Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 003

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 003
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 003) с русским переводом и комментариями.βαλληναῖον

τό v. l. = βαληναῖονβαλληναῖος

v. l. = βαληναῖοςβαλλιρός

v. l. = βάλεροςβάλλω

(fut. βᾰλῶ - ион. βαλέω, редко βαλλήσω; aor. 2 ἔβᾰλον, pf. βέβληκα; pass.: fut. βληθήσομαι и βεβλήσομαι, aor. ἐβλήθην, pf. βέβλημαι) реже med.
1) бросать, кидать, метать
ex. (τι εἰς ἅλα, ἐν πυρί, ποτὴ πέτρας, προτὴ γαίῃ Hom.; σπόρον ἐν νειοῖσιν Theocr.)
β. τινί Hom., Pind., Soph., Eur., Thuc., Arph., Xen. реже τι Hom. — метать что-л.;
β. κύβους Aesch., Soph., Plat., Plut. — бросать кости или жребий;
β. πῦρ Hom., Polyb. — поджигать
2) метать копья
ex. (ἐκ χειρός Xen.; β. καὴ τοξεύειν Dem.)
3) ронять
ex. β. δάκρυ Hom. — проливать слезы;
β., тж. β. τοὸς ὀδόντας Arst. — терять зубы
4) надевать, приставлять, приделывать
ex. (κύκλα ἀμφὴ ὀχέεσσι Hom.)
ἐν πύλαισιν ἀκοὰν β. Eur. — приложить ухо к двери
5) надевать, накидывать
ex. (αἰγίδα ἀμφ΄ ὤμοις, ῥάκος ἀμφί τινι, med. ἀμφὴ ὤμοισιν ξίφος Hom.; κρήδεμνον πλοκάμοις Anth.)
6) закидывать, забрасывать
ex. (τὸ δίκτυον εἰς τέν θάλασσαν NT.; ἀμφί τινι χεῖρας и πήχεε Hom.)
ἐπὴ γᾶν φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν Eur. — ступить на фригийскую землю
7) валить, опрокидывать
ex. (τινὰ ἐν δαπέδῳ и ἐν κονίῃσι Hom.)
ἐς γόνυ τέν πόλιν β. Her. — поставить на колени, т.е. сокрушить государство
8) низвергать, разрушать
ex. (οἶκον Aesch.)
9) извергать, изгонять
ex. (τινὰ γῆς ἔξω Soph.)
ἄθαπτόν τινα βαλεῖν Soph. — лишить кого-л. погребения
10) ввергать, повергать
ex. (τινὰ ἐς κακόν Hom.; τινὰ εἰς δεῖμα Her. и εἰς φόβον Eur.)
βαλεῖν τινα εἰς ἔχθραν Aesch. — навлечь на кого-л. ненависть;
ἐν αἰτίᾳ βαλεῖν τινα Soph. — возвести на кого-л. обвинение;
τέν χώραν κινδύνῳ βαλεῖν Aesch. — подвергнуть страну опасности
11) поворачивать, направлять
ex. (νῆας ἐς πόντον Hom.; ὄμματα ἑτέρωσε Hom. и πρὸς γῆν Eur.; πρὸσωπον εἰς γῆν Eur.)
12) опускать, склонять
ex. (ἑτέρωσε κάρη Hom.)
13) гнать, погонять
ex. (ἵππους πρόσθε Hom.; κάτωθε τὰ μοσχία Theocr.)
14) ударять, поражать
ex. (τινὰ δουρί Hom.; τινὰ κακοῖς Eur.)
βαλεῖν τινά τι, κατά, πρός и ὑπό τι, реже β. τινος κατά τι Hom. — ударить (ранить) кого-л. во что-л.;
ἕλκος τό μιν βάλε ἰῷ Hom. — рана, которую он нанес ему стрелой:
β. ψόγῳ τινά Eur. — оскорблять кого-л.;
β. ἐπὴ σκοπόν Xen., τοῦ σκοποῦ Plat. и ἐπὴ σκοποῦ (v. l. ἐπίσκοπα) Luc. — попадать в цель;
ἄχεϊ μεγάλῳ βεβολημένος ἦτορ Hom. — глубоко огорченный в душе;
βάλλει με φθόγγος δι΄ ὤτων Soph. — до ушей моих доносится шум
15) (sc. ὕμνῳ) воспевать, славить
ex. (τινά Pind.)
16) вгонять, вонзать
ex. (ἰὸν ἐνὴ στήθεσσί τινι Hom.)
17) наводить, нагонять, насылать
ex. (ὕπνον ἐπὴ βλεφάροις Hom.)
18) внушать, вселять
ex. (τί τινι ἐν θυμῷ Hom., θυμῷ Aesch. и εἰς θυμόν Soph., Plut., ἐν στήθεσσι Hom. и ἐν καρδίᾳ Pind.; λύπην τινί Soph.)
19) грузить, нагружать
ex. (μῆλα ἐν νηΐ Hom.)
20) med. погружаться
ex. (χρόα βάλλεσθαι λουτροῖς HH.)
21) (sc. ἑαυτόν) бросаться, устремляться, падать
ex. (ἐν πέδῳ Aesch.): (о реке) изливаться, впадать (ποταμὸς εἰς ἅλα βάλλων Hom.)
ἵπποι περὴ τέρμα βαλοῦσαι Hom. — кобылицы, обогнувшие столб;
βάλλ΄ ἐς κόρακας! Arph. — убирайся прочь!, проваливай!;
βάλλ΄ ἐς μακαρίαν! Plat. — что ты, бог с тобой!;
εἰς ὕπνον βαλεῖν Eur. — заснуть
22) (о жидкости) обрызгивать, окроплять
ex. (τινά Hom., Eur.)
23) осыпать, обдавать
ex. (ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον Hom.)
24) наливать, вливать
ex. (οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς NT.)
25) тж. med. озарять, освещать
ex. (ἀκτῖσιν Hom.; γαῖαν Eur.; σελήνη βαλλομένη διὰ θυρίδων Anth.)
26) med. насыпать, возводить
ex. (χαράκωμα πρὸς τῇ πόλει Dem.; χάρακα Polyb., Plut.)
— закладывать (κρηπῖδα Pind.; τὰς οἰκοδομίας Plat., ἀρχέν τῶν πραγμάτων Luc.)
27) med. обдумывать, замышлять
ex. (τι ἐπὴ θυμῷ и μετὰ φρεσί Hom.; ἐνὴ φρεσί Hom., Hes. или ἐπ΄ ἑωυτοῦ Her.)
ἐς θυμὸν ἐβάλετο Her. — он решил
28) med. зачать
ex. βαλεσθαι ἐς γαστέρα γόνον Her. — забеременетьβαλός

βᾱλός
дор. Aesch. = βηλοςβάλσαμον

βάλσᾰμον
τό
1) бот. бальзамин (предполож. Balsamum gileadense) Plut., Diod.
2) бальзам (ароматическая камедь бальзамина) Arst.βαλσαμώδης

βαλσαμ-ώδης
2
бальзамический Plin.βᾶμα

дор. = βῆμαβαμβαίνω

1) стучать зубами, дрожать
ex. (βαμβαίνων χλωρὸς ὑπαὴ δείους Hom.)
2) бормотать, лепетать Anth.βαμβακύζω

βαμβᾰκύζω
Plut. = βαμβαίνω 1βαμβαλύζω

βαμβᾰλύζω
Arst., v. l. βομβυλιάζω = βαμβαίνω 1βαμβύκη

Бамбика (впосл. Ἱεράπολις, город в сев.-вост. Сирии) Plut.βαμες

βᾰμες
Theocr. 1 л. pl. aor. conjct. к βαίνωβάμμα

-ατος τό
1) красящее вещество, краситель, краска
ex. (χρώματα καὴ βάμματα Plut.)
β. σαρδιανικὸν βάψαι τινά ирон. Arph. — окрасить кого-л. в сардинскую краску, т.е. избить до крови
2) крашеная ткань Plat.
3) окраска, цвет
ex. (β. λευκώματος Arst.)βάν

(ᾰ) эп. (= ἔβαν) 3 л. pl. aor. 2 к βαίνωβαναυσία

βᾰναυσία
ион. βᾰναυσίη
1) ремесло, ручной труд Her.
2) некультурность, пошлость, грубость Plat., Arst.βαναυσικός

βᾰναυσικός
3
ремесленный, ручной, тж. механический
ex. (τέναι Xen.)βάναυσον

τό сословие ремесленников Arst.βάναυσος

I.
2
(βᾰ)
1) ремесленный, ручной
ex. (τέχνη Soph., Arst., Plut.)
2) ремесленнический
ex. (βίος Arst.)
3) некультурный, пошлый, низкий, грубый
ex. (β. καὴ ἀνελεύθερος Plat.; β. καὴ ἄχρηστος Arst.)
4) презрительный, привередливый
ex. (μισοπόνηρος καὴ β. Anth.)
II.
ремесленник Xen., Arst., Luc.βαναυσουργία

βᾰναυσ-ουργία
ручной труд, ремесло Plut.βαντία

Бантия
1) город в Иллирии Polyb.
2) город в Апулии Plut.βάξις

-εως
1) вещее слово, прорицание Aesch., Soph.
2) толки, слух, молва Trag.βαπτίζω

1) погружать, окунать
ex. (τινὰ εἰς τέν λίμνην и εἰς или πρὸς θάλατταν Plut.; ὕπνῳ τινά Anth.)
ὀφλήμασι βεβαπτισμένος Plut. — увязший в долгах;
ὑπὸ τῶν πραγμάτων βαπτιζόμενος Plut. — поглощенный делами;
βεβαπτισμένος Plat., Luc. — опьяневший
2) пускать ко дну, топить
ex. (πολλὰ τῶν σκαφῶν Polyb.)
3) сбивать с толку
ex. (μειράκιον βαπτιζόμενον Plat.)
4) черпать
ex. (ῥυτοῖς ἐκ κρατήρων Plut.)
5) (путем погружения в воду) крестить, med. креститься NT.βάπτισμα

-ατος τό крещение NT.βαπτισμός

омовение NT.βαπτιστήριον

τό
1) ванная, баня Plin.J.
2) купель NT.βαπτιστής

-οῦ креститель
ex. (Ἰωάννης β. NT.)βαπτός

3
1) служащий для окрашивания, красильный
ex. (χρῶμα Plat., Plut.)
2) окрашенный
ex. (χιτῶνες βαπτοὴ χρώμασι παντοδαποῖς Diod.)
3) ярко окрашенный, яркого цвета
ex. (ὄρνις, ἱμάτια Arph.)
4) откуда черпают воду
ex. βαπτὰ κάλπισι παγά Eur. — источник, из которого кувшинами берут водуβάπτω

1) погружать, окунать
ex. (τι εἴς τι Arst., Plut.)
2) погружать для закалки, закалять
ex. (πέλεκυν εἰν ὕδατι ψυχρῷ Hom.; ἀκίδας βελέων Anacr.; σίδηρος βαπτόμενος Plut.)
3) погружать, вонзать
ex. (ξίφος ἐν σφαγαῖσι Aesch.; φάσγανον εἴσω σαρκός Eur.)
ἔγχος εὖ πρὸς Ἀργείων στρατῷ βάψαι Soph. — нанести большой урон аргивскому войску
4) окунать в краску, красить, окрашивать
ex. (ἐβάπτετο αἵματι λίμνη Batr.; εἵματα βεβαμμένα Her.; βάψαι ἔρια Plat.; τρίχας Anth.)
κροκωτὸν βάψασθαι Arph. — выкраситься в шафрановый цвет
5) окунать в яд, отравлять
ex. (ἱούς Soph.; ἐχιὸναίῳ χόλῳ τι Anth.)
6) полоскать, мыть
ex. (τἄρια θερμῷ Arph.)
7) зачерпывать, черпать
ex. (ποντίας ἁλός Eur.; τᾷ κάλπιδι κηρία Theocr.)
8) погружаться
ex. (εἰς ψυχρόν Arst.)
9) тонуть
ex. (ναῦς ἔβαψεν Eur.)βάπυρον

τό (sc. ὄρος) Бапир (гора в Сирии или в Финикии) Arst.βάραθρον

(βᾰ), эп.-ион. βέρεθρον τό
1) яма, пропасть Arst.
2) баратр (пропасть, в которую сбрасывали осужденных на смерть в Афинах, подобно καιάδας в Спарте) Her., Plat., Arph.
3) трясина Plut.
4) гиблое место
ex. (ἐν τῷ βαράθρῳ χειμάζειν Dem.)
5) баратр (род женского украшения) Arph.βάραθρος

бран. заслуживающий быть сброшенным в баратр, т.е. негодяй Luc.βαραθρώδης

βᾰραθρ-ώδης
2
изобилующий пропастями
ex. (τόπος Plut.)βαρβαρίζω

βαρβᾰρίζω
1) говорить на варварском, т.е. чужом (негреческом) языке Her.
2) говорить на плохом или ломаном греческом языке Plat., Arst., Plut.
3) быть на стороне варваров, т.е. сочувствовать персам Xen.βαρβαρικόν

βαρβᾰρικόν
τό
1) мир варваров, т.е. не греки Thuc., преимущ. персы Xen.
2) варварский способ
ex. ἐς τὸ β. Luc. — варварски, грубоβαρβαρικός

βαρβᾰρικός
3
1) варварский, т.е. негреческий, чужеземный
ex. (ἔθνη Arst.; β. καὴ ἔκφυλος Plut.)
2) варварский, грубый, (полу)дикий
ex. (οἱ ἀρχαῖοι νόμοι Arst.; πένθη Plut.)βαρβαρικῶς

βαρβᾰρικῶς
1) по-варварски, т.е. не по-гречески ex. (κεκλημένος Arst.), преимущ. по-персидски
ex. (ἐβόα Xen.)
2) по-варварски, грубо
ex. (ἀνατεινάμενος Plut.)βαρβαρισμός

βαρβᾰρισμός
варваризм, негреческий оборот Arst., Plut., Luc.βαρβαριστί

βαρβᾰριστί
adv. Arph., Plut. = βαρβαρικῶςβαρβαρόομαι

βαρβᾰρόομαι
1) уподобляться варварам
ex. βεβαρβάρωσαι χρόνιος ὢν ἐν βαρβάροις Eur. — прожив долго среди варваров, ты сам стал варваром
2) становиться непонятным
ex. (οἶστρος κακὸς καὴ βεβαρβαρωμένος Soph.)βάρβαρος

βάρβᾰρος
I.
2
1) варварский, т.е. негреческий, иноземный
ex. (φωνή Aesch.; γλῶσσα Soph.; πόλις Thuc.; τάξις Plut.)
β. πόλεμος Thuc. — война с иноземцами
2) непонятный, невнятный
ex. (βάγματα Aesch.)
3) изъясняющийся на неправильном греческом языке Luc.
4) варварский, некультурный, грубый
ex. (ἀμαθές καὴ β. Arph.; sc. ἔθνη Xen.)
II.
варвар, т.е. не грек, чужеземец Aesch., Eur., Her., Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut., Luc.
III.
(sc. γῆ) негреческая страна Aesch., Thuc., Xen.βαρβαρόφωνος

βαρβᾰρό-φωνος
2
1) говорящий на непонятном языке
ex. (κᾶρες Hom.)
2) произнесенный на непонятном языке
ex. (ἰϋγή Her.)βαρβιτῳδός

βαρβιτ-ῳδός
и играющий на барбитоне Luc.βάρβῖτον

τό и βάρβῖτος и барбитос или барбитон (многострунный щипковый инструмент, похожий на лиру) Pind., Anacr., Arph., Plut.βάρδιστος

эп. (= βράδιστος) superl. к βραούςβάρδος

бард (кельтский поэт-певец) Diod.βάρδυλ(λ)ις

-εως Бардилей (иллирийский царь, погибший в бою с Филиппом Македонским в 359 г. до н.э.) Plut., Luc.βαρδύτερος

Theocr. compar. к βραούςβαρέα

βᾰρέα
эп. = βαρύ Iβαρεῖα

βᾰρεῖα
(sc. προσῳοία) грам. тяжелое ударение (accentus gravis)βαρέω

βᾰρέω
1) отягощать, обременять, перегружать
ex. (τὸ πορθμεῖον Luc.)
βεβαρημενος (sc. οἴνῳ) Plat., Arst., Theocr., Anth. — опьяненный;
βεβαρημένος ὕπνῳ Anth. — объятый сном
2) тяготить, томить, удручать
ex. (βεβαρημένος ὠδινεσσιν Theocr.; βεβαρημένοι τὰ πρόσωπα πένθει Plut.)
3) pf. быть отягощенным, быть опьяненным
ex. (οἴνῳ βεβαρηώς Hom.)βαρέως

βᾰρέως
1) тяжело, мучительно, с трудом, тж. с неудовольствием
ex. (φέρειν τι Her., Xen., Arph., Arst., Plut., πρός τι Arst. и ἐπί τινι Polyb. или ἔχειν πρός τι Arst.)
β. ἤκουσαν Xen. — они выслушали с возмущением
2) с тяжелым ударением
ex. (τὸ βαρύτερον ῥηθέν Arst.)βαρῖνος

Arst. v. l. = βάλαγροςβᾶρις

-ιδος, ион. ιος судно, барка (египетская или персидская) Aesch., Eur., Her., Diod., Plut., Anth.βαρκαῖος

3
баркийский, т.е. ливийский или африканский
ex. (ὄχοι Soph.)βάρκας

Барка (знатный карфагенский род, к которому принадлежали Гамилькар и Ганнибал) Polyb.βάρκη

Барка
1) город в Киренаике
2) город в Бактриане Her.βάρος

-εος (ᾰ) τό
1) тяжесть, вес
ex. (στολῆς Xen.; β. καὴ κουφότης Arst.)
2) груз, кладь
ex. (τὰ βάρη καὴ τὰ ἐπιτήδεια Polyb.)
3) бремя, обуза
ex. (σιγῆς Soph.; συμφορᾶς Eur.)
4) ощущение тяжести
ex. (ἐν τοῖς σκέλεσι Plat.; κεφαλῆς πόνος καὴ β. Arst.)
5) тяжесть, обременительность
ex. (τῶν φόρων Polyb.)
6) множество, обилие
ex. (ὄλβου Eur.; πλούτου Plut.)
7) сила, мощь
ex. (στρατοπέδων, συντάξεως Polyb.)
8) вес, вескость, достоинство, серьезность
ex. (λόγοι β. καὴ δηγμὸν ἔχοντες Plut.)βαρύ

βᾰρύ
I.
adv. тяжело
ex. (στενάχειν Hom.)
II.
τό
1) тяжесть
ex. (τὸ β. καὴ τὸ κοῦφον Arst.)
2) грам. (= βαρεῖα προσῳδία) тяжелое ударение (accentus gravis)βαρυαλγής

βᾰρῠ-αλγής
2
мучительный
ex. (νοῦσος Anth.)βαρυάλγητος

βαρυ-άλγητος
2
причиняющий боль
ex. βαρυάλγητα καχάζειν Soph. — жестоко издеватьсяβαρυαχής

βαρυ-ᾰχής
I.
2
мучительный, тяжелый Soph.
II.
2
дор. Arph. = βαρυηχήςβαρυβόας

βαρυ-βόᾱς
adj. m глухо ревущий
ex. (πορθμὸς Ἀχέροντος Pind.)βαρυβρεμέτης

βαρυ-βρεμέτης
2
глухо гремящий, грохочущий, рокочущий
ex. (ζεύς Anth.)βαρυβρομήτης

βαρυ-βρομήτης
2
Anth. = βαρυβρεμέτηςβαρύβρομος

βαρύ-βρομος
2
Hom., Eur., Arph., Luc. = βαρυβρεμέτηςβαρυβρώς

βαρυ-βρώς
-ῶτος adj. вызываемый гложущей болью
ex. (στόνος Soph.)βαρύγδουπος

βαρύ-γδουπος
2
Pind., Anth. = βαρυβρεμέτηςβαρυγούνατος

βαρυ-γούνᾰτος
v. l. = βαρυγώνατοςβαρύγυιος

βαρύ-γυιος
2
сковывающий члены, лишающий сил, изнурительный
ex. (νοῦσος Anth.)βαρυγώνατος

βαρυ-γώνατος
2
с отяжелевшими коленями, расслабленный
ex. (β. καὴ φίλυπνος Theocr.)βαρυδαιμονέω

βαρυ-δαιμονέω
быть глубоко несчастным Arph.βαρυδαιμονία

βαρυ-δαιμονία
несчастная судьба, бедственное положение
ex. δ΄ εἰς τοῦτο βαρυδαιμονίας ἥκει, ὥστε … Lys. — он дошел до такого безумия, что …βαρυδαίμων

βαρυ-δαίμων
2, gen. ονος злополучный, несчастный Eur., Arph., Arst., Plut.βαρύδακρυς

βαρύ-δακρυς
-υ, gen. υος горько рыдающий
ex. (ἀηδών Anth.)βαρύδικος

βαρύ-δῐκος
2
сурово мстящий
ex. (ποινά Aesch.)βαρυδότειρα

βαρυ-δότειρα
подательница бедствий (эпитет Мойры) Aesch.βαρυεγκέφαλος

βαρυ-εγκέφᾰλος
2
тяжелодумный, тупоголовый Plut.βαρύζηλος

βαρύ-ζηλος
2
страшно ревнивый
ex. (ἔρως Anth.)βαρυήκοος

βαρυ-ήκοος
2
тугоухий или вызывающий тугоухость, ведущий к понижению слуха
ex. (νότοι Sext.)βαρυηχής

βαρυ-ηχής
дор. βαρυᾱχής 2
1) глухо грохочущий
ex. (Ὠκεανός Arph.)
2) низко звучащий, низкий, грубый
ex. (φωναί Diod.)βαρυθυμέω

βαρυ-θῡμέω
быть раздраженным, негодовать, сердиться
ex. (ἐπί τινι Diod., med. Plut.)βαρυθυμία

βαρυ-θῡμία
раздраженность, негодование, досада Arst., Plut.βαρύθυμος

βαρύ-θῡμος
2
1) раздраженный, негодующий, гневный Eur., Plut.
2) раздражительный, угрюмый
ex. (φύσει Plut.)βαρύθω

βᾰρύθω
1) быть отягощенным
ex. (ὑπό τινος Hom., Hes.)
2) быть тяжеловесным
ex. (στάλα = στήλη βαρύθουσα Anth.)βαρύκομπος

βαρύ-κομπος
2
глухо рычащий
ex. (λέοντες Pind.)βαρύκοτος

βαρύ-κοτος
2
распаленный гневом Aesch.βαρύκτυπος

βαρύ-κτῠπος
2
HH., Hes., Pind., Anth. = βαρυβρεμέτηςβαρυλαῖλαψ

βαρυ-λαῖλαψ
-ᾰπος adj. глухо бушующий
ex. (νότου αὖραι Anth.)βαρύλογος

βαρύ-λογος
2
злоречивый
ex. (ἔχθη Pind.)βαρύλυπος

βαρύ-λῡπος
2
глубоко огорченный, печальный Plut.βαρυμάνιος

2
дор. = *βαρυμήνιος{*}βαρυμήνιος

βαρυ-μήνιος
дор. βαρυμάνιος 2
(μᾱ) Theocr. = βαρύμηνιςβαρύμηνις

βαρύ-μηνις
-ι, gen. ιος охваченный сильным гневом, разгневанный
ex. (δαίμων Aesch.; Anth.)βαρύμισθος

βαρύ-μισθος
2
требующий высокой оплаты Anth.βαρύμοχθος

βαρύ-μοχθος
2
тяжелый, мучительный
ex. (Soph. - v. l. к πολύμοχθος Anth.)βάρυνθεν

Pind. 3 л. pl. aor. pass. к βαρύνωβαρυντικός

βᾰρυντικός
3
делающий тяжелым, тянущий вниз Arst.βαρύνω

βᾰρύνω
1) отягощать, обременять, тяготить, утомлять ex. (τινά Hom., Plat.); pass. тяжелеть Arst.
ex. γυῖα βαρύνεται Hom. — у него слабеют члены;
χεῖρα βαρυνθείς Hom. — с бессильно повисшей рукой;
ὄμμα μου βαρύνεται Eur. — в глазах у меня мутится;
βαρύνεσθαι τέν κεφαλήν Plat. — ощущать тяжесть в голове, страдать головной болью;
βαρύνεσθαι τέν γαστέρα Luc. — и νηδύν Anth. становиться беременной
2) томить
ex. (δίψος βαρύνει τινά Anth.)
3) удручать, раздражать, волновать ex. (θυμόν Pind.); pass. быть раздраженным, негодовать или страдать
ex. (διά τι Thuc. и τινι Plut.)
βαρυνόμενοι τὸν θησέα Plut. — которые терпеть не могли Тесея
4) грам. произносить с тяжелым (тупым) ударением, т.е. пониженным тоном или безударноβαρύνωτος

βαρύ-νωτος
2
с тяжелой спиной, т.е. со скорлупой или раковиной
ex. (κόγχαι Emped. ap. Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика