Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 014

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 014
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 014) с русским переводом и комментариями.βυζάντιοι

οἱ
1) византийцы Her.
2) Her., Arst., Plut. = βυζάντιονβυζάντιον

τό Византия (город на фракийском берегу Боспора, ныне Стамбул) Her., Arst.βυζάντιος

3
византийский Plut.βύζας

-αντος Бизант или Визант (сын Посидона, миф. основатель Византии) Diod.βύζην

adv. плотно, вплотную
ex. (τοὺς ἔσπλους ταῖς ναυσὴν κλῄσειν Thuc.; ὠστιζόμενοι Luc.)βυθίζω

βῠθίζω
1) погружать в воду, топить
ex. (μίαν τριήρη Polyb.)
2) med.-pass. тонуть
ex. (ξύλον οὐ βυθίζεται Arst.; ναῦς βυθισθεῖσα Diod.; τὰ σκάφη ἐβυθίσθη Plut.)
3) поглощать
ex. (χῶμα или χάσμα πολλὰς οἰκίας ἐβύθισε Plut.)
4) ввергать
ex. (τινὰ εἰς ὄλεθρον καὴ ἀπώλειαν NT.)βύθιος

3
(ῠ)
1) глубокий
ex. (β. ὑποδὺς εἰς θάλατταν Luc.)
βύθιον πήξασθαι или θεῖναί τι Anth. — глубоко опускать что-л.
2) глубинный, морской (sc. ζῷα Anth.)
ex. κρονίδης β. Luc. = ποσειδῶν
3) (о голосе) низкий, грубый
ex. (βύθιόν τι φθέγγεσθαι Plut.)βυθῖτις

βῠθῖτις
-ιδος adj. f глубинный, с морского дна
ex. (ψάμμος Anth.)βυθός


1) глубь, глубина, пучина
ex. (θαλάττης Arst.)
ἐκ βυθοῦ κηκῖον αἷμα Soph. — вытекающая изнутри кровь
2) морская пучина
ex. (στένει β. Aesch.; ἐς βυθὸν πεσεῖν Soph.)
3) перен. бездна, безмерность
ex. (ἀθεότητος Plut.)βυκανάω

βῠκᾰνάω
трубить Arst., Polyb.βυκάνη

βῠκάνη
(ᾰ) витая труба, горн Polyb.βυκανητής

βῠκᾰνητής
-οῦ трубач, горнист Polyb.βυκανίζω

βῠκᾰνίζω
Sext. = βυκανάωβυκανιστής

βῠκανιστής
-οῦ Polyb. = βυκανητήςβύκτης

-ου adj. m воющий, завывающий
ex. (ἄνεμοι Hom.)βύλλις

-ιδος или βυλλίς -ίδος Биллида (город в Иллирии) Plut.βυνέω

βῡνέω
(только impf.) затыкать
ex. (χρυσίῳ τὸ στόμα τινός Arph.)βύρσα


1) (содранная) шкура, кожа Batr., Her., Arph., Arst., Plut.
2) редко шкура (на животном) Theocr.
3) барабанная шкура, барабан
ex. (βύρσης κτύπος Eur.)
4) мех для вина
ex. (οἶνος ἀπὸ βύρσης Luc.)βυρσαίετος

βυρσ-αίετος
ирон. кожевенный орел (прозвище Клеона) Arph.βυρσεύς

-έως кожевник NT.βυρσίνη

(ῐ) ирон. (по созвучию с μυρσίνη) кожаная плеть, ремень Arph.βυρσοδεψέω

βυρσο-δεψέω
обрабатывать кожи Arph.βυρσοδέψης

βυρσο-δέψης
-ου кожевник, дубильщик Arph., Plut.βυρσοπαγής

βυρσο-πᾰγής
2
сделанный из кожи, обтянутый кожей
ex. (ῥόπτρα Plut.)βυρσοπαφλαγών

βυρσο-παφλᾰγών
-όνος ирон. кожевенный пафлагонец (прозвище Клеона, выведенного на сцене в образе раба-пафлагонца) Arph.βυρσοπώλης

βυρσο-πώλης
-ου торговец кожами Arph.βυρσοτενής

βυρσο-τενής
2
обтянутый кожей
ex. (τύπανα Eur.)βυρσότονος

2
Eur. = βυρσοτενήςβυσαύχην

βῡσ-αύχην
-ενος adj. <βύω> досл. с втянутой в плечи головой, перен. безголовый
ex. (ἀσκός Arph.)βύσιος

Бисий (месяц дельфийского календаря, соотв. аттическому элафеболиону) Plut.βύσμα

-ατος τό затычка, пробка Arph.βύσσινον

τό NT. = βύσσοςβύσσινος

3
1) виссоновый, из тончайшего полотна
ex. (πέπλωμα Aesch.; σινδών Her.; φάρος Soph., Plut.)
2) мягкий как виссон, т.е. вкрадчивый
ex. (βυσσίνοις χρῆσθαι ῥήμασι Plut.)βυσσοδομεύω

βυσσο-δομεύω
втайне замышлять, тайно затевать, обдумывать про себя
ex. (κακά, μύθους ἐνὴ φρεσί Hom.; δόλον φρεσί Hes.)
ὀργέν β. Luc. — таить в себе злобуβυσσόθεν

βυσσό-θεν
adv.
1) из глубины моря, с морского дна Soph.
2) из глубины души Babr.βυσσομέτρης

βυσσο-μέτρης
-ου adj. m мерящий глубины (вод)
ex. (ἁλιεύς Anth.)βύσσος

виссон, тончайшее полотно Emped., Theocr.βυσσός

глубь, глубина, преимущ. морская Hom., Her., Arst.βυσσόφρων

βυσσό-φρων
2, gen. ονος таящий глубокие замыслы, неисповедимый в своих намерениях
ex. (Ἐρινύς Aesch.)βύσσωμα

-ατος τό заставная рыболовная сеть Anth.βύω

1) набивать, наполнять
ex. (τί τινι Arst.; στόμα τινος ἐβέβυστο Her.)
βεβυσμένος τινός Hom. — Наполненный чем-л.
2) затыкать
ex. (χυτρίδιον σπογγίῳ Arph.; τοὺς πόρους Arst.)
βεβυσμένος τὰ ὦτα Luc. — с заткнутыми ушами, т.е. тугоухийβῶ

conjct. aor. к βαίνωβωθέω

ион. = βοηθέωβωκολ-

дор. v. l. = βουκολ-βῶκος

дор. v. l. = βοῦκοςβωλά

дор. Dem. = βουλήβωλάκιος

3
(ᾰ) состоящий из комьев, т.е. не песчаный, плодородный
ex. (γᾶ Pind.)βῶλαξ

-ᾰκος
1) Pind. = βῶλος 1
2) земля, почва
ex. (νεῖλος βώλακα θρύπτει Theocr.)βωλίον

τό, v. l. βῶλιον небольшой кусок, ком Arph., Arst.βῶλος

, редко
1) ком земли Hom., Soph., Xen.
2) почвенный пласт
ex. (τὸ ἄροτρον ἀνίστησι βώλους Plut.)
3) почва, земля
ex. (τῆς Ἰβηριάδος Anth.)
4) земельный участок, поле
ex. (μικρά Arst.)
5) ком, кусок, слиток
ex. (χρυσίου Arst.; μολίβδου Diod.)
6) солнечный диск, солнце
ex. (ἀλύσεσι χρυσέαισι φερόμενα β. Eur.)βωλοτόμος

βωλο-τόμος
2
разрыхляющий комья, разрывающий почву
ex. (μύρμηκες Anth.)βωμιαῖος

3
Soph. = βώμιοςβωμιεῖς

или βωμιῆς οἱ бомии (жители холмов βωμοί) Thuc.βώμιος

2 и 3
алтарный
ex. (ἐσχάραι Eur.)
ἀκτὰν παρὰ βώμιον Soph. — у подножья алтаря;
βώμιοι λιταί Eur. — молитвы перед алтарем;
β. ἐφήμενος Eur. — сидящий у алтаряβωμίς

-ίδος архит. небольшое возвышение, уступ, «алтарек» Her.βωμοειδής

βωμο-ειδής
2
подобный алтарю
ex. (τάφος τοῦ θεμιστοκλέους Plut.)βωμολόχευμα

βωμο-λόχευμα
-ατος τό шутовская выходка, шутовство Arph.βωμολοχεύομαι

βωμο-λοχεύομαι
скоморошничать, кривляться, дурачиться Arph., Isocr.βωμολοχέω

Plut. = βωμολοχεύομαιβωμολοχία

βωμο-λοχία
скоморошество, шутовство, кривляние Plat., Arst., Plut.βωμολοχικός

βωμο-λοχικός
3
шутовской Luc.βωμολόχον

βωμο-λόχον
τό Arph., Plut. = βωμολοχίαβωμολόχος

βωμο-λόχος
и
1) досл. стоящий у алтаря, перен. попрошайка Luc.
2) скоморох, шут, кривляка Arph., Arst.
3) галка (Monedula) Arst.βωμός

тж. pl.
1) возвышение, помост
ex. (ἅρματα βωμοῖσι τιθέναι Hom.)
2) подставка или постамент, цоколь
ex. (ἐπὴ βωμοῦ и βωμῷ ἳστατο, sc. ἄγαλμα Hom., Anth.)
3) алтарь, жертвенник Hom., Pind., Trag., Lys., Plat., Arst., Plut.
4) могильный курган Anth.βῶν

Hom. acc. sing. к βοῦςβώνασος

v. l. = βόνασος (βόνασσος)βῶξ

βῶκος стяж. Arst. = βόαξβῶς

дор. Theocr. = βοῦς (nom. sing. и acc. pl.)βῶσαι

inf. aor. к βοάωβῶσι

эп. 3 л. pl. conjct. aor. к βαίνωβωστρέω

звать на помощь, призывать
ex. (τινα Hom. etc.)βώτας

дор. v. l. = βούτης IIβωτήρ

-ῆρος Plut. = βώτωρβωτιάνειρα

βωτι-άνειρα
adj. f питающая мужей, плодородная
ex. (φθίη Hom.; χθών HH.)βώτωρ

-ορος пастух Hom.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика