Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 013

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 013
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 013) с русским переводом и комментариями.βρίμη

(ῑ) натиск, напор HH.βριμόομαι

βρῑμόομαι
быть в страшном гневе, сильно сердиться
ex. (τινι Xen.)βριμώ

βρῑμώ
-οῦς Бримо, «Страшная» (эпитет богини подземного царства)
ex. (ἐνεβριμήσατο β. Luc.)βρίνθος

Arst. v. l. = βρένθοςβρισάρματος

βρῑσ-άρματος
2
<βρίθω> давящий колесницу, т.е. не покидающий боевой колесницы (эпитет Арея) HH., Hes.βρισεύς

βρῑσεύς
-έως, эп. ῆος Брисей (царь лелегов, отец Брасеиды) Hom., Luc.βρισηΐς

βρῑσηΐς
-ΐδος Брисеида, дочь Брисея, т.е. Ἱπποδάμεια (пленница Ахилла) Hom.βριτόμαρτις

βρῐτόμαρτις
Бритомартис (дочь Зевса и Кармы, критское божество охоты) Diod.βρι-

βρῐ-
усилит. приставка со знач. весьма (напр., βριήπυος)βρόγγος

Бронг (приток римск. Истр) Her.βρόγχιον

τό Arst. v. l. = βράγχιονβρόγχος

дыхательное горло, трахея Arst., Plut.βρόδον

τό Sappho = ῥόδονβρομέω

гудеть, жужжать
ex. (ὡς ὅτε μυῖαι βρομέωσι Hom.)βρομιάζομαι

Anth. = βακχεύωβρόμιος

3
1) гудящий, поющий
ex. (φόρμιγξ Pind.)
2) вакхов, вакхический
ex. (θύρσος Eur.; χάρις Arph.)βρόμιος

Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph.
ex. βρομίου πῶμα Eur. = οἷνοςβρομιώδης

βρομι-ώδης
2
Anth. = βρόμιος 2βρόμος


1) треск, шум
ex. (πυρὸς αἰθομένοιο Hom.; βρόμοι καὴ ὀλολυγμοί Plut.)
2) грохот, рокот, гул
ex. (κεραυνού Pind.; βροντῆς Eur.; σείειν τέν γῆν μετὰ βρόμου Arst.; ἐκ τῶν χασμάτων Diod.)
3) гудение, звуки
ex. (αὐλῶν HH.; τυμπάνων Anth.)
4) свист, вой
ex. (ἀνέμων Anth.)
5) рев
ex. (ἱππικῶν φρυαγμάτων Aesch.)βρονταῖος

3
гремящий
ex. (θεός Arst.)βροντάω

1) греметь
ex. (ζεὺς βρόντησε Hom., ζεὺς βροντῶν Arph.)
βροντᾷ impers. Arph., Arst. — гремит
2) pass. быть пораженным громом
ex. (κεραυνοῦσθαι καὴ βροντᾶσθαι Arst.)
3) перен. метать громы, говорить громовым голосом
ex. (ὀργῇ ἐβρόντα Arph.)βροντή

тж. pl.
1) гром Hom., Pind., Her., Aesch., Soph., Arph., Plat., Arst.
2) состояние (словно) пораженного громом, оглушенность
ex. (φόβον ἢ βροντέν ἐμβάλλειν Her.)βρόντημα

-ατος τό удар грома Aesch.βρόντης

-ου Бронт, «Громовой» (один из киклопов) Hes.βροντησικέραυνος

βροντησι-κέραυνος
2
испускающий гром и молнии, т.е. грозовой
ex. (νεφέλαι Arph.)βροντοποιός

βροντο-ποιός
2
мечущий громы
ex. (ζεύς Luc.)βρότειος

2 и 3
смертный, т.е. человеческий Trag., Plut.βρότεος

2 и 3
Hom., HH., Hes., Pind., Aesch. = βρότειοςβροτήσιος

3
Hes., Pind., Eur., Plut. = βρότειοςβροτοβάμων

βροτο-βάμων
2, gen. ονος (ᾱ) ступающий по человеческим телам Anth.βροτόγηρυς

βροτό-γηρυς
-υ, gen. υος обладающий человеческим голосом
ex. (ψιττακός Anth.)βροτόεις

-όεσσα -όεν <βρότος> залитый кровью, окровавленный
ex. (ἔναρα Hom., Hes.)βροτοκτονέω

βροτο-κτονέω
убивать людей
ex. βροτοκτονοῦντες Aesch. — человекоубийцыβροτοκτόνος

βροτο-κτόνος
2
человекоубийственный
ex. βροτοκτόνοι θυσίαι Eur. — человеческие жертвоприношенияβροτολοιγός

βροτο-λοιγός
2
губящий людей
ex. (Ἄρης Hom., Hes., Aesch.: Ἔρως Anth.)βροτόομαι

покрываться кровью, pf. быть окровавленным
ex. (βεβρωτομένα τεύχεα Hom.; κάρα βεβρωτομένος ἄκρον Stesichorus ap. Plut.)βρότος

текущая (из раны) кровь, струя крови
ex. (β. αἱματόεις Hom.)βροτός

I.
2
смертный, т.е. человеческий
ex. (ἀνήρ Hom.; ἔθνος Pind.)
II.
, редко смертный, человек Hom., Hes., Pind., Trag., Plat., Arst.βροτοσκόπος

βροτο-σκόπος
2
наблюдающий за смертными
ex. (μαινάδες, sc. Ἐρινύες Aesch.)βροτοστυγής

βροτο-στῠγής
2
ненавистный людям
ex. (γοργόνες Aesch.)βροτοφεγγής

βροτο-φεγγής
2
светящий людям
ex. (αἴγλη Anth.)βροτοφθόρος

βροτο-φθόρος
2
1) губящий людей
ex. (κνώδαλα, κηλῖδες Aesch.)
2) принадлежащий убитому
ex. (σκῦλα Eur.)βροχετός

дождь Anth.βροχέως

Sappho = βραχέωςβροχή

NT. = βροχετόςβροχθίζω

проглатывать Arst.βρόχθος


1) глотка Theocr.
2) горлышко (sc. λαγύνου Anth.)βροχίς

I.
-ίδος <βρέχω> чернильница Anth.
II.
-ίδος <βρόχος> небольшая петля Anth.βρόχος


1) затяжная петля, веревка для удавления Hom., Her., Aesch., Soph., Dem., Plut.
2) петля, очко
ex. (ἀρκύων Eur., Xen.)
3) силок
ex. (ἱστάναι βρόχους Arph.)
4) сеть, тенеты
ex. (θηρῶν βρόχοι Eur.){*}βρόχω

(только aor. ἔβροξα) всасывать, отхлебывать
ex. (γάλα Anth.)βρυάζω

наливаться соками, быть полным жизни
ex. (ἡδέως βεβιωκέναι καὴ β. Plut.)
περίχαυνα β. Aesch. — орать во все горло;
καὴ ἁ λίθος οἶδε β. Anth. (под резцом Праксителя) и камень ожилβρύας

филин (предполож. Bubo maximus) Arst.βρυασμός

шумный восторг, ликование
ex. (ἀπόλαυσις καὴ β. Plut.)βρύγδην

βρύγ-δην
adv. досл. вцепившись зубами, перен. (об осьминоге) впившись
ex. (πλέξασθαι ὀκτατόνους ἕλικας Anth.)βρυγμός

скрежет
ex. (ὀδόντων NT.)βρύγοι

οἱ v. l. = βρίγεςβρύκω

(ῡ)
1) кусать со скрежетом, грызть
ex. (γνάθος ἱππείη βρύκει Hom.)
2) жадно есть, пожирать
ex. (τι Eur., Arph.)
βρυχθεὴς ἁλί Anth. — поглощбнный морем
3) снедать, терзать
ex. (ἀπόλωλα, βρύκομαι Soph.)βρύλλω

(на детском языке) просить пить Arph.βρῦν

(на детском языке) пить
ex. β. εἰπεῖν Arph. = βρύλλεινβρύον

τό
1) мох Arst., Plut.
2) морской латук (Ulva lactaca) Arst., Theocr.
3) сережка (соцветие) Arst.βρυόομαι

покрываться или быть покрытым мхом
ex. (λίθοι βρυωθέντες Arst.)βρυσειαί

βρῡσειαί
αἱ Брисеи (город в Лаконии) Hom.βρύσσος

морской еж Arst.βρῦτον

τό или βρῦτος брага, пиво Soph.βρυχάομαι

βρῡχάομαι
реветь, рычать
ex. (βέβρυχεν μέγα κῦμα Hom.; δεινὰ βρυχηθεὴς (pass. = med.- act.) τάλας Soph.; βρυχώμενος ταῦρος Soph. и ἐλέφας Plut.; θῆρες ἐβρυχῶντο Theocr.)βρυχηδόν

βρῡχη-δόν
adv. рыча Anth.βρυχηθμός

βρῡχηθμός
Arst., Men. = βρύχημαβρύχημα

-ατος (ῡ) τό рев
ex. (μυκηθμοὴ καὴ βρυχήματα Aesch.; β. μεμυγμένον ἀπειλαῖς Plut.)βρυχητής

βρῡχητής
-οῦ ревущий, рычащий (зверь) Anth.βρύχιος

2 и 3
(ῠ)
1) глубокий
ex. (ἅλμη Aesch.)
2) идущий из глубины, подземный или глухой
ex. (βρυχία ἠχὼ βροντῆς Aesch.)βρύχομαι

(ῡ) Luc. = βρυχάομαιβρύχω

(ῡ)
1) скрежетать
ex. (ὀδόντα Anth.; ὀδόντας τινα NT.)
2) кусать
ex. (τινά Anth.)βρύω

1) цвести, расцветать
ex. (ἄνθεϊ λευκῷ Hom.; μίλακι καλλικάρπῳ Eur.; χωρος βρύων δάφνης, ἀμπέλου Soph.; ἄνθος βρύει Luc.)
ὅταν γῆ βρύῃ Xen. — когда земля покроется растительностью
2) изобиловать, кишеть
ex. (ἀγαθοῖσι Aesch.; μελίτταις καὴ προβάτοις καὴ στεμφύλοις Arph.; φυτοῦς καὴ ζῴοις Arst.)
3) бурлить, кипеть
ex. (παμμάχῳ θράσει Aesch.)
νόσου β. Aesch. — томиться недугом
4) изливать, струить
ex. (ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς τὸ γλυκὺ καὴ τὸ πικρόν NT.)
5) взращивать
ex. (ῥόδα Anacr.)βρυώδης

βρυ-ώδης
2
поросший мхом, мшистый Arst., Plut.βρωθήσομαι

fut. pass. к βιβρώσκωβρῶμα

-ατος τό
1) тж. pl. еда, пища Thuc., Xen., Plat., Arst., Plut.
2) наслаждение
ex. (μέγα τι β. ἐστὴν τρυγῳδοποιομουσική Arph.)βρωμάομαι

I.
<βρέμω> кричать, реветь Arph.
II.
<βρῶμος> дурно пахнуть
ex. (βρωμᾶται ἐλέφας ὥσπερ οἱ τράγοι Arst.)βρωματομιξαπάτη

βρωμᾰτο-μιξ-απάτη
вредное пристрастие к смешанным, т.е. искусно приготовленным яствам Anth.βρώμη

Hom. = βρῶμαβρωμολόγος

βρωμο-λόγος
сквернослов Luc.βρῶμος

дурной запах, зловоние Anth.βρώσιμος

βρώσῐμος
2
съедобный Aesch., Arst.βρῶσις

-εως, ион. ιος
1) пища Hom., Hes., Thuc., Plat., Arst. etc.
2) съедание, поедание Xen., Plat., Arst.
3) разъедающее вещество, ржавчина
ex. (σές καὴ β. NT.)βρωτέος

3
Luc. = βρώσιμοςβρωτήρ

-ῆρος adj.
1) поедающий
ex. (ἱππάκης βρωτῆρες σκύθαι Aesch.)
2) пожирающий, истребляющий
ex. (ἄχαι, - v. l. αἰχμαὴ - σπερμάτων ἀνήμεροι Aesch.)βρωτικός

3
прожорливый Arph., Arst., Plut.βρωτόν

τό тж. pl. Eur., Xen., Plut. = βρῶμαβρωτύς

-ύος Hom., Anth. = βρῶμαβύας

-ου Arst. v. l. = βρύαςβυβάσσιος

3
бибассийский
ex. (χερσόνησος Her.)βύβασσος

Бибасс (город в Карии) Her.βυβλάριον

τό v. l. = βιβλάριονβύβλινος

βύβλῐνος
3
сделанный из (волокон) папируса
ex. (ὅπλον νεός Hom.; ἱστία, ὑποδήματα Her.)βύβλινος

3
библосский Aesch., Luc.βύβλιος

3
Plut., Luc. = βύβλινοςβυβλίς

-ίδος Библида (дочь Милета, превращенная в источник) Theocr.βύβλον

τό только pl. книга Anth.βύβλος

v. l. βίβλος
1) библос, египетский папирус (Cyperus papyrus) Her., Aesch.
ex. β. στεφανωτρίς Plut. предполож. — папирус, пригодный для плетения венков
2) волокна папируса
ex. (τὰς ἁρμονίας πακτοῦν τῇ βύβλῳ Her.)
3) писчая бумага из папируса
ex. (ἐν σπάνι βύβλων διφθέρῃσι χρᾶσθαι Her.)
4) книга
ex. (ἐκ βύβλου καταλέγειν τι Her.)βύβλος

Библос
1) город в Финикии с культом Адониса Luc., Plut.
2) город в Египте Aesch.βυζαντία

византийка Anth.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика