Древнегреческо-русский словарь, Υ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Υ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Υ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015

Лексика древнегреческого койнэ с буквы υ (часть 004) с русским переводом и комментариями.ὑπερβατός

ὑπερ-βᾰτός
3
1) переходимый, (без труда) преодолимый
ex. (τὸ περιτείχισμα Thuc.)
2) превышающий, превосходящий
ex. τάδ΄ ἐστὴ καὴ τῶνδ΄ ὑπερβατώτερα Aesch. — они таковы, а, пожалуй, и больше того
3) переставленный, перемещенный
ex. ὑπερβατὸν δεῖ θεῖναι ἐν τῷ ᾄσματι Plat. — повидимому, (это слово) в песне переставлено;
σύνθεσις τῶν ὀνομάτων ὑπερβατή Arst. — обратный или неправильный порядок слов
4) необычайный, невероятный
ex. (τὰ ἐνύπνια Arst.)ὑπερβατῶς

ὑπερ-βᾰτῶς
в обратном порядке или беспорядочно
ex. (τὰ ὀνόματα τιθέναι Arst.)ὑπερβεβλημένος

3
<part. pf. pass. к ὑπερβάλλω>
1) превосходный, необыкновенный
ex. (γυνή Eur.)
ὑπερβεβλημένην φύσιν ἔχειν Plat. — обладать исключительными дарованиями
2) великолепный, пышный
ex. (ταφή Plat.)ὑπερβεβλημένως

неумеренно, сверх всякой меры Arst.ὑπερβήῃ

эп. 3 л. sing. aor. 2 conjct. к ὑπερβαίνωὑπερβιάζομαι

ὑπερ-βιάζομαι
окончательно брать верх, одолевать
ex. (ὑπερβιαζομένου τοῦ κακοῦ Thuc.)ὑπερβιβάζω

ὑπερ-βιβάζω
1) перевозить, переводить
ex. (τὰς ναῦς ἔκ τινος εἴς τι Polyb.)
ὑπερβιβάσας ἑκατὸν ἄνδρας Plut. — приказав сотне бойцов взойти (на крепостные стены)
2) грам. переставлять ударение или буквуὑπερβίβασις

ὑπερβίβᾰσις
-εως v. l. = ὑπέρβασις 1ὑπέρβιον

ὑπέρ-βιον
adv. нагло, дерзко
ex. (εὐχετάασθαι Hom.)ὑπέρβιος

ὑπέρ-βιος
2
1) необыкновенно могучий, непобедимый
ex. (Ἡρακλῆς Pind.)
2) безудержный, неукротимый
ex. (θυμὸς Ἀχιλλῆος Hom.)
3) дерзкий, наглый
ex. (ὕβρις Hom.)ὑπερβιόω

ὑπερ-βιόω
переживать
ex. χρόνον οὐκ ὀλίγον ὑπερβιώσασα τἀνδρός Polyb. — она надолго пережила своего мужаὑπερβολαῖος

ὑπερ-βολαῖος
муз. верхний тон в гамме из четырех или пяти тетрахордов Plut.ὑπερβολή

ὑπερ-βολή

1) переход, прохождение
ex. (τῶν ὀρῶν Xen., Polyb.)
2) тж. pl. место перехода, проход, перевал Polyb.
ex. ὑ. τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς Xen. — узкий горный проход, теснина
3) астр. восхождение, высота над горизонтом (sc. τῶν πλανήτων Arst.)
4) превосходство, преобладание
ex. (στρατιᾶς Thuc.; τῆς δυνάμεώς τινος NT.)
χερῶν ὑπερβολαί Eur. — превосходство (в силе) рук;
οὑδεμίαν ὑπερβολέν λιπεῖν τινι Isocr. — не дать никому возможности превзойти себя
5) чрезмерность, излишек, избыток
ex. (ὑ. τε καὴ ἔνδεια Plat.)
καθ΄ ὑπερβολέν καὴ ἔλλειψιν Arst. — выше и ниже нормального;
χρημάτων ὑπερβολῇ πρίασθαί τι Eur. — покупать что-л. слишком дорогой ценой;
ὑπερβολέν ποιεῖν τῆς τιμῆς Arst. — взвинчивать цену;
ὑ. πλησμονῆς Plat. — пресыщение;
διὰ τέν ὑπερβολέν τοῦ συμβάντος Polyb. — ввиду неописуемости происшедшего;
καθ΄ ὑπερβολέν εἰς ὑπερβολήν NT. — превыше всякой меры
6) восполнение, добавление
ex. ὑπερβολέν ποιησάμενος τῆς προτέρας πονηρίας Lys. — вдобавок к своей прежней низости;
ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολέν ποιοῦμαι, ὥστε ἀδικεῖν ὁμολογῶ Dem. — я готов даже согласиться, что являюсь нарушителем справедливости
7) высшая степень, верх
ex. (εὐδαιμονίας Isocr.)
αἱ ὑπερβολαὴ τῶν δωρεῶν Dem. — необычайно богатые дары;
ὑ. τῆς φιλίας Arst. — совершенная дружба;
ταῦτ΄ οὐχ ὑ. αἰσχροκερδίας ; Dem. — разве это не верх алчности?;
εἰς и καθ΄ ὑπερβολήν Eur., Isocr., Dem., ἐξ ὑπερβολῆς Polyb. — крайне, чрезвычайно;
οἱ καθ΄ ὑπερβολέν ἐν ἐνδείᾳ Arst. — крайне нуждающиеся;
καθ΄ ὑπερβολέν τοξεύσας Soph. — необыкновенно точно попав в цель;
τὸ καθ΄ ὑπερβολήν Arst. — высшая (превосходная) степень
8) отсрочка, задержка, промедление
ex. (τοῦ κακοῦ Her.)
9) преувеличение, гипербола Arst.
ex. ὑπερβολὰς εἰπεῖν Isocr. — сгустить краски, переборщить
10) мат. гипербола (коническое сечение)ὑπερβολικός

ὑπερ-βολικός
3
неумеренный, преувеличенный
ex. (εὐχαριστία Polyb.)ὑπερβολικῶς

ὑπερ-βολικῶς
гиперболически, с преувеличением
ex. (εἰπεῖν Polyb., Plut.)Ὑπέρβολος

Гипербол (афинский полит. деятель времен Пелопоннесской войны; убит на о-ве Самос в 411 г. до н.э.) Thuc., Arph., Plut.ὑπερβόρειος

2
Arst. = ὑπερβόρεοςὑπερβόρεος

ὑπερ-βόρεος
2
1) гиперборейский, находящийся или живущий на крайнем севере
ex. (ἄνθρωποι Her.; ἀνήρ Luc.)
2) перен. безмятежный, блаженный
ex. (τύχη Aesch.)ὑπερβράζω

ὑπερ-βράζω
выкипать
ex. πίσσα ὑπερβρασθεῖσα Anth. — клокочущая смолаὑπερβριθής

ὑπερ-βρῑθής
2
непомерно тяжелый
ex. (ἄχθος Soph.)ὑπερβρύω

ὑπερ-βρύω
быть переполненным
ex. (καρποῖς Luc.)ὑπεργάζομαι

ὑπ-εργάζομαι
(pf. pass. ὑπείργασμαι)
1) вскапывать, вспахивать
ex. τῷ σπόρῳ νεὸν ὑ. Xen. — поднимать целину для посева
2) подчинять
ex. (ὑπείργασμαι ψυχέν ἔρωτι Eur.)
3) оказывать, проявлять
ex. ἐπεὴ νῷν πόλλ΄ ὑπείργασται φίλα Eur. — после того, как мы были так нежны друг к другу
4) действовать исподтишка
ex. (ὑ. καὴ διαταράττειν τὰ τῶν πολεμίων Plut.)ὑπέργειος

ὑπέρ-γειος
2
наземный (sc. τὰ ζῷα Arst.)ὑπεργέλοιος

ὑπερ-γέλοιος
2
необыкновенно смешной, смехотворный
ex. (τὸ πρᾶγμα Dem.)ὑπεργεμίζω

ὑπερ-γεμίζω
перегружать Xen.ὑπεργέμω

ὑπερ-γέμω
быть перегруженным, отягощенным
ex. (τινός Polyb.)
ὑπεργέμων καὴ δύσπνους Diod. — задыхаясь от переполненияὑπεργηράσκω

см. ὑπεργηράω...ὑπεργηράω...

ὑπεργηράσκω, ὑπεργηράω
быть чрезвычайно старым Men., Diog.L.ὑπέργηρων

ὑπέρ-γηρων
τό глубокая старость
ex. (Aesch. - v. l. ὑπέργηρως)ὑπέργηρως

ὑπέρ-γηρως
-ων чрезвычайно старый Babr., Luc.ὑπέρδασυς

ὑπέρ-δᾰσυς
(εια) -υ весь обросший, лохматый
ex. (ἀνήρ Xen.)ὑπερδεής

ὑπερ-δεής
2
(только acc. ὑπερδέᾰ) крайне недостаточный, весьма скудный
ex. (δῆμος Hom.)ὑπερδείδω

ὑπερ-δείδω
1) сильно бояться, быть в ужасе Her.
2) бояться за других
ex. ὑ. τινός Soph. — бояться за кого-л.;
ὑ. τινα τινος Aesch. — испытывать страх перед кем-л. за кого-л.ὑπερδειμαίνω

ὑπερ-δειμαίνω
сильно бояться
ex. (τινά Her.)ὑπέρδεινος

ὑπέρ-δεινος
2
чрезвычайно страшный, ужасный
ex. (τὸ πρᾶγμα Dem., Luc.)ὑπερδέξιον

τό (чаще pl.) возвышенное место, командная высота Xen., Luc.ὑπερδέξιος

ὑπερ-δέξιος
3
1) расположенный (справа и) выше
ex. (χωρίον Xen.)
λόφος ὑ. τῶν πολεμίων Polyb. — высота, господствующая над позициями неприятеля
2) одерживающий (одержавший) верх, сильный, мощный, властный
ex. (Ἀπόλλων Plut.)
ὑ. τῷ πολέμῳ ποιεῖσθαι τέν διάλυσιν Polyb. — достаточно сильный, чтобы положить конец войне, т.е. навязать противнику условия мира;
ὑπερδέξιον τῆς κακίας τέν ἀρετέν καταστῆσαι Plut. — обеспечить добродетели торжество над порокомὑπερδέω

ὑπερ-δέω
привязывать сверху
ex. (τί τινι Anth.)ὑπερδιατείνομαι

ὑπερ-διατείνομαι
напрягаться изо всех сил, всячески стараться, упорствовать Dem., Luc.ὑπερδικέω

ὑπερ-δῐκέω
досл. защищать перед судом, перен. заступаться, поддерживать
ex. ὑ. τὸ φεύγειν τινός Aesch. — требовать оправдания для кого-л.;
ὑ. τοῦ λόγου Plat. — отстаивать свое утверждениеὑπέρδικος

ὑπέρ-δῐκος
2
1) в высшей степени справедливый
ex. τὰ σκληρά, κἂν ὑπέρδικ΄ ᾖ, δάκνει Soph. — жестокие слова, как бы они справедливы ни были, причиняют боль
2) охраняющий справедливость, т.е. несущий справедливое возмездие
ex. (νέμεσις Pind.)ὑπερδίκως

ὑπερ-δίκως
(ῐ) по всей справедливости Aesch.ὑπερδραμοῦμαι

ὑπερδρᾰμοῦμαι
fut. к ὑπερτρέχωὑπερεγώ

NT. v. l. = ὑπὲρ ἐγώ (см. ὑπέρ I, 2)ὑπερεθίζω

ὑπ-ερεθίζω
слегка возбуждать Babr.Ὑπέρεια

эп. Ὑπερείη Гиперия
1) источник в Фессалии Hom.
2) древнейшая область феаков Hom.Ὑπερείδης

-ου Гиперид (атт. оратор, ученик и друг Демосфена, убит по приказу Антипатра в Эгине в 322 г. до н.э.)ὑπερεῖδον

aor. к ὑπεροράωὑπερείδω

ὑπ-ερείδω
1) ставить внизу, подставлять, подкладывать в виде подпорки
ex. (λίθον Pind.)
ὑ. τινὴ βάθρον τι Plat. — подводить что-л. в качестве основания подо что-л.
2) подпирать, поддерживать
ex. (τέν ὀροφήν Plut.)
ὑπηρεῖσθαί τι Diod. — опираться на что-л., покоиться на чем-л.
3) подкреплять, подтверждать
ex. (ὑ. τι δι΄ αἰσθητῶν παραδειγμάτων Plut.)
4) укреплять, подбадривать
ex. (τὸ φρόνημα Plut.)Ὑπερείη

эп. = Ὑπέρειαὑπερειπεῖν

ὑπερ-ειπεῖν
сказать в защиту
ex. (τινος Arst.)ὑπερείπω

ὑπ-ερείπω
1) рушиться, падать
ex. ὑπήριπε γυῖα Hom. — рухнул всем телом (побежденный Эвриал)
2) рушить, сокрушать, валить
ex. ὑπερειπομένη καὴ περιπίπτουσα Plut. — падающая в обморок (Корнелия)ὑπέρεισις

ὑπ-έρεισις
-εως подпирание, поддерживание Diog.L.ὑπέρεισμα

ὑπέρ-εισμα
-ατος τό подпор(к)а, основание Arst.
ex. ὑ. τῆς τροφῆς Plut. — заправка к пищеὑπερείχω

эп. = ὑπερέχωὑπερέκεινα

ὑπερ-έκεινα
praep. cum gen. дальше, по ту сторону
ex. εἰς τὰ ὑ. ὑμῶν NT. — за вашими пределамиὑπερεκθεραπεύω

ὑπερ-εκθερᾰπεύω
окружать преувеличенным уходом
ex. ὑ. τινά Aeschin. — всячески прислуживаться к кому-л., стараться угодить{*}ὑπερέκκειμαι

ὑπερ-έκκειμαι
лежать открыто, т.е. быть у всех на виду
ex. (Plut. - v. l. ὑπέκκειμαι и ὕπαρ ἔκκειμαι)ὑπερεκπερισσοῦ

ὑπερ-εκ-περισσοῦ
adv. тж. раздельно гораздо больше, чем вдоволь, т.е. бесконечно много NT. и бесконечно больше
ex. (τινος NT.)ὑπερεκπερισσῶς

NT. v. l. = ὑπερεκπερισσοῦὑπερεκπίπτω

ὑπερ-εκπίπτω
падать дальше цели, выходить за пределы, превосходить, превышать
ex. (τῶν δέκα ὑπερεκπεσεῖν Plut.)
εἰς τοσοῦτον ὑπερεξέπεσεν, ὥστε … Luc. — он до такой степени увлекся, что …;
ὑ. εἰς μακρὰς διεξόδους Sext. — делать длинные отступления (от темы)ὑπερεκπλήσσω

ὑπερ-εκπλήσσω
атт. ὑπερεκπλήττω
1) чрезвычайно поражать
ex. ὑπερεξεπέπληκτο ἐπ΄ αὐτῷ Xen. (Астиаг) не мог надивиться на него;
ὑπερεκπεπληγμένος τινά Dem. и τι Plut. — изумленный кем(чем)-л.
2) поражать страхом, повергать в ужас
ex. (ὑπερπληγεὴς ἔφευγεν Plut.)ὑπερεκτείνω

ὑπερ-εκτείνω
напрягать сверх меры
ex. ὑ. ἑαυτόν NT. — перенапрягатьсяὑπερεκτίνω

ὑπερ-εκτίνω
(ῐ) платить за других
ex. ὑ. τινός Luc. — платить за кого-л.ὑπερεκχέομαι

ὑπερ-εκχέομαι
разливаться
ex. (τὸ ὑγρὸν ὑπερεκχεῖται Diod.)ὑπερεκχύνομαι

ὑπερ-εκχύνομαι
разливаться, переполнять
ex. μέτρον ὑπερεκχυν(ν)όμενον NT. — сверхполная мераὑπερέκχυσις

ὑπερ-έκχῠσις
-εως разлитие, разлив (sc. τῇς θαλάττης Plut.)ὑπερέλαφρος

ὑπερ-έλαφρος
2
необычайно проворный, замечательно легкий
ex. (τὸ θηρίον Xen.)ὑπερεμπίμπλημι

ὑπερ-εμπίμπλημι
наполнять выше краев
ex. ὑπερεμτίπλασθαι Xen., Luc. — переполниться, т.е. наесться (и напиться) до отвалаὑπερεμφορέομαι

ὑπερ-εμφορέομαι
перегружаться, наедаться до отвала
ex. (τινός Luc.)ὑπερεντυγχάνω

ὑπερ-εντυγχάνω
заступаться, ходатайствовать
ex. (τινός, v. l. ὑπέρ τινος NT.)ὑπερεξακισχίλιοι

ὑπερ-εξακισχίλιοι
3
свыше шести тысяч Dem.ὑπερεξαπατάω

ὑπερ-εξᾰπᾰτάω
вводить в полное заблуждение
ex. ὑ. ἑαυτόν Plut. — жестоко обманыватьсяὑπερεξηκοντέτης

ὑπερ-εξηκοντέτης
2
имеющий более шестидесяти лет Arph.ὑπέρεξις

ὑπέρ-εξις
-εως чрезмерность, избыток, излишек Plat.ὑπερεπαινέω

ὑπερ-επαινέω
чрезмерно расхваливать, превозносить
ex. (τινα и τι Her., Arph., Plat., Arst., Plut., Luc.)ὑπερεπιθυμέω

ὑπερ-επιθῡμέω
страстно желать
ex. (ποιεῖν τι Xen., Luc.)ὑπερέπτην

aor. 2 к ὑπερπέτομαιὑπερέπτω

ὑπ-ερέπτω
подгрызать, (о реке, потоке) размывать, уносить
ex. (κονίην ποδοῖϊν Hom.)ὑπερέρχομαι

ὑπερ-έρχομαι
1) переходить
ex. (τὰς πηγὰς τοῦ τίγρητος ποταμοῦ Xen.)
2) превосходить, превышать
ex. (ἀρεταῖς ἔν τινι Pind.)ὑπερεσθίω

ὑπερ-εσθίω
чрезмерно есть, объедаться Xen.ὑπερέσχεθον

эп. aor. 2 к ὑπερέχωὑπέρευ

ὑπέρ-ευ
adv. превосходно, отлично Xen., Plat., Dem.ὑπέρευγε

ὑπέρ-ευγε
adv. превосходно, замечательно Luc.ὑπερευγενής

ὑπερ-ευγενής
2
чрезвычайно знатного рода Arst.ὑπερευδαιμονέω

ὑπερ-ευδαιμονέω
быть чрезвычайно счастливым Arst.ὑπερευδαίμων

ὑπερ-ευδαίμων
2, gen. ονος в высшей степени счастливый Luc.ὑπερευδοκιμέω

ὑπερ-ευδοκῐμέω
пользоваться величайшей славой Lys.ὑπερευτυχία

ὑπερ-ευτῠχία
величайшее счастье Anth.ὑπερευφραίνομαι

ὑπερ-ευφραίνομαι
чрезвычайно радоваться
ex. (τι Luc.)ὑπερεχθαίρω

ὑπερ-εχθαίρω
глубоко ненавидеть
ex. (τι Soph.)ὑπερέχω

ὑπερ-έχω
эп. ὑπερείχω
1) держать сверху
ex. ὑ. τί τινος Hom., Arph., Arst.; — держать что-л. над кем(чем)-л.;
χεῖρά τινος и τινι ὑπερσχεῖν Hom. — простереть над кем(чем)-л. руку, т.е. защитить кого(что)-л.;
πόλεος ὑπερσχεῖν ἀλκάν Aesch. — простереть (свою) мощь над городом, т.е. спасти город
2) поднимать кверху
ex. (τὸ στόμα Arst.; ὀφρύν Anth.)
3) подниматься, возвышаться
ex. ὄμμ΄ ὑπερσχὸν ἴτυος Eur. — глаз, глядящий поверх щита;
ὑ. τοῦ τειχίου Plat. — подниматься выше стены;
ὑ. τῇς θαλάσσης Thuc. — торчать над поверхностью моря;
τὰ ὑπερέχοντα πάντα Her. — все, что возвышается (над средним уровнем);
τὸ ὑπερέχων Thuc. — выступ;
ὑ. τῷ κέρατι τῶν πολεμίων Xen. — совершать фланговый охват противника
4) восходить
ex. (ἠέλιος ὑπερέσχεθε γαίης Hom.)
5) превосходить, превышать
ex. (πάντα νοῦν NT.)
ὑ. τινά τινι Eur., Xen. и ὑ. τινός τινι Plat. — превосходить кого-л. чем(в чём)-л.;
κατά τι ὑπερέχεσθαι Arst. — быть превзойденным (уступать) в чем-л.
6) брать верх, отличаться, выдаваться
ex. (ἐν τοῖς πολέμοις Men.)
οἱ ὑπερσχόντες Aesch. — могущественные люди;
οἱ ὑπερέχοντες Diog.L. — влиятельные лица
7) быть в состоянии вынести
ex. ὑ. τινός Arph., Diod.; — быть в состоянии выдержать что-л.ὑπερέω

стяж. ὑπερῶ fut. к ὑπαγορεύωὑπέρζεσις

ὑπέρ-ζεσις
-εως вскипание, кипение Arst.ὑπέρζεστος

ὑπέρ-ζεστος
2
кипящий через край
ex. (ὕδατα Arst.)ὑπερζέω

ὑπερ-ζέω
1) кипеть, выкипать Arst.
2) перен. кипеть, вскипать, волноваться Arph., Arst.
3) быть раскаленным, горячим
ex. ( φάμμος ὑπερζέουσα Luc.)Ὑπερηΐς

-ΐδος Гипереида (источник близ Фив Фессалийских) Pind.ὑπερηδέως

ὑπερ-ηδέως
(superl. ὑπερήδιστα) с величайшим удовольствием Xen., Luc.ὑπερήδομαι

ὑπερ-ήδομαι
чрезвычайно радоваться
ex. ὑ. τινι Her. — быть весьма довольным чем-л.;
ὑπερήδετο ἀκούων Her., Xen. — он слушал с величайшим удовольствием или чрезвычайно обрадовался, услышавὑπέρηδυς

ὑπέρ-ηδυς
-εῖα -υ (только superl.) в высшей степени приятный Luc.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика