Древнегреческо-русский словарь, Χ, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Χ > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Χ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013

Лексика древнегреческого койнэ с буквы χ (часть 012) с русским переводом и комментариями.χρυσοχάλινος

χρῡσο-χάλῑνος
2
(ᾰ) с золотой или с золоченой уздечкой
ex. (ἵππος Her., Xen., Plut.)
χ. πάταγος Arph. — звякание золотой уздечки;
χ. δρόμος ἠελίοιο Anth. — путь, совершаемый солнцем на златосбруйных коняхχρυσόχειρ

χρῡσό-χειρ
-χειρος adj. с золотыми украшениями на руках
ex. (πορφυροῖ καὴ χρυσόχειρες Luc.)χρυσοχίτων

χρῡσο-χίτων
-ωνος (ῐ) adj.
1) в златотканной одежде
ex. (θήβα Pind.)
2) с золотистой корой или листвой
ex. (ἐλάη Anth.)χρυσοχοεῖον

χρῡσοχοεῖον
τό мастерская золотых дел мастера Dem., Polyb.χρυσοχοέω

χρῡσο-χοέω
1) плавить золото, быть золотых дел мастером Arph., Xen.
2) досл. выплавлять золото из руды, ирон. творить чудеса Plat.χρυσοχόος

χρῡσο-χόος
золотых дел мастер Hom., Arph. etc.χρυσοχοϊκός

χρῡσο-χοϊκός
3
служащий для плавки или обработки золота
ex. (πῦρ Arst.)
χρυσοχοϊκέν τέχνην ἐργάζεσθαι Dem. — быть золотых дел мастеромχρυσόχροος

χρῡσό-χροος
стяж. χρῡσόχρους 2
златоцветный, лучезарный
ex. (Ἀπόλλων Anth.)χρυσόω

χρῡσόω
покрывать золотом или позолотой, золотить
ex. (τι Plat., Arph., Diod., Luc.)
κεχρυσωμένος πάχεϊ χρυσῷ Her. — обложенный толстым слоем золота;
τὰ φύλλα χρυσοῦται Plut. — листья принимают золотистый оттенокχρυσοϋφής

χρῡσο-ϋφής
2
златотканный или шитый золотом
ex. (μίτρα Diod.)χρυσώ

χρῡσώ
-οῦς Хрисо, «Золотая» (эпитет Афродиты) Theocr.χρύσωμα

-ατος (ῡ) τό золотое изделие или украшение Eur.
ex. τὰ χρυσώματα Lys., Polyb. — золотая утварьχρυσωνέω

χρῡσ-ωνέω
обменивать на золото
ex. (χιλίους στατῆρας Isocr.)χρυσώνυμος

χρῡσ-ώνῠμος
2
происходящий от слова «χρυσός» (κλῆσις Anth.)χρυσῶπις

χρῡσῶπις
-ιδος adj. f сияющая как золото, светлоликая, лучезарная
ex. (λατώ Arph.)χρυσωπός

χρῡσ-ωπός
I.
2
<ὤψ> сияющий золотом
ex. (ἀελίου ἕδρα Eur.)
τὸ περὴ τέν κόμην χρυσωπόν Plut. — золотой цвет волос
II.
Plut. = χρύσοφρυςχρυσώροφος

χρῡσώροφος
2
Plat. v. l. = χρυσόροφοςχρύσωσις

-εως (ῠ)
1) золочение
ex. (χρυσώσεις ἐκπωμάτων Plut.)
2) позолота
ex. τέν χρύσωσιν ἀποβαλεῖν Plut. — потерять позолотуχρυσωτής

χρῡσωτής
-οῦ золотильщик
ex. (ἀγαλμάτων Plut.)χρυσώψ

χρῡσ-ώψ
-ῶπος adj. сияющий как золото
ex. (θύρσος Eur.)χρυσ-

χρῡσ-
в сложн. словах = χρυσόςχρῶ

I.
атт. imper. 2 л. praes. к χράομαι I
II.
эол. Sappho acc. sing. к χρώςχρώζω

см. χρῴζω...χρῶμα

-ατος τό
1) поверхность тела, кожа, преимущ. цвет кожи
ex. μέλας χ. (acc.) или κατὰ τὸ χ. Her. — с черным цветом кожи, чернокожий;
χ. οὐκ ἀλλάσσειν Eur. — не меняться в лице, т.е. оставаться невозмутимым;
οὐ μεθίστησι τοῦ χρώματος Arph. — он и не краснеет (от стыда);
παντοδαπὰ χρώματα ἀφιέναι ὑπό τινος Plat. — поминутно меняться в лице вследствие чего-л.
2) краска
ex. (χρώματα καὴ ὀσμαί Plat.; χρωμάτων κρᾶσις Arst., Luc.)
διὰ χρωμάτων ἀπεικάζειν τι Xen. — изображать что-л. в красках;
ἐναλείφειν τοῖς χρώμασί τι Arst. — раскрашивать (точнее класть краски на) что-л.
3) окраска, цвет
ex. (τοῦ πυρὸς χ. Arst.)
τὰς τῶν χρωμάτων λαμβάνειν μεταβολάς Arst. — менять окраску;
ἄλλα χρώματα βάπτειν Plat. — окрашивать в другие цвета
4) перен. колорит, оттенок, модуляция
ex. (τὰ τῆς μουσικῆς χρώματα Plat.)
χ. ἤθους Plut. — душевное своеобразие
5) муз. хроматический строй, хроматизм Plut., Sext.χρωματίζω

χρωμᾰτίζω
окрашивать
ex. (τι Arst.)
χρωματίζεσθαι παντοδαπὰς χρόας Arst. — принимать всевозможные цветаχρωματικόν

χρωμᾰτικόν
τό муз. хроматический лад, хроматизм
ex. (τὸ διάτονον καὴ τὸ χ. καὴ τὸ ἐναρμόνιον Plut.)χρωμάτιον

τό <demin. к χρῶμα 2> краска Anth.χρώννυμι

χρώννῡμι
1) окрашивать
ex. κυανώσει χρώννυσθαι Plut. — окрашиваться в синий цвет
2) писать красками
ex. (τι Luc.)χρώς

χρωτός (gen. тж. χροός, dat. χρωτί, χροΐ и χρῷ, acc. χρῶτα, χρόα - эол. χρῶ)
1) досл. поверхность тела, кожа, перен. тело
ex. (ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα, χρῶτ΄ ἀπονιψαμένη Hom.)
κακὰ χροῒ εἵματ΄ ἔχειν Hom. — быть плохо одетым;
χριμφθῆναι χροΐ Aesch. — испытать (чьё-л.) прикосновение, т.е. подвергнуться (чьему-л.) насилию;
κείρειν ἐν χροΐ Her. — стричь до кожи, т.е. низко обстригать;
ἐν χρῷ κεκαρμένος Xen. — коротко остриженный;
ξυρεῖν ἐν χρῷ Soph. — больно задевать, брать за живое;
ἐν χρῷ τῆς γῆς Plut., Luc.; — вплотную к земле, у самой земли;
ἐν χρῷ παραπλεῖν Thuc. — проплывать в непосредственной близости;
ἐν χρῷ συνάπτειν μάχην Plut. — сходиться для ближнего боя, вступать в рукопашный бой;
ἐν χρῷ συνουσία Luc. — тесное знакомство
2) цвет кожи или лица
ex. τῶν δὲ τράπετο χ. Hom. — они переменились в лице, т.е. побледнели;
χρωτὸς εὐειδές φύσις Eur. — красивый цвет лица, цветущий вид;
φεῦγε δ΄ ἄπο χ. Theocr. — краска исчезла, т.е. лицо побледнело;
ἐπὴ τῷ χρωτὴ μέγα φρονεῖν Xen. — гордиться своей наружностью;
ἀμείβειν χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ Aesch. — стать пурпурнымχρῶσις

-εως <χρώζω> окраска Diog.L.χρωστήρ

-ῆρος краситель
ex. χ. μόλιβος Anth. — свинцовый грифель, карандашχρωτίζω

досл. окрашивать, перен. сдабривать
ex. (τὸν οἶνον ἀλόαις Plut.)
τέν φύσιν ἑαυτοῦ νεωτέροις πράγμασιν χρωτίζεσθαι Arph. — набраться новых сведенийχυδαῖος

χῠδαῖος
2
1) простой, обыкновенный
ex. (λίθος Plut.)
2) всеобщий
ex. (χ. καὴ πάνδημος λαλιά Polyb.)χύδαν

χύδᾱν
adv. дор. = χύδηνχύδην

χύ-δην
дор. χύδᾱν (ῠ) adv. <χέω>
1) рассыпая там и сям
ex. (καταβάλλειν λίθους Xen.)
2) наудачу, беспорядочно, вперемешку
ex. χ. βεβλῆσθαι Plat. — быть сваленным в одну кучу;
τὰ χ. μαθήματα Plat. — беспорядочные знания;
χ. ἐναλείφειν τοῖς φαρμάκοις Arst. — класть краски как попало;
χ. λέγειν Isocr. — говорить бессвязно
3) в несвязанной форме, т.е. в прозе
ex. ἐν ποιήμασιν ἢ χ. Plat. — в стихах или в прозе;
τὰ μέτρα μνημονεύειν μᾶλλον τῶν χ. Arst. — помнить размеренную речь лучше, чем прозу
4) в изобилии
ex. χ. ἀργυρίου καὴ χρυσοῦ παρόντος Plut. — так как всюду были кучи серебра и золотаχυλοειδής

χῡλο-ειδής
2
имеющий сходство с соками
ex. γεῦσις χ. ἐστιν Sext. — чувство вкуса сокообразно, т.е. предметом вкусовых ощущений являются сокиχυλόομαι

χῡλόομαι
превращаться в сок
ex. (γλυκέα κεχύλωται Plat.)χυλός

χῡλός

1) сок
ex. (ἀνθῶν ἢ καρπῶν Plut.)
φυτῶν χυλοῖς ζῆν Arst. — питаться соками растений
2) вкус, смак
ex. (φιλίας Arph.)
ἰδιότης τοῦ χυλοῦ Diod. — своеобразный вкусχύλωσις

-εως (ῡ) превращение в соки
ex. (τῆς τροφῆς Plut.)χύμα

-ατος (ῠ) τό <χέω> влага, жидкость Arst., Diod.χὐμεῖς

Aesch. in crasi = καὴ ὑμεῖςχύμενος

part. aor. pass. к χέωχὐμές

Theocr. = χὐμεῖςχυμίζω

χῡμίζω
делать сочным, приятным
ex. (ἁρμονίαν Arph.)χυμός

χῡμός

1) сок
ex. (φυτῶν χυμοί Plat.; χυμοὴ σαρκός Arst.)
2) вкус, вкусовое ощущение
ex. (χυμοὴ καὴ ὀσμαὴ καὴ χρόαι Plut.)
3) вкус, чувство вкуса
ex. χ. ἕν τι τῶν ἁπτῶν ἐστιν Arst. — чувство вкуса относится к разряду осязательныхχύντο

см. ἔχυντο...χύσις

-εως (ῠ) <χέω>
1) растапливание
ex. τὸ χεῖσθαι τὸν κηρὸν ἢ χ. τοῦ κηροῦ Sext. — таяние воска или растапливание его
2) жидкость, жижа
ex. (γάποτος χ. Aesch.)
3) течение, поток
ex. χρονίη χ. Anth. — поток времени
4) куча, груда
ex. (φύλλων Hom.; λίθων Anth.)
5) куча листьев, подстилка
ex. (χ. χθαμαλή Anth.)χυτικός

χῠτικός
3
<χυτός I> растворяющий, разжижающий или мягчительный
ex. (καταπλάσματος ἀρετή Arst.)χυτλάζω

досл. разливать, рассыпать, перен. растягивать
ex. χ. ἑαυτὸν ἔν τινι Arph. — растягиваться во весь рост на чем-л.χύτλον

τό вода для омовения (преимущ. = ὑδρέλαιον; ср. χυτλόομαι)χυτλόομαι

натирать себя маслом (после купания) Hom.χύτο

эп. 3 л. sing. aor. 2 med. к χέωχυτός

χῠτός
I.
3
<adj. verb. к χέω>
1) пролитой
ex. (αἷμα Aesch.)
2) насыпанный
ex. χυτέ γαῖα Hom. — земляная насыпь, т.е. могильный курган
3) жидкий, текучий
ex. (νέκταρ Pind.)
χυτέ θάλασσα Anth. — морская пучина
4) расплавленный, стекловидный
ex. ἀρτήματα λίθινα χυτά Her. — стеклянные серьги;
λίθων χυτὰ εἴδη Plat. — стекловидные (прозрачные) камни
5) движущийся большими стаями, странствующий косяками
ex. (ἰχθύες Arst.)
II.
земляная насыпь Her.χύτρα

глиняный горшок Arph., Xen.
ex. χ. δίωτος Plat. — горшок с двумя ушками;
τὸν θεὸν χύτραις ἱδρύειν или ἱδρύεσθαι Arph. — подносить богу горшки (с вареными овощами) (форма освящения алтаря или статуи одного из божеств, преимущ. низших);
αἱ χύτραι Arph. — горшечный рынок, гончарный ряд;
χύτραις λημᾶν Luc. — иметь по горшку гноя в глазах, т.е. страдать сильным гноетечением из глазχυτραῖος

3
горшечный, т.е. глиняный
ex. (λήκυθος Arph.)χύτρειος

3
горшечный
ex. πάταγος χ. Arph. — звон глиняных сосудовχυτρεοῦς

2
глиняный
ex. (θεός Arph.)χυτρεύς

-έως горшечник, гончар Plat.χυτρίδιον

(ῐδ) τό горшочек Arph., Luc.χυτρίζω

досл. класть в глиняный горшок, перен.детях) подкидывать в глиняном горшке Aesch., Soph.χυτρίς

-ίδος глиняный сосуд Her.χύτροι

οἱ Хитры
1) теплые целебные источники близ Фермопил Her.
2) 8-й день праздника Антестерий, когда Гермесу и Дионису приносились в жертву горшки с вареными овощами Arph.χύτρον

τό Хитр (древнейшая часть Клазомен) Arst.χυτρόπους

χυτρό-πους
-ποδος
1) горшок или котел на ножках Hes., Plut.
2) жаровня на ножках Anth.χύτρος

глиняный горшок или котел Diod.χὠ

Theocr. in crasi = καὴχὤδωνις

Theocr. in crasi = καὴ Ἄδωνιςχὠκ

Theocr. in crasi = καὴ ἐκχωλαίνω

быть хромым, хромать Plat.χωλεία

хромание, хромота Plat., Luc.χωλεύω

1) быть хромым, хромать Hom., Xen.
2) делать хромым, увечить
ex. (τινά Sext.)
χωλεύεσθαι Plat. — становиться хромым;
χωλευθῆναι ἀπὸ τοῦ πτώματος Luc. — стать хромым вследствие паденияχωλίαμβος

χωλ-ίαμβος
стих. холиамб, т.е. хромой ямб (ямбический сенарий, последняя стопа которого заменена спондеем или хореем: U-U-U-U-U--)χωλοποιός

χωλο-ποιός
«хромодел» (ирон. прозвище Эврипида, выводившего в своих трагедиях хромых героев: Беллерофонта, Филоктета и Телефа) Arph.χωλός

3
1) хромоногий, хромой Hom., Her., Soph.
ex. χ. ἕτερον πόδα Hom. — хромой на одну ногу;
χ. τὼ σκέλη Arph. и χ. ἀμφοτέροις Luc. — хромой на обе ноги
2) увечный
ex. κατὰ χεῖρας χ. Plat. — с искалеченными руками
3) несовершенный, порочный
ex. (φύσις Plat.; βασιλεία Xen., Plut.)
4) стих. хромающий
ex. (μέτρον)χωλότης

-ητος Plut. = χωλείαχῶμα

-ατος τό <χώννυμι>
1) земляная насыпь, вал Her., Thuc.
2) плотина, гать Her., Diod.
3) дамба, мол Her., Dem.
4) коса, мыс
ex. (σαρπηδόνιον χ. Aesch.)
5) могильная насыпь, курган Trag., Plat.χῶν

part. praes. к χόωχωνεία

плавка, выплавка, литье Polyb., Diod.χωνεύω

стяж. Polyb. etc. = χοανεύωχώνη

стяж. Plat. etc. = χοάνηχὠνήρ

Theocr. in crasi = καὴ ἀνήρχώννυμι

см. χωννύω...χωννύω...

χώννυμι, χωννύω
(fut. χώσω)
1) насыпать, наваливать, возводить (из земли)
ex. (τάφον Soph.; τύμβον Eur.; χῶμα Plat.)
2) засыпать, заваливать
ex. (λιμένας Dem.; τάφρον γῇ Plut.)
3) погребать, хоронить
ex. (τινὰ τάφῳ Eur. и σήματι Anth.)χώομαι

сердиться, негодовать
ex. (τινι Hom.)
χ. κῆρ (κηρόθι, θυμόν или φρεσίν) Hom., χ. θυμῷ HH. и χ. φρένας Hes. — воспылать гневом, (раз)гневаться на кого-л.;
χ. τινος или τι Hom. и περί τινι HH., Hes. — сердиться из-за кого(чего)-л.χὠπ-

in crasi = καὴ ὁπ-χώρα

ион. χώρη
1) пространство
ex. ἐν χώρᾳ κινεῖσθαι Plat. — двигаться в пространстве;
ἐν μεγέθει τέν διαφορὰν εἶναι τοῦ τε τόπου καὴ τῆς χώρας Sext. (некоторые утверждают), что разница между местом и пространством - в размерах
2) промежуток, расстояние
ex. χ. μεσσεγύς Hom. — средний промежуток, интервал
3) место, местоположение
ex. ἂψ ἐνὴ χώρῃ ἕζετο Hom. — он снова сел на (свое) место;
οὐ μιᾷ χώρᾳ χρῆσθαι Xen. — не оставаться на одном месте;
χώραν ἐκ χώρας μεταβάλλειν Plat. — перемещаться
4) воен. позиция
ex. ἐκ τῆς χώρας ὠθεῖσθαι Xen. — быть вытесненным со своей позиции
5) воен. назначенное место, пост
ex. (ἐν χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος ἀποθνήσκει Xen.)
ἐπεὴ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο Xen. — когда все заняли свои места
6) общественное положение, должность, пост
ex. χώραν ἔντιμον ἔχειν Xen. — занимать почетное положение;
ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ εἶναι Xen. — находиться на положении рабов;
ἐν οὐδεμίᾳ χώρᾳ εἶναι Xen. — не иметь никакой власти, не играть никакой роли;
οἱ τὰς μεγίστας χώρας ἔχοντες ἐν τοῖς μισθοφόροις Polyb. — главные начальники наемных войск
7) область, край, страна
ex. (κατάλεξον, ἅστινας ἵκεο χώρας ἀνθρώπων Hom.)
ἐπὴ χώρας εἶναι Xen. — быть в (своей) стране;
σατραπεύων τῆς χώρας Xen. — сатрап (данной) области;
χ. Ἀττική Her. — Аттика;
Ἑλλὰς χ. Aesch. — Эллада
8) земельная собственность, земля, поместье
ex. (χώραν καὴ οἴκους δοῦναί τινι Xen.)
χώρας γεωργία Plat. — землеобработка
9) деревня (в собир. знач.)
ex. τὰ ἐκ τῆς χώρας ἐσκομίζεσθαι Thuc. — свозить (в город) сельскохозяйственные продукты;
ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενος σῖτος Xen. — получаемый из деревни хлебχωρέω

1) отходить, отступать, уходить Hom., Trag., Thuc.
ex. χ. τινος и ἀπό τινος Hom. и ἔκ τινος Aesch. — отступать от чего-л.;
ἀπὸ ὑσμίνης χωρῆσαι Hom. — выйти из боя;
χωρῆσαί τινι Hom. — отступить перед кем-л. или уступить кому-л.;
χ. ἔξω δωμάτων Aesch. — уходить из храма
2) идти, продвигаться, направляться
ex. (ἐπί τινα и ἐπί τι Pind., Xen., πρός τινα и πρός τι Soph., Eur., Thuc., παρά и ὥς τινα Luc.)
χ. ἐς δαῖτα Eur. — отправляться на пир;
χ. εἰς (τὰ) ὅπλα Eur., Plut. — браться за оружие;
χ. κύκλον Arph. — водить хоровод;
κεκροπίαν χθόνα χ. Eur. — отправляться в Кекропов край, т.е. в Аттику;
χ. κατὰ τέν εἰς τὸν πειραιᾶ ἁμαξιτόν Xen. — направиться по проезжей дороге на Пирей;
χ. πρός τινα Eur. — устремляться на кого-л.;
χ. πρὸς ἔργον Eur. — приступать к делу, но ἀγὼν χωρεῖ πρὸς ἔργον Arph. начинается борьба;
ὁμόσε χ. τινι Thuc., Polyb. — вступать в рукопашный бой с кем-л.;
διὰ φόνου χ. Eur. — убивать друг друга;
ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει Xen. — вода проникла во рвы;
πάντα χωρεῖ καὴ οὐδὲν μένει Plat. — все движется и ничто не остается в покое (слова Гераклита);
ποταμῶν παγαὴ χωροῦσι Eur. — реки текут;
νὺξ ἐχώρει Aesch. — ночь уходила;
οἱ τόκοι χωροῦσιν Arph. — проценты идут, т.е. все нарастают;
ἐνθεῦτεν μὲν φάτις αὕτη κεχώρηκε Her. — отсюда-то и пошел этот слух;
διὰ πάντων ἀνθρώπων κεχωρηκώς Plut. — получивший всеобщую известность
3) принимать (тот или иной) оборот, удаваться
ex. (χωρεῖ τὸ πρᾶγμα Arph.)
οὐ χωρεῖ τοὔργον Arph. — дело не двигается;
χωρήσαντος Her. — когда ему (это) удалось;
παρὰ σμικρὰ κεχωρηκέναι Her. — окончиться пустяками, оказаться безрезультатным
4) содержать (в себе), вмещать
ex. (ἀμφορέας ἑξακοσίους Her.; δύο χοίνικας Xen.; δύο μεδίμνους Luc.; οὐκ ἐχώρησε ξυνελθόντας πόλις Thuc.)
ὅταν μηκέτι χωρῇ ταῖς μελίτταις impers. Arst. — когда пчелам не хватает уже места
5) перен. вмещать, постигать, понимать
ex. (φρόνημά τινος Plut.)
δυνάμενος χ. χωρείτω NT. — могущий вместить да вместитχώρη

ион. = χώραχωρητικός

3
способный вместить, вмещающий
ex. (τινος Sext.)χωρίδιον

τό <demin. к χωρίον> небольшое поместье, земельный участок Lys., Plut.χωρίζω

I.
<χώρα> помещать, ставить
ex. (τέν τάξιν ἐπὴ τῷ μέσῳ Xen.)
II.
<χωρίς I>
1) отделять, разделять, разобщать
ex. (τι καί τι и τί τινος Plat.)
χωρίσαι τι κατὰ φυλός Xen. — разбить что-л. на категории;
αἱ γνῶμαι κεχωρισμέναι Her. — разделившиеся мнения, разногласие;
τούτου χωρισθεῖσ΄ ἐγὼ ὄλλυμαι Eur. — без него я погибну;
χωρισθῆναι Polyb. — отделиться, уйти;
χωρισθεὴς εἰς χαλκίδα Polyb. — ушедший в Халкиду;
χωρίζεσθαι ἐκ τοῦ χάρακος Polyb. — удаляться от вала;
κεχωρισμένη ἀπὸ τοῦ ἀνδρός Polyb. — разведенная с мужем;
οἱ χωρίζοντες «разделители» (т.е. те грамматики, которые приписывали «Илиаду» и «Одиссею» различным авторам)
2) разграничивать, различать
ex. (τι καί τι Plat.; τι ἀπό τινος Arst.)
πολὺ κεχωρισμένος τινός Polyb. — сильно отличающийся от чего-л.;
χωρίζεσθαί τινος и τινι Her. — и ἀπό τινος Isocr. отличаться от чего-л.χωρίον

τό <demin. к χώρα и χῶρος>
1) место, местность
ex. (πετρῶδες Thuc.; ἱππάσιμον Xen.)
2) область, страна, край
ex. (χ. αἰγύπτου Her.)
τὸ χ. Ἀττικόν Arph. — территория Аттики
3) мат. пространство, площадь, плоскость
ex. (τετράγωνον Plat.)
4) воен. укрепленный пункт
ex. (χωρία καταλαμβάνειν Lys.)
τὸ ἐπίμαχον χ. τῆς ἀκροπόλιος Her. — удобный для штурма пункт акрополя
5) земельный участок, поместье Lys., Xen., Plat.
ex. χ. ἰδιώτου Thuc. — частная усадьба;
οἱ τῶν χωρίων φραγμοί Plut. — усадебные ограды
6) место (в книге), отрывок
ex. (τὸ χ. τῆς γραφῆς Luc.)
κατὰ τόδε τὸ χ. δῆλον, ὅτι … Her. — это место ясно показывает, что …
7) промежуток времени, период
ex. τοῖς ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χ. Thuc. — этот период обойден молчанием всеми (историками)
8) место на рынке, торговое помещение, палатка
ex. (τοῦ χωρίου μίσθωσις Dem.)χωρίς

I.
adv.
1) отдельно, порознь, врозь
ex. (δοῦναί τί τινι Hom.; κεῖσθαι Her.; οἰκεῖν Dem.)
χ. θέσθαι τι Thuc. — отложить в сторону, спрятать про запас что-л.;
χ. γενόμενοι Xen. — разделившись на отдельные группы
2) лично, по личному мнению
ex. χ. αἰτιᾶσθαί τινα Soph. — обвинять кого-л. по личному впечатлению, т.е. не спросив его в чем дело;
εἰ δ΄ ἐμοὴ φίλος ὅδ΄ ἐστί, χ. τοῦτο κοὐ κοινὸν στρατῷ Eur. — если он мне дорог, то это чувство мое личное, а не (всего) войска;
ἔστησαν δὲ τρόπαιον, ἰδίᾳ μὲν λακεδαιμόνιοι χ. δ΄ Ἀθηναῖοι Plut. — они воздвигли трофей:
— лакедемоняне - свой, а афиняне - свой
3) кроме того, сверх того
ex. χ. δὲ χρυσίου ἀσήμου Thuc. — кроме того (имелось) золото в слитках
4) не считая, за исключением
ex. χ. ἢ ὁκόσοι σφι ἱροὴ ἀποδεδέχαται Her. (египтяне едят животных), за исключением тех, которые считаются у них священными
5) различно, иначе
ex. χ. ᾤμην εἶναι τὸ συνεῖναί τε ἀλλήλοις διαλεγομένους καὴ τὸ δημηγορεῖν Plat. — я считал, что беседовать друг с другом - одно, а говорить публично - другое;
χ. τὸ τ΄ εἶναι καὴ τὸ μή Eur. — быть и не быть - вещи разные
II.
praep. cum gen.
1) без
ex. (Aesch. etc.; πόνου χ. οὐδὲν εὐτυχεῖ Soph.)
2) вдали от
ex. (ἀθανάτων Pind.; ἀνθρώπων στίβου Soph.)
ἐξαμεῖψαι χ. ὀμμάτων τινός Eur. — скрыться с чьих-л. глаз
3) кроме, помимо
ex. χ. τοῦ φόρου ἥρπαζον τοῦτο ὅ τι ἔχοιεν ἕκαστοι Her. — помимо обложения данью, (скифы) грабили все, что каждый имел;
χ. τῆς δόξης Plat. — не говоря об (общественном) мнении
4) по-иному, иначе
ex. χ. δήπου σοφία ἐστὴν ἀνδρείας Plat. — ведь мудрость не то, что мужествоχωρισμός


1) отделение, разделение, разобщение
ex. (χ. καὴ λύσις τινὸς ἀπό τινος Plat.)
τὸν χωρισμὸν ποιεῖν Plut. — разлучать, отрывать
2) уход, отъезд
ex. (μετὰ τὸν Ἀντιγόνου χωρισμόν Polyb.)χωριστός

3
<adj. verb. к χωρίζω II>
1) отделимый
ex. (μόρια Arst.)
χ. ἢ μεγέθει ἢ λόγῳ Arst. — отделимый пространственно или мысленно
2) отдельный, обособленный, самостоятельно существующий
ex. (ἰδέαι χωρισταί Arst.)
3) отчуждаемый
ex. (κτῆμα Arst.)
4) отвлеченный
ex. (μαθήματα Arst.)χωρίτης

-ου (ῑ) <χώρα>
1) местный житель, туземец Aesch., Soph.
2) сельский житель, поселянин, крестьянин Soph., Xen. etc.χωριτικός

χωρῑτικός
3
сельский, деревенский
ex. πλῆθος χωριτικόν Plut. — толпа поселянχωριτικῶς

χωρῑτικῶς
по-деревенски
ex. (τετράφθαι Xen.)χωρῖτις

-ῐδος поселянка, крестьянка Luc.χωρογραφία

χωρο-γρᾰφία
описание страны Polyb.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика