Древнегреческо-русский словарь, Ο, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ο > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ο: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ο (часть 010) с русским переводом и комментариями.ὅμαυλος

ὅμ-αυλος
I.
2
<αὐλή> находящийся по соседству, соседний
ex. (χθών Soph.)
II.
2
<αὐλός> согласно звучащий, однозвучный, т.е. сопутствующий
ex. (γῆρυς Soph.)ὀμβρέω

1) (о дожде) идти, лить
ex. μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος ζηνός Hes. — когда поздней осенью льют дожди
2) орошать, мочить
ex. (δακρύοις λάρνακα μαρμαρέην Anth.)ὀμβρηρός

3
дождливый, ненастный
ex. (χεῖμα Hes.)Ὀμβρικοί

οἱ Her. предполож. = лат. Umbriὄμβριμος

ὄμβρῐμος
2
Plut., v. l. Hes. = ὄβριμοςὄμβριος

3
1) дождевой
ex. (ὕδωρ Her., Plut.; νέφος Arph.)
2) смешанный с дождем
ex. (χάλαζα Soph.)
3) ниспосылающий дождь
ex. (ζεύς Plut.)ὀμβροδόκος

ὀμβρο-δόκος
2
принимающий в себя дождевую воду
ex. (κρωσσίον Anth.)ὀμβροκτύπος

ὀμβρο-κτύπος
2
(ῠ) хлещущий дождем
ex. (ζάλη Aesch.)ὄμβρος


1) проливной дождь, ливень
ex. (ὄμβροι πολλοὴ καὴ λάβροι Her.)
2) водная стихия, вода
ex. (μήτε γῆ μήτ΄ ὄ. μήτε φῶς Soph.)
3) перен. бурный поток, струя
ex. (μέλας ὄ. χάλαζά θ΄ αἱματοῦσσα Soph.; ὄ. ἀοιδῆς Anth.)ὀμβροφόρος

ὀμβρο-φόρος
2
приносящий дождь, дождевой
ex. (ἄνεμοι Aesch.; νεφέλαι Arph.)ὁμείρομαι

NT. = ἱμείρομαι (см. ἱμείρω)ὀμεῖται

3 л. sing. fut. к ὄμνυμιὁμέστιος

ὁμ-έστιος
2
живущий у одного очага, обитающий вместе
ex. (ὁ. τινι Arph. или τινος Soph.; ὁμέστιοι καὴ πολῖται Polyb.; ὁμοτράπεζοι καὴ ὁμέστιοι Plut.)ὁμευνέτης

ὁμ-ευνέτης
-ου супруг Eur.ὁμευνέτις

ὁμ-ευνέτις
-ιδος супруга Soph.ὅμευνος

ὅμ-ευνος
и супруг, супруга Anth.ὁμέψιος

ὁμ-έψιος
и сотрапезник, т.е. спутник, сотоварищ
ex. (ταῖς νύμφαισιν Anth.)ὁμηγερής

ὁμ-ηγερής
2
собравшийся
ex. ὁμηγερέες ἐγένοντο Hom. (ахейцы) собрались;
ὁμηγερέεσσι ἐπῆλθεν θεοῖσιν Hom. (Гера) прибыла к собравшимся богамὁμηγυρής

ὁμηγῠρής
дор. ὀμᾱγῠρής 2
Pind. = ὁμηγερήςὁμηγυρίζομαι

ὁμ-ηγῠρίζομαι
созывать (на собрание), собирать
ex. (Ἀχαιοὺς εἰς ἀγορήν Hom.)ὁμήγυρις

ὁμ-ήγῠρις
дор. ὁμάγῠρις -ιος (ᾱ) собрание, толпа, сонм
ex. (θεῶν Hom.; γυναικῶν, ἄστρων νυκτέρων Aesch.; ἡλίκων Eur.)ὁμηλικία

ὁμ-ηλῐκία
эп.-ион. ὁμηλῐκίη
1) одинаковый возраст
ex. (εἰ ὁμηλικίῃ γενοίμεθα Hom.)
2) ровесник, ровесница
ex. (ὁ. δέ μοί ἐσσι Hom.)
3) собир. ровесники, сверстники
ex. ὃν περὴ πάσης τῖεν ὁμηλικίης Hom. — которого он чтил больше всех своих сверстниковὁμῆλιξ

ὁμ-ῆλιξ
-ῐκος adj.
1) одного возраста, ровесник
ex. (κάλλιστος τῶν ὁμηλίκων Plut.)
ὁ. τινος Eur. — одного возраста с кем-л.
2) одинакового роста
ex. (ἄνθρωποι Luc.)ὁμηραπάτη

ὁμηρ-ᾰπάτη
(πᾰ) гомеровский обман
ex. ὁμηραπάτης ἐπικόπτης Sext., Diog.L. — издевающийся над гомеровскими баснями (о богах) (прозвище, данное философу Ксенофану). - см. тж. ὁμηροπάτηςὁμηρεία


1) поручительство, ручательство, залог
ex. (ὑπολιπεῖν τι εἰς ὁμηρείαν Thuc.)
ὁμηρειῶν ἐκδόσεις εἰς ἀλλήλους Plat. — обмен взаимными ручательствами
2) заложничество
ex. (δοῦναί τινα εἰς ὁμηρείαν Polyb.)Ὁμήρειον

τό гомеровское изречение, гомеровская мысль Plat.Ὁμήρειος

2
гомеровский Her., Plat.ὁμήρευμα

-ατος τό поручительство, залог Plut.ὁμηρεύω

ὁμ-ηρεύω
I.
быть в согласии, соглашаться, сходиться
ex. (τινί Hes.)
II.

1) служить поручительством, быть залогом
ex. (τινί Eur.; ὑπέρ τινος Isocr.; παρά τινι Aeschin.)
τινὰ ὁμηρεύσοντα πέμψαι Plut. — послать кого-л. заложником
2) принимать (брать) в качестве заложника
ex. (τέκνα τινός Eur.)ὁμηρέω

(= ὁμηρεύω I) встречаться
ex. (τινι Hom.)Ὁμηρίδαι

-ῶν (ρῐ) οἱ гомериды (рапсоды, певшие творения Гомера или подражавшие им в собственных произведениях) Pind., Plat., Isocr.ὁμηρίζω

<μηρός> развратничать Anth.ὁμηρικός

3
развратный Anth. (ср. διαμηρίζω)Ὁμηρικός

3
гомеровский или подражающий Гомеру Plat., Arst., Anth.Ὁμηρικῶς

по-гомеровски Plut.Ὁμηρόκεντρον

Ὁμηρό-κεντρον
τό = ὉμηροκέντρωνὉμηροκέντρων

Ὁμηρο-κέντρων
-ονος гомерокентрон (стихотворение, составленное из различных стихов и полустиший Гомера) Anth.ὅμηρον

τό (преимущ. pl.) залог, поручительство или заложник Lys., Polyb., Plut.ὁμηροπάτης

ὁμηρο-πάτης
-ου (ᾰ) топчущий Гомера, гомеронизвергатель (прозвище Ксенофана)
ex. (Sext., Diog.L. - v. l. ὁμηραπάτη)ὅμηρος

ὅμ-ηρος
I.
поручительство, гарантия, залог или заложник
ex. (ὁμήρους λαμβάνειν τινάς Her.; τέν γῆν τινος ὅμηρον ἔχειν Thuc.)
ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιεῖσθαί τινας Her. — держать кого-л. в качестве заложников
II.
-ου adj. m слепой (в диалекте г. κύμη, считавшего себя родиной Гомера) Her.Ὅμηρος

Гомер (величайший эпический поэт древней Греции, уроженец Ионии, творец «Илиады» и «Одиссеи», а тж. «Гимнов», IX в. до н.э.)ὁμιλαδόν

ὁμῑλᾰ-δόν
adv. группами, отрядами
ex. (μάχεσθαι Hom.)ὁμιλέω

ὁμῑλέω
1) быть связанным (с кем-л.), вращаться (в чьём-л. кругу), общаться, быть близким
ex. (μετὰ τρώεσσιν, παρὰ παύροισιν Hom.; κακοῖς ἀνδράσι Aesch.; ἀλλήλοις, μετ΄ ἀλλήλων или πρὸς ἀλλήλους ὁ. Plat.)
ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁ. τινι или πρός τινα Thuc. — быть на равной ноге с кем-л.;
σωκράτει ὁ. Xen. — беседовать с Сократом, т.е. быть учеником Сократа;
ἐς τέν πελοποννησίων δύναμιν ὁ. Thuc. — иметь дело с мощью пелопоннесских государств
2) находиться, пребывать
ex. (ἐνὴ πρώτοισιν Hom.)
ἐκτὸς ὁμιλεῖ Soph. — он не в себе
3) собираться, толпиться, сгрудиться
ex. (περὴ νεκρόν Hom.)
4) сходиться для боя, вступать в сражение
ex. (δαναοῖσιν Hom.)
ὁμιλῆσαι σὺν λαπίθαισι κενταύροις Eur. — сразиться вместе с лапифами против кентавров
5) быть хорошо знакомым
ex. (τῇ Ὁμήρου ποιήσει Luc.)
6) заниматься, предаваться, быть занятым
ex. (πολέμῳ Thuc.; πράγμασι καινοῖς Arph.; φιλοσοφίᾳ Plat.)
7) пользоваться, наслаждаться ex. (εὐτυχίᾳ Eur.); иметь, обладать
ex. (τέρψιν Soph.; χρήματα Eur.)
8) посещать, приходить, приезжать, прибывать
ex. (τῇ φρυγίῃ Her.; τῇδε χώρᾳ Aesch.)
πολίεσι λόγος ὁμιλεῖ Pind. — по городам идет слухὁμιληδόν

ὁμῑληδόν
adv. Hes. = ὁμιλαδόνὁμίλημα

-ατος (ῑ) τό общение, связь или знакомство
ex. (ξενικὰ καὴ ἐπιχώρια ὁμιλήματα Plat.)ὀμιλητής

ὀμῑλητής
-οῦ слушатель, ученик Xen., Luc., Plut.ὁμιλητική

ὁμῑλητική
(sc. τέχνη) умение общаться с людьми, искусство беседовать Plut.ὁμιλητικός

ὁμῑλητικός
3
1) общительный, обходительный
ex. (πρός τινα Isocr.)
2) касающийся общения или беседы
ex. ἕξις ὁμιλητική Plat. — умение вести беседуὁμιλητός

ὁμῑλητός
3
общительный, доступный
ex. οὐχ ὁμιλητὸν θράσος Aesch. — невыносимое высокомериеὁμιλία

ὁμῑλία
ион. ὁμῑλίη
1) тж. pl. общение, знакомство или связь
ex. (ἐλθεῖν εἰς ὁμιλίαν τινί Soph.)
ὁ. τινός и τινί Her. или πρός τινα Plat. — общение с кем-л.;
ἔχειν ὁμιλίαν ἔν τισι Eur. — вращаться в чьём-л. кругу, т.е. жить среди кого-л.;
σέ ὁ. Plat. — общение с тобою;
Ἑλληνικαὴ ὁμιλίαι Her. — сношения с греками;
αἱ τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίαι καὴ αἱ τῶν πραγμάτων Arst. — отношения как с людьми так и с вещами;
πολιτεῖαι καὴ ὁμιλίαι Thuc. — общественные и частные отношения;
εἰσιδεῖν δευτέραν ὁμιλίαν τινός Soph. — вторично увидеться с кем-л.;
ὁμιλίᾳ χθονός Eur. — во время пребывания в (этой) стране
2) половая связь
ex. (ἀνδρῶν οὐδαμῶν Her.; πρὸς τοὺς ἄρρενας Arst.)
3) собеседование, беседа
ex. ἐξ ὁμιλίας Dem. — в порядке собеседования, т.е. путем убеждения
4) обучение
ex. (λαμβάνειν τῆς ὁμιλίας μισθόν Xen.)
5) собрание, группа, общество
ex. (ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων Her.; ἀδελφῶν Eur.)
ναὸς ὁ. Soph. — спутники в морском путешествии
6) общепринятое употребление, установившееся значение
ex. (τοῦ ὀνόματος Diog.L.)ὅμιλος

ὅμ-ῑλος
<ἴλη> только sing.
1) толпа, полчище, масса
ex. (δαναῶν, ἵππων τε καὴ ἀνδρῶν Hom.; νομάδων Pind.; θοινατόρων Eur.)
ψιλὸς ὅ. Thuc. — легковооруженное войско;
ὅ. πολλὸς Ἕλλην Her. — большое греческое население;
ναύφρακτος ὅ. Aesch. — разбитый флот
2) шум, смятение
ex. τινὰ ἐξάγειν ὁμίλου Hom. — вывести кого-л. из боевой свалки;
βοῇ καὴ ὁμἰλῳ Her. — с криком и шумом;
μέ βίῃ καὴ ὁμίλῳ Her. — без насилия и шумаὀμιχέω

ὀμῑχέω
испускать мочу, мочиться Hes., Diog.L.ὁμίχλη

эп.-ион. ὀμίχλη туман, мгла
ex. (ὁ. τε καὴ σκότος, ὁ. ἢ καπνός Plat.)
κονίης ὀ. Hom. — облако пыли;
κατὰ νυκτὸς ὁμίχλην Anth. — в ночной тьмеὁμιχλοειδής

2
Epicur. = ὁμιχλώδηςὁμιχλώδης

ὁμιχλ-ώδης
2
1) туманный, мглистый
ex. (ἡμέρα Polyb.; νύκτες Plut.)
2) похожий на туман
ex. (ἀναθυμίασις Plut.)ὄμιχμα

-ατος τό моча Aesch.ὄμμα

-ατος τό
1) око, глаз
ex. κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας Hom. — опустив глаза в землю, потупив взор;
πρὸ ὀμμάτων τίθεσθαι или ποιεῖν Arst. — поставить перед глазами, т.е. наглядно представить (себе);
ποῖον ὄ. δηλώσω πατρί ; Soph. — с какими глазами покажусь я отцу?;
ὄ. αἰθέρος Arph. — небесное око, т.е. солнце;
νυκτὸς ὄ. Eur. — око ночи, т.е. луна, но тж. Aesch. лик ночи, т.е. ночная тьма
2) взор, взгляд
ex. ἐξ ὀμμάτων ὀρθῶν Soph. — с открытым взором, т.е. не смущаясь;
τὸ τῆς ψυχῆς ὄ. Plat. — духовный взор;
ὄ. δός Soph. — взгляни на меня
3) перен. свет, сияние, блеск, украшение
ex. ὄ. δόμων δεσπότου παρουσία Aesch. — краса дома - присутствие хозяина;
ὄ. χθονὸς θησῇδος Aesch. — цвет Тесеевой земли
4) (в описаниях) милый, дорогой, прекрасный
ex. ξύναιμον ὄ. Soph. — милый брат;
ὄ. κηφίσου Eur. — почтенный Кефис
5) вид, зрелище
ex. (δυσθέατον ὄ. Soph.)
κατ΄ ὄ. στῆναι Eur. — быть у всех на видуὀμμάτειος

2
(ᾰ) зарождающийся от взоров
ex. (πόθος Soph.)ὀμμάτιον

(ᾰ) τό глазок Arst., Anth.ὀμματοστερής

ὀμμᾰτο-στερής
2
1) лишенный глаз, слепой
ex. (πρέσβυς Eur.)
2) сжигающий почки
ex. (φλογμὸς ὀ. φυτῶν Aesch.)ὀμματόω

ὀμμᾰτόω
1) снабжать глазами Diod.
2) разъяснять (sc. τὸν λόγον Aesch.)
3) прояснять
ex. φρέν ὠμματωμένη Aesch. — ясный разумὄμνυμι

см. ὀμνύω...ὀμνύω

(ῠ) (только 1 л. sing. praes. 3 л. sing. imper. ὀμνυέτω и 3 л. sing. impf. ὤμνυε) Hom., Xen. = ὄμνυμιὀμνύω...

ὄμνυμι, ὀμνύω
(fut. ὀμοῦμαι - поздн. ὀμόσω и ὀμόσομαι; impf. ὤμνῡν и ὤμνῠον; aor. ὤμοσα - эп. ὄμοσ(σ)α, pf. ὀμώμοκα, ppf. ὠμωμόκειν и ὀμωμόκειν; pass.: aor. ὠμό(σ)θην, fut. ὀμοσθήσομαι, pf. ὀμώμο(σ)μαι; эп. 2 л. sing. imper. praes. ὄμνῠθι)
1) (тж. ὀ. ὅρκον Hom., Thuc. etc.) приносить клятву, клясться
ex. ὀ. τινά (τι) Eur. etc., κατά τινος Dem. etc., τινί, εἴς τι и ἔν τινι NT. — клясться кем(чем)-л.;
ὀ. (ὅρκον) τινί или πρός τινα Hom. — давать клятву кому-л.;
ζεὺς ὀμώμοσται Eur. — именем Зевса принесена клятва;
ὀμώμοται ὅρκος ἐκ θεῶν Aesch. (самими) богами дана клятва;
ἐπίορκον ὀ. Hom. — давать ложную клятву
2) клятвенно обещать, заверять клятвой, клятвенно обязаться соблюдать
ex. (σπονδάς Thuc.; εἰρήνην Dem.)
εῖπον ὀμόσας ἄν Plat. — я готов клятвенно заявитьὁμόβιος

ὁμό-βιος
2
совместно живущий
ex. (ὁμόβιοι καὴ ὁμορόφιοι Plut.)ὁμοβουλέω

ὁμο-βουλέω
соглашаться, быть единодушным Plut.ὁμοβώμιος

ὁμο-βώμιος
2
имеющий общий алтарь
ex. (θεοί Thuc.)ὁμογάλακτες

ὁμο-γάλακτες
-ων (γᾰ) οἱ вскормленные одним и тем же молоком, т.е. родичи Arst.ὁμόγαμος

ὁμό-γᾰμος
3
1) сочетавшийся браком с женой другого (как Зевс по отношению к Амфитриону) Eur.
2) женатый на сестре чьей-л. жены (как Тидей по отношению к Полинику) Eur.ὁμογάστριος

ὁμο-γάστριος
2
единоутробный
ex. (κασίγνητος Hom.)
ὁ. Ἕκτορος Hom. — единоутробный брат Гектораὁμογενέτωρ

ὁμο-γενέτωρ
-ορος единоутробный брат Eur.ὁμογενής

ὁμο-γενής
2
1) одного и того же рода, того же происхождения, родственный, родной
ex. ὁ. ψυχή Eur. — жизнь родного человека
2) зоол. принадлежащий к одному и тому же роду Arst.
3) филос. однородный, одной и той же категории
ex. ὁμογενῆ τῶν ἐναντίων Arst. — противоположности в пределах одного и того же рода
4) происходящий внутри рода, семейный
ex. ὁμογενῆ μιάσματα Eur. — позор пролития родственной крови
5) (об Эдипе) разделивший родительское ложе Soph.ὁμογέρων

ὁμο-γέρων
-οντος человек столь же преклонного возраста Luc.ὁμόγλωσσος

ὁμό-γλωσσος
атт. ὁμόγλωττος 2
одноязычный, говорящий на том же языке Her., Xen., Plut.
ex. σφίσι ὁμόγλωσσοι Her. — говорящие на одном с ними языкеὁμόγνιος

ὁμό-γνιος
2
1) Anth. = ὁμογενής
2) хранящий род, родовой, семейный
ex. (ζεύς Eur.; θεοί Soph., Plat., Plut.)ὁμογνωμονέω

ὁμο-γνωμονέω
быть одинакового мнения, сходиться во мнениях, соглашаться
ex. (τινί τι Xen. и περί τινος Plut.)ὁμογνωμόνως

ὁμο-γνωμόνως
единодушно, по общему мнению Isocr.ὁμογνώμων

ὁμο-γνώμων
2, gen. ονος держащийся того же мнения, единодушный
ex. (τινὰ ὁμογνώμονά τινι ποιεῖν Xen.)ὁμόγονος

2
Pind., Plat., Arst., Xen. = ὁμογενήςὁμόγραμμος

ὁμό-γραμμος
2
имеющий ту же букву
ex. ὁμόγραμμοι ἁθληταί Luc. — атлеты, вытянувшие (по жребию) одну и ту же букву, т.е. партнеры в борьбеὁμόδαμος

ὁμόδᾱμος
2
дор. = *ὁμόδημοςὁμοδέμνιος

ὁμο-δέμνιος
2
разделяющий ложе
ex. (πόσις Aesch.)ὁμοδημέω

ὁμο-δημέω
жить жизнью народа
ex. ὁ. τοῖς πολλοῖς Plut. — жить с народом или для народа{*}ὁμόδημος

ὁμό-δημος
дор. ὁμόδᾱμος 2
принадлежащий к тому же народу ex. ({. σπαρτῶν γένει Pind.); единоплеменный
ex. (γόνος Pind.)ὁμοδίαιτος

ὁμο-δίαιτος
2
1) ведущий такой же образ жизни
ex. ὁ. ἅπασι Luc. — живущий так, как все
2) повседневный, привычный
ex. ὁμοδίαιτα τοῖς πολλοῖς Luc. — общеупотребительные выражения;
ὁ. τῇ νόσῳ Luc. — свыкшийся с болезньюὁμοδοξέω

ὁμο-δοξέω
быть того же мнения, сходиться во мнении
ex. (τινι Plat., Polyb., Plut.)ὁμοδοξία

ὁμο-δοξία
единство мнений, единомыслие, единодушие, согласие
ex. (τῶν ἀρχόντων τε χαὴ ἀρχομένων Plat.)ὁμόδοξος

ὁμό-δοξος
2
придерживающийся того же мнения
ex. ὁμόδοξοι ἄμφω Luc. — оба они одного и того же мненияὁμόδουλος

ὁμό-δουλος
и товарищ по рабству
ex. (ὁ. τινος Plat., Plut. и τινι Xen.)ὁμοδρομέω

ὁμο-δρομέω
1) двигаться по тому же пути
ex. ὁ. ἁλίῳ Plat. — двигаться в орбите солнца
2) перен. действовать совместно, сотрудничать
ex. (ἔν τινι Plut.)ὁμοδρομία

ὁμο-δρομία
досл. совместное движение, схождение, перен. сочетание
ex. (Ἀφροδίτης καὴ τοῦ Ἄρεος Luc.)ὁμόδρομος

ὁμό-δρομος
2
совершающий совместный путь
ex. ὁ. ἡλίῳ Plat. — двигающийся вместе с солнцемὁμοεθνέω

ὁμο-εθνέω
принадлежать к тому же племени, быть одноплеменным Diod.ὁμοεθνής

ὁμο-εθνής
2
1) принадлежащий к тому же племени, соплеменный Her., Arst., Polyb., Plut.
2) принадлежащий к одному роду или к одной породе
ex. (ζῷα Arst.)ὁμόεθνος

2
Polyb. = ὁμοεθνήςὁμοειδής

ὁμο-ειδής
2
1) одного рода или вида Arst., Plut.
2) однородный, однокачественный Arst., Plut.
3) имеющий одинаковый вид, одинаковой формы Polyb.ὁμοέστιος

2
Polyb., Plut. = ὁμέστιοςὁμόζυγος

ὁμόζῠγος
2
Plut. = ὁμόζυξὁμόζυξ

ὁμό-ζυξ
-ῠγος adj. вместе запряженный, идущий в той же запряжке (sc. ἵππος Plat.)
ex. οἱ ὁμόζυγες Arst. — сотоварищиὁμοήθης

ὁμο-ήθης
2
имеющий одинаковый нрав, наделенный таким же характером Plat., Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика