Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 010

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 010
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 010) с русским переводом и комментариями.βότρυς

-υος Ботрий (город в Финикии) Polyb.βοτρυχώδης

βοτρυχ-ώδης
2
обрамленный кудрями
ex. (παρηΐς Eur. - v. l. βοτρυώδης)βοτρυώδης

βοτρυ-ώδης
2
обильный гроздьями
ex. (χλόη Eur.)βοτρύϊος

3
с гроздевидными плодами
ex. (φυτόν Anth.)βοττία

Боттия (область в Македонии на правом берегу Аксия) Thuc., Polyb.βοττιαιΐς

-ΐδος (sc. γῆ или χώρη) Her. = βοττίαβοττιαία

Thuc. = βοττίαβοττιαῖοι

οἱ жители Боттии Her., Arst., Plut.βοττική

Thuc., Diod. = βοττίαβουβαλίς

βουβᾰλίς
-ίδος, ион. βούβᾰλις -ιος бубалида (антилопа Bubalis mauretanica) Aesch., Her., Arst.βούβαλος

βούβᾰλος

1) буйвол Polyb., Diod.
2) Arst. = βουβαλίςβούβαστις

ιος Бубастия
1) егип. богиня, изображавшаяся с кошачьей головой и отождествл. с греч. Артемидой Her.
2) город у Пелусийского рукава Нильской дельты Her.βουβαστίτης

νομός Бубастийский ном (в вост. части Нильской дельты) Her.βουβαστός

Polyb. = βούβαστις 2βουβότης

βου-βότης
I.
-ου adj. m Pind. = βούβοτος
II.
-ου волопас Pind.βούβοτος

βού-βοτος
2
питающий быков, изобилующий пастбищами для крупного рогатого скота
ex. (γαῖα αἰγίβοτος καὴ β. Hom.; Ὀρβηλοῖο σφυρόν Anth.)βούβρωστις

βού-βρωστις
-εως
1) неутолимый голод
ex. (Ἐρισίχθονος Plut., Anth.)
2) перен. крайняя нужда, беда
ex. (κακέ β. Hom.)βουβών

-ῶνος
1) тж. pl. пах Hom., Arst., Plut., Luc.
2) опухоль в паху, бубон Arst.
3) membrum virile Men.βουβωνιάω

страдать опухолями в паху Arph.βουγάστωρ

βου-γάστωρ
-ορος Anth. v. l. = κυτογάστωρβουγάϊος

βου-γάϊος
бран. хвастун, бахвал Hom., Plut.βουγενής

βου-γενής
v. l. βοηγενής 2
порождаемый или порожденный быком или быками Emped., Plut., Anth.βούγλωττος

βού-γλωττος
или зоол. морской язык (камбала вида Pleuronectes solea или Solea vulgaris) Arst.βούδειον

τό Будей (город во Фтиотиде, по друг. - в Магнесии) Hom.βουδῖνοι

οἱ будины (скифское племя) Her.βούδιοι

οἱ будии (одно из мидийсках племен) Her.βούδορον

τό Будор (мыс и крепость на зап. берегу Саламина) Thuc.βουδόρος

βου-δόρος
I.
2
обдирающий быков, т.е. мучительный для скота
ex. (ἤματα Hes.)
II.
нож для сдирания бычачьих шкур Babr.βουζύγης

βου-ζύγης
-ου Бузиг, «Упряжной бык» (миф. изобретатель плужной запряжки Arst.; прозвище оратора Демострата, измененное иронически на χολοζύγης) Arph.βουζύγιος

βου-ζύγιος
(sc. ἄροτος) праздник запряжки волов (в Аттике) Plut.βουθερής

βου-θερής
2
служащий летним пастбищем для скота
ex. (λειμών Soph.)βουθόρος

βου-θόρος
2
покрывающий коров
ex. (ταῦρος Aesch.)βουθρέμμων

βου-θρέμμων
2, gen. ονος кормящий быков Aesop.βουθυσία

βου-θῠσία
ион. βουθῠσίη тж. pl. принесение в жертву быков или коров Pind., Plut., Anth.βουθυτέω

βου-θῠτέω
1) приносить в жертву быков Soph., Eur., Aeschin., Polyb., Plut., Anth.
2) закалывать в жертву
ex. (ὗν καὴ τράγον Arph.)βούθυτος

βού-θῠτος
2
1) связанный с принесением в жертву быков
ex. (τιμαί, ἦμαρ Aesch.; ἡδονή, ἡμέρα Eur.)
2) предназначенный для жертвоприношения, жертвенный
ex. (ἑστία Soph.; ἐσχάρα Arph.)βουκαῖος

погонщик волов или пашущий на волах Theocr.βουκανάω

Polyb. v. l. = βυκανάωβουκάτιος

букатий (месяц беотийского календаря, соотв. атт. гамелиону) Plut.βούκερως

βού-κερως
2, gen. ω украшенный бычачьими или коровьими рогами, волорогий
ex. (παρθένος, sc. Ἰώ Aesch.; τῆς Ἴσιος ἄγαλμα Her.)βουκεφάλας

βου-κεφάλᾱς
-ᾱ макед. Букефал, «Быкоглав» (кличка боевого коня Александра Македонского) Plut.βουκέφαλοι

βουκέφᾰλοι
οἱ букефалы, «быкоголовые» (баснословное племя) Luc.βουκέφαλος

βου-κέφᾰλος
букефал, «быкоголовый» (порода фессалийских лошадей) Arph.βουκινίζω

(лат. bucino) трубить
ex. (στρόμβοις Sext.)βουκολέω

βου-κολέω
1) пасти ex. (βοῦς Hom.); med. пастись
ex. (ἵπποι βουκολέοντο Hom.)
2) досл. питать, кормить, перен. чтить
ex. (τινα Arph.)
3) тж. med. лелеять (в душе), поддерживать
ex. β. φροντίσιν νέον πάθος Aesch. — предаваться новой скорби;
μέ πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος πόνον Aesch. — не падай духом при мысли об этом подвиге
4) тж. med. обманывать, надувать
ex. (τινα Arph., Plut.)
5) смягчать, тж. скрывать, таить
ex. (τὸ τῆς φύσεως ἀπρεπές Luc.)βουκόλημα

-ατος τό смягчение, утоление
ex. (τῆς λύπης Babr.)βουκόλησις

-εως обман, надувательство
ex. (ἄγρα καὴ β. Plut.)βουκολία

ион. βουκολίη стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her.βουκολιάζομαι

дор. v. l. βωκολιάσδομαι петь или сочинять пастушеские песни Theocr.βουκολιαστάς

дор. v. l. βωκολιαστάς буколиаст, сочинитель пастушеских песен Theocr.βουκολίδης

-ου сын Букола, т.е. σφῆλος Hom.βουκολίη

ион. = βουκολίαβουκολικὸν

στόμα τό Буколический канал (один из двух искусственных рукавов Нильской дельты) Her.βουκολικός

дор. v. l. βωκολικός 3
пастушеский, буколический, пасторальный
ex. (ἀοιδή Theocr.; μέτρον Plut.; ποίημα Diod.; μοῖσαι Anth.)
βουκολικέ τομή Plut. — буколическая цезура (в 4-й стопе стиха)βουκόλιον

τό
1) стадо крупного рогатого скота Her., Theocr., Plut.
2) утоление, средство смягчения
ex. (πενίης Anth.)βουκολίων

I.
-ωνος Буколион (побочный сын Лаомедонта) Hom.
II.
-ωνος город в Аркадии Thuc.βουκόλος

βου-κόλος
дор. v. l. βωκόλος -ου, дор. ω погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr.
ex. πτερόεις β. Aesch. — крылатый пастух или погонщик, т.е. овод, преследовавший Иоβουκόρυζα

βου-κόρυζα
сильнейший насморк Men.βοῦκος

пастух Theocr.βούκρανος

βού-κρᾱνος
2
с бычачьей головой Emped., Plut.βουλά

дор. = βουλήβουλαῖος

3
подающий (благие) советы или покровительствующий (эпитет Зевса, Гестии и др.) Aeschin., Plut., Diod.βουλαπτεροῦν

βουλ-απτε-ροῦν
τό желающее сковать течение (вымышленная этимология слова βλαβερός) Plat. γςατωμ. 417βουλαρχέω

βουλ-αρχέω
председательствовать в совете Arst.βούλαρχος

βούλ-αρχος
податель совета, вдохновитель Aesch.βουλαφόρος

βουλᾱφόρος
Pind. = βουληφόροςβούλει

атт. 2 л. praes. к βούλομαιβουλεία

звание члена совета Arph.βουλεῖον

τό зал совещания Plut.βούλευμα

-ατος τό тж. pl.
1) решение, постановление, тж. заключение, мнение Pind., Trag.
2) замысел, план Aesch., Her., Plat., Plut.
3) совет, наставление
ex. (ἐπισπεῖν βουλεύμασί τινος Soph.)βουλευμάτιον

τό маленький план, мыслишка
ex. (βουλευμάτια καὴ γνωμίδια Arph.)βούλευσις

-εως
1) обсуждение, рассмотрение
ex. (φαίνεται μὲν ζήτησις οὐ πᾶσα εἶναι β., δὲ β. πᾶσα ζήτησις Arst.)
2) юр. злоумышление
ex. βουλεύσεως δίκη или γραφή Dem., Arst.; — судебный процесс по обвинению в покушении на жизнь или в заведомо обманном внесении (кого-л.) в списки государственных недоимщиковβουλευτήριον

τό
1) совещательный орган, совет, преимущ. Государственный Aesch., Eur., Her., Plat., Arst., Dem., Plut.
2) советник
ex. (σπάρτης ἔνοικοι - δόλια βουλευτήρια Eur.)βουλευτήριος


1) дающий совет, советник
ex. (τινί τινος Aesch.)
2) (в Афинах) булевт, член Совета Пятисот Plat., Arst.βουλευτής

-οῦ советник, булевт, член государственного совета Hom., Her., Arph., Plat., Arst.βουλευτικόν

τό
1) способность рассуждать и советовать, рассудительность Arst.
2) (в афинском театре) места для булевтов Arph.
3) (в Риме; лат. ordo senatorius) корпорация сенаторов, сенаторы Plut.βουλευτικός

3
1) способный рассуждать, рассудительный Plat., Arst.
2) касающийся государственного совета
ex. ὅρκος β. Xen. — присяга будевтов;
νόμοι βουλευτικοί Dem. — положение о государственном совете;
ἀρχέ βουλευτική Arst. — право заседать в советеβουλευτός

3
1) придуманный, нарочно устроенный
ex. (καλύμματα Aesch.)
2) подлежащий обсуждению
ex. (τὰ πρὸς τὰ τέλη Arst.)βουλεύω

1) тж. med. совещаться, обсуждать, советоваться
ex. (περί τινος Hom., Her., Thuc., Plat.; med. περί τι и ὑπέρ τινος Plat., τι Thuc., Plat., πρός τι Thuc.)
β. βουλάς Hom. и βουλεύεσθαι βουλήν Plat. — держать совет, совещаться
2) тж. med. замышлять, задумывать или постановлять, решать
ex. (πῆμα κακόν τινι Hom. и θάνατόν τινι Plat.; med. οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον Thuc.)
ἐς μίαν β. Hom. — решать единогласно;
τὸ εὖ βουλεύεσθαι Her. — принятие правильного решения;
τὰ βουλευόμενα Xen. — предположения или проекты;
τὰ βεβουλευμένα Her., Plut. — решения, постановления;
οὐ βουλεύσας σωτήριον ἑαυτῷ Plut. — не найдя для себя средства спасения
3) давать совет, советовать
ex. (τι и τινί Hom., Aesch.)
4) участвовать в совещаниях Her.
5) тж. med. заседать в (афинском) Совете Пятисот, быть булевтом Xen., Plat., Arst.
ex. μετέχειν τοῦ βουλεύεσθαι Arst. — участвовать в решении государственных вопросовβουλή

дор. βουλά и βωλά, эол. βόλλα
1) воля, желание, решение, замысел
ex. (διὸς ἐτελείετο β. Hom.)
2) мнение, намерение
ex. (τούτοις οὐκ ἔστι κοινέ β. Plat.)
3) совет, наставление
ex. (ἀγαθή Hom.; ὀρθότης βουλῆς Arst.)
λαβεῖν τι βουλαῖς τινος Soph. — достигнуть чего-л. благодаря чьим-л. советам
4) размышление, обсуждение
ex. (περί и ὑπέρ τινος Plat., Dem.)
ἐν βουλῇ ἔχειν τι Hom. — обсуждать что-л.;
βουλέν διδόναι Her. — обдумывать, Xen. давать время на размышление
5) совещание, совет, совещательный орган
ex. (γερόντων Hom.; βουλέν καταρρίψαι Aesch.; ἐν Ἐπιοάμνῳ β. Arst.)
6) (в Афинах)
ex. (тж. β. τῶν πεντακοσίων Arst. или β. οἱ πεντακόσιοι Aeschin.) Совет Пятисот, буле, государственный совет (решения которого должно было утверждать народное собрание - ἐκκλησία или δῆμος)
βουλῆς εἶναι Thuc. — быть членом Совета Пятисот
7) (преимущ. ἐν Ἀρείῳ πάγῳ β. Xen., Aeschin., Arst., Plut., тж. ἄνω β. Plut.) Ареопаг, высшее судилище (в Афинах),
8) поздн. (в Риме, тж. σύγκλητος) сенатβουλήεις

-ήεσσα -ῆεν способный давать разумные советы, разумный, рассудительный
ex. (ἀνήρ Plut.)βούλημα

-ατος τό
1) решение, заключение Plat., Isocr., Arst., Dem.
2) замысел, намерение, тж. желание, воля Polyb.βούλησις

-εως
1) тж. pl. воля, желание, тж. намерение
ex. ἔπραξε βούλησιν ἣν ἐβούλετο Eur. — она добилась всего, чего хотела;
βούλησιν ἐλπίζειν Thuc. — надеяться на осуществление желания, лелеять надежду;
τῆς βουλήσεως ἁμαρτάνειν Thuc. — не осуществить (своего) желания;
κατὰ τέν βούλησιν Plat. — согласно желанию;
παρὰ τέν βούλησιν Arst. — против воли
2) значение, смысл
ex. (ὀνόματος Plat.)βουλητός

3
желаемый, желательный Plat., Arst.βουληφόρος

βουλη-φόρος
дор. Pind. βουλᾱφόρος 2
1) дающий советы, являющийся советником
ex. (ἀνέρ β. καὴ ἀγορητής Hom.)
2) совещательный
ex. (ἀγοραί Hom., Pind.)βουληφόρως

βουλη-φόρως
в качестве (доброго) советника Men.βουλιμία

βου-λῑμία
мучительный или неутолимый голод Arst., Plut.βουλιμίασις

βουλῑμίασις
-εως Plut. = βουλιμίαβουλιμιάω

βου-λῑμιάω
испытывать мучительный голод, страдать от голода Arph., Xen., Arst., Plut.βούλιμος

βούλῑμος
Plut. = βουλιμίαβούλιος

2
1) требующий размышления, т.е. серьезный, важный
ex. εἰ δ΄ ἄλλο πρᾶξαι τι βουλιώτερον Aesch. — если нужно сделать нечто серьезное
2) рассудительный, мудрый
ex. (φρήν Aesch.)βούλομαι

эп. тж. βόλομαι, эол. βόλλομαι (fut. βουλήσομαι, aor. ἐβουλήθην, pf. βεβούλημαι)
1) желать, хотеть
ex. (νίκην τινί Hom.; ποιεῖν τι Arst.)
τὸ βουλόμενον Eur. — желание;
βουλόμενος Her., Plat., Arst., Dem., тж. ὃς (ὅστις) βούλει (βούλῃ) Plat. — какой угодно, любой, первый встречный;
εἰ δὲ βούλει Plat. — если тебе (так) угодно;
εἰ αὐτῷ γε σοὴ βουλομένῳ ἔστιν ἀποκρίνεσθαι Plat. — если тебе самому угодно отвечать;
τί βουλόμενος ; Plat., Dem. и τί βουληθείς ; Soph. — с какой целью?, для чего?;
β. εἴς τι Arph. — хотеть идти куда-л.;
β. λέγειν или εἶναι Plat. — значить, означать, тж. стремиться или быть;
τοῦ ὕδατος φύσις βούλεται ἄχυμος εἶναι Arst. — вода сама по себе вкуса не имеет
2) значить, означать
ex. (τί βούλεται οὗτος μῦθος; Plat.)
τί ἡμῖν βούλεται πρὸς τὰ πρότερα ; Plat. — какое это имеет для нас значение в связи с предыдущим?
3) предпочитать
ex. (τινα ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι Hom.)
ἄνδρες τὰ συρακοσίων βουλόμενοι Thuc. — люди, сочувствующие сиракузцамβουλόμαχος

βουλό-μᾰχος
2
воинственный
ex. (ἀνήρ Arph.)βούλυσις

βούλῠσις
-εως Cic. = βουλυτόςβουλυτόνδε

βουλῡτόν-δε
adv. на закате, под вечер Hom.βουλυτός

βου-λῡτός
(sc. καιρός) время распряжки волов, т.е. сумерки, вечер Arph., Luc.{*}βούμαστος

βού-μαστος
(лат. bumastus) виноград с крупными гроздьями Verg.βουμολγός

βου-μολγός
доильщик коров Anth.βούμυκοι

βού-μῡκοι
οἱ (похожий на мычание) подземный гул
ex. (ἐν τοῖς ἕλεσι Arst.)βούνεβρος

βού-νεβρος
крупный олененок Aesop.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика