Древнегреческо-русский словарь, Ο, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ο > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ο: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ο (часть 001) с русским переводом и комментариями.ο

ο (ὂ μικρόν) омикрон (15-я буква греч. алфавита)
ex. οʹ = 70, ͵ο = 70000interj. о! Arph.I.
(ὅ), ἡ (ἥ) -τό (gen. m и n τοῦ - эп. τοῖο, дор. τῶ, τῆς - дор. τᾶς; pl. οἱ (οἵ), αἱ (αἵ), τά pron. demonstr. 3 л., часто со знач. pron. pers., преимущ. у Hom., Trag.) этот, тот, такой, он
ex. γὰρ ἦλθε Hom. — ибо он пришел;
ἕως τῷ πολέμιζε Hom. — пока тот с этим боролся;
τῆς πέφυκα μητρός Soph. — я родился от этой матери;
οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον, οἱ δ΄ ἐσφενδόνων Xen. — одни из них метали стрелы, другие - камни из пращей;
στρατιὰ ἣ μὲν πρὸς τέν πόλιν ἐχώρουν, ἣ δὲ πρὸς σταύρωμα Thuc. — войско отправилось частью к городу, частью же к заграждению;
οὐ πάσας χρέ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων τιμᾶν, ἀλλὰ τὰς μὲν, τὰς δ΄ οὔ οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μέν, τῶν δ΄ οὔ Plat. — уважать следует не все мнения людей, а лишь одни, другие же - нет, и притом (мнения) одних, но не других;
οὔτε τοῖς, οὔτε τοῖς Plat. — ни тем, ни другим;
τὰ μέν τι μαχόμενοι, τὰ δὲ καὴ ἀναπαυόμενοι Xen. — то ведя кое-какие бои, то отдыхая
II.
ἡ -τό, gen. τοῦ, τῆς, τοῦ (грамматический член, со знач. ослабленной указательности, т.е. определенности, групповой или индивидуальной; соотв. франц. le, la, англ. the, нем. der, die, das)
ex. (часто in crasi: ἀνήρ = ἁνήρ - эол. ὤνηρ, τοῦ ἀνδρός = τἀνδρός, οἱ ἄνδρες = ἅνδρες - ион. ὤνδρες, τὸ ἕτερον = θάτερον - ион. τοὔτερον, дор. θώτερον и т.д.)
1) этот, тот (который), данный, упомянутый, известный тебе (обычно не переводится)
ex. ( εὐφράτης ποταμός, τὸ αἰγάλεων ὄρος, αἴτνη τὸ ὄρος Thuc.; νέστωρ γέρων Hom.)
ἄνθρωπος — вот этот (данный) человек или человек вообще, человеческий род;
φαίδων φαίδων ἐστίν Plat. — Федон, он (именно) Федон и есть;
τιμῆς τῆς πριάμου Hom. — с честью (самого) Приама;
ἡττηθεὴς τῇ μάχῃ Xen. — будучи разбит в этом сражении
2) (придает знач. существительного любой иной части речи или целой группе их)
ex. τὸ πρίν Hom. etc. — прежнее время, прошлое;
τὸ στέργειν Xen. — любовь или понятие любви;
τὸ μέ ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν Xen. — нахождение без поисков;
τὸν ἐμέ Plat. — меня лично
3) в знач. слово, выражение, изречение
ex. τὸ τοῦ σόλωνος Her. (лат. illud Solonis) — изречение Солона;
τὸ μηδένα εἶναι ὄλβιον Her. — мнение, будто никто не счастлив
4) (иногда придает оттенок приблизительности) около: ex. (νῆες), ὧν ἦσαν αἱ εἴκοσιν … Thuc. корабли, из которых около двадцати …
5) (с последующим gen. обозначает принадлежность, ту или иную связь - родственную, пространственную и т.д.)
ex. Ἡρακλῆς (sc. υἱός) διός — Геракл, сын Зевса;
Ἄρτεμις (sc. θυγάτηρ) λητοῦς — Артемида, дочь Лето;
κλέαρχος καὴ οἱ ἐκείνου Thuc. — Клеарх и его люди (сторонники, друзья и т.п.);
часто перед — существительным с предлогом:
οἱ ἐν τῇ πόλει и οἱ ἀπὸ (или ἐκ) τῆς πόλεως Thuc., Xen. etc. — находящиеся в городе, горожане;
τὰ ἐπὴ θρᾴκης Thuc. — области Фракии;
τὰ ἀπὸ τοῦ Ἀλκιβιάδου Thuc. — планы Алкивиада;
τὰ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος Thuc. — то, что (сражалось) с палубы;
οἱ τότε Hom. etc. — тогдашние люди;
κατὰ τέν ἐμήν (sc. γνώμην) Plat. — по-моему;
οἱ νῦν Plat. etc. — нынешние (люди);
τὸ ἐμόν Xen. — что касается меня
6) n pl. обозначает:
(1) часть, элемент
ex. τά, ὅσα γῇ κεράννυται Plat. — элементы, примешивающиеся к земле, т.е. входящие в состав земли;
τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας Thuc. — две части из пяти, т.е. две пятых
(2) в n pl. достояние, состояние, имущество, тж. дела, обстоятельства
ex. τὰ τῶν πολεμίων Xen. — имущество (средства) неприятеля;
τὰ τῆς πόλεως Thuc., Plat. etc. — государственные дела, политические вопросы;
τὰ τῶν Ἑλλήνων Thuc. — греческие дела, положение греков, обстоятельства в ГрецииI.
-ἥ -τό = , , τό I
II.
-ἥ -τό эп.-ион. = ὅς, ἥ, ὅ I
III.
n к ὅς IIὂ μικρόν

τό омикрон (название греч. буквы ο)ὀΐ

dat. к ὄϊςὀΐζυος

2
Theocr. = ὀϊζυρός v. l. ὀξύθροοςὀΐστευμα

-ατος τό пущенная стрела Plut.ὄα

τά Plat. γοξφ. 190 δ pl. к ᾠόνὀά

I.
(ᾱ) interj. (выраж. скорбь) увы!, о горе! Aesch.
II.
кромка, край (sc. τῶν ἱματίων Arph.)ὄαρ

ὄᾰρ
ὄᾰρος (gen. pl. ὀάρων, dat. pl. ὤρεσσι из ὀάρεσσι) подруга, тж. супруга, жена Hom.ὀαρίζω

ὀᾰρίζω
(impf. iter. ὠρίζεσκον)
1) (тж. ὀάρους ὀ. HH.) вести разговор, беседовать
ex. (τινί Hom.)
2) вращаться в (чьём-л.) кругу, общаться
ex. (μετ΄ ἀθανάτοις HH.)
ὀ. φιλότητι HH. — сочетаться в любвиὀαρισμός

ὀᾰρισμός
беседа, речь Hes.ὀαριστής

ὀᾰριστής
-οῦ собеседник или сотоварищ Hom., Plat., Diog.L.ὀαριστύς

ὀᾰριστύς
-ύος
1) разговор, беседа
ex. (ὀ. πάρφασις Hom.)
γὰρ πολέμου ὀ. Hom. — таков боевой разговор, т.е. так приходится действовать в бою
2) содружество, среда, круг
ex. (προμάχων Hom.)ὄαρος

ὄᾰρος
(преимущ. pl.)
1) разговор, беседа, речь
ex. (ὀάρους ὀαρίζειν HH.)
2) песня Pind.Ὄαρος

Оар (река в Скифии) Her.Ὄασις

-εως Оасис (город в Большом Оазисе - Египет) Her.ὀβελίας

ὀβελίᾱς
adj. m поджаренный на вертеле
ex. (ἄρτος Arph.)ὀβελισκολύχνιον

ὀβελισκο-λύχνιον
τό вертел с насаженным на него светильником Arst.ὀβελίσκος


1) небольшой вертел Arph., Xen.
2) клинок
ex. (τῆς μαχαίρας Polyb.)
3) ножка циркуля Arph.
4) обелиск, медная или железная монета (с изображением вертела или чеканенная с его помощью) Plut.
5) архит. обелиск Arst.ὀβελός

дор.-беот. ὀδελός
1) вертел, рожон
ex. ὀβελοὴ βουπόροι Her. — бычачьи вертела (т.е. самых больших размеров)
2) архит. обелиск (памятник в виде пирамидальной колонны)
ex. (ὀ. λίθινος Her.)
3) обелиск (пометка в виде черты, для обозначения подозрительного или подложного места в тексте; излишние места обозначались посредством ὀ. περιεστιγμένος, т.е. знаком ÷) Luc.ὀβολιαῖος

3
стоимостью или весом в один обол
ex. (τροφαλίδες Arst.)ὀβολίας

ὀβολίᾱς
adj. m ценой в один обол
ex. (ἄρτος Arph.)ὀβολός

обол
1) мера веса = 1/6 драхмы = 0.728 г Arst.
2) мелкая монета = 1/16 драхмы Thuc., Arph. etc.ὀβολοστατέω

ὀβολο-στᾰτέω
взвешивать оболы, т.е. заниматься мелочным ростовщичеством Luc.ὀβολοστάτης

ὀβολο-στάτης
-ου (ᾰ) взвешиватель оболов, т.е. мелочный ростовщик Arph.ὀβολοστατική

ὀβολο-στᾰτική
(sc. τέχνη) ростовщичество Plat., Arst.ὀβολοστάτις

ὀβολο-στάτις
-ιδος ростовщица Plat.ὄβρια

τά Aesch., Eur. = ὀβρίκαλαὀβρίκαλα

ὀβρίκᾰλα
(ῐ) τά детеныши диких зверей, зверята Aesch.ὀβριμοεργός

ὀβρῐμο-εργός
2
дерзновенный, нечестивый, преступный Hom., Hes.ὀβριμόθυμος

ὀβρῐμό-θῡμος
2
могучий духом, мужественный, отважный
ex. (Ἄρης HH.; Ἄργης Hes.; θεά Luc.)ὀβριμοπάτρη

ὀβρῐμο-πάτρη
adj. m дочь могущественного отца (эпитет Паллады-Афины) Hom., Hes., Arph.ὄβριμος

ὄβρῐμος
2
1) могучий, мощный
ex. (Ἄρης, Ἀχιλλεύς, Ἕκτωρ Hom.)
2) огромный, тяжелый
ex. (λίθος, ἔγχος, ἄχθος Hom.)
3) бурный, неистовый
ex. (ὕδωρ Hom.; μῖσος Aesch.)ὀγδοαῖος

2
совершающийся на восьмой день Polyb.
ex. ὀ. ἐλθεῖν Plut. — прибыть на восьмой деньὀγδοάς

-άδος восьмерка, восьмерица Plut.ὀγδόατος

ὀγδόᾰτος
3
Hom., Hes. = ὄγδοοςὀγδοήκοντα

стяж. ὀγδώκοντα οἱ, αἱ, τά indecl. восемьдесят Thuc. etc.ὀγδοηκονταέτης

ὀγδοηκοντα-έτης
стяж. ὀγδωκονταέτης 2
восьмидесятилетний Luc., Anth.ὀγδοηκοντατάλαντος

ὀγδοηκοντα-τάλαντος
2
стоящий восемьдесят талантов
ex. (οἶκος Lys.)ὀγδοηκοντούτης

2
Luc. = ὀγδοηκονταέτηςὀγδοηκοστός

3
восьмидесятый Thuc.ὄγδοος

3
восьмой Hom. etc.
ex. ὀγδόῃ (sc. ἡμέρᾳ) πυανεψιῶνος Plut. — в восьмой день месяца пианепсионаὀγδώκοντα

οἱ, αἱ, τά indecl. стяж. = ὀγδοήκονταὀγδωκονταέτης

ὀγδωκοντα-έτης
2
стяж. = ὀγδοηκονταέτηςὀγδωκονταέτις

-ιδος Anth. f к ὀγδωκονταέτηςὅγε

ὅ-γε
ἥ-γε, τό-γε, gen. τοῦγε, τῆσγε, τοῦγε (= усиленному ὅ, ἥ, τό) он, сам, этот (часто не переводится)
ex. ὅγ΄ ἥρως τυδείδην μέθεπε ἵππους Hom. — сам же герой пустил коней на Тидея;
ἤ τινας ἐκ πύλου ἄξει ἢ ὅγε καὴ σπάρτηθεν Hom. — он приведет кого-л. из Пилоса или, пожалуй, из Спарты;
πάντες ἄρ΄ οἵγ΄ ἔθελον πολεμίζειν Ἕκτορι Hom. — все они желали сразиться с Гектором - см. тж. τῇγε и τόγεὌγκα

Ὄγκᾱ
Онка (прозвище Афины в Фивах) Aesch.ὀγκάομαι

(об осле) кричать, реветь Arst., Luc.ὀγκηθμός

крик, рев (преимущ. осла) Luc.ὀγκηρόν

τό пышность, роскошь
ex. (τῆς βασιλείας Xen.)ὀγκηρός

3
1) раздутый, большой, крупный Arst.
2) надутый, пышный Xen., Arst.ὀγκηρῶς

пышно, роскошно Xen.ὀγκηστής

-οῦ adj. m v. l. = ὀγκητήςὀγκητής

-οῦ adj. m кричащий, ревущий
ex. (ὄνος Anth.)ὄγκιον

τό ящик для наконечников стрел и прочего оружия Hom.ὄγκος

I.
<ἀγκών>
1) загнутый назад зубец стрелы, кривой наконечник, крюк стрелы
ex. νεῦρόν τε καὴ ὄγκοι Hom. — завязка (укреплявшая наконечник на древке) и крючья
2) предполож. угол (геометрический) Arst.
II.
<ἤνεγκον>
1) груда, куча, масса
ex. (φρυγάνων Her.; τῶν σαρκῶν Plat.)
μήτε ὄγκῳ μήτε ἀριθμῷ Plat. — ни в массе, ни в количестве
2) сумма, общее количество, итог
ex. (τοῦ ἀριθμοῦ Plat.)
ὄ. πλήθους Plat. — общая численность
3) величина, размеры
ex. (πόλεως Plat.)
ἔχθρας μέγας ὄ. Plat. — сильная вражда
4) тело, кусок, ком
ex. ὄ. γαστρός Eur. — утробный плод
5) протяжение, объем
ex. (τῆς φωνῆς Arst.)
ἐκ βαθέος καὴ ταπεινοῦ οἱ ὄγκοι Arst. — из глубины и низкости, т.е. высоты (образуются) объемы
6) ноша, бремя, тяжесть или багаж Xen. etc.
ex. μῦθος οὐκ ὄγκου πλέων Soph. — необременительная беседа
7) филос. атом Sext.
8) величие, достоинство значение, тж. авторитет
ex. (ἔχει τιν΄ ὄγκον Ἄργος Ἑλλήνων πάρα Eur.)
ὄ. μητρῷος ὀνόματος Soph. — полное достоинства звание матери
9) гордость
ex. (ὄγκον δορὸς ἔχειν Eur.)
10) выспренность, высокий стиль
ex. (τῆς λέξεως, τοῦ ποιήματος Arst.)ὀγκότατος

3
<superl. к ὄγκος II> крайне напряженный, весьма сильный
ex. (τάσις Anth.)ὀγκότερος

3
<compar. к ὄγκος II> более напряженный, расширенный, увеличенный
ex. ( σάρξ Arst.)ὀγκόω

1) раздувать, расширять, увеличивать в объеме
ex. (τὰς φλέβας Arst.)
τάφῳ ὀγκωθῆναι Eur. — быть погребенным под (высоким) курганом
2) возвеличивать, превозносить ex. (τὸ Ἄργος Eur.); med. (тж. ὀγκῶσαι τὸ φρόνημα Arph.) превозноситься, гордиться, кичиться
ex. (δοκήσει δωμάτων Eur.; ἐπὴ τῷ γένει Xen.; ἐφ΄ ἑαυτοῖς Plut.)
3) преисполнять, наполнять
ex. (ὀγκωθεὴς πλούτῳ, χλιδῇ Soph.)ὀγκύλλομαι

(только praes.) гордиться, зазнаваться Arph.ὀγκώδης

ὀγκ-ώδης
2
1) набухший, раздутый
ex. (πλευρά Xen.; μέρος τοῦ οἰσοφάγου Arst.)
2) крупный, полный или толстый
ex. (ὀ. καὴ πολύτροφος Plut.)
3) надутый, кичливый, чванный
ex. (ὀ. καὴ ἐπαχθής Plat.)
4) полный достоинства, величавый
ex. (τὸ μέτρον Arst.)ὄγκωσις

-εως разбухание, расширение
ex. (διὰ τῆς θερμότητος Arst.)ὀγκωτός

3
нагроможденный
ex. (τάφος Anth.)ὀγμεύω

досл. проводить (плугом) борозду, перен. идти по прямой линии
ex. ὀ. στίβον Soph. — плестись по дороге;
ὀ. τινί Xen. — идти в одну линию впереди кого-л.Ὄγμιος

Огмий (прозвище Геракла у кельтов) Luc.ὄγμος

<ἄγω>
1) (проведенная плугом) борозда
ex. (πίονες ὄγμοι HH.)
στρέφειν ὄγμους Hom. — поворачивать борозду
2) скошенная полоса, прокос
ex. (δράγματα μετ΄ ὄγμον πίπτον Hom.)
3) путь, орбита (sc. τῆς σελήνης HH.)Ὀγχήστιος

3
онхестийский Pind.Ὀγχηστόνδε

Ὀγχηστόν-δε
adv. в Онхест HH.Ὀγχηστός

Онхест (город у оз. Копаида в Беотии, с храмом и рощей Посидона) Hom.ὄγχνη

груша (дерево и плод) Hom.ὀδαγμός

Soph. v. l. = ἀδαγμόςὁδαῖα

τά торговый груз, товар, кладь Hom.ὁδαῖος

3
путевой, дорожный Hom.ὀδακτάζω

Anth. = ὀδάξωὀδάξ

adv. хватая зубами, кусая
ex. (αἱρεῖν οὖδας, λάζεσθαι γαῖαν Hom.)
ὀ. ἐν χείλεσι φῦναι Hom. — закусить (в злобе) губыὀδαξάω

Diod. = ὀδάξωὀδαξησμός

v. l. ὀδαξισμός и ὀδαξυσμός досл. укус, перен. возбуждение, раздражение Plut.ὀδάξω

(act. только inf. ὤδαξον; pass.: fut. ὀδάξομαι, part. ὠδαγμένος)
1) кусать
ex. (σάρκα Anth.; καρδίαν ὠδαγμένος Soph.)
2) быть укушенным, чувствовать боль от укуса
ex. τὸν ὦμον ὤδαξον Xen. — у меня плечо зудело от укусаὁδάω

(только imper. aor. ὅδησον, inf. aor. ὁδῆσαι и aor. opt. pass. ὁδηθείην)
1) увозить
ex. (τινὰ μακράν Eur.)
2) везти на продажу, продавать
ex. (βοράν, σῖτόν τινι Eur.)ὅδε

ὅ-δε
ἥ-δε, τόδε, gen. τοῦδε, τῆσδε, τοῦδε pron. demonstr. (для указания ближайшего предмета, часто - самого говорящего)
1) вот этот, здесь находящийся, здесь присутствующий
ex. Ἕκτορος ἥδε γυνή Hom. — это - жена Гектора;
ἥκω δὲ δελφῶν τήνδε γῆν Eur. — я прибыл сюда в Дельфы;
ὅδ΄ εἴμ΄ Ὀρέστης, ὃν ἱστορεῖς Eur. — вот я - тот Орест, которого ты разыскиваешь;
δεῦρο τόδε Hom. — сюда именно;
ἀπὸ τοῦδε и τἀπὸ τοῦδε Soph. — (от)ныне, теперь;
ἐκ τοῦδε и ἐκ τῶνδε Soph. — тотчас же, сейчас же, тут же;
ἐς τόδε χρόνου Soph. — до настоящего момента;
ἐς τόδε τόλμης Soph. — до такой (степени) дерзости;
τὰ νῦν τάδε Her. — именно теперь, в настоящий момент
2) вот какой, вот что за, следующий
ex. (μέμνημαι τόδε ἔργον Hom.)
ταῦτα μὲν λακεδαιμόνιοι λέγουσι, τάδε δὲ ἐγὼ γράφω Her. — это говорят лакедемоняне, а вот что пишу я;
εἶπε τάδε Xen. — он сказал следующее;
τοῖσδε и τοισίδε Her. — следующим образом или следующими словами;
ἡμεῖς οἵδε Hom. — мы, здесь присутствующие;
ποῖον ἐρεῖς τόδ΄ ἔπος ; Soph. — что это ты такое говоришь?;
ἔτος τόδ΄ ἤδη δέκατον Soph. — вот уже десятый год;
νυκτὸς τῆσδε и νυκτὴ τῇδε Soph. — в эту (минувшую) ночь
3) вот этот самый, в смысле мой
ex. χεροῖν ταῖνδε Soph. — вот этими самыми, т.е. моими собственными руками;
ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὴ χθονός Hom. — вот лежит мое копье на земле;
νῆυς δέ μοι ἥδ΄ ἕστηκεν νόσφι πόληος Hom. — мой корабль стоит вдали от города;
μετ΄ ἀνδρὸς τοῦδε Soph. — вот со мнойὁδεδί

ὁδε-δί
ἡδε-δί, τοδε-δί (ῑ) Arph. = ὁδὴ δέὀδελός

дор.-беот. = ὀβελόςὁδεύω

1) ехать, путешествовать
ex. (ἐπὴ νῆας Hom.)
2) проходить, проезжать
ex. (τέν ἔρημον Plut.)
3) перен. переходить
ex. (ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον Arst.)ὁδηγέω

ὁδ-ηγέω
быть проводником, вести, провожать
ex. (τινα Aesch.)
ὁδηγήσω δ΄ ἐγώ Eur. — я буду (твоим) проводником;
ὁ. τυφλοῖς Plut. и τυφλούς NT. — быть поводырем слепцовὁδήγησις

ὁδ-ήγησις
-εως указывание дороги, провожание Sext.ὁδηγητήρ

ὁδ-ηγητήρ
-ῆρος Anth. = ὁδηγός Iὁδηγός

ὁδ-ηγός
I.
проводник Polyb., Plut.
II.
2
ведущий, руководящий NT.
ex. αἱ ὁδηγοὴ (τῆς διανοίας) αἰσθήσεις Sext. — чувственные восприятия, руководящие мышлениемὁδί

ὁ-δί
ἡ-δί, το-δί (ῑ) атт. intens. к ὅδεὅδιος

2
дорожный, путевой
ex. ὄρνιθες ὅσιοι Aesch. — птицы, предвещающие счастливый путь;
ὅδιον κράτος αἴσιον Aesch. — благоприятное предзнаменование для путешествияὅδισμα

-ατος τό путь, дорога
ex. ὅ. πολύγομφον Aesch. — крепко сколоченная дорога (о мосте Ксеркса через Геллеспонт) Aesch.ὁδίτας

ὁδίτᾱς
-ου дор. = ὁδίτηςὁδίτης

дор. ὁδίτᾱς -ου (ῑ) путешественник, странник, путник Hom., Soph., Theocr.ὀδμά

дор. = ὀδμήὀδμάομαι

Democr. ap. Sext. = ὀσμάομαιὀδμή

дор. ὀδμά запах Hom., Pind. etc.ὁδό

Arph. в произнош. скифа = ὁδόςὁδοιδοκέω

ὁδοι-δοκέω
заниматься грабежом на дорогах, разбойничать на большой дороге Diod.ὁδοιδόκος

ὁδοι-δόκος
грабитель с большой дороги Polyb.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика