Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 011

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 011
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 011) с русским переводом и комментариями.βουνιάς

-άδος брюква Diod.βοῦνις

adj. f (dat. βούνι, acc. βοῦνιν) холмистая
ex. (γᾶ Aesch.)βουνίτης

-ου (ῑ) житель холмов (эпитет Пана) Anth.βουνοβατέω

βουνο-βᾰτέω
ходить по холмам, бродить, обходить
ex. (Ἴδης πρῶνας Anth.)βουνοειδής

βουνο-ειδής
2
имеющий вид холма или холмистый
ex. (τόπος Plut.; ἀνάστημα Diod.)βούνομος

βού-νομος
2
покрытый пастбищами, плодородный
ex. (ἐπιστροφαί Aesch. ap. Arph.; ἀκτά Soph.; μυκήνη Anth.)βουνόμος

βου-νόμος
2
состоящий из пасущихся быков или коров, т.е. пасущийся
ex. (ἀγέλαι Soph.)βουνός

(кирен. - по Her.) холм, бугор, возвышенность Her., Polyb.βουνώδης

2
Polyb., Plut. = βουνοειδήςβούπαις

βού-παις
I.
-παιδος большой мальчик Arph.
II.
-παιδος adj. Anth. = βουγενήςβουπάλειος

2
(ᾰ) бупалов Anth.βούπαλος

βούπᾰλος
Бупал (хиосский скульптор VI-V вв. до н.э., которому поэт Гиппонакт, осмеянный им в карикатурных изображениях, отомстил злобными сатирами) Arph., Luc.βουπάμων

βου-πάμων
2, gen. ονος (ᾱ) богатый пастбищами Anth.βουπλάστας

βου-πλάστας
-ου ваятель быков или коров (эпитет скульптора Мирона) Anth.βούπληκτρος

βού-πληκτρος
2
покалывающий быков
ex. (ἄκαινα Anth.)βουπλήξ

βου-πλήξ
-πλῆγος и
1) остроконечная палка (которой погоняли быков), стрекало Hom., Luc.
2) жертвенный топор Anth.βουποίητος

βου-ποίητος
2
Anth. = βουγενήςβουποίμην

βου-ποίμην
-ενος волопас, пастух Anth.βουπομπός

βου-πομπός
2
справляемый с участием священных быков
ex. (ἑορτά Pind.)βουπόρος

βου-πόρος
2
пронзающий (целого) быка
ex. (ὀβελός Her., Eur.; ὀβελίσκος Xen.; σφαγῆς Eur.)βούπρῳρος

βού-πρῳρος
2
1) с бычачьей головой
ex. (Ἀχελῷος Soph.)
2) с быком впереди
ex. β. ἑκατόμβη Plut. — гекатомба из одного быка и 99 овецβουπράσιον

(ᾰ) τό Бупрасий (город и область в Элиде) Hom., Theocr.βούπρηστις

βού-πρηστις
-ιδος зоол. бупрестида (предполож. один из жуков-нарывников - Meloe) Arst.βοῦρα

Бура (один из двенадцати городов Ахеи) Her., Anth.βούριν(ν)α

βούρῑν(ν)α
Бурина (источник на о-ве Кос) Theocr.βούριοι

οἱ жители Буры Polyb.βοῦς

дор. βῶς, βοός
1) и (gen. поэт. тж. βοῦ, dat. βοΐ, acc. βοῦν - эп. тж. βῶν, поэт. тж. βόα; pl.: βόες и βοῦς, gen. βοῶν, dat. βουσί и βόεσσι - поэт. тж. βοσί, acc. βοῦς и βόας, дор. βῶς; nom.- acc. dual. βόε) бык (тж. β. ἄρσην и ταῦρος β. Hom.); вол или корова
ex. β. ἄγριος Hom. — тур или буйвол;
β. ἐν συρίᾳ Arst. — зебу (Bos taurus zebu);
ἔκοψε νόμισμα βοῦν ἐγχαράξας Plut. (Тесей) велел отчеканить монету с изображением быка;
отсюда:
β. ἐπὴ γλώσσης μέγας βέβηκεν Aesch. — бык наступил ему на язык, т.е. его подкупом заставили молчать, по друг. - у него язык отнялся;
ὄμμα βοός Anth. предполож. — ромашка (Chamomilla)
2)
(1) щит из воловьей шкуры
ex. (νωμῆσαι βῶν ἀζαλέην Hom.)
(2) воловья шкура
ex. (ὑποδήματα πεποιημένα ἐκ τῶν βοῶν Xen.)
3) зоол. «бык» (вид ската, предполож. Raja oxyrihynchus) Arst.βουσαί

οἱ бусы (одно из шести мидийских племен) Her.βούσιρις

βούσῑρις
I.
-ιδος Бусирид (легендарный царь Египта, убитый Гераклом) Diod., Plut., Luc.
II.
-ιδος, ион. ιος Бусирида (город в центре Нильской дельты) Hom., Plut.βουσιρίτης

βουσῑρίτης
I.
-ου adj. m бусиридский
ex. (νομός Her.)
II.
-ου житель Бусириды Plut.βούσταθμον

βού-σταθμον
τό и βούσταθμος стойло крупного рогатого скота, скотный двор Eur.βουστασία

βουστᾰσία
Luc. = βούσταθμονβούστασις

βούστᾰσις
-εως Aesch., Diog.L. = βούσταθμονβουστροφηδόν

βουστροφη-δόν
adv. подобно волам, проводящим одну борозду за другой, т.е. попеременно то слева направо, то справа налево (как написаны древнейшие греч. документы)βουστρόφος

βου-στρόφος
2
управляющий (рабочими) волами Anth.βουσφαγέω

βου-σφᾰγέω
закалывать быков Eur.βούταλις

буталис (род певчей птицы) Aesop.βούτας

βούτᾱς
дор. Eur. = βούτης IIβούτης

I.
-ου adj. m бычачий
ex. β. φόνος Eur. = ἑκατόμβη
II.
-ου, дор. βούτᾱς, v. l. βώτᾱς -α волопас, пастух Aesch., Eur., Theocr.βούτομος

βού-τομος
бот. сусак, бутомус (Butomus umbellatus), по друг. - ежеголовник (Sparganium) Arph., Theocr.βούτυρον

βούτῡρον
τό
1) (животное) масло Arst.
2) мазь Plut.βουτώ

-οῦς Буто
1) египетская богиня, кормилица детей Осириса и Исиды Her.
2) город в Нижнем Египте, со святилищем богини Буто Her.βουφάγος

βου-φάγος
2
пожирающий быков
ex. (λέων Anth.; Ἡρακλῆς Luc.)βουφονέω

βου-φονέω
закалывать быков Hom.βουφόνια

βου-φόνια
τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph.βουφόνος

βου-φόνος
2
1) убивающий быков (sc. Ἑρμῆς HH.; πέλεκις Diod.)
2) сопровождающийся закланием быков
ex. (θοῖναι Aesch.)βουφορβέω

βου-φορβέω
пасти быков Eur.βουφόρβια

βου-φόρβια
τά стада крупного рогатого скота Eur.βουφορβός

βου-φορβός
Eur., Plat. = βουποίμηνβούφορτος

βού-φορτος
2
несущий тяжелые грузы
ex. (εἰκόσοροι Anth.)βουφράς

-άδος Буфрада (местность в Мессении, близ Пилоса) Thuc.βουχανδής

βου-χανδής
2
чрезвычайно объемистый, громадный
ex. (λέβης Anth.)βούχετα

или τά и βουχετός Бухет(ы) (город в южн. Эпире) Dem., Polyb.βούχιλος

βού-χῑλος
2
питающий быков, тучный
ex. (λειμών Aesch.; Ἀρκαδία Anth.)βου-

<βοῦς, ср. ἱππο- от ἵππος>
1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»
2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία)βοῶν

I.
gen. pl. к βοῦς
II.
part. praes. к βοάωβοώνης

βο-ώνης
-ου (в Афинах) закупщик быков (для общественных жертвоприношений) Dem.βοῶπις

βο-ῶπις
-ιδος adj. f волоокая, с большими глазами на выкате
ex. (Ἥρη Hom.; Ἁρμονία Pind.; βοῶπιν τέν μεγαλόφθαλμον λέγουσιν Plut.)βοωτέω

пахать Hes.βοώτης

-ου пашущий на волах Babr.βοώτης

-ου созвездие Волопаса Hom.βοϊκός

3
Diod. = βοεικόςβραβεία

βρᾰβεία
решение третейского судьи Eur.βραβεῖον

βρᾰβεῖον
τό награда на состязании, приз NT.βραβεύς

βρᾰβεύς
-έως
1)
(1) распорядитель или судья на состязаниях
ex. β. ἄθλων Soph., Plat. — назначающий награды на состязаниях
(2) третейский судья, посредник, арбитр
ex. (λόγου δίκης Eur.)
(3) предводитель, начальник
ex. (ἵππου Aesch.)
2) виновница, зачинщица
ex. (τῶν ἐν Ἰλίῳ μόχθων, sc. Ἑλένη Eur.)βραβευτής

βρᾰβευτής
-οῦ Plat., Isae., Arst., Plut. = βραβεύς 1 и 2βραβεύω

βρᾰβεύω
1) быть судьей на состязании, распределять награды, судить
ex. (ἅμιλλαν, τὸν ἀγῶνα τῶν νεμείων Plut.)
2) постановлять, решать
ex. (τὰ δίκαια Dem.; τὰ τοῦ πολέμου, τὰ τῆς εἰρήνης Plut.)
τὰ παρά σοι βραβευόμενα Isocr. — принимаемые тобой решения
3) управлять, направлять
ex. (ὅπλα τε καὴ βέλη Plut.; φίλτρα Anth.)βραβῆ

Dem. acc. sing. к βραβεύςβράβυλον

βράβῠλον
(ᾰ) τό дикая слива или терн Theocr.βράβυλος

βράβῠλος
Anth. = βράβυλονβραγχάω

см. βραγχιάω...βραγχιάω...

βραγχάω, βραγχιάω
иметь хриплый голос, охрипнуть Arst.βραγχίδαι

-ῶν, ион. έων (ион. dat. βραγχίδῃσι) οἱ Бранхиды
1) потомки Бранха, жреческий род, служивший при святилище Аполлона Дидимского, близ Милета Her.
2) место близ Милета с храмом Аполлона Дидимского Her.βραγχιοειδής

βραγχιο-ειδής
2
Arst. = βραγχιώδηςβράγχιον

τό
1) pl. жабры Arst., Theocr.
2) pl. жаберные отверстия (щели) Arst.
3) тж. pl. бронхи
ex. (Arst. - v. l. βρόγχια)βραγχιώδης

βραγχι-ώδης
2
похожий на жабры
ex. τὰ βραγχιώδη Arst. — жаберные органы, жабрыβραγχοειδής

2
Arst. = βραγχιώδηςβράγχος

охриплость, хрипота Thuc., Arst.βραγχός

3
охрипший, хриплый Anth.βράγχος

Бранх (сын Аполлона и милетянки, основатель храма Аполлона Дидимского, родоначальник Бранхадов) Luc.βραδεῖα

βρᾰδεῖα
f к βραδύςβραδέως

βρᾰδέως
(compar. βραδύτερον и βράδιον)
1) медленно, медлительно, неторопливо Thuc., Plat., Arst.
2) с опозданием, поздно Hes., Plat.
ex. ἕως β. ἦν τῆς ἡμέρας Diog.L. — до позднего часаβραδινός

βρᾰδινός
Sappho = ῥαδινόςβράδιον

Hes., Plut. compar. к βραδέωςβράδιστος

эп. βάρδιστος superl. к βραδύςβράδος

-εος (ᾰ) τό Xen. = βραδυτήςβραδύ

βρᾰδύ
τό Thuc. = βραδυτήςβραδυβάμων

βρᾰδυ-βάμων
2, gen. ονος медленно идущий, с неторопливой походкой Arst.βραδύγλωσσος

βρᾰδύ-γλωσσος
2
медленно или с трудом говорящий, заикающийся Luc.βραδύνοια

βρᾰδύ-νοια
несообразительность, туповатость Diog.L.βραδύνω

βρᾰδύνω
тж. med.
1) медлить, мешкать Aesch., Soph., Eur., Arph., Plut.
ex. σπεύδων μᾶλλον βραδύνω Plat. — моя торопливость приводит скорее к задержке
2) замедляться, затягиваться, долго тянуться Soph., Arst.
ex. ὑπ΄ ἀσχολιῶν βραδύνοντος Plut. — так как он задержался из-за делβραδυπειθής

βρᾰδυ-πειθής
2
несговорчивый, неподатливый Anth.βραδυπλοέω

βρᾰδυ-πλοέω
медленно плыть NT.βραδυπορέω

βρᾰδυ-πορέω
медленно продвигаться Plut.βραδυπόρος

βρᾰδυ-πόρος
2
1) замедляющий скорость перехода, трудный для переплытия
ex. (βραδυπόρον ὑπὸ πλήθους ῥευμάτων τὸ πέλαγος Plut.)
2) слабый, близорукий
ex. (ὅρασις Plut.)βραδύπους

βρᾰδύ-πους
-ποδος adj. медленный, еле плетущийся
ex. (ἤλυσις Eur.; ὄνος Anth.)βραδύς

βρᾰδύς
-εῖα -ύ (compar. βραδύτερος - Theocr. βαρδύτερος - и βραδίων, superl. βραδύτατος - Arph. βράδιστος, эп. βάρδιστος)
1) медленный, медлительный, неторопливый
ex. (ἵπποι Hom.; λαγὼς ἕλειος Xen.; φορά Arst.; φθόγγοι Plat.)
2) плохо или медленно соображающий, непонятливый, туповатый
ex. (ἐπιλήσμων καὴ β. Arph.)
προνοῆσαι β. τι Thuc. — не умеющий предвидеть что-л.
3) запоздалый
ex. β. γενέσθαι Thuc. — запоздать;
σὺν χρονῳ βραδεῖ Soph. — поздноβραδυσκελής

βρᾰδυ-σκελής
2
медленно передвигающий ноги
ex. (Ἠφαιστος Anth.)βραδυτής

βρᾰδῠτής
-ῆτος медленность, медлительность, неторопливость Hom., Soph., Thuc., Plat., Arst.; pl. Isocr., Dem.βραδυτόκος

βρᾰδυ-τόκος
2
медленно или с трудом рождающий
ex. (τὰ μακρόβια, sc. ζῷα Arst.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика