Древнегреческо-русский словарь, Χ, лист 008

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Χ > 008
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Χ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013

Лексика древнегреческого койнэ с буквы χ (часть 008) с русским переводом и комментариями.χοιρέαι

-ῶν αἱ Хереи (местность в Эретрии на о-ве Эвбея) Her.χοίρεια

τά (sc. κρέα) свинина Plut.χοίρειον

τό Sext. = χοίρειαχοίρειος

см. χοίρεος...χοίρεος...

χοίρειος, χοίρεος
3
<χοῖρος> свиной
ex. (κρέα Arph., Xen.)χοιρίδιον

τό свинка, поросенок Arph., Plat., Plut.χοιρίλ(λ)ος

Херилл (уроженец Самоса, - 2-ая пол. V в. до н.э., - автор эпической поэмы о Греко-персидских войнах) Arst.χοιρίνη

<χοῖρος>
1) херина (морская ракушка, употреблявшаяся афинскими судьями при подаче голосов) Arph.
2) (sc. δορά) свиная кожа Luc.χοιρίον

τό demin. к χοῖρος 1 и 2χοιρίσκος

свинка, поросенок Luc.χοιρόθλιψ

χοιρό-θλιψ
ῑβος <χοῖρος 2> распутник Arph.χοιροκομεῖον

χοιρο-κομεῖον
τό
1) клетка для свиней Arph.
2) <χοῖρος 2> женская повязка
ex. (περὴ τοῖς μηροῖσιν Arph.)χοιρόκτονος

χοιρό-κτονος
2
связанный с закланием свиньи
ex. καθαρμοὴ χοιρόκτονοι Aesch. — очищение посредством принесения в жертву свиньи;
αἷμα χοιρόκτονον Aesch. — кровь заколотой свиньиχοιροπίθηκος

χοιρο-πίθηκος
свиная обезьяна (вид обезьяны, морда которой похожа на морду хамелеона) Arst.χοιροπώλας

χοιροπώλᾱς
-ᾱ дор. = χοιροπώληςχοιροπώλης

χοιρο-πώλης
-ου, дор. χοιροπώλας -ᾱ торговец свиньями Arph.χοῖρος

, реже
1) свинья, преимущ. молодая Hom., Her., Aesch., etc.
2) pudenda muliebria Arph.χοἰ...

χοἱ, χοἰ
in crasi = καὴ οἱχολαίνω

Aesop. = χολάωχολαργεύς

-έως уроженец или житель Холарга Arph., Dem., Plut.χόλαργος

Холарг (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς) Arph.χολάς

-άδος
1) подбрюшие Arst.
2) pl. кишки, внутренности Hom., HH., Anth.χολάω

1) быть безумным, сумасбродствовать
ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.)
2) быть в бешенстве, в ярости, гневаться
ex. (Diog.L.; τινι NT.)χολέρα

предполож. холера Plut.χολεριάω

болеть холерой Plut.χολερικός

I.
3
холерный или похожий на холеру
ex. (πάθη Sext.)
II.
больной холерой Plut.χολερικῶς

в форме холеры
ex. χ. ληφθῆναι Diog.L. — заболеть холеройχολή


1) желчь Trag., Thuc., Plat.
ex. δοχαὴ χολῆς Eur. — желчный пузырь
2) тж. pl. желчный пузырь Aesch., Soph., Arst.
3) желчь, раздражение, злоба Aesch., Dem.
ex. χ. ἐπιζεῖ Arph. — злоба кипит;
πάνυ ἐστὴ χ. Arph. — это очень раздражает;
κινεῖν τέν χολήν Arph. — вызывать раздражение;
χολέν ἐμεῖν Plut. — изрыгать желчь, т.е. говорить с величайшим гневом
4) яд
ex. (τῆς ὕδρας Diod.)χολημεσία

χολ-ημεσία
рвота желчью Plut.χολικός

3
болеющий разлитием желчи или воспалением желчного пузыря Plut.χόλιξ

-ῐκος чаще pl. бычачьи кишки, потроха Arph.χόλιος

3 и 2
раздраженный, разгневанный
ex. χ. τινι Anth. — рассерженный на кого-л.χολλάς

-άδος Men. = χολάςχολλεῖδαι

αἱ Холлиды (дем в атт. филе λεοντίς, впосл. в αἰαντίς) Arph.χολλείδης

стяж. χολλῄδης -ου уроженец или житель дема Холлиды Arph.χολοβάφινος

χολο-βάφῐνος
2
(ᾰ) <βάπτω> цвета желчи Arst.χολοζύγης

-ου Холозиг, «Запряженная желчь» (по созвучию с βουζύγης; ирон. прозвище оратора Демострата) Arph.χολοποιός

χολο-ποιός
2
производящий желчь Sext.χόλος


1) редко желчь Hom.
2) желчь, раздражение, злоба Hes., Her., Pind., Trag. etc.
ex. χ. τινός Hom. — раздражение чьё-л. или (тж. χ. τινί HH., Eur.) раздражение против кого-л.
3) предмет или причина гнева
ex. μέγαν χόλον ἐγκαλεῖν τινος κατά τινος Soph. — гневно обвинять кого-л. в чем-л.
4) яд
ex. (ἐχιδναῖος χ. Anth.)χολόω

раздражать, озлоблять, сердить ex. (τινα Hom., Hes.; τινά τινι Soph.); med.-pass. раздражаться, сердиться Hom., Hes., Pind., Trag. etc.
ex. χολωτὰ ἔπεα Hom. — гневные слова;
κεχολῶσθαι ἐνὴ φρεσίν, θυμῷ, κῆρι, κῆρ или κηρόθι Hom. — разгневаться, вспылить;
κεχολωμένος τινός, ἕνεκά τινος, ἀμφί τινι Hom. и ἐπί τινι Batr. — рассердиться из-за кого(чего)-л.;
χολωθείς τινι Pind., Soph., Eur., Plut. — разгневанный на кого-л.χολώδης

χολ-ώδης
2
1) похожий на желчь, желчеобразный
ex. (χυμοί Plat.; ὑγρότης Arst.)
χολώδη χρώματα Plat. — цвета, напоминающие цвет желчи
2) страдающий болезнью желчного пузыря Arst.
3) желчный, раздражительный
ex. χολῶδές τι ὑποβλέπειν Luc. — иметь желчный видχολωτός

3
adj. verb. к χολόωχονδράκανθος

χονδρ-άκανθος
2
хрящеватый, с хрящевым скелетом
ex. (σελάχη Arst.)χόνδρος


1) крупинка или комок, кусок
ex. (ἁλός Her.; λιβανωτοῦ Luc.)
2) глыба
ex. (τὰ οἰκία ἐκ τῶν ἁλίνων χόνδρων οἰκοδομεῖσθαι Her.)
3) соль
ex. (χ. ἐποψίδιος Anth.)
4) крупа или каша Arph., Arst., Polyb.
5) хрящ
ex. (ἔστι χ. τῆς αὐτῆς φύσεως τοῖς ὀστοῖς Arst.)χονδρός

3
(крупно)зернистый
ex. (ἄλφιτον, ἅλες Arst.)χονδρότυπος

χονδρό-τῠπος
2
хрящеватый, хрящевой
ex. (κεφαλή Arst.)χονδρώδης

χονδρ-ώδης
2
хрящевидный
ex. (τῆς καρδίας δεσμοί Arst.)
τὸ χονδρῶδες Arst. — хрящевая частьχονοῦφις

-εως и ιδος Хонуфис (египетский ученый из Мемфиса Plut. или Гелиополя Diog.L., учитель Эвдокса Книдского)χόος

I.
стяж. χοῦς и χοεύς, gen. χοός и χοέως, стяж. χοῶς и (dat. χοΐ, acc. χόᾱ; pl.: nom. χόες, стяж. χοῦς и χοεῖς; gen. χοέων, стяж. χοῶν; dat. χουσί и χοεῦσι; acc. χόας, χοέας, стяж. χοᾶς) хой (мера жидкости = 3.28 л) Arph., Arst., Dem., Plut., Sext., Anth.
ex. μᾶλλον αὐτὸν λέληθεν ἢ οἱ τῆς θαλάττης λεγόμενοι χόες Plat. — это известно ему еще менее, чем, как говорится, количество хоев (воды) в море - см. тж. χόες
II.
стяж. χοῦς
1) груда земли
ex. ( χ. ἐξορυχθείς Her.)
ἐκ τοῦ ὀρύγματος χ. Thuc. — земля (вырытая) изо рва
2) земля, прах
ex. ἐκτινάξαι τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὑτοῦ погов. NT. — отряхнуть прах со своих ногχοός

gen. к χόος Iχορῳδία

χορ-ῳδία
хоровое пение Plat.χοραγός

χορᾱγός
дор. = χορηγόςχοράσμιοι

οἱ хорасмии (племя в Согдиане) Her.χοραύλης

χορ-αύλης
-ου хоравл, флейтист хора Plut., Anth.χόρδευμα

-ατος τό колбаса Arph.χορδεύω

приготовлять колбасы
ex. χ. τὰ πράγματα ἅπαντα ирон. Arph. — ворочать государственными деламиχορδή


1) кишка Batr.
2) струна Hom., HH., Pind., Eur., Arst.
ex. ἐπιτεῖναί τε καὴ ἀνεῖναι ἣν ἂν βούλῃ τῶν χορδῶν Plat. — подтянуть или отпускать какую угодно струну
3) колбаса Arph.χορδολογέω

χορδο-λογέω
<λέγω II> перебирать (пробовать) струны Plut.χορδοτόνον

χορδο-τόνον
τό колок для подтягивания струн Arst.χορδότονος

χορδό-τονος
2
с натянутыми струнами
ex. (λύρα Soph.)χορεία


1) хороводная пляска, хоровод Eur., Arph.
ex. χ. ὄρχησίς τε καὴ ᾠδέ τὸ ξύνολόν ἐστι Plat. — хоровод есть сочетание пляски с пением;
χορείαν χορεύειν Plut. — водить хоровод
2) круговращение (sc. τοῦ Ἡλίου Luc.)χορεῖος

I.
3
плясовой танцевальный
ex. χ. θεός Plut. = διόνυσος
II.
стих. (sc. πούς)
1) хорей или трохей (стопа _U)
2) Plut., Cic. = τρίβραχυςχόρευμα

-ατος τό Eur., Plat. = χορεία 1χορευτής

-οῦ хоревт, участник хороводной пляски Pind., Arph., Plut.
ex. χ. τοῦ θεοῦ Plat. — участник хоровода в честь божестваχορευτικός

3
хороводный
ex. σχήματα χορευτικά Luc. — хороводные фигуры, т.е. формы хороводовχορεύω

тж. med.
1) учреждать священные пляски
ex. χορεύσας καὴ καταστήσας τὰς τελετάς Eur. — учредив священные хороводы и обряды
2) устраивать хороводные пляски, водить хороводы Pind., Trag., Dem., Plut.
ex. χορεύεσθαι βακχίῳ Eur. — устраивать хороводы в честь Вакха;
ἱκανῶς κεχορευχώς Plat. — достаточно опытный в хороводном искусстве
3) плясать, танцевать
ex. (χορεῦσαι ὑφ΄ ἡδονῆς Arph.; χ. καὴ ἐν εὐπαθείῃσι εἶναι Her.)
4) славить хороводными плясками
ex. (φοῖβον Pind.; Ἴακχον Soph.)
χορεύεσθαι τὰν κόραν καὴ ματέρα Eur. — водить хороводы в честь дочери и матери (т.е. Персефоны и Деметры);
χορεύεσθαι (pass.) πρός τινος Soph. — быть прославляемым чьими-л. хороводами
5) справлять или праздновать с хороводными плясками
ex. (γάμους Eur.; ὄργια μουσῶν Arph.)
φροίμιον χορεύεσθαι Eur. — открывать празднество пляской;
ἀγῶνας χ. Polyb. — устраивать состязания с хороводными плясками;
χορεύεσθαι βοάν Arph. — с криком водить хоровод;
κεχόρευται μετρίως τὸ τήμερον ἡμῖν Arph. — сегодня мы изрядно поработали в хоре;
τὰ ῥηθέντα ἢ μελῳδηθέντα ἢ χορευθέντα Plat. — выражаемое речью, пением или пляской
6) побуждать к пляске, кружить в хороводе
ex. (τινά Eur.; πόδα Anth.)
μανιάσιν λύσσαις χορευθείς Eur. — закружившийся в исступленно-безумной пляске
7) перен. действовать, поступать
ex. οἱ ἐν τῷ τοιῷδε χορεύοντες Plat. — люди данного кругаχορηγεῖον

χορ-ηγεῖον
τό
1) хорегей (место или помещение для хороводных репетиций) Dem.
2) Polyb. v. l. = χορήγιονχορηγέω

χορ-ηγέω
1) (о руководителе хора) управлять, руководить
ex. (χορῷ Plat.)
χ. ἡμῶν Plat. — управлять нашим хором;
Ἡρακλείτου ἑταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ λόγου перен. Plat. — последователи Гераклита стоят во главе этого учения
2) быть хорегом, нести расходы по устройству хоров Isocr., Plut.
ex. χ., τριηραρχεῖν, εἰσφέρειν Dem. — на свой счет устраивать хоры, снаряжать триеры, платить налоги;
ἐχόρευες, ἐγὼ δ΄ ἐχορήγουν Dem. — ты участвовал в хорах, а я их оплачивал;
πάσας τὰς χορηγίας χ. Lys. — нести все расходы по устройству хоров;
χ. τινος Plut., Luc. — устраивать хороводные празднества для кого-л.;
ἀνδράσι χ. εἰς διονύσια Lys. — быть хорегом мужского хора на Дионисиях;
χ. παισὴ διονύσια Dem. — устроить на Дионисиях хор из мальчиков;
παναθηναίοις κεχορήγεχα Dem. — я устроил хороводы на Панафинеях;
χορηγοῦσιν μὲν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ δῆμος Xen. — богачи устраивают хороводные празднества, а народ ими пользуется
3) снабжать
ex. (τὸ στρατόπεδον σίτῳ καὴ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις Polyb.; παντὴ ζώῳ τεκόντι τέν ἐκ τοῦ γάλακτος τροφέν ἐχορήγησεν φύσις Plut.)
ἐκ φύσεως или φύσει κεχορηγημένος πρός τι Polyb., Diod. — от природы способный к чему-л.;
μετρίως οἱ ἐκτὸς κεχορηγημένοι Arst. — умеренно снабженные внешними благами, т.е. люди со средним достатком;
ἀρετέ κεχορηγημένη Arst. — обеспеченная всем необходимым, т.е. непоколебимая добродетель
4) служить всеми средствами
ex. (ταῖς ἑαυτοῦ ἡδοναῖς Aeschin.; ταῖς ἐπιθυμίαις Luc.)
5) доставлять
ex. (χρήματά τινι Dem.; τὰς τροφάς Diod.; ἄρτον εἰς βρῶσιν NT.)χορήγημα

χορ-ήγημα
-ατος τό расходы, издержки Plut.χορηγία

χορ-ηγία

1) хорегия (обязанность организовать на свой счет хор для празднества; одна из λειτουργίαι) Thuc., Lys., Xen., Plat. etc.
2) расходы, издержки
ex. (ἐπὴ ἰσον τῇ χορηγίᾳ χρῆσθαι Dem.)
χορηγίας δεόμενος Arst. или πρόχειρον ἔχων τέν χορηγίαν Luc. — требующий (больших) расходов
3) тж. pl. средства
ex. ἐκτὸς χ. Arst. — материальные средства, достаток;
ἀρετέ τυγχάνουσα χορηγίας Arst. — добродетель, обладающая средствами (воздействия), т.е. действенная;
πολιτικέ χ. Arst. — государственные ресурсы (т.е. население и территория);
πολλέ χ. τῶν εὐτυχημάτων Arst. — множество благодеяний;
ἀφθόνους ἔχειν τὰς εἴς τι χορηγίας Polyb. — иметь обильные запасы для чего-л.
4) тж. pl. снабжение, доставка
ex. (τῶν ἀναγκαίων τοῖς στρατοπέδοις Polyb.)
τῆς ὕλης χ. Luc. — доставка горючего материала
5) источник снабжения
ex. πᾶσα τῷ ἔργῳ χ. παλαιὰ ἱστορία ἐστίν Luc. — единственным источником для этого служит древняя историяχορηγικός

χορ-ηγικός
3
касающийся хорегов
ex. χορηγικοὴ ἀγῶνες Xen. — соревнования между хорегами (в устройстве хоров);
χορηγικοὴ τρίποδες Plut. — треножники, приносимые в дар божеству наиболее отличившимися хорегамиχορήγιον

χορ-ήγιον
τό
1) Dem. v. l. = χορηγεῖον 1
2) pl. запасы
ex. (τὰ χορήγια καὴ ἄλλη παρασκευή Polyb.)χορηγός

χορ-ηγός
дор. χορᾱγός
1) хорег, руководитель хора ex. (συγχορευταί τε καὴ χορεγοί Plat.); перен. предводитель
ex. (ἄστρων Soph.; δελφίνων Eur.)
2) хорег, устроитель на свой счет хора Aeschin., Dem.
ex. χ. παιδικῷ χορῷ Lys. — устроитель детского хора
3) дающий средства (на что-л.), поставщик Plut.
ex. χ. τινι Aeschin., εἴς τι Dem. или τινος Luc. — доставляющий средства (материал) для чего-л.;
χορηγόν τινα ἔχειν Dem. или χορηγῷ τινι χρῆσθαι Dem. (καταχρῆσθαι Luc.) — пользоваться чьими-л. средствамиχορίαμβος

χορ-ίαμβος
стих. хориамб (стопа _UU_)χορικόν

τό хоровая песнь (в драме) Arph., Arst.χορικός

3
хоровой
ex. (μοῦσα Plat.; ᾠδαί Arst.)χοριοειδής

χοριο-ειδής
2
кожицеобразный, кожистый
ex. (ὑμήν Arst.)χόριον

τό
1) анат. послед Arst.
2) оболочка, перепонка
ex. (τοῦ ᾠοῦ Arst.)
3) pl. потроха (блюдо из потрохов с молоком и медом) Arph.
ex. χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι погов. Theocr. — опасно, когда собака отведает потрохов (так как сама станет поедать пойманную дичь), т.е. не следует потворствовать дурным привычкамχοροδιδασκαλία

Plat. = χοροδιδασκαλικήχοροδιδασκαλική

χορο-δῐδασκᾰλική
(sc. τέχνη) искусство обучения хоров Plat.χοροδιδάσκαλος

χορο-διδάσκᾰλος
хородидаскал, преподаватель хорового искусства Arph., Plat., Dem., Arst.χοροειδής

Arst. v. l. = χοριοειδήςχοροήθης

χορο-ήθης
2
привыкший к хороводам
ex. (νύμφαι HH.)χοροιθαλής

χοροι-θαλής
2
блистающий в хороводах
ex. (κοῦραι Anth.)χοροιτυπία

χοροι-τῠπία
эп.-ион. χοροιτῠπίη хороводная пляска Hom., Anth.χοροιτύπος

χοροι-τύπος
(ῠ) хороводный плясун Pind.χοροίτυπος

χοροί-τῠπος
2
ударяемый в такт пляски
ex. (λύρα HH.)χοροκιθαριστής

χορο-κιθαριστής
-οῦ кифаред хоровода Suet.χορομανής

χορο-μᾰνής
2
неистово пляшущий
ex. χορομανεῖ τρόπῳ Arph. — в безумной пляскеχορόνδε

χορόν-δε
adv. к хороводу, в хоровод
ex. (ἔρχεσθαι Hom.)χοροπαίκτης

χορο-παίκτης
-ου adj. m резво (весело) пляшущий
ex. (πᾶνες Anth.)χοροποιός

χορο-ποιός
I.
2
устраивающий хороводные пляски
ex. (ἄναξ Soph.; χάριτες Eur.; ἥβη Arph.)
II.
устроитель хора Xen.χορός


1) хор, хоровод, хороводная пляска с пением
ex. (μέλπεσθαι ἐν χορῷ Ἀρτέμιδος Hom.)
χορὸν ἰέναι и εἰσοιχνεῖν или ἐς χορὸν ἔρχεσθαι Hom. — вступать в хоровод, т.е. принимать участие в хороводной пляске;
χ. (ἐγ)κύκλιος или κυκλικός Eur., Plat., Plut. — циклический (круговой) хоровод (вокруг алтаря Вакха в праздник Дионисий);
χ. τραγικός Her., Plut. или τραγῳδῶν Arph. — трагический (трагедийный) хор;
χορὸν αἰτεῖν Arph., Plut. — просить (у архонта-басилевса) разрешения на устройство хора, т.е. на постановку театральной пьесы с хором;
χορὸν διδόναι Plat. — давать разрешение на постановку драматического произведения;
χορὸν λαβεῖν или ἔχειν Arph. — получить право поставить пьесу
2) хороводная песнь
ex. (ᾠδαὴ καὴ χοροί Xen.; χορὸν ᾄδειν Plat.)
3) место (площадка) для хора
ex. (οἰκία καὴ χοροί, χοροὴ ἠδὲ θόωκοι Hom.)
λειαίνειν χορόν Hom. — выравнивать площадку для хора
4) перен. хоровод, толпа, вереница, стая, рой
ex. (ἄστρων Eur.; ἰχθύων Soph.; τεττίγων Plat.; κολάκων Xen.)
χ. μοισᾶν Pind. — сонм Муз;
χ. κακῶν Plat. — вереница бед;
οἱ χοροὴ οἱ πρόσθιοι ирон. Arph. — передний ряд зубов;
τέν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν ; Plat. — к какому же разряду отнесем мы мудрость?χοροστασία

χορο-στᾰσία
хороводная пляска, хоровод Anth.χορο(ι)-

в сложн. словах = χορόςχορτάζω

1) кормить
ex. (βόας Hes.; πήγασον τοῖς σιτίοις Arph.; τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν τινος NT.)
ὕας χ. τι Plat. — кормить свиней чем-л.;
χ. τινός Arph., Arst. — угощать чем-л.
2) насыщать, pass. насыщаться
ex. (μακάριοι οἱ πεινῶντες, ὅτι αὐτοὴ χορτασθήσονται NT.)χορταῖος

3
досл. скотный или скотский, перен. косматый
ex. (χιτών Arph.)χορτασία

χορτᾰσία
кормление или угощение Anth.χόρτασμα

-ατος τό только pl. корм, еда Plat. etc.χορτολογία

χορτο-λογία
заготовка кормов, фуражировка Polyb.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика