Древнегреческо-русский словарь, Ο, лист 015

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ο > 015
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ο: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ο (часть 015) с русским переводом и комментариями.ὀξύχολος

ὀξύ-χολος
2
(ῠ) пылкий, горячий или вспыльчивый Soph., Anth.ὀξυχόλως

ὀξῠχόλως
adv. пылко, горячо или вспыльчиво
ex. (Soph. - v. l. ὀξύχολος)ὀξυωπής

ὀξῠ-ωπής
2
обладающий острым зрением, зоркий
ex. (ὀφθαλμοί Arst.)ὀξυωπία

ὀξῠ-ωπία
острое зрение, зоркость Arst.ὀξυωπός

ὀξῠωπός
2
Arst. = ὀξυωπήςὀξυ-

в сложн. словах = ὀξύςὀξώδης

ὀξ-ώδης
2
досл. похожий на уксус, т.е. кислый как уксус
ex. (ὕδωρ Arst.)ὀξωτός

3
приготовленный с уксусом, маринованный Arph.ὄον

τό рябина (ягода) Plat.ὅου

эп. gen. к ὅς Iὅπᾳ

см. ὅπα...ὅπῃ

или ὅπη, эп. тж. ὅππῃ, дор. ὅπᾳ или ὅπα, ион. ὅκῃ (тж. без ι subscriptum) adv. relat.
1) (туда), куда
ex. ἄρχ΄, ὅ. σε θυμὸς κελεύει Hom. — веди, куда велит твое мужество;
τουτ΄ ἤδη ὅ. ἀποβήσεται, ἄδηλον Plat. — к чему это приведет, неясно;
ὅ. γῆς Eur. etc. (лат. ubi terrarum) — в какое бы место ни, куда бы ни, тж. где бы ни
2) (там), где
ex. ὅ. ἂν τύχωσι τῆς γῆς Plat. — где бы они ни находились
3) (так), как, каким образом
ex. ὅ. δυνατον Xen. — так, как возможно;
εἴτε ὅ. δέ καὴ ὅπως Plat. — таким ли, или иным способом;
ὅ. ἂν δοκῇ ἀμφοτέροις Thuc. — если бы так было угодно обоимὄπα

acc. к ὄψ Iὀπαδέω

ὀπᾱδέω
эп.-ион. ὀπηδέω (только praes. и impf.) сопровождать, сопутствовать, следовать
ex. (τινι или ἅμα τινί Hom. и μετά τινι Hes.)
ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ (sc. τάδε τόξα) Hom. — ни к чему мне это оружие;
(ἀρετέ) ἥ σοι ὀπηδεῖ Hom. — доблесть, которая неразлучна с тобойὀπαδός

ὀπᾱδός
эп.-ион. ὀπηδός и
1) спутник или спутница
ex. (τινος и τινι Anth., Trag., Plat.)
νυκτὸς ὀπαδοί Theocr. (звезды) спутницы ночи
2) проводник, провожатый или проводница, провожатая
ex. (τέκνων Eur.)
3) слуга или служанка Trag.
4) преследователь(ница)
ex. (ἐλάφων Soph.)ὀπάζω

(fut. ὀπάσω - эп. ὀπάσσω, aor. ὤπασα - эп. ὄπασσα)
1) посылать в качестве спутника или проводника, давать в провожатые
ex. (τινά τινι πομπόν или πομπῆα или τινὰ ἅμα τινί ὀ. Hom.)
πολὺν λαὸν ὀ. τινί Hom. — поставить кого-л. во главе большого воинства;
νέστορος υἷας ὀπάσσατο Hom. (Одиссей) взял с собой сыновей Нестора
2) давать, доставлять, даровать, ниспосылать
ex. (κῦδός τινι, κτήματα, κάλλος Hom.; νίκην, ὄλβον Hes.)
τέλος ἐσθλὸν ὀ. Hes. — ниспосылать хороший конец;
πῦρ ἐγώ σφιν ὤπασα Aesch. — я (т.е. Прометей) доставил им огонь
3) придавать, прибавлять, добавлять
ex. ἔργον ἔργῳ ὀ. HH. — делать одно дело за другим;
ἔργον πρὸς ἀσπίδι ὀ. Aesch. — покрывать щит художественной работой
4) прилагать, посвящать
ex. (μελέταν ἔργοις Pind.)
5) преследовать по пятам, теснить
ex. (Ἀχαιούς, γῆρας ὀπάζει τινά Hom.)
ποταμὸς ὀπαζόμενος ὄμβρῳ Hom. — река, теснимая ливнем, т.е. вздувшаяся от ливней
6) изгонять
ex. (τινὰ ἀπὸ γᾶς Eur.)ὀπαῖον

τό дымовое отверстие (в крыше) Plut.ὁπανίκα

ὁπᾱνίκα
adv. relat. дор. = ὁπηνίκαὄπατρος

ὄ-πατρος
(= ὁμόπατρος) единокровный брат
ex. (κασίγνητος καὴ ὄ. Hom.)ὀπάτωρ

-ορος и Anth. = ὄπατροςὀπάων

ион. ὀπέων -ονος (ᾱ)
1) спутник, боевой помощник, оруженосец Hom.
2) и слуга или служанка Her., Aesch., Soph.
3) пастух
ex. (μήλων Pind.)ὅπα...

ὅπᾳ, ὅπα
дор. = ὅπῃ и ὅπηὄπεας

-ατος τό атт. = ὕπεαςὅπερ

1) n к ὅσπερ
2) эп. m = ὅσπερὀπέων

-ονος и ион. = ὀπάωνὀπή

<ὄψ II>
1) дыра, прореха (sc. τοῦ τριβωνίου Arph.)
2) яма, пещера
ex. (ἐν τῇ γῇ Arst.)
3) дымовое отверстие (в крыше) Arph.ὀπηδ-

эп.-ион. = ὀπαδ-ὁπηλίκος

ὁ-πηλίκος
3
(ῐ) relat. сколь большой, каких размеров
ex. ὁπόσα μέρη πλήθει καὴ ὁπηλίκα Plat. — сколько частей и каких по размерамὁπηλικοσοῦν

ὁπηλῐκοσ-οῦν
3
каких бы размеров ни Arst., Diod.ὁπηνίκα

ὁ-πηνίκα
дор. ὁπᾱνίκα (ῐ) adv. relat.
1) когда, как только
ex. (ὁ. ἂν θεὸς πλοῦν εἴκῃ Soph.)
ὁ. καὴ δοκοίη τῆς ὥρας Xen. — когда будет сочтено нужным;
πηνίκ΄ ἐστὴν ἄρα τῆς ἡμέρας ; - Ὁ. ; Arph. — сколько же это времени? - Сколько времени, (спрашиваешь)?
2) так как, поскольку
ex. (ὁ. ἐφαίνετο ταῦτα πεποιηκώς Dem.)ὁπηοῦν

ὁπη-οῦν
adv., тж. раздельно каким бы способом ни, как бы ни
ex. οὐδὲν διοίσει αὐτῷ, ὁ. τῶν ἐνθάδε ὁτιοῦν γίγνεσθαι Plat. — ему будет безразлично, к чему приведет все то, о чем бы здесь ни говорилосьὅπηπερ

ὅπη-περ
adv. куда бы ни, как бы ни
ex. ὅ. - v. l. ὅποι περ - εἶσιν ( μοῖρα) Soph. — как бы ни повернулась судьбаὁπητιοῦν

ὁπη-τι-οῦν
adv. Plat. = ὅπηπερὀπίας

ὀπίᾱς
-ου (sc. τυρός)
ex. (тж. ὀ. τυρός) творог, приготовленный на фиговой закваске Eur., Arph.ὀπίζομαι

I.
<ὄπις>
1) взирать со страхом, т.е. бояться, страшиться
ex. (διὸς μῆνιν Hom.)
2) уважать, чтить
ex. (μητρὸς ἐφετμήν Hom.)
ὀπιζόμενος Pind. — исполненный почтения, почтительный
II.
pass. к ὀπίζωὀπίζω

1) извлекать сок (из деревьев)
ex. λιβανωτὸς ὀπίζεται Diod. — сок ливанного дерева вытекает (из надрезов)
2) заставлять свертываться, заквашивать (с помощью фиговой закваски)
ex. (γάλα Arst.)ὄπιθε(ν)

ὄπῐθε(ν)
adv. Hom., Aesch. = ὄπισθε(ν) Iὀπιθόμβροτος

ὀπιθό-μβροτος
2
переживающий смертных, посмертный
ex. (αὔχημα Pind.)Ὄπικες

Ὄπῐκες
οἱ опики, т.е. оски (италийское племя в центральной Италии) Thuc.Ὀπικία

Ὀπῐκία
Опикия (область опиков или осков) Thuc.Ὀπικοί

Ὀπῐκοί
οἱ Thuc., Arst. = ὌπικεςὈπικός

Ὀπῐκός
3
1) опический, т.е. оскский
ex. ( παῖς Anth.)
2) перен. варварский, грубый Anth.ὀπίουρος

предполож. гвоздь или колышек Arst.ὀπιπτεύω

1) подсматривать, разглядывать
ex. (τινά Hom.)
2) (со страхом) осматривать
ex. (πολέμοιο γεφύρας Hom.)
3) высматривать, подстерегать
ex. (λάθρῃ τινά Hom.)ὄπις

-ῐδος (acc. ὄπιν и ὄπιδα)
1) возмездие, мщение, кара
ex. (θεῶν Hom.; ἀθανάτων Hes.)
2) милость, благоволение
ex. (θεῶν ὄπιν αἰτεῖν Pind.)
3) почтительный страх, благоговейное почитание
ex. (θεῶν ὄπιν ἔχειν Her.)
4) почтение, уважение
ex. (ξένων Pind.)
5) усердие, рвение Pind.ὀπισαμβώ

ὀπῐσ-αμβώ
-οῦς отступление, попятное движение Soph.ὄπισθε(ν)

I.
эп.-поэт. тж. ὄπῐθε(ν) adv.
1) сзади, позади
ex. (καταλείπειν Hom.; ἕπεσθαι Aesch.)
ποιήσασθαι ὄ. τὸν ποταμόν Xen. — оставить реку позади себя;
τὰ ὄ. Xen. — тыл;
εἰς τοὔπισθεν Eur. — назад
2) после, впоследствии
ex. (ταῦτα δ΄ ὄ. ἀρεσσόμεθα Hom.)
οἱ ὄ. λόγοι Her. — последующие разделы (книги)
II.
praep. cum gen. сзади, позади
ex. (δίφρου Hom.; τῆς θύρης Her.)
γνώμης πατρῴας ὄ. ἑστάναι Soph. — отступать перед волей отцаὀπισθίδιος

3
(ῐδ) Anth. = ὀπίσθιοςὀπίσθιος

3 и 2
задний, тыльный
ex. (σκέλεα Her., Xen.)ὀπισθοβάμων

ὀπισθο-βάμων
2, gen. ονος (ᾱ) пятящийся назад
ex. (πάγουρος Anth.)ὀπισθοβάτης

ὀπισθο-βάτης
2
(ᾰ) вскакивающий сзади Anth.ὀπισθοβριθής

ὀπισθο-βρῑθής
2
утяжеленный сзади
ex. (ἔγχος Aesch.)ὀπισθόγραφος

ὀπισθό-γρᾰφος
2
исписанный на обороте
ex. (βιβλίον Luc.)ὀπισθόδετος

ὀπισθό-δετος
2
завязанный сзади
ex. (ἱμάντες Plut.)ὀπισθόδομος

ὀπισθό-δομος
I.
2
находящийся в задней части дома
ex. (στῆλαι Polyb.)
II.
внутренняя часть дома или внутренняя часть храма (Паллады-Афины в афинском Акрополе, служившая государственной сокровищницей и казнохранилищем) Arph., Dem., Luc., Plut.ὀπισθόκεντρος

ὀπισθό-κεντρος
2
имеющий жало сзади (sc. τὰ ἔντομα Arst.)ὀπισθονόμος

ὀπισθο-νόμος
2
пасущийся пятясь назад
ex. (βόες Her.)ὀπισθονυγής

ὀπισθο-νῠγής
2
колющий сзади
ex. (κέντρον Anth.)ὀπισθόπους

ὀπισθό-πους
-ποδος и следующий сзади, т.е. слуга Aesch., Eur.ὀπισθοσφενδόνη

ὀπισθο-σφενδόνη
задняя часть сфендоны (женского головного украшения) Arph.ὀπισθότονος

ὀπισθό-τονος
мед. опистотонус, судорожное сведение мышц назад Plat.ὀπισθουρητικός

ὀπισθ-ουρητικός
3
испускающий мочу назад
ex. (λύγξ καὴ λέων Arst.)ὀπισθοφυλακέω

ὀπισθο-φῠλᾰκέω
быть в тыловом охранении, быть в арьергарде Xen., Plut.ὀπισθοφυλακία

ὀπισθο-φῠλᾰκία
тыловое охранение, арьергард Xen.ὀπισθοφύλαξ

ὀπισθο-φύλαξ
I.
-ᾰκος солдат арьергарда Xen.
II.
-ᾰκος adj. находящийся в арьергарде
ex. (ὁπλῖται Xen.)ὀπίσσω

adv. эп. = ὀπίσωὀπίστατος

3
самый задний, тж. последний или крайний Hom.ὁπόσος

ὁ-πόσος
эп. тж. ὁππόσος и ὁπόσσος, ион. ὁκόσος 3
1) сколь многочисленный
ex. (κτήματα, ὁπόσσα τοί ἐστι Hom.)
τοσαῦτα, ὁπόσα σοι φίλον Plat. — столько, сколько тебе угодно;
ἤγαγον ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην Xen. — я привел стольких, сколько только мог;
εἴ τίς σε ἔροιτο, τὰ τρὴς ἑπτακόσια ὁ. ἐστὴν ἀριθμός Plat. — если бы кто-л. тебя спросил, сколько будет трижды семьсот;
ὁπόσοι ἱκανοὴ ἦσαν Xen. (столько), сколько нужно было
2) сколь большой, насколько обширный
ex. ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος Hom. — все, что охвачено огнем;
ὁπόσην τῆς χώρας Xen. — какую (т.е. ту) часть территорииὁποσοσδήποτε

ὁποσοσ-δήποτε
3
Dem. = ὁποσοσοῦνὁποσοσοῦν

ὁποσοσ-οῦν
ион. ὁκοσοσοῦν 3
какой бы ни был (по количеству или размерам), какой ни на есть, хоть какой-л.
ex. εἰ καὴ ὁποσονοῦν ἐνδώσουσι Thuc. — если они хоть сколько-нибудь уступятὁπόσοσπερ

ὁπόσοσ-περ
3
Plat., Xen. = ὁπόσοςὁποσοστισοῦν

ὁποσοσ-τισ-οῦν
ὁποσητισοῦν, ὁποσοντιοῦν Lys. = ὁποσοσοῦνὁπόσσος

3
эп. = ὁπόσοςὁπόστος

ὁ-πόστος
3
relat. какой по счету, который Xen., Plat., Arst.ὁποστοσοῦν

ὁποστοσ-οῦν
3
какой бы ни был по счету, который бы ни Dem.ὁπόταν

ὁπότ-αν
conj. когда бы, в случае если, если бы
ex. ὁ. δὲ μόλῃ Soph. — когда он придет;
ὁ. βελτίω δόξῃ Plat. — если (это) покажется лучшим;
φαίης γε ἄν, ὁ. ὁρῴης … Plat. — ты бы это тем более сказал, если бы увидел …ὁπότε

ὁ-πότε
эп. преимущ. ὁππότε, ион. ὁκότε, дор. ὁππόκᾰ conj.
1) (тогда), когда
ex. ἦ ῥά τι ἴδμεν, ὁ. νεῖται ; Hom. — известно ли нам, когда (Телемах) вернется?;
θυμὸς ἄχνυται, ὁ. τις μνήσῃ Hom. — душа болит, когда кто-л. напомнит (об Одиссее);
ὁ. ἔχοιεν τὰ ἄκρα Xen. (они условились зажечь костры), когда займут высоты
2) (всегда), когда, когда бы ни, всякий раз как
ex. (ὁ. ἔλθοις πρεσβεύων Xen.)
ὁ. ἀναγκασθείη Plat. — всякий раз как его принуждали
3) так как, поскольку
ex. ὁ. ἐνταῦθά ἐσμεν τοῦ λόγου, τόδε ἀποκρινώμεθα Plat. — раз мы дошли в своем рассуждении до этого, дадим ответ на следующее
4) иногда, временами
ex. ἦν δὲ καὴ ὁ. Xen. — иногда бывало и так (что)
5) когда бы, если бы
ex. ὁ. ἐντύχοιμι παλαμήδει Plat. — если бы я встретился с Паламедомὁπότερος

ὁ-πότερος
эп. ὁππότερος 3
relat.
1) который из обоих
ex. ὁ. δέ κε νικήσῃ Hom. — кто из обоих победит;
ὁπότερον ἂν τύχῃ Plat. — смотря по тому, как выйдет (из обеих возможностей);
ὁπότερα ἂν ποιῇ Plat. — что бы он (из двух) ни сделал;
ὁπότερον κακὸν ἢ ἀγαθόν Plat. (спорят о том), что из обоих дурно и что хорошо
2) один из обоих, какой-л. из двоих
ex. ὅπῃ ἂν ἐκείνων ὁπότερον ἄγῃ Plat. — куда увлечет одно из этих двух (стремлений)ὁποτεροσοῦν

ὁποτεροσ-οῦν
3
который бы из обоих ни
ex. κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁποτεροιοῦν Xen. — и если одни из вас обидят другихὁποτερωθενοῦν

ὁποτερωθεν-οῦν
adv. relat. с какой бы то ни было стороны, в любой из обеих форм Arst.ὁποτέρωθε(ν)

ὁποτέρω-θε(ν)
эп. ὁπποτέρωθεν adv. relat. с которой из обеих сторон
ex. ὁ. Ἀχαιοὴ κλονέονται Hom. (трудно сказать), с которой стороны ахейцам приходится хужеὁποτέρωθι

ὁποτέρω-θῐ
adv. relat. с какой бы из обеих сторон ни, откуда бы ни Xen.ὁποτέρως

каким (из обоих) образом, как Plat.
ex. ὁ. ἔσται, ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται Thuc. — как сложится дело, представляется неяснымὁποτέρωσε

ὁποτέρω-σε
adv. в каком направлении из обоих, в которую сторону Plat.
ex. ἠπόρησε, ὁ. διακινδυνεύσῃ χωρήσας Thuc. (Аристей) заколебался, в каком из двух направлений пробиватьсяὁποτερωσοῦν

ὁποτερωσ-οῦν
adv. каким бы способом ни, так или иначе Arst.ὅπου

ὅ-που
ион. ὅκου adv. relat.
1) где
ex. (ὅ. τὰ δώματ΄ ἐστὴν οἰδίπου Soph.)
ὅ. ἂν τύχῃ τῶν λεγομένων Plat. — в любом месте (досл. где придется в) речи;
ὅ. γῆς Plat. (лат. ubi terrarum) — где на свете, где именно;
ἐσθ΄ ὅ. Aesch. — бывает кое-где, т.е. иногда;
οὐκ ἔσθ΄ ὅ. Dem. — нигде или никогда не бывает, т.е. невозможно, немыслимо;
ὅκου δή Her. — где-то
2) куда
ex. (ὅ. βέβηκεν, οὐδεὴς οἶδε Soph.)
3) когда
ex. ὅ. τις λόγος γένοιτο περὴ σπαρτιατῶν Xen. — когда речь заходила о спартанцах;
ὅ. μέν … ὅ. δέ … Plut. — в одних случаях …в других случаях …(см. тж. в 1: ἔσθ΄ ὅ. и οὐκ ἔσθ΄ ὅ.)
4) (преимущ. с γέ) так как, поскольку, если
ex. ὅ. γε καὴ ἡμῶν ἑκάστῳ τοσαῦτα δέδωκεν Xen. (Кир очень богат), поскольку (или если) каждому из нас он столько далὈπούντιος

I.
-ου adj. m опунтский Her., Thuc.
II.
опунтиец, житель города Ὀποῦςὁπουοῦν

ὁπου-οῦν
adv. где бы то ни было, где бы ни, где-л. Plat.ὅπουπερ

ὅπου-περ
adv. где только, всюду где
ex. ἐθήρα ὅ. ἐπιτυγχάνοιεν θηρίος Xen. (Кир с приближенными) охотился всюду, где они находили дичьὈποῦς

-οῦντος Опунт (главный город Локриды Опунтской) Thuc. etc.ὅππῃ

эп. = ὅπῃὄππα

τό (dat. pl. ὀππάτεσσι) эол. = ὄμμαὈππιανός

Оппиан
1) родом из Киликии, греч. поэт II в. н.э., автор поэмы Ἁλιευτικά
2) родом из Сирии, греч. поэт II-III вв. н.э., автор поэм κυνηγετικά и Ἰξευτικάὁπποθ-

эп. = ὁποθ-ὁπποῖος

3
эп. = ὁποῖοςὁππόκα

conj. дор. = ὁπότεὁπποσ-

эп. = ὁποσ-ὁπποτ-

эп. = ὁποτ-ὅππως

I.
adv. эп.-эол. = ὅπως I
II.
conj. эп.-эол. = ὅπως IIὀπταλέος

ὀπτᾰλέος
3
1) жареный
ex. (κρέα Hom.)
2) обожженный
ex. (πλίνθος Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика