Древнегреческо-русский словарь, Ο, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ο > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ο: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ο (часть 005) с русским переводом и комментариями.οἰνοποιΐα

οἰνο-ποιΐα
приготовление вина, виноделие Diod.οἰνοποιέω

οἰνο-ποιέω
приготовлять вино Plut.οἰνοποσία

οἰνο-ποσία
потребление вина Arst.οἰνοποτάζω

οἰνο-ποτάζω
пить вино Hom., Anacr.οἰνοποτήρ

οἰνο-ποτήρ
-ῆρος пьющий вино Hom.οἰνοπότης

οἰνο-πότης
-ου бражник, пьяница, гуляка Anacr., Polyb., NT.οἰνοπότις

οἰνο-πότις
-ῐδος пьющая вино, пьянствующая женщина Arph., Anacr.οἰνοπωλέω

οἰνο-πωλέω
торговать вином Arst.οἰνοπώλης

οἰνο-πώλης
-ου виноторговец Arst.οἶνος


1) вино
ex. (μέλας, ἐρυθρός, αἶθοψ, ἡδύς, παλαιός Hom.)
ἐν οἴνῳ и ἐν τοῖς οἴνοις Plat., παρ΄ οἴνῳ Soph. или παρ΄ οἶνον Xen. — за чашей вина;
μετὰ παιδιᾶς καὴ οἴνου Thuc. — в состоянии веселья и в пьяном виде;
οἶ. φοινικήϊος Her. — пальмовое вино
2) брага, пиво
ex. (οἶ. ἐκ κριθῶν Her.)οἰνοτρόφος

οἰνο-τρόφος
2
выращивающий, т.е. производящий вино
ex. (ὄμφαξ Anth.)οἰνοῦς

-οῦντος Энунт
1) οἰ., город на римск. Энунт Polyb.
2) οἰ., река в Лаконии, приток Эврота Polyb., Plut.οἰνοῦσσαι

-ῶν αἱ Энуссы (группа из пяти островов, между Хиосом и побережьем Мал. Азии) Her., Thuc.οἰνοῦττα

<атт. f к *οἰνόεις «винный»> энутта
1) пирог или каша из ячменя на масле и вине Arph.
2) неизвестный нам вид ядовитого растения Arst.οἰνοφαγία

οἰνο-φαγία
поглощение пропитанной вином пищи Luc.οἰνοφλυγία

οἰνο-φλῠγία
опьянение или пьянство Xen., Arst., Plut., NT.οἰνόφλυξ

οἰνό-φλυξ
φλῠγος adj. преданный пьянству, пьянствующий Xen., Plat., Arst.οἰνόφυτα

τά Энофиты (городе южн. Беотии, на левом берегу римск. Асоп, здесь в 456 г. до н.э. афиняне одержали победу над беотийцами) Thuc., Arst.οἰνοχαρής

οἰνο-χᾰρής
2
радующийся вину Anth.οἰνοχάρων

οἰνο-χάρων
-οντος Энохаронт, «Винный Харонт» (прозвище Филиппа Македонского, намекающее на то, что он, посредством отравленного вина, переправлял своих врагов, как Харонт, в царство теней) Anth.οἰνοχοεύω

Hom. = οἰνοχοέωοἰνοχοέω

οἰνο-χοέω
(impf. ᾠνοχόουν - эп. οἰνοχόουν и ἐῳνοχόουν; эп. part. οἰνοχοεῦντες = οἰνοχουντες; inf. aor. οἰνοχοῆσαι)
1) служить виночерпием, наливать вино
ex. (θεοῖς Hom.)
2) отмечать винными возлияниями, праздновать с чашами вина
ex. (οἰνοχοεῖται περὴ νάξον ἐπινίκια Plut.)
3) наливать, цедить
ex. (νέκταρ Hom.)
4) перен. отпускать широкой струей, т.е. щедро предоставлять
ex. (ἄκρατον τοῖς πολίταις ἐλευθερίαν Plut.)οἰνοχόη

οἰνο-χόη
ковш для разливания вина Hes., Eur., Thuc.οἰνοχόημα

οἰνο-χόημα
-ατος τό разливание вина
ex. οἰ. παρέχειν τινί Plut. — угощать кого-л. виномοἰνοχόος

οἰνο-χόος
виночерпий Hom., Her., Eur., Plat. etc.οἰνόχυτος

οἰνό-χῠτος
2
(о вине) налитый, нацеженный
ex. πῶμα οἰνόχυτον Soph. — кубок винаοἶνοψ

οἶν-οψ
-οπος adj.
1) цвета вина, т.е. темный или потемневший
ex. (πόντος Hom.)
2) красновато-рыжий, гнедой
ex. (βοῦς Hom.)οἶνοψ

-οπος Эноп (житель Итаки) Hom.οἰνο-

в сложн. словах = οἶνοςοἰνωᾶτις

(acc. ιν) adj. f чтимая в Эное
ex. (οἰνόη 1) (эпитет Артемиды) Eur.οἰνώδης

οἰν-ώδης
2
1) похожий на вино
ex. (χυμός Arst.)
2) имеющий вкус вина
ex. (καρποί Plut.)οἰνών

-ῶνος винный погреб Xen.οἰνώνη

дор. οἰνώνα Pind. = οἰνοπίαοἰνωπός

οἰν-ωπός
2 и 3
Theocr., Eur., Arst., Plut. = οἶνοψοἴνωσις

-εως небольшое опьянение, легкий хмель Plut.οἰνωτρία

ион. οἰνωτρίη Энотрия (общее название для Лукании и Бруттия) Her., Arst.οἰνωτροί

οἱ жители Энотрии, энотрийцы Arst.οἰνώψ

-ῶπος adj. Soph. = οἶνοψοἶνωψ

-οπος Hom. = οἶνοψοἴξασα

part. f aor. 1 к οἴγνυμιοἴξω

fut. к οἴγωοἷο

эп. = οὗ (gen. к ὅς)οἰοβότας

-ου adj. m = οἰοβώταςοἰοβότας...

οἰοβώτας, οἰοβότας
-ου adj. m одиноко пасущийся
ex. οἰ. φρενός Soph. — ищущий одиночества, нелюдимыйοἰοβουκόλος

οἰο-βουκόλος
2
пасущий одну лишь телицу, т.е. Ἰώ (Ἄργος Aesch.)οἰοβώτας

см. οἰοβότας...οἰόγαμος

οἰό-γᾰμος
2
имеющий одну лишь жену, моногамный Anth.οἰόζωνος

οἰό-ζωνος
2
имеющий один лишь (дорожный) пояс, т.е. одиноко путешествующий
ex. (ἀνήρ Soph.)οἰόθεν

οἰό-θεν
adv. одиноко, в одиночном порядке
ex. οἰ. οἶος Hom. — совершенно одинοἴομα

эп. οἴω и ὀΐω или (преимущ.) ὀΐομαι, атт. стяж. οἶμαι (2 л. sing. οἴει - эп. ὀΐεαι; impf. ᾠόμην и ᾤμην - эп. 3 л. sing. ὠίετο и ὀΐετο; fut. οἰήσομαι; aor. ᾠήθην - эп. ὠίσθην и ὀϊσάμην; conjct. οἰηθῶ; adj. verb. οἰητέον)
1) думать, полагать
ex. (οὔ μιν οἴω νῦν ἰέναι Hom.)
τῶνδε μνήσεσθαι ὀΐω Hom. — надеюсь, что вы об этом вспомните;
ὀΐσατο κατὰ θυμόν Hom. — он полагал в душе;
τί οἴεσθε τἄλλα ; Dem. — что думаете вы о прочем?;
οἴεσθαι δεῖ или χρή Plat. — надо полагать
2) рассчитывать, надеяться
ex. κιχήσεσθαί σε ὀΐω Hom. — я рассчитываю тебя настигнуть
3) опасаться, бояться
ex. ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν Hom. — боюсь, что (этот) человек разгневается;
αἰεὴ ὀΐεαι Hom. — всегда ты (чего-то) опасаешься
4) намечать, намереваться, иметь желание
ex. οὐ γὰρ ὀΐω ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν Hom. — ибо не намерен я сражаться на расстоянии;
οἶμαι λέγειν Plat. — я хочу сказать, имею в виду;
Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν Plat. — ты берешься обвинять Анаксагораοἶον

adv. только, лишь Hes.
ex. οἶ. μή Aesch. — только бы неοἷον

см. οἷα...οἶον

τό Эй
1) дем в атт. филе Ἱπποθωντίς Isae.
2) дем в атт. филе λεοντίς Isae.οἱονεί

οἱον-εί
conj. как если бы Arst., Polyb.οἰονόμος

οἰο-νόμος
I.
2
<οἶος + νέμω> одинокий, пустынный
ex. (κιθαιρῶνος σκοπιαί Anth.)
II.
<οἶς + νέμω> овечий пастух, овчар Anth.οἰόνους

οἰό-νους
adj. m заставляющий считать себя умным (шутл. слово, выдуманное для этимологич. истолкования слова οἶνος) Plat., γςατωμ. 406 сοἰονοϊστική

(шутл. по анал. с οἰωνιστική) искусство прорицания посредством οἴησις Plat.οἷόνπερ

см. οἷόνπερεί...οἷόνπερεί...

οἷόνπερ, οἷόν-περ-εί
conj. Plat. = οἱονείοἷόντε

οἷόν-τε
adv., тж. раздельно возможно
ex. ὡς οἷ. μάλιστα πεφυλαγμένως Xen. — с возможно большими предосторожностями;
οὐχ οἷ. ἐστίν Isocr. — невозможно - см. тж. οἷοςοἰοπέδη

οἰο-πέδη
предполож. шерстяная повязка Anth.οἰοπολέω

οἰο-πολέω
I.
<οἰοπόλος I> жить в одиночестве, одиноко скитаться Eur.
II.
<οἰοπόλος II> пасти
ex. οἰ. τέν ὄρεος ῥάχιν αἶγας καὴ ὄϊς Anth. — пасти коз и овец у подножия горыοἰοπόλος

οἰο-πόλος
I.
2
<οἶος> пустынный, безлюдный
ex. (οὔρεα, χῶρος Hom.)
II.
2
<οἶς> пасущий овец
ex. (Ἑρμῆς HH.)οἰόρ

скиф. Her. = ἀνήροἰόρπατα

скиф. (= ἀνδροκτόνοι) мужеубийцы Her.οἶος

3
(совершенно) один, единственный, одинокий
ex. οἰόθεν οἶος Hom. — совершенно один;
εἷς οἶος Hom. — только один;
δύο οἶαι Hom. (всего) лишь две;
οἴη ἐν ἀθανάτοισιν Hom. — единственная среди бессмертных;
οἶ. μετὰ τοῖσιν Hom. — единственный среди них;
οἶ. ἀπὸ σεῖο Hom. — один без тебя;
οἶ. ἀπ΄ ἀνθρώπων Hom. — вдали от людей;
οἶ. Ἀτρειδῶν δίχα Soph. — в стороне от Атридов - см. тж. οἶονοἷος

эол. οἶος 3
1) какой (relat.) или такой (какой или который), такой (как)
ex. (θέαμα τοιοῦτον, οἷον καὴ στυγοῦντ΄ ἐποικτίσαι Soph.)
οἷ. δ΄ ἀστήρ Hom. — такой, как звезда;
πρὸς ἄνδρας τολμηρούς, οἵους (acc. по — аттракции, вм. οἷοι) καὴ Ἀθηναίους Thuc. по отношению к таким отважным людям, как афиняне;
οἷ΄ ἀγορεύεις Hom. — как ты говоришь;
οἷ΄ μ΄ ἔοργας Hom. — то, что ты мне сделал
2) (в восклицаниях) такой!, какой!, что за!
ex. (οἷον τὸ πῦρ! Aesch.; οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι! Plat.)
3) (= ὁτι τοῖος) ибо такой
ex. οἵου ἀνδρὸς ἐστερημένος εἴην Plat. (я заплакал), ибо лишился такого человека;
ἐμακάριζον τέν μητέρα, οἵων τέκνων ἐκύρησε Her. (аргивянки) прославляли мать (Клеобиса и Битона) за то, что у нее такие дети
4) такой, подобный, могущий сравниться
ex. οὐδὲν οἷόν ἐστ΄ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν Arph. — лучше всего послушать (самое) изречение (оракула);
οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν Plat. — нет ничего важнее самовопрошения
5) (для усиления superl.) весьма, особенно
ex. (χωρίον οἷον χαλεπώτατον Xen.; ἀνέρ οἷος κράτιστος Arst.)
6) (cum inf.) могущий, подходящий, способный
ex. οἷ. ἐκεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε Hom. — каким умелым он был в деле и в слове;
οἷ. βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι Hom. — дельный в совете и брани;
οἷ. παρρησιάζεσθαι Plat. — умеющий говорить откровенно;
ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν Xen. — время для орошения полей;
οἷ. οἰκουρὸς μόνον Arph. — годный только для охраны дома;
(часто — с τε) λέγειν οἷός τε κἀγώ Arph. и я умею говорить;
μέ οἷόν τε εἶναι ταῦτα ἐμοί κωλῦσαι Thuc. — у меня нет возможности помешать этому;
(иногда без inf.) ὡς οἷόν τ΄ ἦν Plat. — насколько было возможно;
οὐχ οἷόν τε ἐστίν Arph. — невозможно;
καλὸς ὡς οἷόν τε μάλιστα Plat. — прекрасный насколько только возможно - см. тж. οἷονοἰός

см. ὄϊος...οἶος

-ου Эй (город в Аркадии) Xen.οἱόσπερ

οἱόσ-περ
тж. раздельно, intens. = οἷοςοἱόστε

οἱόσ-τε
тж. раздельно, см. οἷος 6οἰόφρων

οἰό-φρων
2, gen. ονος одинокий
ex. (πέτρα Aesch.)οἰοχίτων

οἰο-χίτων
-ωνος adj. одетый только в хитон Hom.οἰόω

(только aor. pass.) оставлять одного, покидать
ex. οἰώθη φύλοπις Hom. — сражение было оставлено (богами), т.е. боги оставили их сражаться одних;
οἰώθη δ΄ Ὀδυσσεύς Hom. — Одиссей остался одинοἰο-

в сложн. словах = οἶοςοἷπερ

οἷ-περ
adv. <intens. к οἷ> куда жеοἶς

οἰός, эп.-ион. ὄϊς, gen. ὄϊος и (dat. οἰΐ, acc. οἶν - эп. ὄῑν; dual.: οἶε, οἰοῖν; pl.: nom. οἶες - эп. ὄϊες, gen. οἰῶν - эп. ὀΐων, dat. οἰσί - эп. ὀΐεσσι, οἴεσσι и ὄεσσι, acc. οἶς - эп. ὄῑς) баран (тж. οἶ. ἄρσην или ἀρνειός Hom.), овца (тж. οἶ. θῆλυς Hom.)
ex. τὸ κάταγμα τῆς οἰός Soph. — овечья шерстьοἷς

dat. pl. к ὅςοἶσε

эп. imper. aor. 2 к φέρωοἰσέμεν

см. οἰσέμεναι...οἰσέμεναι...

οἰσέμεν, οἰσέμεναι
эп. inf. fut. к φέρωοἴσετε

эп. pl. imper. aor. к φέρωοἰσέτω

эп. 3 л. sing. imper. aor. 2 к φέρωοἰσεῦμες

Theocr. 1 л. pl. fut. к φέρωοἶσθα

2 л. sing. к οἶδαοἰσθείς

-εῖσα -έν part. pass. aor. к φέρωοἶσις

-εως несение, ношение Plat.οἴσομαι

fut. med. к φέρωοἶσον

imper. aor. к φέρωοἰσοφάγος

οἰσο-φάγος
(ᾰ) пищевод Arst.οἴσπη

немытая овечья шерсть Her.οἰσπότη

οἰσ-πότη
или οἰσπώτη овечий жиропот Arph.οἰστέος

3
adj. verb. к οἴσω (fut. к φέρω)οἰστός

I.
3
<adj. verb. к οἴσω> выносимый, терпимый, сносный Thuc.
II.
атт. = ὀϊστόςοἰστράω

1) колоть жалом, жалить Arst.
2) раздражать, приводить в бешенство
ex. (Ἄρης οἰστρηθείς Soph.)
3) приводить в исступление
ex. (οἰστρηθεὴς διονύσῳ Eur.)οἰστρηλατέω

οἰστρ-ηλᾰτέω
повергать в исступление, приводить в безумие
ex. (ὑπ΄ Ἐρινύων οἰστρηλατηθείς Plut.)οἰστρήλατος

οἰστρ-ήλᾰτος
2
возбуждаемый слепнем
ex. (δεῖμα Aesch.)οἴστρημα

-ατος τό
1) ужаление, укол
ex. (τῶν κέντρων Soph.)
2) перен. возбудитель, причина
ex. (οἰστρήματα λύσσης Anth.)οἰστροβολέω

οἰστρο-βολέω
досл. жалить, колоть, поражать, перен. возбуждать, терзать
ex. (τινα Anth.)οἰστροδίνητος

οἰστρο-δίνητος
2
(δῑ) Aesch. = οἰστροδόνητος


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика