Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 001) с русским переводом и комментариями.β

(τό βῆτα) бета (2-я буква греч. алфавита)
ex. βʹ = 2;
͵β = 2000


βῇ

3 л. sing. aor. 2 conjct. к βαίνωβᾶ

voc. к βασιλεύς I> о царь!, по друг. = βῆθι Aesch.βαΐον

τό пальмовая ветвь
ex. (βαΐα τῶν φοινίκων NT.)βαΰζω

дор. βαΰσδω
1) лаять, тявкать
ex. (κύων βαΰσδει Theocr.; β. τινά Heracl. ap. Plut.)
2) ворчать, браниться Arph.
ex. τάδε σῖγά τις βαΰζει Aesch. — об этом идет глухой ропотβαΰσδω

дор. = βαΰζωβαβαί

см. βαβαιάξ...βαβαιάξ...

βαβαί, βᾰβαιάξ
interj. (выраж. изумление) ах!, о! Eur., Arph.; cum gen. что за …!
ex. βαβαὴ συχνοῦ λόγου τοῦ λοιποῦ! Plat. — ох и долго придется нам беседовать!βαβρίας

или βάβριος -ου Бабрий (греч. баснописец II-I вв. до н.э., переложивший в стихи басни Эзопа)βαβύκα

лак. Arst., Plut. = γέφυραβαβυλών

βᾰβῠλών
-ῶνος Вавилон
1) город, расположенный на обоих берегах Эвфрата, столица вавилонско-халдейского царства Her., Plut.
2) Xen., Plut. = βαβυλωνία
3) город в Нижнем Египте Diod.βαβυλωνία

βᾰβῠλωνία
Вавилония (страна в нижнем течении Эвфрата и Тигра) Xen., Diod.βαβυλώνιος

βᾰβῠλώνιος

I.
3
вавилонский Her., Xen., Plut., Luc.

II.

1) вавилонянин Her.
2) вавилонский прорицатель, звездочет Arst., Luc.βάγα

Вага (город в Нумидии) Plut.βάγμα

-ατος τό слово, pl. речь
ex. δύσθροα βάγματα Aesch. — горькие жалобыβαγώας

-ου и α (перс.) Plut. = εὐνοῦχος IIβάδην

βά-δην
(ᾰ) adv.
1) шагом
ex. (ἀπιέναι Hom., Plut.; ὑπάγειν Arst.)
β. ταχύ Xen. — ускоренным шагом;
θᾶττον ἢ β. Xen. — форсированным маршем или бегом
2) пешком
ex. (βαίνειν Aesch.)
3) постепенно, мало-помалу, по-немногу
ex. (πεινῆν Arph.)βαδίζω

βᾰδίζω
(fut. βαδιοῦμαι)
1) шагать, идти, ходить, двигаться
ex. (ὁδόν Xen. и ὁδῷ Plut., Luc.; στάδια ἑκατόν Arst.; οἱ ἱππεῖς ἐβάδιζον Xen.; ἐπὴ τέν μάχην Plut.)
2) идти шагом
ex. (β. καὴ τρέχειν Xen.)
3) идти сухим путем
ex. (οὔτε β. οὔτε πλεῖν Dem.)
4) входить
ex. (ἐπ΄ οἰκίας Dem.)
5) приступать
ex. β. εἰς τὸ πολίτευμα Arst. — посвящать себя государственной деятельности;
βαδιστέον ἐπὴ τὸ καθόλου Arst. — необходимо перейти (от частного) к общему:
ἐπὴ τέν τῶν ὅλων μεταβολέν β. Plut. — затевать государственный переворот
6) идти (войной)
ex. (ἐπί τινα Arst., Dem., Plut.)
7) (о событиях и т.п.) идти, протекать
ex. τὸ πρᾶγμα ἤδη καὴ πορρωτέρω βαδίζει Dem. — так продолжается и дальше;
τῆς πράξεως ὁδῷ βαδιζούσης Plut. — поскольку все идет хорошо;
αἱ τιμαὴ ἐπ΄ ἔλαττον ἐβάδιζον Dem. — цены шли на убыльβαδιοῦμαι

fut. к βαδίζωβάδισις

-εως (βᾰ)
1) хождение, ход
ex. (πτῆσις, β., ἅλσις καὴ τὰ τοιαῦτα Arst.)
τεχνάζειν τῇ βαδίσει Xen. (о преследуемом зайце) совершать запутанные движения, петлять
2) поступь, походка
ex. (ὄψις καὴ β. Plut.)
β. καὴ τάχος Arph. — торопливая походкаβάδισμα

-ατος τό Xen., Dem., Luc. = βάδισιςβαδισμός

βᾰδισμός
Plat. = βάδισις 2βαδιστής

βᾰδιστής
-οῦ пешеход
ex. ταχὺς β. Eur. — скороход, бегунβαδιστικόν

βᾰδιστικόν
τό способность ходить Arst.βαδιστικός

βᾰδιστικός
опытный пешеход Arph.βάδος

(ᾰ) ход, путь
ex. (βὰδον βαδίζειν Arph.)βάζω

говорить
ex. (τινά τι Hom., Eur. и τινί τι или τι ἐπί τινι Aesch.)
χαλεποῖς β. ἐπέεσσι Hes. — бранить(ся);
ἔπος δ΄ εἴπερ τι βέβακται δεινόν Hom. — если сорвалось (у меня) какое-л. резкое словоβαθέα

βᾰθέα
эп.-ион. = βαθεῖαβαθέη

βᾰθέη
эп.-ион. = βαθεῖαβαθεῖα

βᾰθεῖα
f к βαθύςβαθεῖα

βᾰθεῖα
(лат. Badia) Бадия (город в Лузитании) Plut.βαθείη

эп.-ион. = βαθεῖαβαθέως

βᾰθέως
глубоко Theocr., Plut.βᾶθι

дор. Soph., Eur. = βῆθιβάθιστος

эп. superl. к βαθύςβαθίων

βᾰθίων
(ῑ), βάθῐον Theocr. compar. к βαθύςβαθμίς

-ίδος и ῖδος
1) постамент, пьедестал Pind., Plut., Anth.
2) pl. основание, начало
ex. (αἰῶνος = βίου Pind.)βαθμοειδής

βαθμο-ειδής
2
ступенчатый
ex. (ἀποχαράξεις Plut.)βαθμός


1) ступень(ка) Plut.
2) степень, ранг
ex. (καλός NT.)βάθος

-εος (ᾰ) τό
1) глубина
ex. ἐκ βάθεος Her., ἐπὴ β. Thuc., ἐν βάθει, εἰς β., τὸ β. и κατὰ βάθους Arst. — в глубину, глубиною;
τέν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν β. Xen. — построить (войско) в 12 рядов в глубину;
πόσιος ἐν βάθει Theocr. — в разгар попойки
2) бездна, пропасть
ex. (ταρτάρου, перен. κακῶν Aesch.)
3) глубина, высота
ex. (αἰθέρος Eur., Arph.)
4) длина
ex. (τριχῶν Her.)
5) обилие
ex. (πλούτου Soph.)
κατὰ βάθους πτωχεία NT. — крайняя нищета
6) глубокомыслие, серьезность
ex. (εὐσταθές καὴ β. ἔχων ἀνήρ Plut.)βάθρακος

βάθρᾰκος
ион. = βάτραχοςβαθρεία

Aesch. = βάθρονβάθρον

τό
1) основание, фундамент, постамент
ex. (ἱδρυμάτων Aesch.; ἀγαλμάτων Her.; ἵππου χαλκοῦ Xen.; γῆς Soph.)
ἐν βάθροις εἶναι Eur. — покоиться на своих основах, т.е. быть прочным
2) уступ, ступень Her., Soph.; ступенька
ex. (κλίμακος Eur.)
3) сиденье, скамья Lys., Plat., Plut.
4) порог
ex. κινδύνου βάθρα Eur. — близкая опасность
5) престол
ex. (δίκης Soph.)βαθύ

βᾰθύ
τό глубина
ex. τὸ β. τῆς ἡλικίας Arph. — пожилой возрастβαθυαγκής

βαθυ-αγκής
2
изрезанный глубокими ущельями
ex. (αἱ Ἄλπεις Anth.)βαθύβουλος

βαθύ-βουλος
2
глубокомысленный, проницательный
ex. (φροντίς Aesch.)βαθύγαιος

2
= βαθύγειοςβαθύγειος

βαθύ-γειος
ион. βαθύγεως или βαθύγαιος 2
с толстым слоем почвы, т.е. плодородный
ex. (γῆ Her., Diod.)βαθυγήρως

βαθυ-γήρως
-ων, gen. ω преклонных лет, престарелый Sext., Anth.βαθυγνώμων

βαθυ-γνώμων
2, gen. ονος проницательный Babr.βαθύδενδρος

βαθύ-δενδρος
2
густо поросший деревьями
ex. (χθών Plut.)βαθυδινήεις

βαθυ-δῑνήεις
-ήεσσα -ῆεν Hom. = βαθυδίνηςβαθυδίνης

βαθυ-δίνης
-ου (ῑ) adj. m с глубокими водоворотами
ex. (ποταμός Hom.; Ὠκτανός Hes.)βαθύδοξος

βαθύ-δοξος
2
покрытый великой славой Pind.βαθύζωνος

βαθύ-ζωνος
2
низкоподпоясанный (эпитет троянок и персиянок) Hom., Aesch.βαθύθριξ

βαθύ-θριξ
τριχος adj. глубокорунный
ex. (μῆλα HH.)βαθυκαμπής

βαθυ-καμπής
2
сильно изогнутый
ex. (κλείς Anth.)βαθυκήτης

βαθυ-κήτης
2
изобилующий морскими чудовищами
ex. (πόντος Plut., Luc.)βαθυκλεής

2
Anth. = βαθύδοξοςβαθύκληρος

βαθύ-κληρος
2
богатый угодьями, многоземельный
ex. (πατέρες Hom.)βαθύκολπος

βαθύ-κολπος
2
1) Hom. = βαθύζωνος
2) полногрудый
ex. (νύμφαι HH.; μοῦσαι Pind.)
ἐκ βαθυκόλπων στηθέων ἥσειν ἄλγος Aesch. — из глубины груди издать скорбный вопль
3) изрезанный глубокими долинами
ex. (γᾶ Pind.)βαθύκομος

βαθύ-κομος
2
густо поросший
ex. (ὄρεα Arph.)βαθύκρημνος

βαθύ-κρημνος
2
1) утесистый, обрывистый
ex. (ἀκταί Pind.)
2) с крутыми берегами
ex. (ἅλς Pind.)βαθυκτέανος

βαθυ-κτέᾰνος
2
чрезвычайно богатый
ex. (τύχη Anth.)βαθύλειμος

βαθύ-λειμος
2
окруженный или обильный тучными лугами
ex. (Ἄνθεια Hom.)βαθυλείμων

2, gen. ονος Pind. = βαθύλειμοςβαθυλήϊος

βαθυ-λήϊος
2
дающий богатую жатву
ex. (τέμενος Hom.; ἄρουρα Anth.)βαθύμαλλος

βαθύ-μαλλος
2
глубокорунный, длинношерстный
ex. (δέρμα κριοῦ Pind.)βαθυμῆτα

βαθυ-μῆτα
эол. adj. m глубокомысленный, мудрый
ex. (χείρων Pind.)βαθύνοος

βαθύ-νοος
стяж. βαθύνους 2
Anth. = βαθυμῆταβαθύνω

βᾰθύνω
1) углублять, рыть, выдалбливать
ex. (ὕδωρ βάθυνε χῶρον Hom.; ποτήριον Anacr.)
2) воен. вытягивать в глубину
ex. (τέν φάλαγγα Xen.)βαθύξυλος

βαθύ-ξῠλος
2
густо поросший деревьями, густой
ex. (ὕλης φόβη Eur.; δρυμοί Arst.)βαθύπεδος

βαθύ-πεδος
2
лежащий глубоко, т.е. в котловине
ex. (νεμέα Pind.)βαθύπελμος

βαθύ-πελμος
2
на толстой подошве
ex. (εὐμαρίς Anth.)βαθύπλοος

βαθύ-πλοος
2
имеющий глубокую осадку, глубоко сидящий
ex. (ναῦς Diod.)βαθύπλουτος

βαθύ-πλουτος
2
1) чрезвычайно богатый
ex. (χθών Aesch.)
2) приумножающий богатства
ex. (εἰρήνη Eur., Arph.)βαθυπόλεμος

βαθυ-πόλεμος
2
крайне воинственный
ex. (Ἄρης Pind.)βαθυπώγων

βαθυ-πώγων
-ωνος adj. длиннобородый или обросший густой бородой Plut., Luc., Diod.βαθύρραινος

2
v. l. = βαθύρρηνοςβαθυρρείτης

βαθυ-ρρείτης
-ου adj. m Hom., Hes. = βαθύρροοςβαθύρρηνος

βαθύ-ρρηνος
v. l. βαθύρραινος 2
с густым ворсом, пушистый
ex. (τάπης Anth.)βαθύρριζος

βαθύ-ρριζος
2
пустивший глубокие корни
ex. (δρύς Soph.)βαθύρροος

βαθύ-ρροος
стяж. βαθύρρους 2
глубоко текущий, глубокий
ex. (Ὠκεανός Hom.; ποταμός Hom., Soph.)βαθύς

βᾰθύς
-εῖα (эп.-ион. βαθέη, βαθέα и βαθείη) -ύ
1) глубокий ex. (τάφρος, ἅλς Hom.; τομή Plut.; πληγή Luc.); глубокий, т.е. образующий высокие кучи
ex. (ἄμαθος Hom.; τέφραι Plut.)
β. πτῶμα Aesch. — падение с большой высоты
2) обнесенный высоким забором
ex. (αὐλή Hom.)
3) глубоко вдающийся, образующий глубокую бухту ex. (ἠϊών Hom.),
4) вытянутый в глубину
ex. (φάλαγξ Xen.)
5) плотный, густой
ex. (ἀήρ Hom.)
6) густой, обильный
ex. (λήϊον Hom.; τρίχες, σῖτος ἐν τῷ πεδίῳ Xen.; πώγων Luc.)
7) покрытый толстым слоем почвы, т.е. плодородный, тучный
ex. (γῆ Eur.; χώρα Plut.)
8) богатый
ex. (κλῆρος Pind.; ἄνδρες Xen.)
9) сильный, великий
ex. (λαῖλαψ Hom.; κίνδυνος Pind.; τέρψις Soph.)
10) глубокий, крепкий
ex. (ὕπνος Luc.)
11) глубокий, т.е. нерушимый
ex. (σιγή Luc.; εἰρήνη Anth.)
12) глубокий, т.е. поздний, глухой
ex. (νύξ Luc.) или ранний, чуть брезжущий (ὄρθρος Plat.)
βαθὺ γῆρας Anth. — глубокая старость
13) глубокий, сознательный, серьезный
ex. (φρήν Hom., Pind., Aesch.; ἤθεα Her.)βαθυσκαφής

βαθυ-σκᾰφής
2
глубоко разрытый
ex. βαθυσκαφεῖ κόνει κρύψαι τι Soph. — зарыть что-л. глубоко в землюβαθύσκιος

βαθύ-σκιος
2
покрытый густой тенью
ex. (πέτρης κευθμών HH.; λάτυμνον Theocr.; ὕλαι Babr.; οἶκος Plut.)βαθύσπορος

βαθύ-σπορος
2
глубоко засеянный, т.е. хорошо распаханный, плодородный
ex. (γύαι Eur.)βαθύστερνος

βαθύ-στερνος
2
с крепкой или с широкой грудью
ex. (λέων, χθών Pind.)βαθύστολμος

βαθύ-στολμος
2
в длинной или просторной одежде
ex. (γυναῖκες Anth.)βαθύστρωτος

βαθύ-στρωτος
2
высоко, т.е. мягко постланный
ex. (κλίνη Babr.)βαθύσχινος

βαθύσχῑνος
2
Anth. = βαθύσχοινοςβαθύσχοινος

βαθύ-σχοινος
2
поросший высоким тростником
ex. (Ἀσωπός Hom.; μέλης HH.; χλόη Babr.)βαθύτατος

βᾰθύτατος
Her. superl. к βαθύςβαθύτερος

βᾰθύτερος
Her., Xen., Plut. compar. к βαθύςβαθύτης

βᾰθύτης
-ητος глубина Luc.βαθύτριχος

I.
2
v. l. = βαθύθριξ

II.
gen. к βαθύθριξβαθύφρων

βαθύ-φρων
2, gen. ονος
1) проницательный
ex. (μοῖραι Pind.; ἀνήρ Plut.)
2) полный глубоких замыслов
ex. (Ἡρακλῆς Theocr.)βαθυχαιτήεις

-ήεσσα -ῆεν Aesch. = βαθυχαίτηςβαθυχαίτης

βαθυ-χαίτης
2
с длинными или густыми кудрями Hes.


βαθυχάϊος

βαθυ-χάϊος
(χᾰ) или βαθυχαῖος 2
весьма древнего рода Aesch.© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика