Древнегреческо-русский словарь, Χ, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Χ > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Χ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013

Лексика древнегреческого койнэ с буквы χ (часть 012) с русским переводом и комментариями.



χρυσοχάλινος

χρῡσο-χάλῑνος
2
(ᾰ) с золотой или с золоченой уздечкой
ex. (ἵππος Her., Xen., Plut.)
χ. πάταγος Arph. — звякание золотой уздечки;
χ. δρόμος ἠελίοιο Anth. — путь, совершаемый солнцем на златосбруйных конях



χρυσόχειρ

χρῡσό-χειρ
-χειρος adj. с золотыми украшениями на руках
ex. (πορφυροῖ καὴ χρυσόχειρες Luc.)



χρυσοχίτων

χρῡσο-χίτων
-ωνος (ῐ) adj.
1) в златотканной одежде
ex. (θήβα Pind.)
2) с золотистой корой или листвой
ex. (ἐλάη Anth.)



χρυσοχοεῖον

χρῡσοχοεῖον
τό мастерская золотых дел мастера Dem., Polyb.



χρυσοχοέω

χρῡσο-χοέω
1) плавить золото, быть золотых дел мастером Arph., Xen.
2) досл. выплавлять золото из руды, ирон. творить чудеса Plat.



χρυσοχόος

χρῡσο-χόος
золотых дел мастер Hom., Arph. etc.



χρυσοχοϊκός

χρῡσο-χοϊκός
3
служащий для плавки или обработки золота
ex. (πῦρ Arst.)
χρυσοχοϊκέν τέχνην ἐργάζεσθαι Dem. — быть золотых дел мастером



χρυσόχροος

χρῡσό-χροος
стяж. χρῡσόχρους 2
златоцветный, лучезарный
ex. (Ἀπόλλων Anth.)



χρυσόω

χρῡσόω
покрывать золотом или позолотой, золотить
ex. (τι Plat., Arph., Diod., Luc.)
κεχρυσωμένος πάχεϊ χρυσῷ Her. — обложенный толстым слоем золота;
τὰ φύλλα χρυσοῦται Plut. — листья принимают золотистый оттенок



χρυσοϋφής

χρῡσο-ϋφής
2
златотканный или шитый золотом
ex. (μίτρα Diod.)



χρυσώ

χρῡσώ
-οῦς Хрисо, «Золотая» (эпитет Афродиты) Theocr.



χρύσωμα

-ατος (ῡ) τό золотое изделие или украшение Eur.
ex. τὰ χρυσώματα Lys., Polyb. — золотая утварь



χρυσωνέω

χρῡσ-ωνέω
обменивать на золото
ex. (χιλίους στατῆρας Isocr.)



χρυσώνυμος

χρῡσ-ώνῠμος
2
происходящий от слова «χρυσός» (κλῆσις Anth.)



χρυσῶπις

χρῡσῶπις
-ιδος adj. f сияющая как золото, светлоликая, лучезарная
ex. (λατώ Arph.)



χρυσωπός

χρῡσ-ωπός
I.
2
<ὤψ> сияющий золотом
ex. (ἀελίου ἕδρα Eur.)
τὸ περὴ τέν κόμην χρυσωπόν Plut. — золотой цвет волос
II.
Plut. = χρύσοφρυς



χρυσώροφος

χρῡσώροφος
2
Plat. v. l. = χρυσόροφος



χρύσωσις

-εως (ῠ)
1) золочение
ex. (χρυσώσεις ἐκπωμάτων Plut.)
2) позолота
ex. τέν χρύσωσιν ἀποβαλεῖν Plut. — потерять позолоту



χρυσωτής

χρῡσωτής
-οῦ золотильщик
ex. (ἀγαλμάτων Plut.)



χρυσώψ

χρῡσ-ώψ
-ῶπος adj. сияющий как золото
ex. (θύρσος Eur.)



χρυσ-

χρῡσ-
в сложн. словах = χρυσός



χρῶ

I.
атт. imper. 2 л. praes. к χράομαι I
II.
эол. Sappho acc. sing. к χρώς



χρώζω

см. χρῴζω...



χρῶμα

-ατος τό
1) поверхность тела, кожа, преимущ. цвет кожи
ex. μέλας χ. (acc.) или κατὰ τὸ χ. Her. — с черным цветом кожи, чернокожий;
χ. οὐκ ἀλλάσσειν Eur. — не меняться в лице, т.е. оставаться невозмутимым;
οὐ μεθίστησι τοῦ χρώματος Arph. — он и не краснеет (от стыда);
παντοδαπὰ χρώματα ἀφιέναι ὑπό τινος Plat. — поминутно меняться в лице вследствие чего-л.
2) краска
ex. (χρώματα καὴ ὀσμαί Plat.; χρωμάτων κρᾶσις Arst., Luc.)
διὰ χρωμάτων ἀπεικάζειν τι Xen. — изображать что-л. в красках;
ἐναλείφειν τοῖς χρώμασί τι Arst. — раскрашивать (точнее класть краски на) что-л.
3) окраска, цвет
ex. (τοῦ πυρὸς χ. Arst.)
τὰς τῶν χρωμάτων λαμβάνειν μεταβολάς Arst. — менять окраску;
ἄλλα χρώματα βάπτειν Plat. — окрашивать в другие цвета
4) перен. колорит, оттенок, модуляция
ex. (τὰ τῆς μουσικῆς χρώματα Plat.)
χ. ἤθους Plut. — душевное своеобразие
5) муз. хроматический строй, хроматизм Plut., Sext.



χρωματίζω

χρωμᾰτίζω
окрашивать
ex. (τι Arst.)
χρωματίζεσθαι παντοδαπὰς χρόας Arst. — принимать всевозможные цвета



χρωματικόν

χρωμᾰτικόν
τό муз. хроматический лад, хроматизм
ex. (τὸ διάτονον καὴ τὸ χ. καὴ τὸ ἐναρμόνιον Plut.)



χρωμάτιον

τό <demin. к χρῶμα 2> краска Anth.



χρώννυμι

χρώννῡμι
1) окрашивать
ex. κυανώσει χρώννυσθαι Plut. — окрашиваться в синий цвет
2) писать красками
ex. (τι Luc.)



χρώς

χρωτός (gen. тж. χροός, dat. χρωτί, χροΐ и χρῷ, acc. χρῶτα, χρόα - эол. χρῶ)
1) досл. поверхность тела, кожа, перен. тело
ex. (ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα, χρῶτ΄ ἀπονιψαμένη Hom.)
κακὰ χροῒ εἵματ΄ ἔχειν Hom. — быть плохо одетым;
χριμφθῆναι χροΐ Aesch. — испытать (чьё-л.) прикосновение, т.е. подвергнуться (чьему-л.) насилию;
κείρειν ἐν χροΐ Her. — стричь до кожи, т.е. низко обстригать;
ἐν χρῷ κεκαρμένος Xen. — коротко остриженный;
ξυρεῖν ἐν χρῷ Soph. — больно задевать, брать за живое;
ἐν χρῷ τῆς γῆς Plut., Luc.; — вплотную к земле, у самой земли;
ἐν χρῷ παραπλεῖν Thuc. — проплывать в непосредственной близости;
ἐν χρῷ συνάπτειν μάχην Plut. — сходиться для ближнего боя, вступать в рукопашный бой;
ἐν χρῷ συνουσία Luc. — тесное знакомство
2) цвет кожи или лица
ex. τῶν δὲ τράπετο χ. Hom. — они переменились в лице, т.е. побледнели;
χρωτὸς εὐειδές φύσις Eur. — красивый цвет лица, цветущий вид;
φεῦγε δ΄ ἄπο χ. Theocr. — краска исчезла, т.е. лицо побледнело;
ἐπὴ τῷ χρωτὴ μέγα φρονεῖν Xen. — гордиться своей наружностью;
ἀμείβειν χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ Aesch. — стать пурпурным



χρῶσις

-εως <χρώζω> окраска Diog.L.



χρωστήρ

-ῆρος краситель
ex. χ. μόλιβος Anth. — свинцовый грифель, карандаш



χρωτίζω

досл. окрашивать, перен. сдабривать
ex. (τὸν οἶνον ἀλόαις Plut.)
τέν φύσιν ἑαυτοῦ νεωτέροις πράγμασιν χρωτίζεσθαι Arph. — набраться новых сведений



χυδαῖος

χῠδαῖος
2
1) простой, обыкновенный
ex. (λίθος Plut.)
2) всеобщий
ex. (χ. καὴ πάνδημος λαλιά Polyb.)



χύδαν

χύδᾱν
adv. дор. = χύδην



χύδην

χύ-δην
дор. χύδᾱν (ῠ) adv. <χέω>
1) рассыпая там и сям
ex. (καταβάλλειν λίθους Xen.)
2) наудачу, беспорядочно, вперемешку
ex. χ. βεβλῆσθαι Plat. — быть сваленным в одну кучу;
τὰ χ. μαθήματα Plat. — беспорядочные знания;
χ. ἐναλείφειν τοῖς φαρμάκοις Arst. — класть краски как попало;
χ. λέγειν Isocr. — говорить бессвязно
3) в несвязанной форме, т.е. в прозе
ex. ἐν ποιήμασιν ἢ χ. Plat. — в стихах или в прозе;
τὰ μέτρα μνημονεύειν μᾶλλον τῶν χ. Arst. — помнить размеренную речь лучше, чем прозу
4) в изобилии
ex. χ. ἀργυρίου καὴ χρυσοῦ παρόντος Plut. — так как всюду были кучи серебра и золота



χυλοειδής

χῡλο-ειδής
2
имеющий сходство с соками
ex. γεῦσις χ. ἐστιν Sext. — чувство вкуса сокообразно, т.е. предметом вкусовых ощущений являются соки



χυλόομαι

χῡλόομαι
превращаться в сок
ex. (γλυκέα κεχύλωται Plat.)



χυλός

χῡλός

1) сок
ex. (ἀνθῶν ἢ καρπῶν Plut.)
φυτῶν χυλοῖς ζῆν Arst. — питаться соками растений
2) вкус, смак
ex. (φιλίας Arph.)
ἰδιότης τοῦ χυλοῦ Diod. — своеобразный вкус



χύλωσις

-εως (ῡ) превращение в соки
ex. (τῆς τροφῆς Plut.)



χύμα

-ατος (ῠ) τό <χέω> влага, жидкость Arst., Diod.



χὐμεῖς

Aesch. in crasi = καὴ ὑμεῖς



χύμενος

part. aor. pass. к χέω



χὐμές

Theocr. = χὐμεῖς



χυμίζω

χῡμίζω
делать сочным, приятным
ex. (ἁρμονίαν Arph.)



χυμός

χῡμός

1) сок
ex. (φυτῶν χυμοί Plat.; χυμοὴ σαρκός Arst.)
2) вкус, вкусовое ощущение
ex. (χυμοὴ καὴ ὀσμαὴ καὴ χρόαι Plut.)
3) вкус, чувство вкуса
ex. χ. ἕν τι τῶν ἁπτῶν ἐστιν Arst. — чувство вкуса относится к разряду осязательных



χύντο

см. ἔχυντο...



χύσις

-εως (ῠ) <χέω>
1) растапливание
ex. τὸ χεῖσθαι τὸν κηρὸν ἢ χ. τοῦ κηροῦ Sext. — таяние воска или растапливание его
2) жидкость, жижа
ex. (γάποτος χ. Aesch.)
3) течение, поток
ex. χρονίη χ. Anth. — поток времени
4) куча, груда
ex. (φύλλων Hom.; λίθων Anth.)
5) куча листьев, подстилка
ex. (χ. χθαμαλή Anth.)



χυτικός

χῠτικός
3
<χυτός I> растворяющий, разжижающий или мягчительный
ex. (καταπλάσματος ἀρετή Arst.)



χυτλάζω

досл. разливать, рассыпать, перен. растягивать
ex. χ. ἑαυτὸν ἔν τινι Arph. — растягиваться во весь рост на чем-л.



χύτλον

τό вода для омовения (преимущ. = ὑδρέλαιον; ср. χυτλόομαι)



χυτλόομαι

натирать себя маслом (после купания) Hom.



χύτο

эп. 3 л. sing. aor. 2 med. к χέω



χυτός

χῠτός
I.
3
<adj. verb. к χέω>
1) пролитой
ex. (αἷμα Aesch.)
2) насыпанный
ex. χυτέ γαῖα Hom. — земляная насыпь, т.е. могильный курган
3) жидкий, текучий
ex. (νέκταρ Pind.)
χυτέ θάλασσα Anth. — морская пучина
4) расплавленный, стекловидный
ex. ἀρτήματα λίθινα χυτά Her. — стеклянные серьги;
λίθων χυτὰ εἴδη Plat. — стекловидные (прозрачные) камни
5) движущийся большими стаями, странствующий косяками
ex. (ἰχθύες Arst.)
II.
земляная насыпь Her.



χύτρα

глиняный горшок Arph., Xen.
ex. χ. δίωτος Plat. — горшок с двумя ушками;
τὸν θεὸν χύτραις ἱδρύειν или ἱδρύεσθαι Arph. — подносить богу горшки (с вареными овощами) (форма освящения алтаря или статуи одного из божеств, преимущ. низших);
αἱ χύτραι Arph. — горшечный рынок, гончарный ряд;
χύτραις λημᾶν Luc. — иметь по горшку гноя в глазах, т.е. страдать сильным гноетечением из глаз



χυτραῖος

3
горшечный, т.е. глиняный
ex. (λήκυθος Arph.)



χύτρειος

3
горшечный
ex. πάταγος χ. Arph. — звон глиняных сосудов



χυτρεοῦς

2
глиняный
ex. (θεός Arph.)



χυτρεύς

-έως горшечник, гончар Plat.



χυτρίδιον

(ῐδ) τό горшочек Arph., Luc.



χυτρίζω

досл. класть в глиняный горшок, перен.детях) подкидывать в глиняном горшке Aesch., Soph.



χυτρίς

-ίδος глиняный сосуд Her.



χύτροι

οἱ Хитры
1) теплые целебные источники близ Фермопил Her.
2) 8-й день праздника Антестерий, когда Гермесу и Дионису приносились в жертву горшки с вареными овощами Arph.



χύτρον

τό Хитр (древнейшая часть Клазомен) Arst.



χυτρόπους

χυτρό-πους
-ποδος
1) горшок или котел на ножках Hes., Plut.
2) жаровня на ножках Anth.



χύτρος

глиняный горшок или котел Diod.



χὠ

Theocr. in crasi = καὴ



χὤδωνις

Theocr. in crasi = καὴ Ἄδωνις



χὠκ

Theocr. in crasi = καὴ ἐκ



χωλαίνω

быть хромым, хромать Plat.



χωλεία

хромание, хромота Plat., Luc.



χωλεύω

1) быть хромым, хромать Hom., Xen.
2) делать хромым, увечить
ex. (τινά Sext.)
χωλεύεσθαι Plat. — становиться хромым;
χωλευθῆναι ἀπὸ τοῦ πτώματος Luc. — стать хромым вследствие падения



χωλίαμβος

χωλ-ίαμβος
стих. холиамб, т.е. хромой ямб (ямбический сенарий, последняя стопа которого заменена спондеем или хореем: U-U-U-U-U--)



χωλοποιός

χωλο-ποιός
«хромодел» (ирон. прозвище Эврипида, выводившего в своих трагедиях хромых героев: Беллерофонта, Филоктета и Телефа) Arph.



χωλός

3
1) хромоногий, хромой Hom., Her., Soph.
ex. χ. ἕτερον πόδα Hom. — хромой на одну ногу;
χ. τὼ σκέλη Arph. и χ. ἀμφοτέροις Luc. — хромой на обе ноги
2) увечный
ex. κατὰ χεῖρας χ. Plat. — с искалеченными руками
3) несовершенный, порочный
ex. (φύσις Plat.; βασιλεία Xen., Plut.)
4) стих. хромающий
ex. (μέτρον)



χωλότης

-ητος Plut. = χωλεία



χῶμα

-ατος τό <χώννυμι>
1) земляная насыпь, вал Her., Thuc.
2) плотина, гать Her., Diod.
3) дамба, мол Her., Dem.
4) коса, мыс
ex. (σαρπηδόνιον χ. Aesch.)
5) могильная насыпь, курган Trag., Plat.



χῶν

part. praes. к χόω



χωνεία

плавка, выплавка, литье Polyb., Diod.



χωνεύω

стяж. Polyb. etc. = χοανεύω



χώνη

стяж. Plat. etc. = χοάνη



χὠνήρ

Theocr. in crasi = καὴ ἀνήρ



χώννυμι

см. χωννύω...



χωννύω...

χώννυμι, χωννύω
(fut. χώσω)
1) насыпать, наваливать, возводить (из земли)
ex. (τάφον Soph.; τύμβον Eur.; χῶμα Plat.)
2) засыпать, заваливать
ex. (λιμένας Dem.; τάφρον γῇ Plut.)
3) погребать, хоронить
ex. (τινὰ τάφῳ Eur. и σήματι Anth.)



χώομαι

сердиться, негодовать
ex. (τινι Hom.)
χ. κῆρ (κηρόθι, θυμόν или φρεσίν) Hom., χ. θυμῷ HH. и χ. φρένας Hes. — воспылать гневом, (раз)гневаться на кого-л.;
χ. τινος или τι Hom. и περί τινι HH., Hes. — сердиться из-за кого(чего)-л.



χὠπ-

in crasi = καὴ ὁπ-



χώρα

ион. χώρη
1) пространство
ex. ἐν χώρᾳ κινεῖσθαι Plat. — двигаться в пространстве;
ἐν μεγέθει τέν διαφορὰν εἶναι τοῦ τε τόπου καὴ τῆς χώρας Sext. (некоторые утверждают), что разница между местом и пространством - в размерах
2) промежуток, расстояние
ex. χ. μεσσεγύς Hom. — средний промежуток, интервал
3) место, местоположение
ex. ἂψ ἐνὴ χώρῃ ἕζετο Hom. — он снова сел на (свое) место;
οὐ μιᾷ χώρᾳ χρῆσθαι Xen. — не оставаться на одном месте;
χώραν ἐκ χώρας μεταβάλλειν Plat. — перемещаться
4) воен. позиция
ex. ἐκ τῆς χώρας ὠθεῖσθαι Xen. — быть вытесненным со своей позиции
5) воен. назначенное место, пост
ex. (ἐν χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος ἀποθνήσκει Xen.)
ἐπεὴ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο Xen. — когда все заняли свои места
6) общественное положение, должность, пост
ex. χώραν ἔντιμον ἔχειν Xen. — занимать почетное положение;
ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ εἶναι Xen. — находиться на положении рабов;
ἐν οὐδεμίᾳ χώρᾳ εἶναι Xen. — не иметь никакой власти, не играть никакой роли;
οἱ τὰς μεγίστας χώρας ἔχοντες ἐν τοῖς μισθοφόροις Polyb. — главные начальники наемных войск
7) область, край, страна
ex. (κατάλεξον, ἅστινας ἵκεο χώρας ἀνθρώπων Hom.)
ἐπὴ χώρας εἶναι Xen. — быть в (своей) стране;
σατραπεύων τῆς χώρας Xen. — сатрап (данной) области;
χ. Ἀττική Her. — Аттика;
Ἑλλὰς χ. Aesch. — Эллада
8) земельная собственность, земля, поместье
ex. (χώραν καὴ οἴκους δοῦναί τινι Xen.)
χώρας γεωργία Plat. — землеобработка
9) деревня (в собир. знач.)
ex. τὰ ἐκ τῆς χώρας ἐσκομίζεσθαι Thuc. — свозить (в город) сельскохозяйственные продукты;
ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενος σῖτος Xen. — получаемый из деревни хлеб



χωρέω

1) отходить, отступать, уходить Hom., Trag., Thuc.
ex. χ. τινος и ἀπό τινος Hom. и ἔκ τινος Aesch. — отступать от чего-л.;
ἀπὸ ὑσμίνης χωρῆσαι Hom. — выйти из боя;
χωρῆσαί τινι Hom. — отступить перед кем-л. или уступить кому-л.;
χ. ἔξω δωμάτων Aesch. — уходить из храма
2) идти, продвигаться, направляться
ex. (ἐπί τινα и ἐπί τι Pind., Xen., πρός τινα и πρός τι Soph., Eur., Thuc., παρά и ὥς τινα Luc.)
χ. ἐς δαῖτα Eur. — отправляться на пир;
χ. εἰς (τὰ) ὅπλα Eur., Plut. — браться за оружие;
χ. κύκλον Arph. — водить хоровод;
κεκροπίαν χθόνα χ. Eur. — отправляться в Кекропов край, т.е. в Аттику;
χ. κατὰ τέν εἰς τὸν πειραιᾶ ἁμαξιτόν Xen. — направиться по проезжей дороге на Пирей;
χ. πρός τινα Eur. — устремляться на кого-л.;
χ. πρὸς ἔργον Eur. — приступать к делу, но ἀγὼν χωρεῖ πρὸς ἔργον Arph. начинается борьба;
ὁμόσε χ. τινι Thuc., Polyb. — вступать в рукопашный бой с кем-л.;
διὰ φόνου χ. Eur. — убивать друг друга;
ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει Xen. — вода проникла во рвы;
πάντα χωρεῖ καὴ οὐδὲν μένει Plat. — все движется и ничто не остается в покое (слова Гераклита);
ποταμῶν παγαὴ χωροῦσι Eur. — реки текут;
νὺξ ἐχώρει Aesch. — ночь уходила;
οἱ τόκοι χωροῦσιν Arph. — проценты идут, т.е. все нарастают;
ἐνθεῦτεν μὲν φάτις αὕτη κεχώρηκε Her. — отсюда-то и пошел этот слух;
διὰ πάντων ἀνθρώπων κεχωρηκώς Plut. — получивший всеобщую известность
3) принимать (тот или иной) оборот, удаваться
ex. (χωρεῖ τὸ πρᾶγμα Arph.)
οὐ χωρεῖ τοὔργον Arph. — дело не двигается;
χωρήσαντος Her. — когда ему (это) удалось;
παρὰ σμικρὰ κεχωρηκέναι Her. — окончиться пустяками, оказаться безрезультатным
4) содержать (в себе), вмещать
ex. (ἀμφορέας ἑξακοσίους Her.; δύο χοίνικας Xen.; δύο μεδίμνους Luc.; οὐκ ἐχώρησε ξυνελθόντας πόλις Thuc.)
ὅταν μηκέτι χωρῇ ταῖς μελίτταις impers. Arst. — когда пчелам не хватает уже места
5) перен. вмещать, постигать, понимать
ex. (φρόνημά τινος Plut.)
δυνάμενος χ. χωρείτω NT. — могущий вместить да вместит



χώρη

ион. = χώρα



χωρητικός

3
способный вместить, вмещающий
ex. (τινος Sext.)



χωρίδιον

τό <demin. к χωρίον> небольшое поместье, земельный участок Lys., Plut.



χωρίζω

I.
<χώρα> помещать, ставить
ex. (τέν τάξιν ἐπὴ τῷ μέσῳ Xen.)
II.
<χωρίς I>
1) отделять, разделять, разобщать
ex. (τι καί τι и τί τινος Plat.)
χωρίσαι τι κατὰ φυλός Xen. — разбить что-л. на категории;
αἱ γνῶμαι κεχωρισμέναι Her. — разделившиеся мнения, разногласие;
τούτου χωρισθεῖσ΄ ἐγὼ ὄλλυμαι Eur. — без него я погибну;
χωρισθῆναι Polyb. — отделиться, уйти;
χωρισθεὴς εἰς χαλκίδα Polyb. — ушедший в Халкиду;
χωρίζεσθαι ἐκ τοῦ χάρακος Polyb. — удаляться от вала;
κεχωρισμένη ἀπὸ τοῦ ἀνδρός Polyb. — разведенная с мужем;
οἱ χωρίζοντες «разделители» (т.е. те грамматики, которые приписывали «Илиаду» и «Одиссею» различным авторам)
2) разграничивать, различать
ex. (τι καί τι Plat.; τι ἀπό τινος Arst.)
πολὺ κεχωρισμένος τινός Polyb. — сильно отличающийся от чего-л.;
χωρίζεσθαί τινος и τινι Her. — и ἀπό τινος Isocr. отличаться от чего-л.



χωρίον

τό <demin. к χώρα и χῶρος>
1) место, местность
ex. (πετρῶδες Thuc.; ἱππάσιμον Xen.)
2) область, страна, край
ex. (χ. αἰγύπτου Her.)
τὸ χ. Ἀττικόν Arph. — территория Аттики
3) мат. пространство, площадь, плоскость
ex. (τετράγωνον Plat.)
4) воен. укрепленный пункт
ex. (χωρία καταλαμβάνειν Lys.)
τὸ ἐπίμαχον χ. τῆς ἀκροπόλιος Her. — удобный для штурма пункт акрополя
5) земельный участок, поместье Lys., Xen., Plat.
ex. χ. ἰδιώτου Thuc. — частная усадьба;
οἱ τῶν χωρίων φραγμοί Plut. — усадебные ограды
6) место (в книге), отрывок
ex. (τὸ χ. τῆς γραφῆς Luc.)
κατὰ τόδε τὸ χ. δῆλον, ὅτι … Her. — это место ясно показывает, что …
7) промежуток времени, период
ex. τοῖς ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χ. Thuc. — этот период обойден молчанием всеми (историками)
8) место на рынке, торговое помещение, палатка
ex. (τοῦ χωρίου μίσθωσις Dem.)



χωρίς

I.
adv.
1) отдельно, порознь, врозь
ex. (δοῦναί τί τινι Hom.; κεῖσθαι Her.; οἰκεῖν Dem.)
χ. θέσθαι τι Thuc. — отложить в сторону, спрятать про запас что-л.;
χ. γενόμενοι Xen. — разделившись на отдельные группы
2) лично, по личному мнению
ex. χ. αἰτιᾶσθαί τινα Soph. — обвинять кого-л. по личному впечатлению, т.е. не спросив его в чем дело;
εἰ δ΄ ἐμοὴ φίλος ὅδ΄ ἐστί, χ. τοῦτο κοὐ κοινὸν στρατῷ Eur. — если он мне дорог, то это чувство мое личное, а не (всего) войска;
ἔστησαν δὲ τρόπαιον, ἰδίᾳ μὲν λακεδαιμόνιοι χ. δ΄ Ἀθηναῖοι Plut. — они воздвигли трофей:
— лакедемоняне - свой, а афиняне - свой
3) кроме того, сверх того
ex. χ. δὲ χρυσίου ἀσήμου Thuc. — кроме того (имелось) золото в слитках
4) не считая, за исключением
ex. χ. ἢ ὁκόσοι σφι ἱροὴ ἀποδεδέχαται Her. (египтяне едят животных), за исключением тех, которые считаются у них священными
5) различно, иначе
ex. χ. ᾤμην εἶναι τὸ συνεῖναί τε ἀλλήλοις διαλεγομένους καὴ τὸ δημηγορεῖν Plat. — я считал, что беседовать друг с другом - одно, а говорить публично - другое;
χ. τὸ τ΄ εἶναι καὴ τὸ μή Eur. — быть и не быть - вещи разные
II.
praep. cum gen.
1) без
ex. (Aesch. etc.; πόνου χ. οὐδὲν εὐτυχεῖ Soph.)
2) вдали от
ex. (ἀθανάτων Pind.; ἀνθρώπων στίβου Soph.)
ἐξαμεῖψαι χ. ὀμμάτων τινός Eur. — скрыться с чьих-л. глаз
3) кроме, помимо
ex. χ. τοῦ φόρου ἥρπαζον τοῦτο ὅ τι ἔχοιεν ἕκαστοι Her. — помимо обложения данью, (скифы) грабили все, что каждый имел;
χ. τῆς δόξης Plat. — не говоря об (общественном) мнении
4) по-иному, иначе
ex. χ. δήπου σοφία ἐστὴν ἀνδρείας Plat. — ведь мудрость не то, что мужество



χωρισμός


1) отделение, разделение, разобщение
ex. (χ. καὴ λύσις τινὸς ἀπό τινος Plat.)
τὸν χωρισμὸν ποιεῖν Plut. — разлучать, отрывать
2) уход, отъезд
ex. (μετὰ τὸν Ἀντιγόνου χωρισμόν Polyb.)



χωριστός

3
<adj. verb. к χωρίζω II>
1) отделимый
ex. (μόρια Arst.)
χ. ἢ μεγέθει ἢ λόγῳ Arst. — отделимый пространственно или мысленно
2) отдельный, обособленный, самостоятельно существующий
ex. (ἰδέαι χωρισταί Arst.)
3) отчуждаемый
ex. (κτῆμα Arst.)
4) отвлеченный
ex. (μαθήματα Arst.)



χωρίτης

-ου (ῑ) <χώρα>
1) местный житель, туземец Aesch., Soph.
2) сельский житель, поселянин, крестьянин Soph., Xen. etc.



χωριτικός

χωρῑτικός
3
сельский, деревенский
ex. πλῆθος χωριτικόν Plut. — толпа поселян



χωριτικῶς

χωρῑτικῶς
по-деревенски
ex. (τετράφθαι Xen.)



χωρῖτις

-ῐδος поселянка, крестьянка Luc.



χωρογραφία

χωρο-γρᾰφία
описание страны Polyb.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Метрика