Древнегреческо-русский словарь, Χ, лист 007

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Χ > 007
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Χ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013

Лексика древнегреческого койнэ с буквы χ (часть 007) с русским переводом и комментариями.χιλιοστός

χῑλιοστός
3
тысячный (по порядку) Xen., Plat.χιλιοστύς

χῑλιοστύς
-ύος тысячный отряд Xen.χιλιοτάλαντος

χῑλιο-τάλαντος
2
1) весом в тысячу талантов
ex. (μύδροι Plut.)
2) стоимостью в тысячу талантов, т.е. необыкновенно пышный, великолепный
ex. (ναός Plut.)χιλι-

χῑλι-
в сложн. словах = χίλιοιχιλός

χῑλός
зеленый корм, фураж Her., Plut.
ex. προέρχεσθαι ἐπὴ χιλόν Xen. — отправляться на заготовку фуража;
χ. ξηρός Xen. — сеноχιλόω

χῑλόω
вести на пастбище, пасти
ex. (τοὺς ἵππους Xen.)χίλωμα

-ατος (ῑ) τό корм Aesch.χίλων

-ωνος (ῑ) Хилон (сын Дамагета, лакедемонянин, один из «семерых мудрецов», живший в начале VI в. до н.э.) Her., Plat., Diog.L.χιλώνειος

χῑλώνειος
3
хилонов
ex. τὸ χιλώνειον Arst. — хилоново изречениеχίμαιρα

(χῐ) молодая коза Hom., Hes., Aesch., Xen., Arst. etc.χίμαιρα

Химера (баснословное огнедышащее чудовище в Ликии с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона - πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα Hom.; τρισώματος ἀλκά Eur.; у Hes. - дочь Тифона и Эхидны, с тремя головами: льва, козы и дракона; убита Беллерофонтом)χιμαιροβάτης

χῐμαιρο-βάτης
-ου adj. m козлоногий
ex. (πάν Anth.)χιμαιροθύτης

χῐμαιρο-θύτης
-ου приносящий в жертву коз Anth.χιμαιροφόνος

χῐμαιρο-φόνος
2
убивающий коз Anth.χιμάραρχος

χῐμάρ-αρχος
(μᾰ) предводитель коз
ex. (τράγος χ. Anth.)χίμαρος

(χῐ) и козел Arph., Theocr., Anth.; коза Theocr., Anth.; козленок Theocr.χιμαροσφακτήρ

χῐμᾰρο-σφακτήρ
-ῆρος убийца коз
ex. (λύκος χ. Anth.)χίμεθλον

(χῐ) τό Arst. = χίμετλονχίμετλον

τό обмороженное место Arph.χιογενής

χῑο-γενής
2
родом из Хиоса, хиосский
ex. χ. βρομίου πρόποσις Anth. = χῖος οἶνοςχιόνεος

χῐόνεος
3
<χιών> (ῑ in arsi)
1) снежный
ex. (νιφάδες Anth.)
2) покрытый снегом
ex. (κρύσταλλος Anth.)
3) белоснежный
ex. (σάρξ Anth.)χιόνη

Хиона
1) дочь Борея, мать Эвмолпа от Посидона Plut.
2) мать Автолика, деда Одиссея Hom.χιονίδης

v. l. χιωνίδης -ου Хионид (представитель староатт. комедии, серед. V в. до н.э.) Arst.χιονίζω

покрывать снегом
ex. (τέν χώρην Her.)
εἰ ἐχιόνιζε impers. Her. — если бы шел снег;
οὐ τὸν περὴ τέν μεσημβρίαν τόπον χιονίζεσθαι Diod. (Демокрит говорит), что южная часть (Египта) не покрывается снегомχιονόβλητος

χιονό-βλητος
2
засыпаемый снегом
ex. (κορυφαὴ Ὀλύμπου Arph.)χιονοβολέομαι

χιονο-βολέομαι
покрываться снегом или быть в снегу
ex. (ὄρη χιονοβολούμενα Diod.)χιονοβόλος

χιονο-βόλος
2
сыплющий снегом, т.е. снежный
ex. (ὥρα Plut.)χιονόβοσκος

χιονό-βοσκος
2
питаемый снегом, т.е. снеговыми водами
ex. (λειμών Aesch.)χιονοθρέμμων

χιονο-θρέμμων
2, gen. ονος питающий снега, т.е. покрытый снегами
ex. (σκοπιαί Eur.)χιονόκτυπος

χιονό-κτῠπος
2
забрасываемый снегом, снеговой
ex. (κυλλανία πετραία δειράς Soph.)χιονοτρόφος

χιονο-τρόφος
2
покрытый снегом, снеговой
ex. (κιθαιρών Eur.)χιονόχρως

χιονό-χρως
χρωτος adj. белоснежный
ex. χ. κύκνου πτερῷ Eur. — сверкая белизной лебединого оперенияχιονόω

Diog.L. v. l. = χιονίζωχιονο-

в сложн. словах = χιώνχιονώδης

χιον-ώδης
2
1) покрытый снегом, снежный
ex. (θρῄκη Eur.)
2) белоснежный
ex. (θέρμων βόλβα Anth.)χίος

Anth. χῖος Хиос (остров у берегов Ионии с городом того же названия) Hom., Her., Thuc. etc.χῖος

I.
3
хиосский
ex. (ναῦς Thuc.; ἄνθρωπος Dem.; οἶνος Arph.)
χ. ἀοιδός Theocr. = Ὅμηρος
II.

1) хиосец Her., Thuc.,
2) (sc. οἶνος) хиосское вино Arph., Anth.
3) (sc. βόλος) хиосский бросок (самый неудачный при игре в кости Anth.)
ex. ἀστραγάλους χίους βαλεῖν Arst. — сделать хиосские броскиχιτών

χῐτών
ион. κῐθών, дор. κῐτών -ῶνος
1) хитон (нательная одежда, преимущ. из льняной ткани, поверх которой обычно надевалась φᾶρος, χλαῖνα или ἱμάτιον) Hom. etc.
2) (вообще) одежда, платье Aesch., Plut.
ex. λάϊνον ἕσσαι χιτῶνα Hom. — облечься в каменную одежду, т.е. быть побитым камнями
3) броня
ex. (χ. χάλκεος Hom.)
χ. στρεπτός Hom. — кольчуга
4) (в обуви) передок Xen., Arst.
5) кожа, оболочка (sc. ἐχίδνης Eur.; τῆς καρδίας Arst.)
6) сеть
ex. (χιτῶνες τριγλοφόροι Anth.)
7) ограда
ex. (τειχέων κιθῶνες Her.)
8) полотнище
ex. χ. κόκνινος или φοινικοῦς Plut. (лат. vexillum) — ярко-красный флаг (вывешивался над палаткой римск. полководца, как сигнал к выступлению или к бою)χιτωνάριον

χῐτωνάριον
(νᾰ) τό Men., Anth. demin. к χιτώνχιτώνιον

χῐτώνιον
τό Arph., Plat., Plut., Luc. demin. к χιτώνχιτωνίσκος

χῐτωνίσκος
хитониск, короткий хитон Lys., Arph., Xen., Plat., Plut.χιών

χῐών
-όνος (эп. in arsi перед двумя краткими гласными тж. ῑ)
1) снег (выпавший или падающий) Soph., Eur., Arph., Xen.
ex. χ. νατατήκεται Hom. — снег тает;
ἐπὴ χιόνι πεσούσῃ Her. — после того как выпал снег;
νιφάδες χιόνος πίπτουσι θαμειαί Hom. — снег падает густыми хлопьями;
σφόδρα χ. καὴ ἀθρόα καταφερομένη νιφετὸς ὠνόμασται Arst. — сильный и густой снег называется снегопадом
2) талый снег, снеговая вода Xen., Arst., Anth.
ex. χ. ποταμία Eur. — полые водыχιωνίδης

-ου v. l. = χιονίδης{*}χλάδω

(только aor. 2 κέχλᾱδον и part. pf. κεχλᾱδώς) быть переполненным, клокотать
ex. ἥβᾳ κεχλάδοντες Pind. — в полном расцвете юных сил;
κεχλαδὼς καλλίνικος Pind. — ликующая песнь победыχλαῖνα

ион. χλαίνη
1) хлена, теплый верхний плащ Hom.
ex. ᾧ μήτε χ. μήτε σισύρα συμφέρει погов. Arph. — которому не подходит ни плащ, ни тулуп, т.е. на которого ничем не угодишь
2) покрывало, одеяло Hom., Soph., Eur., Theocr., Anth.χλαινιόν

τό небольшой или короткий плащ Anth.χλαινόω

одевать, окутывать, покрывать
ex. (δέμας τινὸς φάρεϊ Anth.)χλαίνωμα

-ατος τό одежда
ex. χ. λέοντος Anth. — львиная шкураχλαμυδηφόρος

χλᾰμῠδη-φόρος
2
одетый в плащ
ex. (ἄνδρες Theocr.)χλαμύδιον

χλᾰμύδιον
(ῠ) τό Men. etc. demin. к χλαμύςχλαμυδουργία

χλᾰμῠδ-ουργία
изготовление хламид Xen.χλαμύς

χλᾰμύς
-ύδος (ῠδ) (эол. acc. χλάμυν)
1) хламида (короткий плащ, преимущ. у всадников) Xen., Arst., Luc., Anth.
ex. ἐκ χλαμύδος Plut. — по выходе из возраста эфебов (так как афинские ἔφηβοι, будучи привлекаемы к пограничной военной службе в качестве περίπολοι, носили такие плащи);
τῆς χλαμύδος ἔθιγε μόνον Plut. — он только что надел хламиду, т.е. стал эфебом
2) плащ или мантия (полководцев, царей и героев) Plut., Luc.
ex. χ. κοκκίνη NT. — багряницаχλανίδιον

χλᾰνίδιον
τό Her., Soph., Eur., Arph. demin. к χλανίςχλανιδοποιΐα

χλᾰνῐδο-ποιΐα
изготовление хланид Xen.χλανίς

χλᾰνίς
-ίδος
1) хланида (одежда из тонкой шерстяной ткани) Her., Dem., Men., Plut.
ex. χ. γαμική Arph. — брачная одежда
2) тонкое покрывало, одеяло
ex. (ταῖς χλανίσι ἐγκατακλιθῆναι Plut.; ὑπὸ χλανίδι θάλπεσθαι Anth.)χλανισκίδιον

χλᾰνισκίδιον
τό Arph. demin. к χλανίσκιονχλανίσκιον

χλᾰνίσκιον
τό Arph., Aeschin. demin. к χλανίς{*}χλαρός

χλᾱρός
3
предполож. веселый, шумный
ex. χλαρὸν γελᾶν Pind. — шумно (по по друг. слегка) смеятьсяχλευάζω

(реже med.) насмехаться, подтрунивать Arph., Plat., Arst., Dem., Polyb., Plut.
ex. χ. τινα Dem. и τι Plut. — осмеивать кого(что)-л., смеяться над кем(чем)-л.;
ὄνομα χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν ἀκουόντων Plut. — имя, ставшее посмешищем у тех, кто его слышитχλευασία

χλευᾰσία
насмешка, высмеивание Dem., Arst., Luc.χλευασμός


1) насмешка, осмеяние Dem., Polyb., Plut.
2) шутка
ex. χλευασμὸν εἶναι τὸ χρῆμα ἡγούμενος Plut. — полагая, что это шуткаχλευαστής

-οῦ насмешник Arst.χλεύη


1) шутка
ex. χλεύῃς (= χλεύαις) παρασκώπτειν HH. — отпускать шутки, балагурить
2) насмешка, высмеивание
ex. χλεύην ποιεῖσθαί τινα Anth. — насмехаться над кем-л.;
χλεύης ἄξιος Luc. — достойный осмеяния, смехотворныйχλῆδος

отбросы, сор, мусор Aesch., Dem.χλιαίνω

(λῑ и λῐ)
ex. (fut. χλιᾰνῶ, aor. ἐχλίᾱνα и ἐχλίηνα) нагревать, согревать (ἑαυτόν Arph.; τὸν ἄρτον Arst.; ὄργανα πυρὸς φλογὴ χλιανθέντα Luc.)
ἐχλιαινόμην ἑστὼς πρὸς τὸν ἥλιον Arph. — я грелся, стоя на солнце;
χλαίνεσθαί τινι Anth. — согреваться чем-л.χλιαρός

χλῑᾰρός
3
теплый, тепловатый
ex. (ὕδωρ Her.; ἀτμίς Arst.; τὰ πηγαῖα τῶν ὑδάτων Plut.; λουτρά Diod.)
τὰ χλιαρὰ κατεσθίειν Arph. — есть теплые кушанья;
χ. καὴ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός погов. NT. — теплый, ни горячий, ни холодный, т.е. равнодушныйχλιαρός

Хлиар, «Теплый» (прежнее название Ганга) Plut.χλιδαίνομαι

χλῐδαίνομαι
предаваться наслаждениям, роскошествовать
ex. (ἁβρότητι χ. Xen.)χλιδανός

χλῐδᾰνός
3
любящий наслаждения, сладострастный, изнеженный
ex. (ἥβη Aesch.; ἕταιρα Eur.; Ἀλκιβιάδης Plut.)χλιδανόσφυρος

χλῐδᾰνό-σφῠρος
2
с нежными ножками
ex. (κούρα Anacr.)χλιδάω

χλῐδάω
1) быть роскошным
ex. χλιδῶν πλόκαμος Aesch. — пышные кудри;
χλιδῶντα θρέψαι τινά Arph. — воспитать кого-л. в роскоши
2) быть изнеженным
ex. χλιδῶσα μολπή Pind. — страстная или нежная песнь
3) гордиться, кичиться
ex. (τινι Aesch., Eur. и ἐπί τινι Soph.)χλιδή

χλῐδή

1) роскошь, пышность, тж. нега
ex. (χ. καὴ ἁβρότης Plat.; ἐν χλιδῇ τεθραμμένος Xen.)
ἐπὴ πλεῖστον χλιδῆς ἀπικέσθαι Her. — достигнуть высшей степени роскоши;
ὑπέρπλουτος χ. Aesch. — необычайная пышность
2) богатство, сокровища
ex. ἣν εἶχε χλιδήν Eur. — все драгоценности, какие у нее были;
μυρίων πέπλων χ. Eur. — несметное множество роскошных одежд
3) прелесть, очарование
ex. (παρθένων χλιδαὴ εὔμορφοι Aesch.)
καράτομοι χλιδαί Soph. — срезанные с головы прекрасные кудри
4) гордость, кичливость
ex. (χλιδῇ σιγᾶν Aesch.)
δυσπότμου χάριν χλιδᾶς Soph. — из-за пагубной гордыниχλίδημα

-ατος (ῐ) τό роскошь, пышность
ex. (βάρβαρον χ. Eur.)χλιδών

χλῐδών
-ῶνος украшение, драгоценность
ex. (τὰ ἔσοπτρα καὴ οἱ χλιδῶνες Plut.; χλιδῶνες λιθοκόλλητοι Diod.)χλίδωσις

-εως (λῐ) украшение
ex. χλιδώσεις ἡμιόνων Plut. — пышная сбруя муловχλίω

(только praes.) досл. быть теплым или разгорячаться, перен. пользоваться
ex. (ὑπερκόπως ἐν τοῖς πόνοις τινός Aesch.)
πέπλοισι καὴ πυκνώμασι χ. Aesch. — быть пышно одетымχλόα

дор. = χλόηχλοάζω

1) становиться зеленым, зеленеть
ex. (τὰ φυτὰ χλοάζει Arst., Plut.)
2) быть зеленым
ex. χλοάζουσα χροιά Arst. — зеленый цвет, зеленьχόανος

χόᾰνος

1) сосуд для плавки, тигель Hom., Hes.
2) литейная форма Anth.χοάς

acc. pl. к χοήχόας

см. χοας...χοας...

χόας, χοᾰς
acc. pl. к χόος Iχοάσπης

-ου, ион. εω (acc. χοάσπην и χοάσπεα) Хоасп (река в Сузиане, приток Тигра) Her., Plut., Luc.χόες

pl. к χόος Iχόες

οἱ (dat. χουσί) Праздник Кувшинов (справлявшийся в Афинах на второй день Празднества Цветов - Ἀνθεστήρια) Arph., Dem.χοεύς

-έως = χόος Iχοεῦσι

Arst. dat. pl. к χόος Iχοή

<χέω>
1) возлияние (преимущ., в отличие от λοιβή и σπονδή) в честь умерших (из воды, вина и меда) Hom., Trag., Her., Plut.
ex. χοέν или χοὰς χεῖσθαί τινι Hom., Aesch. — совершать заупокойное возлияние в честь кого-л.;
πατρὴ τυμβεῦσαι χοάς Soph. — совершить возлияние на могиле отца
2) струя, поток
ex. (Ἀχέροντος χοαί Soph.)χοήρης

χο-ήρης
2
емкостью в один хой
ex. χοῆρες ἄγγος Eur. — кувшин, употребляемый во время праздника χόεςχοηφόροι

χοη-φόροι
αἱ хоэфоры, «приносящие возлияние в честь умерших» (название 2-ой части трилогии Эсхила)χοἱ

см. χοἰ...χοίακ

см. χοιάκ...χοιάκ...

χοίακ, χοιάκ
indecl. хеак (один из месяцев егип. календаря) Plut., Anth.χοινικίς

χοινῐκίς
-ίδος <χοῖνιξ 2> ободок, обруч
ex. (αἱ τῶν στεφάνων χοινικίδες Dem.)χοῖνιξ

-ῐκος
1) хеник (мера сыпучих тел, преимущ. хлеба, ок. 1.1 л, считавшаяся дневной продовольственной нормой на одного человека: χ. ἀλφίτων Thuc.; χ. πυρῶν Plut.; χ. σίτου NT.)
ex. ὅ κεν ἐμῆς γε χοίνικος ἅπτηται Hom. — всякий, кто прикасается к моему хенику, т.е. ест мой хлеб;
ἐπὴ χοίνικος καθῆσθαι или καθίσαι погов. Plut. — есть свой хлеб в праздности
2) pl. ножные оковы или колодки
ex. (αἱ χοίνικες καὴ πέδαι Arph.; χοίνικες καὴ ξύλον Dem.)χοἶον

in crasi Arph. = καὴ οἷονχοιράδες

αἱ (sc. νῆσοι) Херады (два скалистых островка в Тарентском заливе, близ г. Тарент) Thuc.χοιραδώδης

χοιρᾰδ-ώδης
2
бугристый, неровный
ex. (φύματα Plut.)χοιράς

I.
-άδος adj. f выступающая над поверхностью моря
ex. (πέτραι Pind., Anth.)
II.
-άδος
1) подводная скала, утес
ex. (ἀκταὴ χοιράδες τε Aesch.; σκόπελοι καὴ χοιράδες Her.)
ἀφ΄ οὗ τότε χοιράδες ἔσταν Theocr. — с тех пор эти (т.е. Симплегадские) скалы остановились
2) бугор, опухоль, увеличенная железа
ex. χοιράδων τὸν τράχηλον περίπλεως Plut. — с шеей, бугристой от опухших железχοίρεα

τά Hom. = χοίρεια


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика