Древнегреческо-русский словарь, Β, лист 008

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Β > 008
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Β: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы β (часть 008) с русским переводом и комментариями.βλεψιάδαι

-ῶν οἱ потомки Блепсия (знатный род в Эгине) Pind.βλέψις

-εως видение
ex. πρὸς τέν βλέψιν (τινός) Plut. — при виде кого-л.βλήεται

эп. 3 л. sing. aor. 2 conjct. pass. к βάλλωβληθῆναι

inf. aor. pass. к βάλλωβλῆμα

-ατος τό <βάλλω>
1) бросок
ex. (βλήματ΄ ἐν κύβοις βαλεῖν Aesch.)
2) рана Her.
3) накидка, покрывало
ex. (κοίτης Anth.)βλήμενος

эп. part. aor. pass. к βαλλωβλῆσθαι

эп. inf. aor. pass. = βληθῆναι (см. βάλλω)βλητέον

NT. adj. verb. к βάλλωβλῆτο

(тж. ἔβλητο) эп. 3 л. sing. aor. 2 pass. к βάλλωβλῆτρον

τό скоба или гвоздь, скрепа Hom.βληχάομαι

(aor. ἐβληχησάμην)
1) блеять Arph., Anth.
2) визжать Arph.βληχέομαι

Theocr. = βληχάομαιβληχή

дор. βλᾱχά
1) блеяние
ex. (οἰῶν Hom.)
2) только pl. визг, крик
ex. (ἐπιμαστιδίν Aesch.; τεκέων Eur.)βληχρός

3
1) слабый, небольшой
ex. (ὑετοί Plut.)
2) медленно текущий
ex. (ποταμοί Pind., Plut.)
3) медленно протекающий, изнурительный
ex. (νόσος Plut. - v. l. ἄβληχρος)βληχώ

-οῦς Arph. = γλήχωνβληχώδης

βληχ-ώδης
2
досл. блеющий, перен. глупый Babr.βλήχων

-ωνος ион. = γλήχωνβληχωνίας

-ου adj. m приготовленный из полея
ex. (κυκεών Arph.)βλιμάζω

βλῑμάζω
(дор. 1 л. pl. praes. βλιμάδδομες) щупать, ощупывать Arph., Luc.βλιστηρίς

-ίδος adj. f вырезывающая соты из улья
ex. (χείρ Anth.)βλιτάς

-άδος неприятная или безобразная женщина, «кикимора» Men.βλιτομάμ(μ)ας

βλιτο-μάμ(μ)ας
-ου молокосос, маменькин сынок Arph.βλίττω

(aor. ἔβλῐσα)
1) вырезывать соты из улья, выдавливать мед
ex. (Soph., Plat.; τὰ σμήνη βλίττεται Arst.)
2) обирать
ex. (δῆμων, ὥσπερ σφηκιάν τινα Arph.)βλίτυρι

τό и indecl. (звукоподраж. о лире) дзинь-дзинь, треньканье Sext., Diog.L.βλοσυρόν

adv. грозно
ex. (βλέπειν εἴς τινα Plut.)βλοσυρός

βλοσῠρός
3, Hes. 2
1) страшный, ужасный, грозный
ex. (πρόσωπα Hom.; μέτωπον, λέοντες Hes.; αἱμάτων ἄγος Aesch.)
2) серьезный, степенный
ex. (τὰ ἤθη Plat.)βλοσυρόφρων

βλοσῠρό-φρων
2, gen. ονος твердый, мужественный Aesch.βλοσυρῶπις

βλοσῠρ-ῶπις
-ιδος adj. f грозно глядящая
ex. (γοργώ Hom.)βλύζω

βλύσσω и βλύω (атт. Plat. v. l. βλύττω)
ex. (aor. ἔβλυσα)
1) бить ключом, обильно литься
ex. (μέλι βλύττει Plat. - v. l. βλίττεται; μέθυ βλύζων Anth.)
2) клокотать, пениться
ex. (ἵνα μοι κύλιξ βλύσσειε λυαίῳ Anth.)βλωθρός

3
высокоствольный, высокий
ex. (πίτυς Hom., Anth.; ὄγχνη Hom.)βλώσκω

<из *μβλώσκω> (fut. μολοῦμαι, aor. 2 ἔμολον - ион. μόλον, pf. μέμβλωκα, inf. aor. 2 μολεῖν)
1) идти, приходить
ex. μολῶν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ Hom. — явившись темной ночью;
πρὴν ἂν τὰ τροία μόλῃς Soph. — прежде чем ты не отправишься на троянские равнины;
διὰ μάχης μολεῖν τινι Eur. — вступить в бой с кем-л.:
πρὴν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς Hom. — доколе не наступит двенадцатая заря, т.е. на двенадцатый день
2) уходить
ex. δέ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα ἦμαρ Hom. — ибо вот уже миновала большая часть дняβοᾷ

I.
dat. к βοά
II.
3 л. sing. praes. к βοάωβοΐδιον

стяж. βοίδιον τό <βοῦς> бычок, телушка, коровка Arph., Arst., Dem., Plut., Anth.βοά

дор. = βοήβοᾶᾳ

эп. (= βοάει) 3 л. sing. praes. к βοάωβοάγριον

βο-άγριον
τό щит из буйволовой кожи Hom., Anth.βοάγριος

Боагрий (река в Локриде) Hom.βοαδρόμος

βοᾱδρόμος
дор. = βοηδρόμοςβοαθόος

βοᾱθόος
дор. = βοηθόοςβόαμα

βόᾱμα
-ατος τό крик, шум Aesch., Arph.βοαμίλκας

см. βομίλκας...βόαξ

-ᾱκος, стяж. βῶξ, βῶκος бок (колючеперая рыба, близкая к ершу) Arph., Arst.βοᾶσαι

дор. (= βοῆσαι) inf. aor. к βοάωβοᾶτις

-ιδος adj. f шумный
ex. (αὐδά Aesch.)βόαυλος

βό-αυλος
стойло для рогатого скота Theocr.βοάω

(fut. βοήσομαι - поздн. βοήσω; aor. ἐβόησα эп. βόησα, ион. ἔβωσα; pass.: aor. ἐβοήθην - ион. ἐβώσθην, pf. βεβόημαι)
1) тж. med. издавать крик(и), кричать, шуметь
ex. (ὀξύ Hom.)
παραπολεῖ βοώμενος Arph. — ты погубишь себя этим криком;
τὸ πρᾶγμα βοᾷ Arph. — дело говорит само за себя
2) шуметь, реветь
ex. (κῦμα βοάᾳ ποτὴ χερσον Hom.; βοᾷ πόντιος κλύδων Aesch.)
3) (о звуках) испускать, издавать, поднимать
ex. (ἰωάν Soph.; βοάν Arph.)
ἄλγος β. Eur. — жалобно вопить
4) громко звать, призывать
ex. (τινα Pind., Soph., Xen., Theocr., Luc.)
5) кричать, громко приказывать
ex. (τινι ποιεῖν τι Soph., Eur., Xen.)
β. τι Eur., Men. — крикнуть, чтобы принесли что-л.
6) громко петь, распевать
ex. (μέλος Soph.)
τὸν ὑμέναιον νύμφαν β. Eur. — петь свадебную песнь в честь новобрачной
7) тж. med. воспевать, прославлять
ex. (βοᾶσθαι μακαρίαις ὑμνῳδίαις Eur.)
Ἀλκμεωνίδαι ἐβώσθησαν ἀνὰ τέν Ἑλλάδα Her. — слава об Алкмеонидах разнеслась по всей Грецииβόδεγκος

Боденк (лигурийское название римск. Пад - Padus) Polyb.βοέη

ион. βοέιη (sc. δορά)
1) воловья кожа Hom.
2) щит из воловьих шкур Hom.
3) ремень из воловьей кожи HH.βοεικός

3
бычачий, воловий
ex. ζεύγη βοεικά Thuc., Xen. — повозки, запряженные воламиβόειος

3
1) бычачий, воловий
ex. (δέρμα Hom.; κρέα Plat.)
βόεια ῥήματα ирон. Arph. — бычачьи, т.е. длинные слова
2) коровий
ex. (γάλα Eur., Arst.)
3) из воловьей кожи
ex. (ἀσπίδες Hom.)βόεος

3
Hom., Her., Plut. = βόειοςβόες

pl. к βοῦςβοεύς

-έως ремень из воловьей (бычачьей или буйволовой) кожи Hom.βοή

дор. βοά
1) крик, вопль
ex. (β. ὀρώρει Hom.)
2) крик радости, шумное ликование
ex. λέγειν τινὴ βοάν Arph. — вызывать у кого-л. радостный крик
3) боевой клич
ex. (ἄσβεστος β. γένετο Hom.)
4) шум боя
ex. βοέν ἀγαθός Hom. — храбрый в бою
5) шум, гул, рев
ex. (κλαυθμοναὴ καὴ βοαί Plat.; θηρῶν Eur.)
6) голос, звуки, пение
ex. (αὐλῶν Pind.; σάλπιγγος Aesch.; ὄρνις ἀπορροιβδεῖ βοάς Soph.: ὕμνων Arph.)
7) крик о помощи, зов, призыв
ex. (βοῆς ἀΐοντες ἐφοίτων Hom.)
8) вещее слово, прорицание
ex. (γυνέ ἀείδουσ΄ Ἕλλησι βοάς Eur.)
9) слово, речь
ex. ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκα Thuc. (ἕνεκεν Xen.) — только на словах, т.е. для виду
10) Aesch. = βοήθειαβοηγενής

2
Anth. v. l. = βουγενήςβοηδρομέω

βοη-δρομέω
бежать на крик (о помощи), т.е. спешить на помощь Eur., Plut.βοηδρόμια

τά Боэдромии, «Праздник помощи» (справлявшийся в Афинах в честь Аполлона Боэдромия в шестой день месяца βοηδρομιών в память о помощи, которую оказал Ион афинянам во время их войны с Эвмолпом, по друг. - в память победы Тесея над амазонками) Dem., Plut.βοηδρομιών

-ῶνος боэдромион (3
месяц атт. календаря, соотв. 2-й половине сентября и 1-й половине октября; в этом месяце справлялся праздник βοηδρόμια) Dem., Arst., Plut.βοηδρόμος

βοη-δρόμος
дор. βοᾱδρόμος 2
бегущий на помощь
ex. (πούς Eur.)
ὑστέρα β. πάρειμι Eur. — я слишком поздно подоспела с помощью;
β. ὑπέρ τινος Anth. — спешащий на помощь кому(чему)-л.βοήθαρχος

βοήθ-αρχος
командующий вспомогательными войсками Polyb.βοήθεια

βοή-θεια

1) тж. pl. помощь, подмога
ex. (ὑπέρ τινος Dem.)
β. τινι Plat., Arst., Plut. — помощь кому(чему)-л., Xen., Arst. средство против кого(чего)-л.;
νεῶν β. Thuc. — идущий на выручку флот
2) защита
ex. (βοηθείας χάριν ἔχειν τὰ κέρατα Arst.)
3) средство, лекарство
ex. (πρὸς ὑγίειαν Arst.)
κίνδυνος πάσης ἰσχυρότερος βοηθείας Plut. — опасная болезнь, против которой нет лекарства
4) вспомогательные войска Dem.
5) выгода, преимущество
ex. (τοῦ τόπου καὴ τῶν στενῶν Plut.)βοηθέω

βοη-θέω
1) спешить или приходить на помощь
ex. (ἐς или ἐπὴ τόπον τινά Her., Thuc., Xen. и πρὸς πόλιν τινά Plut.; τινι ἀντία τινός Her.; τινι πρός τινα и πρός τι Xen.)
2) помогать, содействовать
ex. (τινι χρήμασι Arst.)
β. ἐπὴ τὰς ναῦς Thuc. — оказывать помощь флоту;
β. τινι τὰ δίκαια Xen. — заступаться за чьи-л. законные права;
β. εἴς τι Arst. — помогать чему-л. и в чем-л.;
β. ἐπί τινα Her., Arst. — выступать против кого-л., т.е. защищать от кого-л.;
βοηθεῖσθαι παρά τινος Arst. — получать помощь от кого-л.;
β. πρός τι Arst. — содействовать чему-л. и предохранять от чего-л.
3) оказывать врачебную помощь, лечить
ex. (τῶν ἰατρῶν οὐδεὴς ἐθάρρει βοηθήσειν Plut.)βοήθημα

-ατος τό
1) помощь, поддержка
ex. (Arst.; πρὸς τέν μάχην Polyb.)
2) средство, способ
ex. ἐξ ἐλαττόνων βοηθημάτων εἶναι Arst. — обладать меньшими средствами
3) лечебное средство, лекарство Plut., Diod.βοηθητικός

3
1) готовый оказать помощь
ex. (ἔν τινι Arst.; τοῖς πένησι Plut.)
2) несущий помощь, действенный
ex. (πρὸς τὰς καλὰς πράξεις Arst.)
3) защищающий, ограждающий, предохраняющий
ex. (πρὸς τὰς ἀδικίας Arst.; πρὸς τέν κολακείαν Plut.)βοηθόος

βοη-θόος
дор. βοᾱθόος 2
1) спешащий на боевой клич, устремляющийся в бой, воинственный
ex. (αἰνείας Hom.)
2) боевой
ex. (ἅρμα Hom.)
3) идущий на помощь, заступник Pind., Theocr.βοηθός

I.
2
идущий или приходящий на помощь
ex. (νῆες Her. и ναῦς Thuc.)
II.
помощник, заступник, защитник Xen., Arst., Plut., Anth.βοηλασία

βο-ηλᾰσία
ион. βοηλᾰσίη
1) угон крупного рогатого скота Hom., Plut.
2) выгон, пастбище Anth.βοηλατέω

βο-ηλᾰτέω
1) гнать или угонять быков Arph.
2) перен. подстрекать, возбуждать Diog.L.βοηλάτης

βο-ηλάτης
-ου
1) погонщик рогатого скота или пастух Lys., Plat.
2) получающий в награду быка
ex. (διθύραμβος Pind.)
3) мучитель рогатого скота
ex. (μύωψ Aesch.)
4) крадущий быков
ex. (Ἑρμῆς Anth.)βοηλατική

βο-ηλᾰτική
(sc. θεραπεία) уход за рогатым скотом Plat.βοηνόμος

βοη-νόμος
2
пасущий быков
ex. (παῖς Theocr.)βοητύς

-ύος крик Hom.βόθρος

яма, углубление Hom., Xen., Arst., Plut.βόθυνος

βόθῡνος

1) Xen., Lys., Arst. = βόθρος
2) «яма» (род метеора) Arst.βοῖ

interj. - только в выраж. αἰβοῖβοι (см. αἰβοῖ)βοίβη

Беба (город в зап. Фессалии) Hom.βοιβηΐς

-ῖδος (sc. λίμνη) Бебеида (озеро в зап. Фессалии) Hom., Her.βοιβιάς

-άδος Hes., Pind. = βοιβηΐςβοίβιος

3
бебийский
ex. βοιβία λίμνα Eur. = βοιβηΐςβοιδάριον

τό Arph. = βοΐδιονβοιέη

ион. = βοέηβοιόν

см. βοῖον...βοῖον...

βοιόν, βοῖον
τό Бой (один из городов дорийского четвероградья) Thuc., Diod.βοιωταρχέω

βοιωτ-αρχέω
быть беотархом Thuc., Dem., Plut.βοιωτάρχης

-ου Her., Thuc. = βοιώταρχοςβοιωταρχία

βοιωτ-αρχία
должность беотарха Plut.βοιῶταρχος

βοιῶτ-αρχος
беотарх (политический и военный руководитель Беотийского союза; беотархи, число которых колебалось между 7 и 11, переизбирались ежегодно) Xen.βοιωτία

ион. βοιωτίη Беотия
1) область в Средней Греции со столицей Фивы Hes., Her., Thuc., Arst., Plut., Anth.
2) обычное название второй части II песни Илиады, где перечисляются корабли - со стиха 484βοιωτιάζω

1) говорить на беотийском диалекте
ex. (β. τῇ (φωνῇ Xen.); 2) быть на стороне беотийцев Xen., Aeschin., Plut.βοιωτίδιον

τό шутл. маленький беотиец Arph.βοιωτίζω

Plut. = βοιωτιάζωβοιωτίη

ион. = βοιωτίαβοιωτικός

3
беотийский Plut., Diod.βοιώτιος

I.
3
беотийский Hom., Pind., Her., Thuc., Xen., Plut.
II.
Hom. = βοιωτόςβοιωτιουργής

βοιωτι-ουργής
2
беотийской работы
ex. (κράνος Xen.)βοιωτίς

-ίδος adj. f беотийская
ex. (πόλεις Xen.)βοιωτός

беотиец Hom., Her., Thuc., Xen., Arst., Dem., Plut.βόκχορις

-ιδος Бокхорид (египетский царь-законодатель 24-й династии, VIII в. до н.э.) Plut., Diod.βόκχος

Бокх (имя двух царей Мавритании II-I вв. до н.э.) Plut.βολαῖος

3
стремительный, порывистый
ex. (θύννος ap. Plut.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика