Древнегреческо-русский словарь, Ο, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ο > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ο: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ο (часть 004) с русским переводом и комментариями.οἰκονομικός

οἰκο-νομικός
I.
3
занимающийся домашним хозяйством, умеющий вести хозяйство, хозяйственный Plat., Xen. etc.
II.
домашний хозяин (название одного из сочинений Ксенофонта)οἰκονομικῶς

οἰκο-νομικῶς
хозяйственно, по-хозяйственному
ex. (βεβιωκότες Plut.)οἰκονόμος

οἰκο-νόμος
и
1) управляющий домом, ведущий домашнее хозяйство, хозяин
ex. (οἰ. καὴ δεσπότης Plat.)
οἰ. δεινή Lys. — отличная хозяйка
2) правитель, распорядитель Arst.
3) (у римлян; лат. procurator) прокуратор, наместник
ex. (οἱ καίσαρος οἰκονόμοι Luc.)
4) казначей
ex. (τῆς πόλεως NT.)οἰκόπεδον

οἰκό-πεδον
τό
1) тж. pl. участок под домом Plat., Aeschin., Plut.
2) развалины дома или пожарище Thuc.
3) местоположение, территория
ex. (τῆς πόλεως Polyb.)οἰκοποιός

οἰκο-ποιός
2
делающий обитаемым, пригодным для жилья
ex. (τρυφή Soph.)οἰκορ-

дор. = οἰκουρ-οἶκος


1) обиталище, жилище, помещение, жилье
ex. (πηλείδης δ΄ οἴκοιο ἆλτο θύραζε Hom.)
2) тж. pl. дом
ex. κατ΄ οἴκους Her. и κατ΄ οἶκον (ἐν δόμοις) Soph. — у себя дома;
αἱ κατ΄ οἶκον κακοπραγίαι Thuc. — домашние неприятности;
ἐς и πρὸς οἶκον Aesch. — домой, на родину;
ἀπ΄ οἴκου εἶναι Thuc. — быть далеко от дома (на чужбине);
ἐπ΄ οἴκου ἀποχωρεῖν Thuc. — возвращаться домой
3) комната, покой
ex. ἀμφιπόλων οἶ. Hom. — комната служанок, девичья
4) дворец
ex. (βασίλειος οἶ. Arst.)
5) (тж. οἶ. τοῦ θεοῦ и οἶ. προσευχῆς NT.) храм
ex. (οἱ οἶκοι καὴ τὰ ἀγάλματα θεῶν Her.)
6) имущество, состояние
ex. (οἶ. καὴ κλῆρος Hom.; οἶ. καὴ κτήματα Her.)
7) тж. pl. семья, род, дом
ex. (Ἀγαμεμνόνιοι Aesch.; λαβδακιδᾶν Soph.)οἰκός

ион. = ἐοικός (part. n к ἔοικα)οἰκόσιτος

οἰκό-σῑτος
2
1) питающийся дома, т.е. домашний
ex. (μῦς Babr.)
2) питающийся на свой собственный счет
ex. (νυμφίος Men.; πεζοί Plut.)
3) справляемый в домашней обстановке
ex. (γάμοι Men.)οἰκότριψ

οἰκό-τριψ
in crasi ᾠκότριψ -ῐβος
1) бран. расточитель хозяйского добра, порча, язва Arph.
2) родившийся и воспитанный дома раб Dem.οἰκοτύραννος

οἰκο-τύραννος
(ῠ) владыка дома Anth.οἰκότως

adv. ион. = ἐοικότωςοἰκουμένη

ион. οἰκεομένη <part. pass. к οἰκέω> (sc. γῆ)
1) обитаемая земля Her.
2) греческая земля Dem., NT.
3) земля, мир Dem., NT.οἰκουργός

οἰκ-ουργός
2
домовитый
ex. (NT. - v. l. к οἰκουρός)οἰκουρέω

οἰκ-ουρέω
1) нести охрану (жилища), охранять, стеречь
ex. (τὸν σηκόν Soph.; πόλιν Aesch.)
2) оставаться дома, вести замкнутую жизнь
ex. (κατ΄ οἶκον ὥστε παρθένοι Soph.; ἔνδον Plat.; οἰ. καὴ κρύπτεσθαι Plut.)
3) сидеть без дела, проводить в бездействии
ex. (ἕβδομον μῆνα Plut.)οἰκούρημα

οἰκ-ούρημα
-ατος τό
1) охрана дома или пребывание дома Eur.
2) сидение на месте
ex. τὸ οἰ. τῶν ξένων Soph. — оставшиеся (т.е. не покинувшие Филоктета) гости
3) сидящий дома
ex. οἰκουρήματα Eur. — сидящие дома, т.е. женщиныοἰκουρία

οἰκ-ουρία
дор. οἰκορία
1) охрана дома, замкнутая домашняя жизнь
ex. (ἐν δόμοις Eur.)
2) бездействие, праздность Plut.οἰκούρια

οἰκ-ούρια
τά (sc. δῶρα) награда за охрану дома Soph.οἰκουρικόν

τό Luc. = οἰκουρία 1οἰκούριος

οἰκ-ούριος
дор. οἰκόριος 2
досл. связанный с охраной дома (см. οἰκούρια); перен. домашний
ex. (ἑταῖραι Pind.)οἰκουρός

οἰκ-ουρός
2
1) охраняющий дом, стерегущий (sc. κύων Arph.; ἀλεκτρυών Plut.)
2) не выходящий из дому, т.е. бездеятельный, праздный
ex. (δίαιτα Plut.)
3) застоявшийся, затхлый
ex. (ἀήρ Plut.)οἰκοφθορέω

οἰκο-φθορέω
разорять дом, приводить в упадок хозяйство Plat.
ex. ἄνδρες δεινῶς οἰκοφθορημένοι Her. — дотла разоренные людиοἰκοφθορία

οἰκο-φθορία

1) разорение, обнищание
ex. (οἰ. καὴ πενία Plat.)
2) совращение
ex. (γυναικῶν Plut.)οἰκοφθόρος

οἰκο-φθόρος
разоритель, расточитель Plat.οἰκοφυλακέω

οἰκο-φῠλᾰκέω
стеречь дом Aesop.οἰκοφύλαξ

οἰκο-φύλαξ
-ᾰκος (ῠ) и хранитель дома
ex. (ζεύς Aesch.)οἰκο-

в сложн. словах = οἶκοςοἰκτείρω

атт. οἰκτίρω (τῑ) (fut. οἰκτῐρῶ и οἰκτιῶ; aor. ᾤκτῑρα, ᾤκτειρα - ион. οἴκτειρα) жалеть, скорбеть, сочувствовать
ex. (ἐλεεῖν καὴ οἰ. τινά Plat.)
οἰ. τινά τινος Aesch. или τινος ἕνεκα, ἐπί τινι Xen. и τι Arph. — сочувствовать кому-л. в чем-л., жалеть кого-л. из-за чего-л.;
οἰκτίρω δέ νιν λιπεῖν Soph. — мне больно покинуть ееοἰκτίζω

1) Trag. = οἰκτείρω
2) тж. med. сетовать, оплакивать
ex. (τὸν θνήσκοντα Thuc.; τινὰ τῆς τύχης Plut.)
οἶκτον οἰκτίζεσθαι Aesch. — издавать горестный вопльοἰκτιρμός

(тж. σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ - v. l. οἰκτιρμῶν NT.) сочувствие, сострадание, жалость Pind., NT.οἰκτίρμων

2, gen. ονος сострадательный, милосердный Theocr., NT., Anth.οἰκτίρω

(τῑ) атт. = οἰκτείρωοἴκτισμα

-ατος τό сетование, жалобы Eur.οἰκτισμός

Aesch., Xen. = οἴκτισμαοἴκτιστα

adv. самым жалким образом, ужасно
ex. (οἴ. θανέειν Hom.)οἴκτιστος

3
<superl. к οἶκτος> крайне жалкий, несчастный, ужасный
ex. (ὄλεθρος, θάνατος Hom.)οἶκτος


1) скорбный вопль, сетование, жалоба
ex. (οἰκτρὸν οἶκτον ἀΐων Aesch.; οἶκτοι καὴ ὀλοφυρμοί Plut.)
2) сочувствие, сострадание
ex. (οἶ. δ΄ ἕλε λαὸν ἅπαντα Hom.)
οἶ. τις ἴσχει κατακτείνειν Her. — какое-то чувство жалости удержало (его) от убийстваοἰκτρά

Hom. adv. posit. к οἴκτισταοἰκτρόγοος

οἰκτρό-γοος
2
жалобно стонущий, жалобный
ex. (λόγοι Plat.)οἰκτρός

3
1) достойный сожаления, внушающий сострадание
ex. (συμφορά Pind.; ἄλγος Aesch.)
οἰ. τῆς μεταβολῆς Plut. — вызывающий сострадание своей превратной судьбой
2) жалостный, жалобный, горестный
ex. (λόγοι, δάκρυ Eur.; ὄψ Soph.)οἰκτροχοέω

οἰκτρο-χοέω
разливаться в жалобах
ex. οἰ. φωνήν Arph. — жалобно молитьοἰκτρῶς

ужасным образом, плачевно, печально
ex. (θανεῖν Soph.; ἐξελαύνεσθαι Plut.)
οἰ. ἔχειν Soph. — быть несчастнымοἰκώς

-υῖα -ός ион. = ἐοικώςοἰκωφελής

οἰκ-ωφελής
2
полезный для дома, тж. способствующий процветанию хозяйства, домовитый
ex. (γυνή Theocr.)οἰκωφελία

ион. οἰκωφελίη домашние заботы, домашнее хозяйство, домовитость Hom.οἶμα

-ατος τό стремительность, натиск
ex. (λέοντος, αἰετοῦ Hom.)οἶμαι

атт. стяж. = οἴομαι{*}οἰμάω

(только fut. οἰμήσω и aor. οἴμησα) устремляться, бросаться, кидаться
ex. (ὥστ΄ αἰετός Hom.; θύννοι οἰμήσουσι Her.)οἴμη

сказание, песнь, рассказ Hom., Anacr.οἴμοι

οἴ-μοι
тж. раздельно interj.
1) выраж. скорби о горе мне!, увы!, ах!, о!
ex. (οἴ. ἐγὼ τλάμων! Soph.)
οἴ. πάτερ! Soph. — бедный отец!;
οἴ. ταλαίνης τῆσδε συμφορᾶς! Soph. — о, какое ужасное несчастье!;
οἴμ΄ ὡς τεθνήξεις! Arph. — ты погибнешь несчастный!;
οἴ. μοι! Soph. — о горе мне, горе!
2) возглас удивления или радости
ex.
οἴμ΄ ὡς ἥδομαι! Arph. — ах, как я доволен!οἶμος

, атт. тж.
1) путь, дорога
ex. (λευρός Aesch.; ὀλισθηρός Pind.; ὀρθή ййй Eur.)
2) полоса, полоска
ex. οἶμοι δώδεκα χρυσοῖο Hom. — десять золотых полос (на броне)
3) край, земля, страна
ex. (ἥκομεν σκύθην ἐς οἶμον! Aesch.)
4) муз. строй, лад, напев
ex. (ἀοιδῆς HH.)οἰμωγά

дор. = οἰμωγήοἰμωγή

дор. οἰμωγά жалобный крик, громкие жалобы, вопль
ex. (οἰ. καὴ εὐχωλή Hom.; οἰ. καὴ στόνος Thuc.)οἴμωγμα

-ατος τό Aesch., Eur. = οἰμωγήοἰμωγμός

Soph. = οἰμωγήοἰμώζω

(fut. οἰμώξομαι - Plut. тж. οἰμώξω, aor. ᾤμωξα)
1) горестно кричать, вопить, рыдать
ex. (μέγ΄ οἰμώξειε γέρων πηλεύς Hom.)
οἰμώξεται ὃς ἂν ἐμοὴ προσαγάγῃ τὰς χεῖρας Plut. — горе тому, кто поднимет на меня руку;
οἰ. αὐτοῖς λέγε! Luc. — да ну их совсем!;
οἴμωζε! бран. Arph. — ах, чтоб тебя! или заплачешь ты (у меня)!, т.е. я тебе задам!
2) оплакивать
ex. (ἀδελφόν Eur.)οἰμωκτός

3
Arph. v. l. = αἰακτός 1οἶν

acc. к οἶςοἴνα

дор. = οἴνηοἰνάνθη

οἰν-άνθη

1) первый побег виноградной лозы Eur.
2) цвет виноградной лозы или виноградная лоза Eur., Arph.
3) досл. мягкий пушок на виноградных листьях, перен. первый пушок на щеках юноши Pind.
4) бот. (предполож.) омежник, конский укроп (Oenanthe L.) Arst.
5) предполож. птица каменка (Saxicola oenanta) Arst.οἰνάρεον

(ᾰ) τό Theocr. = οἴναρονοίναρίζω

οίνᾰρίζω
обрезывать лишние листья у винограда (во время созревания плодов) Arph.οἰνάριον

(ᾱ, редко ᾰ) τό
1) неважное винцо, винишко Dem.
2) немножко вина Sext.οἰναρίς

-ίδος (ῐδ) виноградный лист или усикοἴναρον

τό виноградный лист Xen.οἰνάς

I.
-άδος , реже
1) виноградная лоза Anth.
2) дикий голубь, вяхирь Arst.
II.
-άδος adj. f богатая виноградом
ex. (ὀπώρη Anth.)οἰνείδης

дор. οἰνεΐδᾱς -ου, эп. αο Энид, сын Энея ex. (οἰνεύς), т.е. τυδεύς Hom.οἰνεύς

-έως, эп. ῆος, поэт. έος Эней (царь Калидона, отец Мелеагра, Тидея и Дейаниры) Hom., Soph.οἰνεών

-ῶνος Энеон (приморский город в Локриде Озольской) Thuc.οἴνη

дор. οἴνα
1) виноградная лоза Hes.
2) вино Anth.οἰνηΐς

-ΐδος Энеида (одна из атт. фил) Dem., Plut.οἰνηρός

3
1) винный
ex. (φιάλαι Pind.; κεράμιον Her.; λοιβαί Eur.; μέτρα Arst.)
οἰ. θεράπων Anacr. — виночерпий
2) богатый виноградниками
ex. (θειλόπεδα Anth.)οἰνήρυσις

οἰν-ήρῠσις
-εως ковш для вина Arph.οἰνιάδαι

-ῶν, дор. ᾶν αἱ Эниады (город в Акарнании) Thuc., Soph.οἰνίδιον

(ῐδ) τό немножко вина Diog.L.οἰνίζομαι

1) покупать или выменивать вино
ex. (χαλκῷ Hom.)
2) (о вине) доставать, приносить
ex. (οἶνον ἐκ μεγάρων Hom.)οἰνοβαρείων

οἰνοβᾰρείων
adj. m <part. к *οἰνοβαρείω> Hom. = οἰνοβαρήςοἰνοβαρής

οἰνο-βᾰρής
2
отяжелевший от вина, т.е. опьяненный вином, пьяный Hom., Luc., Anth.οἰνοβρεχής

οἰνο-βρεχής
2
напоенный вином, т.е. пьяный Anth.οἰνογευστική

οἰνο-γευστική
(sc. τέχνη) искусство дегустации вина Sext.οἰνοδόκος

οἰνο-δόκος
I.
2
содержащий вино, винный
ex. (φιάλη Pind.)
II.
сосуд
ex. (Ἀδριακοῦ νέκταρος Anth.)οἰνοδότας

οἰνοδότᾱς
-ᾱ дор. = *οἰνοδότης{*}οἰνοδότης

οἰνο-δότης
дор. οἰνοδότᾱς -ᾱ податель вина, дарящий вино
ex. (βάκχος Eur.)οἰνόη

Эноя
1) дем в атт. филе Ἱπποθωντίς Her., Thuc.
2) дем в атт. филе αἰαντίς Luc.
3) укрепленный город на Коринфском перешейке Xen.οἰνοκάπηλος

οἰνο-κάπηλος
виноторговец Sext.οἰνόληπτος

οἰνό-ληπτος
2
опьяненный вином, пьяный Plut.οἰνόμαος

Эномай (царь Писы в Элиде, сын Арея, отец Гипподамии, родоначальник Атридов) Pind., Eur.οἰνόμελι

οἰνό-μελι
-ῐτος τό смесь вина с медом Polyb., Plut., Anth.οἰνόομαι

(aor. ᾠνώθην, pf. ᾤνωμαι и οἴνωμαι) напиваться допьяна, пьянеть, хмелеть
ex. οἰνωθείς Soph., Plut., ᾠνωμένος Aesch. и οἰνωμένος Her. etc. — пьяныйοἰνοπέδη

Anth. = οἰνόπεδονοἰνόπεδον

οἰνό-πεδον
τό виноградник Hom., Theocr., Plut.οἰνόπεδος

οἰνό-πεδος
2
поросший виноградом, виноградный
ex. (ἀλωή Hom.)οἰνοπέπαντος

οἰνο-πέπαντος
2
созревший для винодельческой обработки, т.е. зрелый
ex. (βότρυς Anth.)οἰνοπία

Энопия (древнее название Эгины) Pind.οἰνοπίδης

-ου Энопид
1) сын Энопа, т.е. Ἕλενος Hom.
2) родом из Хиоса, астроном и математик, предполож. современник Анаксагора Plat.οἰνοπίπης

οἰν-οπίπης
(πῑ) adj. m жадно смотрящий на вино, бросающий умильные взгляды в сторону вина
ex. (Arph. - v. l. οἰνοπότιδες)οἰνοπίων

-ωνος Энопион (сын Вакха или Радаманта, миф. царь Хиоса) Plut., Luc.οἰνοπλάνητος

οἰνο-πλάνητος
2
(ᾰ) отуманенный вином, опьяненный
ex. (κυλίκων ἅμιλλαι Eur.)οἰνοπληθής

οἰνο-πληθής
2
изобилующий вином
ex. (συρίη Hom.)οἰνοπλήξ

οἰνο-πλήξ
-πλῆγος adj. одурманенный вином, напившийся допьяна
ex. (τέραμνα Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика