her. — в колесницы были впряжены кони
2) быть скрытым, скрываться, таиться
ex. (δείσαντες μέ ἐνέδρα τις ὑπείη Xen.)
3) быть в наличии, иметься
ex. τούτοισι βίος ἀρκέων ὑπῆν Her. — у них было достаточно средств к жизни;
ὕπεστί μοι θράσος Soph. — я полон мужества
4) оставаться
ex. (μεγάλα χρήματα ὑπῆν τοῖς στρατιώταις Thuc.)
τὰ ὑπόντα σιτία Plut. — остатки продовольствия
5) представляться, казаться
ex. (ὑπῆν μοι ὡς οὐδὲν θαυμαστόν Plat.)
6) находиться в подчинении
ex. ὑπόντες ἀστοί Eur. — подданные
II.
<εἶμι> (fut. к ὑπέρχομαι)
1) тайком войти, прокрасться
ex. ὑπιέναι τινά Arph. — прокрасться к кому-л., перен. Plut. заручиться чьей-л. симпатией;
ὕπεισί μοί τι Plut. — мне пришло кое-что в голову
2) тайком отступить Her.ὑπεῖναι

I.
inf. к ὕπειμι I
II.
ион. (= ὑφεῖναι) inf. aor. 2 к ὑφίημιὕπειξις

ὕπ-ειξις
-εως уступка Plat., Plut.ὑπεῖπον

aor. к ὑπαγορεύωὑπείρ

эп.-ион. = ὑπέρ IIὑπειρ-

эп.-ион. = ὑπερ-ὑπείς

ион. (= ὑφείς) part. aor. 2 к ὑφίημιὑπεῖσα

ион. = ὑφεῖσαὑπείσας

ион. (= ὑφείσας) part. aor. 1 к ὑφεῖσαὑπεισδύομαι

ὑπ-εισδύομαι
тайком или исподволь проникать Arst.
ex. ὑπεισδύς Hom. — тайком прокравшисьὑπείσειμι

Luc. = ὑπεισέρχομαιὑπεισέρχομαι

ὑπ-εισέρχομαι
тихо прокрадываться
ex. (λαθὸν ὑπεισῆλθε τὸ γῆρας Plat.)
ὑπεισέρχεται Luc. — приходит на ум;
πρᾶον σχῆμ΄ ὑπεισελθεῖν Men. — надеть на себя личину кротостиὑπέκ

см. ὑπ΄...ὑπεκβάλλω

ὑπ-εκβάλλω
(незаметно) выгонять, выталкивать
ex. (τινά Plut., Anth.)ὑπεκδέχομαι

ὑπ-εκδέχομαι
принимать под, т.е. подпускать или подводить
ex. (πόρτιν μαστῷ Anth.)ὑπεκδιδράσκω

ὑπ-εκδιδράσκω
(aor. 2 ὑπεξέδραν) тайком убегать
ex. (τοῦ κύκλωπος, ἐκ καρχηδόνος Plut.)ὑπεκδύνω

Babr. = ὑπεκδύομαιὑπεκδύομαι

ὑπ-εκδύομαι
(aor. 2 ὑπεξέδυν) тайно уходить, убегать, ускользать
ex. (τι Eur., Plat. и τινος Plut.)
ὑπεκδὺς καὴ ἀποδρὰς ἐκ τῆς πόλεως Plut. — тайно бежав из городаὑπεκθέω

ὑπ-εκθέω
тайком (незаметно) убегать Emped., Plut.ὑπεκκαίω

ὑπ-εκκαίω
атт. ὑπεκκάω снизу, тайком или постепенно поджигать, перен. (исподтишка) разжигать, возбуждать
ex. (ἔχθραν, πλῆθος Plut.; τέν γνώμην Luc.)
τὸ δίψος ὑπεκκαίεταί μοι Luc. — меня томит палящая жаждаὑπεκκαλύπτω

ὑπ-εκκαλύπτω
приоткрывать (снизу)
ex. ὑπεκκεκαλυμμένον ὀστεῦν Anth. — полуобнаженные костиὑπέκκαυμα

ὑπ-έκκαυμα
-ατος τό
1) зажигательный материал, растопка
ex. ἀσφάλτῳ ὑπεκκαύματι κεχρισμένος Xen. — смазанный легко воспламеняющимся асфальтом;
ὑ. τῆς φλογός Plut. — горючий материал
2) перен. возбудитель
ex. (ἔρωτος οὐδέν ἐστι δεινότερον ὑ. Xen.; τῆς νόσου Arst.; τῆς λύπης Plut.)ὑπεκκαύστρια

ὑπ-εκκαύστρια
возжигательница (жертвенного) огня (жрица Афины в г. σόλοι) Plut.ὑπεκκάω

атт. = ὑπεκκαίωὑπέκκειμαι

ὑπ-έκκειμαι
(pf. pass. к ὑπεκτίθημι) тайно быть вынесенным или вывезенным, быть перемещенным в безопасное место Her., Arst., Isocr.
ex. ὅσα ὑπεξέκειτο αὐτόθι Thuc. — укрытое там имуществоὑπεκκλέπτω

ὑπ-εκκλέπτω
тайком похищать
ex. τῶν χρημάτων ὑπεκκλαπέντα Plut. — похищенная часть денегὑπεκκλίνω

ὑπ-εκκλίνω
(ῑ) отклоняться, увертываться Arph.
ex. ὑ. τέν ἐπιφορὰν πρὸς τοὺς λόφους Plut. — отходить под натиском (противника) к холмамὑπεκκομίζω

ὑπ-εκκομίζω
тайком или постепенно вывозить
ex. (παῖδας εἰς Ὄλυνθον Thuc.)
ὅσα ἐνταῦθα δύναιτο ὑπεκκομίσασθαι Xen. — то, что он мог бы вывезти с собой тудаὑπεκκρίνομαι

ὑπ-εκκρίνομαι
(ῑ) быть постепенно или незаметно выделяемым (из организма) Diog.L.ὑπεκλαμβάνω

ὑπ-εκλαμβάνω
тайком увлекать, незаметно уводить
ex. (τινὰ εἴσω δόμων Eur.){*}ὑπέκλυμα

-ατος τό Plut. v. l. = ὑπέκκαυμαὑπεκλύω

ὑπ-εκλύω
(исподволь или несколько) ослаблять, подрывать
ex. (τέν γνώμην τινός Plut.)
ὑπεκλυομένη ταραχή Sext. — полное расстройствоὑπεκπέμπω

ὑπ-εκπέμπω
тайно посылать
ex. (τινὰ τρωϊκῆς χθονός Eur.; δύο ναῦς Thuc.)
ὑπεκπεμφθῆναι τὸ φωκέων πέδον Soph. — быть тайно посланным в Фокидскую равнинуὑπεκπλέω

ὑπ-εκπλέω
тайно отплывать Plut.ὑπεκπνέω

ὑπ-εκπνέω
досл. незаметно испаряться, перен. ускользать
ex. οἱ λόγοι ὑπεκπνέουσί μοι Plat. — слова ускользают от меняὑπεκπροθέω

ὑπ-εκπροθέω
выбегать вперед (кого-л.), опережать, обгонять
ex. (τινα Hom.)
τυτθὸν ὑπεκπροθέων Hom. — немного опередившийὑπεκπρολύω

ὑπ-εκπρολύω
отвязывать, выпрягать
ex. (ἡμιόνους ἀπήνης Hom.)ὑπεκπρορέω

ὑπ-εκπρορέω
вытекать снизу, протекать
ex. (ὕδωρ ὑπεκπρορέει Hom.)ὑπεκπροφεύγω

ὑπ-εκπροφεύγω
1) тайно убегать
ex. (ὑπεκπροφυγὼν ἵκετο δῶμα Hom.)
2) избегать, ускользать
ex. (τέν χάρυβδιν Hom.; κακότητα Hes.)ὑπεκρέω

ὑπ-εκρέω
досл. постепенно вытекать, перен. выскальзывать, уходить, исчезать
ex. ὑπεκρυεὴς τῆς σκηνῆς ἔλαθε Plut. — он тайком ушел из палатки;
τὸ ποριζόμενον ὑπεκρεῖ Plat. — то, что приобретается, уходит;
τοὺς ἀμνημόνας ὑπεκρεῖ τὰ γινόμενα Plut. — у забывчивых людей события (быстро) изглаживаются из памятиὑπεκρήγνυμι

ὑπ-εκρήγνῡμι
постепенно прорывать, проламывать
ex. τοῦ διείργοντος ἱσθμοῦ ὑπεκραγέντος Plut. — когда плотина была прорванаὑπεκρίπτω

ὑπ-εκρίπτω
выкидывать прочь, выгонять
ex. (τινά Plut.)ὑπεκσῴζω

ὑπ-εκσῴζω
тайком спасать
ex. (τινά τινος Aesch.){*}ὑπεκσαόω

(только 3 л. sing. aor. ὑπεξεσάωσεν Hom.) = ὑπεκσῴζωὑπεκτίθημι

ὑπ-εκτίθημι
(преимущ. med. с aor. 2 ὑπεξεθέμην) тайно вывозить, отправлять в безопасное место
ex. (τέκνα Her.; τὰ χρήματα Xen.)
ὑπεκτιθέμενοι (pass.) ἔξω τῆς χώρης Her. — во время их бегства (досл. когда их увозили) из страныὑπεκτρέπω

ὑπ-εκτρέπω
отклонять, отводить в сторону
ex. ὑ. πόδα τινός Soph. — бежать от чего-л.;
φεύγειν καὴ ὑπεκτρέπεσθαί τινα Plat. — всячески избегать кого-л.;
ξένον ἂν οὐδένα ὑπεκτραποίμην μέ οὐ συνεκσῴζειν Soph. — ни одному чужестранцу не отказал бы я в помощиὑπεκτρέχω

ὑπ-εκτρέχω
(fut. ὑπεκδρᾰμοῦμαι, aor. 2 ὑπεξέδρᾰμον)
1) избегать, ускользать
ex. (τι Soph., Eur., Plut.)
ἢν ἐγὼ μέ θανεῖν ὑπεκδράμω Eur. — если я избегну смерти
2) переходить, переступать
ex. (τοῦ χρόνου τέλος Soph.)ὑπεκφέρω

ὑπ-εκφέρω
1) тайно уносить
ex. (υἱὸν πολέμοιο Hom.)
2) приподнимать
ex. (σάκος Hom.)
3) уносить Hom.
ex. ὑπεκφέρων τὸν ἄνδρα ἵππος Plut. — уносящий его (верховой) конь
4) быть впереди, опережать
ex. ὑ. ἡμέρης ὁδῷ Her. — быть впереди на расстоянии одного дня путиὑπεκφεύγω

ὑπ-εκφεύγω
тайно убегать, ускользать Hom., Soph., Plat.
ex. ὑ. τι Hom., Soph., Eur. — избежать (ускользнуть от) чего-л.;
ὑπεξέφυγον τέν ἐπιστροφέν ἐς τέν εὐρυχωρίαν Thuc. (корабли), уклонившись от нападения, вышли в открытое мореὑπεκχαλάω

ὑπ-εκχᾰλάω
спускать вниз
ex. (ἐκ θυρίδος τινά Anth.)ὑπεκχέω

ὑπ-εκχέω
досл. изливать, перен. извергать прочь, изгонять
ex. (φθόνους καὴ ζηλοτυπίας Plut.)ὑπεκχωρέω

ὑπ-εκχωρέω
уходить, отступать Her., Plut.
ex. οἱ ὑπεκχωροῦντες τοῦ βίου Plat. — уходящие из жизни, умирающие;
ὑ. τινι Plat. — отступать перед кем(чем)-л., уступать место кому(чему)-л., тж. уходить от кого(чего)-л.ὑπελαύνω

ὑπ-ελαύνω
(sc. ἵππον или ἑαυτόν) устремляться, бросаться
ex. ὑπελάσας (v. l. πελάσας) ὡς συναντῆσαι Xen. — бросившись (поскакав) навстречуὑπέλαφρος

ὑπ-έλαφρος
2
несколько легковесный, перен. легкомысленный, поверхностный Sext.ὑπελθετέον

adj. verb. к ὑπέρχομαιὑπεμβρυόω

ὑπ-εμβρυόω
делать беременной
ex. (κόρην Soph.)ὑπεμνήμυκα

ὑπ-εμνήμῡκα
поникнуть головой
ex. πάντα δ΄ ὑπεμνήμυκε Hom. (он) низко повесил головуὑπέμνησα

aor. к ὑπομιμνῄσκωὑπεμφαίνω

ὑπ-εμφαίνω
вскользь указывать, намекать, давать понять
ex. (ὑ. τι Sext.)ὑπεναντίον

ὑπ-εναντίον
τό противоположность, противоречие
ex. τὸ ὑ. τινος Her., τινί Her., Xen., Plat. и πρός τι Arst. — противоположность чему(чего)-л.;
τὰ ὑπεναντία τούτου Her. — нечто обратное этому;
τὰ ὑπεναντία Arst. — противоречияὑπεναντιόομαι

ὑπ-εναντιόομαι
несколько сопротивляться, исподтишка противодействовать
ex. εἰ μή τι ὑπηναντιώθη τοῖς λογισμοῖς Plut. — если ничто не помешает этим планам;
πάντα πρὸς τοῦτο ὑπεναντιοῦται Plut. — все говорит против этого;
τὰ σημεῖα μέ ὁμολογούμενα, ἀλλὰ ὑπεναντιούμενα Arst. — признаки не положительные, а отрицательные (т.е. противопоказания)ὑπεναντίος

ὑπ-εναντίος
I.
3
1) противоположный, противный
ex. (τινί Hes., Thuc., Plat. etc.)
2) враждебный
ex. (τινί NT.)
II.
противник Xen., NT.ὑπεναντιότης

ὑπ-εναντιότης
-ητος противоположность или противоречие Epicur. ap. Diog.L.ὑπεναντίωμα

ὑπ-εναντίωμα
-ατος τό
1) Arst. = ὑπεναντιότης
2) внутреннее противоречие Arst.ὑπεναντίως

ὑπ-εναντίως
противоположно, противоречиво или вопреки
ex. (ὑ. τῷ νομῷ καὴ τῆ πόλει Aeschin.)
ὑ. ἔχειν и κεῖσθαι Arst. — быть противоположным;
ὑ. ὑπάρχειν περί τινος πρός τι(να) Arst. — быть противоположным в чем-л. кому(чему)-л.ὑπεναντίωσις

-εως Arst., Dem. = ὑπεναντιότηςὑπενδίδωμι

ὑπ-ενδίδωμι
несколько сдавать, поддаваться, слабеть Plut.
ex. ἢν καὴ νῦν ὑπενοῶμέν ποτε Thuc. — если мы когда-л. и сдадимὑπένδυμα

ὑπ-ένδυμα
-ατος τό нижняя одежда, белье
ex. (λεπτὸν ὑ. χιτῶνος Anth.)ὑπενδύω

ὑπ-ενδύω
надевать вниз, т.е. под одежду
ex. (θώρακα σιδηροῦν ὑπενδεδυμένος Plut.)ὑπένερθε(ν)

ὑπ-ένερθε(ν)
I.
adv.
1) внизу, снизу
ex. (ὑ. γαῖα φάνεσκεν Hom.)
χιτῶνα ἔχειν ὑ. Arph. — снизу быть одетым в хитон
2) под землей, в подземном царстве
ex. οἱ ὑ. Hom., Plat. — жители или боги подземного царства
II.
praep. cum gen. под, (по)ниже
ex. (ὑ. χίοιο Hom.; τὰ γᾶς ὑ. Pind. ap. Plat.)ὑπέξ

= ὑπέκὑπεξάγω

ὑπ-εξάγω
1) выводить (из опасности), уводить
ex. (τινὰ οἴκαδε Hom.)
ὑπεξάγεσθαι παῖδάς τε καὴ γυναῖκας ἐκ τῆς Ἀττικῆς Her. — поместить в безопасности своих детей и жен, (вывезенных) из Аттики;
ὑ. ἑαυτὸν ἐκ κυδοιμοῦ Luc. — уйти из боевой свалки;
ποῖ μ΄ ὑπεξάγεις πόδα ; Eur. — куда уходишь ты от меня?
2) опорожнять
ex. (τέν κοιλίαν Plut.)
3) тайком или медленно отступать
ex. ὑ. πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆθος Xen. — отступать к своим главным силам:
ὑ. καὴ μάχεσθαι Plut. — отходить с боем
4) (о воздухе и т.п.) медленно выходить или рассеиваться Arst.ὑπεξαίρεσις

ὑπ-εξαίρεσις
-εως
1) устранение
ex. ( τοῦ ἀλγοῦντος ὑ. Plut., Sext.)
2) исключение, изъятие
ex. καθ΄ ὑπεξαίρεσιν Sext. — в порядке исключения
3) мат. вычитаниеὑπεξαιρέω

ὑπ-εξαιρέω
(aor. 2 ὑπεξεῖλον)
1) убирать, удалять, устранять
ex. ὑ. αἷμά τινος Soph. — высасывать чью-л. кровь;
ὑ. τέν θάλατταν Plut. — выкачивать морскую течь;
ὑ. τινα — убивать кого-л. (ср. 3);
τούτων ὑπεξαραιρημένων Her. — когда мы разделаемся с ними;
ὑπεξελεῖν τινι τὰ δεινά Thuc. — избавить кого-л. от опасений;
ἀλγηδόνα τοῦ σώματος ὑπεξαιρεῖσθαι Plut. — освободиться от физического страдания;
ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών Eur. — истощив (все) свое состояние;
ὑπεξελεῖν τὸ ἐπίκλημα καθ΄ αὑτοῦ Soph. — искупить добровольно свою вину, по по друг. самому возвести на себя обвинение
2) исключать, делать изъятие
ex. οὐ γονεῖς ὑπεξελόμενος Plut. — не делая исключения (даже) для родителей;
οἱ ὑπεξῃρημένοι Plut. — отобранные
3) избавлять от гибели, спасать
ex. (δύο τῶν ἀπὸ γένους ὑπεξελέσθαι Plut.; τῶν ἰδίων τι κτημάτων ὑπεξαιρεῖσθαι Dem.)ὑπεξαίρω

ὑπ-εξαίρω
приподнимать, med.-pass. вздыматься Arst.ὑπεξακρίζω

ὑπ-εξακρίζω
восходить на вершину, подниматься
ex. (πρὸς λέπας Eur.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика