Древнегреческо-русский словарь, Χ, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Χ > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Χ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013

Лексика древнегреческого койнэ с буквы χ (часть 001) с русским переводом и комментариями.χ

χ (τὸ χῖ) хи (22-я буква греч. алфавита)
ex. χʹ = 600, ͵χ = 600000χᾠ

in crasi = καὴ οἱχᾳος

2
<стяж. к χάϊος> благородный, славный
ex. χᾳοὴ οἱ ἐπάνωθεν Theocr. — славные люди прошлогоχ΄

in elisione (перед придыханием) = κεχἀ

(ᾰ) = καὴ ἁ (дор. = καὴ )χάα

(χᾱ) v. l. = φειάχαβρίας

-ου Хабрий (афинский полководец, пал при осаде о-ва Хиос в 357 г. до н.э.) Xen., Dem.χαδέειν

эп. inf. aor. к χανδάνωχάδον

эп. aor. 2 к χανδάνωχάζομαι

= χάζωχάζω

1) (эп. act. только aor. 2 κέκαδον и эп. fut. κεκᾰδήσω) отстранять (от чего-л), лишать
ex. (θυμοῦ καὴ ψυχῆς τινα Hom.)
2) med. (fut. χάσομαι - эп. χάσσομαι, aor. 1 ἐχᾰσάμην - эп. χασσάμην, эп. 3 л. pl. aor. 2 κεκάδοντο) отступать, отходить
ex. (ἄψ, ὀπίσσω Hom.)
χ. τινος Hom. — отходить οτ чего-л.;
χ. ἐκ βελέων Hom. — бежать от стрел;
χ. μάχης Hom. — уклоняться от боя;
χ. ὑπ΄ ἔγχεος Hom. — отступать перед копьем противникаχαίνω

(aor. 2 ἔχᾱνον, pf. 2 κέχηνα)
1) раскрываться, разверзаться
ex. (ὥς κέ οἱ γαῖα χάνοι! Hom.)
τὸ κεχηνὸς τοῦ πίθου Luc. — зияющее отверстие бочки;
τὸ κεχηνὸς τοῦ ῥυθμοῦ Luc. — пробел в стихотворном размере
2) разевать рот или пасть Hom.
ex. ὅτε δέ κεχήνη προσδοκῶν τὸν αἰσχύλον Arph. — когда я с разинутым ртом ждал (представления) Эсхила;
νεοσσοὴ κεχηνότες πρός τι Plut. — птенцы, протягивающие разинутые клювы к чему-л.
3) изрыгать, произносить
ex. (δεινὰ ῥήματα Soph.)χαῖρε

imper. к χαίρωχαιρεκακία

χαιρε-κακία
недоброжелательство, злорадство
ex. (Arst. - v. l. к ἐπιχαιρεκακία)χαίρεσκον

эп. impf. iter. к χαίρωχαιρετίζω

почтительно приветствовать, свидетельствовать свое почтение Diog.L.χαιρετισμός

обращение с приветствием Polyb., Anth.χαιρηδών

-όνος шутл. (по созвучию с ἀλγηδών) радость Arph.χαιρήμων

-ονος Херемон
1) афинский драматург-трагик 1-й половины IV в. до н.э. Arst.
2) родом из Александрии, философ-стоик, историк и грамматик, учитель Нерона Anth.χαίρην

эол. Sappho, Theocr. inf. к χαίρωχαιριδεύς

-έως adj. m херидов
ex. χαιριδῆς βομβαύλιοι Arph. — херидовы дудари, т.е. такие же плохие, как сам Херидχαῖρις

-ιδος Херид (фиванский музыкант, вошедший в поговорку своей неумелой игрой) Arph.χαίρομαι

Arph. ирон. med. (вместо act.) к χαίρω (в устах перса, по созвучию с ἥδομαι)χαῖρον

τό радость Plat., Plut.χαίρω

тж. med. (fut. χαιρήσω - эп. κεχᾰρήσω и κεχᾰρήσομαι, aor. 2 ἐχάρην с ᾰ - эп. χάρην, κεχᾰρόμην и (ἐ)χηράμην, pf. = praes. κεχάρηκα - реже κεχάρημαι и κέχαρμαι, ppf. ἐκεχᾰρήμην)
1) радоваться
ex. (χ. θυμῷ или ἐν θυμῷ, тж. φρένα, φρεσίν или νόῳ Hom.)
πολλὰ χ. μ΄ εἶπας Soph. — твои слова радуют меня;
χ. ἔν и ἐπί τινι и χ. τι Eur. — радоваться чему-л.;
χ. ἐπί τινι κακῶς πράσσοντι Eur. — радоваться чьему-л. несчастью;
ἐπαινούμενοι μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασι χαίρετε Xen. — похвалам вы радуетесь больше, чем всему остальному;
δ΄ ἐδέξατο χαίρων παῖδα φίλην Hom. — он радостно принял милую дочь;
ἐπαιώνιζον κεχαρηκότες Her. — на радостях они запели пэан
2) наслаждаться, находить удовольствие, любить
ex. χ. ἄγρῃ Hom. — развлекаться охотой;
τῇ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χ. Xen. — любить роскошный образ жизни;
χ. γέλωτι Xen. — весело смеяться;
τῷ καταμανθάνειν χαίροντες Plat. — любознательные люди;
χαῖρε Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρί Hom. — Афине понравился (этот) разумный муж;
τρόποισι τοιούτοισι χρεώμενοι χαίρουσι Her. — они любят так поступать;
τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος Plat. — тем, кто хорошо ставит вопросы, я с удовольствием отвечаю;
τοῖς αὐτοῖς χ. καὴ ἄχθεσθαί τινι Plat. — любить и ненавидеть одно и то же вместе с кем-л.;
οὐδεὴς χαίρων ἐπιτετήδευκε τούτοιν οὐδέτερον Plat. — никто не занимался тем или другим ради удовольствия
3) (только с отрицанием) оставаться безнаказанным, миновать беду или кару
ex. οὐδέ τί φημι πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν Hom. — и никому решительно, полагаю, не сдобровать;
οὐ χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε Xen. — не совершить вам успешного отступления;
οὐδὲ χαίρων ταῦτα τολμήσει λέγειν Arph. — не поздоровится тебе от этих дерзких слов;
χαιρήσειν νομίζεις ; Plut. — думаешь, что (это) пройдет тебе даром?;
οὐκ ἐχαίρησεν, ἀλλ΄ ἀπετέτμητο τέν κεφαλήν Plut. (гонцу) пришлось плохо:
— он был обезглавлен;
οὐ χαίροντες γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε Her. — насмешка надо мной не пройдет вам безнаказанно
4) (в приветствиях и др. обращениях - преимущ. в imper.) здравствовать, быть здоровым
ex. χαῖρε Hom., Trag., Xen. — здравствуй или прощай;
χαῖρε ἀπὸ στρατοῦ! - χαίρω γε Aesch. — со счастливым возвращением из армии! - Да, возврат мой счастлив;
νῦν πᾶσι χαίρω Soph. — теперь все меня приветствуют;
σίτου θ΄ ἅπτεσθον καὴ χαίρετον Hom. — кушайте на здоровье;
(в начале — писем) κῦρος κυαξάρῃ χαίρειν (sc. λέγει) Xen. Кир Киаксару желает здравствовать (шлет привет);
χαίρην (эол. inf.) πολλὰ τὸν ἄνδρα θυώνιχον Theocr. — здравствуй, Тионих;
(в обращении к богам) χαῖρε, διὸς υἱέ! HH. — слава тебе, сын Зевса!;
(в — ироническо-вежливых формулах) χαίρων ἴθι Eur. уходи себе, пожалуйста;
εἴτε δὲ ἐγένετό τις ἄνθρωπος, εἴτ΄ ἐστὴ δαίμων τις, χαιρέτω Her. — человек ли он был, божество ли, бог с ним (не будем больше говорить о нем);
χαιρέτω βουλεύματα τὰ πρόσθεν! Eur. — прочь прежние намерения!;
τινὰ (τι) χ. ἐᾶν Her., Arph., Xen., Plat., κελεύειν Xen., λέγειν Eur., προσαγορεύειν Plat. или εἰπεῖν Luc. — распрощаться с кем(чем)-л., отказываться от кого(чего)-л., пренебречь кем(чем)-л.;
εἴπωμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χ. εἴποντες ἐκείνοις Plat. — поговорим друг с другом, а их оставим в покое;
πολλὰ χ. ξυμφορὰς (v. l. συμφοραῖς) καταξιῶ Aesch. — предадим забвению (былые) невзгодыχαιρώνεια

Херонея или Херония (город в Беотии; здесь в 338 г. до н.э. Филипп разбил афинско-беотийские войска, а в 86 г. до н.э. Сулла нанес поражение Митридату; родина Плутарха) Thuc., Dem., Plut.χαιρωνεύς

-έως уроженец или житель города Херонея Plut.χαιρωνικός

3
херонейский Plut.χαιτάεις

-άεσσα -ᾶεν дор. = χαιτήειςχαίτη

тж. pl.
1) (длинные) волосы, кудри Hom., Pind., Trag., Luc.
2) (у льва, коня) грива Eur., Xen., Luc.
3) пучок волос, султан
ex. ( τοῦ κράνους χ. Plut.)
4) листья, листва Anacr.
ex. καπυραὴ χαῖται Theocr. — высохшая листваχαιτήεις

-ήεσσα -ῆεν, дор. χαιτάεις (τᾱ) длиннокудрый
ex. (λατοΐδας Pind.; γάλλος Anth.)χαίτωμα

-ατος τό султан
ex. (κράνους χ. Aesch.)χαλά

χᾱλά
дор. Theocr. = χηλήχάλαζα

(χᾰ)
1) градина
ex. (χάλαζαι στρογγύλαι Arph.)
2) тж. pl. град Hom., Arph., Plat., Arst., Luc.
ex. ὀμβρία χ. Soph. — проливной дождь с градом;
χ. αἵματος Pind. — обильное кровотечение
3) затвердение, бугорок
ex. τοῦ ὠχροῦ χάλαζαι Arst. — узелки в желтке
4) (у свиней) финна или эхинококк Arst.χαλαζάεις

χᾰλαζάεις
-άεσσα -ᾶεν дор. = χαλαζήειςχαλαζάω

χᾰλαζάω
1) обрушиваться градом, насылать град
ex. (ἐν γέταις Luc.)
2) быть зараженным эхинококками
ex. (αἱ χαλαζῶσαι ὕες Arst.)χαλαζεπής

χᾰλαζ-επής
2
сыплющий слова словно град, неумолкающий Anth.χαλαζήεις

χᾰλαζήεις
-ήεσσα -ῆεν, дор. χᾰλαζάεις (ζᾱ) сопровождающийся градом
ex. (συρμός Anth.)
φόνος χ. Pind. — жестокая бойня, резняχαλαζοβολέω

χᾰλαζο-βολέω
насылать град Anth.χαλαζοβόλος

χᾰλαζο-βόλος
2
обрушивающийся градом, градовой
ex. (νέφη Plut.)χαλαζόομαι

χᾰλαζόομαι
Arst. = χαλαζάω 2χαλαζοφύλαξ

χᾰλαζο-φύλαξ
-ακος наблюдающий за приближением градовых туч (для того, чтобы магическими средствами разогнать их) Plut.χαλαζώδης

χᾰλαζ-ώδης
2
1) градовидный
ex. πάγος ἀέρος χ. Emped. ap. Plut. — обледеневший в виде града воздух
2) несущий град
ex. (ἄνεμος Arst.)
3) зараженный эхинококками
ex. (ὕες Arst.)χαλαίνω

χᾰλαίνω
(только praes. = χαλάω) отпускать, ослаблять
ex. (ῥυτά Hes.)χάλαιον

τό Халей (портовый город в Локриде Озольской) Thuc.χαλαῖος

уроженец или житель г. χάλαιον Thuc.χαλαιστραῖος...

χαλαστραῖος, χαλαιστραῖος
ион. χαλεστραῖος 3
халестрийский
ex. χ. ῥύμμα Plat., Plut. — халестрийский щелок (для стирки)χαλαίστρα...

χαλάστρα, χαλαίστρα
ион. χαλέστρη Халестра или Халастра (город в Мигдонии) Her., Plut.χαλαιστρ-

Plut. = χαλαστρ-χαλάξαις

дор. Pind. part. aor. к χαλάωχαλαργός

χᾱλ-αργός
2
дор. быстроногий
ex. χαλαργοῖς (v. l. χαλάργοις) ἐν ἁμίλλαις Soph. — в состязании быстроногих конейχαλαρόν

χᾰλᾰρόν
τό расширение, разрежение
ex. (τῆς ὕλης Plut.)χαλαρός

χᾰλᾰρός
3
1) отпущенный, ослабленный
ex. (χαλινός Xen.)
ἀφεῖναι τέν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι Thuc. — спустить бревно на цепях
2) раздавшийся вширь, широкий, свободный
ex. (ὑποδήματα Arph.; θώραξ Xen.; πόροι Arst.)
ἐν ἄρθροις στρέφεται χαλαρὰ κοτυληδών Arph. — члены легко вращаются в вертлюгах, т.е. тело легко и подвижно
3) расслабленный, изнеженный, томный
ex. (ἁρμονίαι Plat.)
χ. ἐν τῷ βαδίζειν Plut. — с расслабленной походкойχαλαρότης

χᾰλᾰρότης
-ητος отпускание, ослабление (sc. τοῦ χαλινοῦ Xen.)χαλαρῶς

χᾰλᾰρῶς
свободно, неплотно
ex. (ἐναρμόζειν τί τινι Polyb.)χάλασις

χάλᾰσις
-εως (χᾰ) расслабленность
ex. (χ. καὴ ἄνεσις Plat.)χάλασμα

-ατος (χᾰ) τό
1) расслабленность, слабость Plut., Luc.
2) промежуток, интервал
ex. (χ. καὴ διάστασις ἀλλήλων Polyb.)
σύμμετρον χ. ἔχειν Plut. — быть разделенным достаточными промежуткамиχαλαστικός

χᾰλαστικός
3
расслабляющий Plut., Sext.χαλάστρα

см. χαλαίστρα...χαλαστραῖος

см. χαλαιστραῖος...χαλάω

χᾰλάω
1) отпускать, ослаблять
ex. (βιόν, τόξα HH.; χ. καὴ συντείνειν τὰ νεῦρα Plat.; χ. ἡνίαν Eur.)
ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ὑπὸ νόσων Plat. — когда тело изнурено болезнями;
χ. τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις Plat. — давать волю красноречию;
χ. τὸ μέτωπον Arph. — разгладить (перестать хмурить) лоб;
χ. τέν ὀργέν Arph. — умерить (отбросить) гнев;
ἐπιθυμίαν χ. Plut. — подавить страсть
2) спускать, опускать
ex. (πτέρυγα Pind.; κράββατον NT.)
χ. κάλυμμ΄ ἀπ΄ ὀφθαλμῶν Soph. — сбросить завесу с глаз
3) распускать, развязывать
ex. (κρεμαστέν ἁρτάνην Soph.; τὸν ἀσκόν Eur.)
χ. δεσμά Eur. — развязать узы;
χ. κλῇθρα πύλης Soph. или χ. κλῇδας πυλωμάτων Eur., тж. χ. πύλας μοχλοῖς Aesch. и χ. μοχλούς Arph. — снимать запоры у ворот, отпирать ворота;
χ. στόμα Xen. (о лошади) открывать рот;
χ. μαστούς Eur. — давать грудь, кормить материнским молоком
4) отвязывать, освобождать
ex. (τινα ἐκ δεσμῶν Aesch.)
5) распускаться, развязываться
ex. (ζῶναι χαλῶσί τινι Eur.)
6) открываться
ex. πύλαι χαλῶσαι Xen. — отворенные ворота
7) слабеть, утихать
ex. (τῆς ἀλγηδόνος χαλασάσης Luc.)
οἵδε τῆς ὀργῆς χ. εἴξασιν Arph. — их гнев, кажется, прошел;
χ. μανιῶν Aesch. — перестать безумствовать;
χ. τοῦ τόνου Luc. — ослабить напряжение;
τοῦ νοσήματος χαλῶντος Plut. — когда болезнь пошла на убыль
8) уступать
ex. (τινι Eur., Plut.)
9) оказывать снисхождение, прощать
ex. (τινι Aesch., Eur.)χαλβάνη

гальбан (ароматическая смола из растения Ferula galbaniflua L.) Plut.χαλδαῖος

I.
3
халдейский
ex. (μισθοφόροι Xen.)
II.
халдей, житель Халдеи, тж. халдейский жрец (звездочет, астролог и снотолкователь) Her. etc.χαλδαϊκή

(sc. μέθοδος) астрологический метод халдеев Sext.χαλδαϊκός

3
халдейский Plut., Sext.χαλεπαίνω

χᾰλεπαίνω
(fut. χαλεπᾰνῶ, aor. ἐχαλέπηνα, эп. inf. χαλεπαινέμεν; aor. pass. ἐχαλεπάνθην; pass. преимущ. = act.)
1) сердиться, раздражаться, негодовать Hom., Thuc., Arph.
ex. χ. τινί Hom., Her., Thuc., Xen., Plat.; — сердиться на кого(что)-л.;
χ. ἐπί τινι Hom., тж. πρός τινα (πρός τι) Xen., Thuc.; — быть раздраженным кем(чем)-л.;
χ. τινί τινι и τινί τινος Xen. — негодовать на кого-л. за что-л. (из-за чего-л.)
2) оскорблять
ex. (ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ Hom.)
τὸ χαλεπαίνεσθαι πρὸς ἀλλήλους Xen. — взаимные оскорбления
3) свирепствовать, неистовствовать
ex. (χαλεπαινων ἄνεμος, χειμὼν χαλεπαίνει Hom.)χαλεπόν

χᾰλεπόν
τό
1) суровость, резкость Xen.
2) трудное обстоятельство, трудность Xen., Luc.
ex. οὐδὲν χ. Luc. — ничего мудреного (здесь нет)χαλεπός

χᾰλεπός
3
1) трудный, затруднительный, тяжелый
ex. (ἄεθλος Hom.; ἔργον Arph.; πόνοι Plat.; πορεία Xen.)
ῥῆμα χαλεπόν Plat. — труднообъяснимое слово;
ὁδὸς χαλεπή Plat. — труднопроходимая дорога;
λιμέν χαλεπός Hom. — малодоступный порт;
χ. προσπολεμεῖν Thuc. — с которым трудно сражаться
2) тяжелый, тяжкий, мучительный, жестокий
ex. (ἄλγος, γῆρας Hom.; συμφορά Eur.; βίος, νόσος Xen.; καιροί NT.)
3) опасный, страшный
ex. (θύελλα, ἄνεμοι Hom.)
χ. φαίνεσθαι ἐναργής Hom. — он страшен на вид, когда появится
4) суровый, грозный, строгий
ex. (βασιλεύς Hom.; νόμοι Dem.; κριταί, τιμωρία Plat.)
ὀργέν χ. Her. — крутого нрава
5) свирепый, злобный, злой
ex. (κύνες Xen.; θηρία Plat.; μέλισσαι Arst.)
χαλεπῇ τῇ χειρί Arph. — грубой рукой, силой - см. тж. χαλεπόνχαλεπότης

χᾰλεπότης
-ητος
1) трудность, недоступность
ex. (τῶν χωρίων Thuc.)
2) трудность, затруднительность (sc. τοῦ ὁρισμοῦ Arst.)
3) суровость, жестокость
ex. (τῶν πολιτειῶν Isocr.; τῶν νόμων Arst.)
4) угрюмость, мрачность, тяжелый нрав Xen., Plat.
ex. μετὰ θορύβου καὴ χαλεπότητος ἀκροᾶσθαί τινος Isocr. — слушать кого-л. с шумным неодобрениемχαλέπτω

χᾰλέπτω
1) притеснять, угнетать, преследовать
ex. (τινά Hom., Anth.)
2) подавлять, сокрушать
ex. (βριάοντα Hes.; τοὺς ἐξισοῦσθαι βουλομένους Plut.)
3) раздражать или оскорблять
ex. (τήν κύπριδα Anth.)χαλεπῶς

χᾰλεπῶς
1) трудно, с большим трудом, едва
ex. (διαγνῶναί τινα Hom.)
χ. δέ σ΄ ἔολπα τὸ ῥέξειν Hom. — трудно, думаю, будет тебе совершить это;
οὐ и μέ χ. Thuc. — без всякого или без особенного труда;
χ. ἔχει ἡμῖν … Thuc. — нам трудно …
2) трудно, тяжело, мучительно
ex. (ζῆν Plat.)
ἐν τοῖς χαλεπώτατα διάγειν Thuc. — находиться в весьма тяжелом состоянии;
χ. ἔχειν ὑπὸ τραυμάτων Plat. — страдать от ран, быть тяжело раненным;
χ. ἔφερον οἰκίας καταλιπόντες Thuc. — им было тяжело покидать домашние очаги;
χ. φέρειν τινος Thuc., τινί и ἐπί τινι Xen. — быть огорченным чем-л.;
χ. ἔχειν ἔκ τινος Xen. — быть раздраженным чем-л.;
ἐπὴ τούτῳ χ. διατεθείς Plut. — глубоко оскорбленный этим
3) сурово, жестоко, строго
ex. (τιμωρεῖσθαι Thuc.; ἐκπυνθάνεσθαί τινος Arph.)
χ. λαμβάνεσθαί τινος Xen. и περί τινος Thuc. — сурово отнестись к кому(чему)-л.;
χ. ἔχειν τινὴ ἐπί τινι Dem. — негодовать на кого-л. из-за чего-л.χαλεστρ-

ион. v. l. = χαλαστρ-χαλίκρατος

χᾰλί-κρᾱτος
ион. χᾰλίκρητος 2
несмешанный, неразбавленный, чистый
ex. (σπονδαί Aesch.; νᾶμα Anth.)χαλιμάς

χᾰλῑμάς
-άδος разнузданная женщина Aesch.χαλινά

χᾰλῑνά
τά Plut. pl. к χαλινόςχαλιναγωγέω

χᾰλῑν-αγωγέω
досл. управлять посредством узды, перен. обуздывать
ex. (ἕκαστα τῶν παθῶν Luc.; ὅλον τὸ σῶμα NT.)χαλινοποιητική

χᾰλῑνο-ποιητική
v. l. χᾰλῑνοποιϊκή (sc. τέχνη) умение делать уздечки Arst.χαλινός

χᾰλῑνός
тж. pl.
1) узда, уздечка
ex. χαλινὸν ἐμβάλλειν Eur. и βάλλειν NT. — надевать узду, взнуздывать;
χαλινὸν διδόναι Xen. — ослаблять узду, давать повод (коню);
χαλινὸν συνέχειν Plat., Luc. — затягивать поводья;
ναὸς χ. Pind. — якорь
2) причальный канат
ex. (χαλινοὴ λινόδετοι Eur.)
3) ремень
ex. διπλοῖν χαλινοῖν τρύπανον κωπηλατεῖν Eur. — вращать с помощью двойного ремня сверло
4) узы, путы
ex. παρθενίας χ. Pind. — девический пояс;
τινὴ χαλινὸν ἐμβαλεῖν ὕβρεως Plut. — обуздать чью-л. наглость;
χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν χειμαζόμενος Aesch. — томящийся в каменных оковах, т.е. прикованный к скале (Прометей)χαλινόω

χᾰλῑνόω
1) взнуздывать
ex. (τὸν ἵππον Xen., Polyb., Plut.)
2) обуздывать, умерять
ex. (τινα и τι Plut.)χαλίνωσις

χᾰλίνωσις
-εως взнуздывание Xen.χαλινωτήρια

χᾰλῑνω-τήρια
τά причальные снасти
ex. χ. νεῶν δοῦναί τινι Eur. — разрешить кому-л. отплытьχάλιξ

-ῐκος (χᾰ) и тж. pl. мелкий (битый) камень, щебень, бут Thuc., Arph., Arst., Plut., Luc.χάλις

-ιος чистое (неразбавленное) вино Anth.χαλιφρονέω

χᾰλι-φρονέω
быть легкомысленным, безрассудным Hom.χαλιφροσύνη

χᾰλι-φροσύνη
pl. легкомыслие, безрассудство Hom.χαλίφρων

χᾰλί-φρων
2, gen. ονος легкомысленный, безрассудный Hom., Anth.χαλκάρματος

χαλκ-άρμᾰτος
2
едущий на медной (бронзовой) колеснице
ex. χ. πόσις Ἀφροδίτας Pind. = Ἄρηςχάλκασπις

χάλκ-ασπις
-ιδος adj. вооруженный медным (бронзовым) щитом
ex. (Ἄρης Pind., Eur.; ἀνήρ Soph.)
οἱ χαλκάσπιδες Polyb., Plut. — вооруженные бронзовыми щитами (род войск в Македонии)χαλκεγχής

χαλκ-εγχής
2
вооруженный медным (бронзовым) копьем
ex. (τρῶες Eur.)χαλκεία

кузнечное мастерство Plat.χαλκεῖα

τά (sc. ἱερά) халкии (афинский праздник, справлявшийся в конце месяца пианепсиона; заглавие одной из комедий Менандра)χαλκεῖον

эп.-ион. χαλκήϊον τό
1) кузнечная мастерская, кузница Her., Plat., Luc.
2) медный сосуд или котел Her., Plat.
3) медный отражатель, рефлектор светильника Xen.χάλκειος

эп.-ион. χαλκήϊος 3 и 2
1) медный или бронзовый
ex. (ὅπλα, κνῆστις Hom.; σφαῖρα Sext.)
αὐγέ χαλκείη Hom. — блеск меди;
γένος χάλκειον Hes. — медное поколение, т.е. бронзовый век
2) кузнечный
ex. χ. δόμος Hom. и χ. θῶκος Hes. — кузница - см. тж. χάλκεοςχαλκέλατος

2
Pind., Anth. = χαλκήλατοςχαλκεμβολάς

-άδος adj. f Eur. = χαλκέμβολος Iχαλκέμβολος

χαλκ-έμβολος
I.
2
с медным носом
ex. (ναῦς Diod., Plut.)
II.
(sc. ναῦς) корабль с медным носом Plut.χαλκεντής

χαλκ-εντής
2
одетый в медные доспехи, меднодоспешный
ex. (πόλεμος, στρατιά Pind.)χαλκεοθώρηξ

χαλκεο-θώρηξ
-ηκος adj. одетый в медную броню
ex. (ἄνδρες Hom.)χαλκεοκάρδιος

χαλκεο-κάρδιος
2
с медным сердцем, т.е. неустрашимый
ex. (Ἀμφιτρύωνος υἱός = Ἡρακλῆς Theocr.)χαλκεομήστωρ

χαλκεο-μήστωρ
-ορος adj. с несокрушимой волей, непреклонный
ex. (Eur. - v. l. к χαλκεομίτωρ)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика