Древнегреческо-русский словарь, Ν, лист 011

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ν > 011
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ν: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ν (часть 011) с русским переводом и комментариями.νυμφαῖον

или νύμφαιον τό святилище нимф Plut.νυμφαῖος

3
населенный нимфами или посвященный нимфам
ex. (σκοπιαί Eur.; νᾶμα Anth.)νυμφεῖα

τά (sc. ἱερά)
1) брачное торжество, свадебная церемония Soph.
2) невеста
ex. (κτείνειν ν. τινός Soph.)νυμφεῖον

τό (sc. δῶμα) брачный чертог Soph.νυμφεῖος

3 и 2
свадебный, брачный
ex. (εὐναί Pind., Eur.)νύμφευμα

-ατος τό
1) pl. свадьба, брак Soph., Eur.
2) невеста или жена Eur.νυμφευτάς

-οῦ дор. = νυμφευτήςνυμφευτήριος

3
брачный
ex. τὰ νυμφευτήρια Eur. — брачный союзνυμφευτής

дор. νυμφευτάς -οῦ
1) жених или супруг Eur.
2) устроитель браков, сват Plat.νυμφεύτρια

провожающая невесту, подружка невесты Arph., Plut.νυμφεύω

тж. med.
1) выдавать замуж
ex. (παῖδα Ἀχιλλεῖ Eur.)
2) выходить замуж
ex. (τινί Soph.)
νυμφευθεῖσα παρά τινι или ἔκ τινος Eur. — вышедшая замуж за кого-л.
3) жениться, брать в жены
ex. (τινά Eur.)
νυμφεύεσθαι δέμας Ἠλέκτρας Eur. — жениться на Электреνύμφη

дор. νύμφᾱ (эп. voc. νύμφᾰ)
1) невеста; νύμφην ἀγαγέσθαι Arph. привести невесту (в свой дом)
2) молодая жена, новобрачная
ex. (νεόγαμος ν. Aesch.)
3) взрослая девушка Hom., Hes.
4) молодая женщина
ex. νύμφᾰ φίλη! Hom. (обращение — старой Эвриклеи к Пенелопе) приблиз. дитя мое!
5) невестка или сноха NT.
6) нимфа (низшее женское божество, непосредственно олицетворявшее тот или иной элемент природы; нимфы считались дочерьми Зевса; среди них различалась нимфы: горные - орестиады или ореады, лесные или древесные - дриады и гамадриады, океанические - океаниды, водяные - наяды и др.) Hom. etc.
7) перен. источник
ex. (πύριναι νύμφαι Anth.)
8) зоол. куколка или личинка Arst.
9) молодая пчела (с еще неразвитыми крылышками) Arst.νυμφιάω

(о лошадях) беситься
ex. τὸ νυμφιᾶν Arst. — конское бешенствоνυμφίδιος

3 и 2
(ῐδ) свадебный, брачный
ex. (εὐναί Eur.; ᾠδή Arph.)νυμφικός

3
Trag., Plat., Plut. = νυμφίδιοςνύμφιος

2 и 3
1) достигший брачного возраста
ex. (παρθένος Eur.)
2) брачный, свадебный
ex. (τράπεζα Pind.)νυμφίος

I.
2
новобрачный, вступивший в брак
ex. (ἀνήρ Pind.)
II.

1) жених Aesch., Xen., NT., Plut.
2) новобрачный, молодой супруг Hom., Soph., Arph.νυμφόκλαυτος

νυμφό-κλαυτος
2
исторгающий слезы у молодых жен
ex. (Ἐρινύς Aesch.)νυμφοκομέω

νυμφο-κομέω
1) наряжать невесту Anth.
2) наряжаться как невеста Eur.νυμφοκόμος

νυμφο-κόμος
2
наряжающий невесту Eur.νυμφόληπτος

νυμφό-ληπτος
2
1) одержимый нимфами, т.е. находящийся в исступлении, вдохновенный Plat.
2) безумный Plut.νυμφοστολέω

νυμφο-στολέω
соединять брачными узами
ex. (τοὺς ποθοῦντας Anth.)νυμφότιμος

νυμφό-τῑμος
2
славящий невесту, раздающийся в честь невесты
ex. (μέλος Aesch.)νυμφών

-ῶνος NT. = νυμφεῖοννῦν

adv.
1) ныне, теперь
ex. (ν. μενέλαος ἐνίκησεν Hom.; ν. τε καὴ σμικρὸν ἔμπροσθεν Plat.)
βάρος φίλον τέως, ν. δ΄ ἐχθρόν Aesch. — бремя прежде милое, ныне постылое;
ἄχρι τοῦ ν. NT. — доныне;
ν. ἡμέρα Soph. — нынешний день;
ἐν νυκτὴ τῇ ν. Soph. — этой ночью;
τὸ ν. εἶναι Xen. — в настоящий момент;
τί οὖν τὰ ν. ; Plat. — ну как же теперь (обстоят) дела?;
ν. δέ ἔλεγον Plat. — то, о чем я только что говорил
2) но так как, однако
ex. καλῶς ἅπαντα ταῦτ΄ ἂν ἐξείρητό σοι, εἰ μέ ἐκύρει ζῶσα ν. δ΄ ἐπεὴ ζῇ … Soph. — все это было бы правильно сказано тобой, если бы (моей матери) не было в живых;
— но так как она жива …
3) так вот, поэтому
ex. ν. δὲ ἀπῄεσαν ὡς περὴ τῶν χρημάτων μαχούμενοι Xen. — поэтому-то они отступили как бы сражаясь за свое добро;
μέ ν. μοι νεμεσήσετε Hom. — так не вините же меняνύν

преимущ. энкл. νυν, перед согласными νυ (ῠ) <νῦν>
1) ну, же
ex. δεῦρό νυν! Hom. — давай же!;
τίς τοί νυ θεῶν ; Hom. — кто же из богов?
2) поэтому или (и)так
ex. ἧκε δὲ βέλος οἱ δέ νυ λαοὴ θνῇσκον Hom. (Аполлон) метнул стрелу, ну и гибли народы
3) (усилительная частица) так, да
ex. ἦ ῥά νύ μοι τι πίθοιο ; Hom. — да будешь ли ты слушаться меня?;
οὔ νυ καὴ ἄλλα ἔασι ; Hom. — да разве нет других?νυνγαρί

поздн. = νυνὴ γάρνυνδί

Arph. = νυνὴ δένυνί

νῡνί
(ῑ) Hom., Eur. etc. intens. к νῦννυνμενί

Arph. = νυνὴ μέννύξ

νυκτός (дор. dat. pl. νύκτεσσιν)
1) тж. pl. ночь
ex. νυκτί, νυκτός Hom., Her., νύκτα Her. etc., τῆς νυκτός Xen. etc., ἀνὰ или διὰ νύκτα Hom., ἐπὴ νυκτί Hes., διὰ (τῆς) νυκτός и ἐν νυκτί NT., μετὰ νύκτας Pind. — ночью, в течение ночи;
εἰς (τέν) νύκτα и κατὰ νύκτα Xen. — с наступлением ночи;
ἐκ νυκτὸς εἰς νύκτα Plat. — от ночи до ночи, т.е. день-деньской;
νύκτας τε καὴ ἦμαρ Hom., νύκτας τε καὴ ἡμέρας Plat. и ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes. — днем и ночью;
πόρρω τῶν νυκτῶν Plat. — поздняя ночь;
μέσαι νύκτες Thuc. и ἐν μέσῳ νυκτῶν Plat., μέσης νυκτός и κατὰ μέσον τῆς νυκτός NT. — в полночь;
ἦμος δὲ τρίχα νυκτὸς ἔην Hom. — когда наступила (последняя) треть ночи, т.е. под утро;
νυκτὴ ἐοικώς Hom. — ночи подобный, т.е. гневный
2) тьма, мрак
ex. νυκτὴ καλύπτειν Hom. — окутать тьмойνύξ

νυκτός Ночь (дочь Хаоса, сестра Эреба) Hes.νύξ΄

эп. (= νύξε) 3 л. sing. aor. к νύσσωνύξαι

inf. aor. к νύσσωνύξις

-εως причинение уколов, уколы, покалывание
ex. (πληγέ καὴ ν. Plut.)νυός


1) невестка или сноха Hom. etc.
2) находящаяся в свойстве, свойственница Hom.
3) невеста или возлюбленная Theocr., Anth.νῦσα

ион. νύση Ниса
1) название неизвестных нам городов в Беотии, Фракии, Каппадокии и др. Hom.
2) город в Эфиопии Her.
3) гора, на которой провел свое детство Вакх Soph., Eur., Xen.νυσαῖος

νῡσαῖος
I.
3
<νῦσα> нисский
ex. (ὄρη Soph.)
II.
Нисей (сын сиракузского тиранна Дионисия) Plut.νύση

ион. = νῦσανυσήϊον

τό Нисей (гора во Фракии) Hom.νυσήϊος

3
Hom., Arph. = νυσαῖος Iνύσιος

3
(ῠ) HH., Soph. = νυσαῖος Iνύσις

Нисис (река в Эфиопии) Arst.νύσσα


1) мета, конечный столб (служивший поворотным пунктом ристалища)
ex. ἐν νύσσῃ ἐγχριμφθῆναι Hom. — вплотную обогнуть мету
2) начальный столб ристалища (к которому возвращались участники состязаний, обогнув конечный столб)
ex. (τοῖσι δ΄ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος Hom.)νύσσω

атт. νύττω
1) колоть, поражать
ex. (τινὰ ξίφεσιν τε καὴ ἔγχεσιν Hom.; λόγχῃ τέν πλευράν NT.)
2) ударять, бить
ex. (ἀσπίδα χείρεσσι Hom.; χθόνα χηλῇσι Hes.; θυρεούς ἐγχειριδίοις Plut.)
3) толкать, подталкивать
ex. (τινὰ ἀγκῶνι Hom.; σῶμα νυττόμενον ἀπὸ τῇς ψυχῆς Plut.)
4) отражать, опровергать
ex. (γνωμιδίῳ γνώμην Arph.)νυσταγμός

сонливое состояние, дремота Arst.νυστάζω

(aor. ἐνύστασα и ἐνύσταξα)
1) сонно покачиваться, опускать в дремоте голову, дремать Plut., NT.
ex. ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι Plat. — словно разбуженные от дремоты
2) перен. дремать, быть сонливым, ленивым или невнимательным, небрежным
ex. ( νυστάζων καὴ ἀμαθές φύσει Plat.; ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει NT.)νυστακτής

-οῦ adj. m качающий, заставляющий клевать носом
ex. (ὕπνος Arph.)νυσταλός

νυστᾰλός
v. l. νύστᾰλος 2
сонливый, сонный Diog.L.νύττω

атт. = νύσσωνυχεγρεσία

νῠχ-εγρεσία
ночное бдение
ex. ἔργα νυχεγρεσίης Anth. — плоды ночных трудовνυχεία

νῠχεία
Нихея, «Бодрствующая ночами»
1) нимфа Theocr.
2) источник на горе Тафос Anth.νύχευμα

-ατος (ῠ) τό ночное бдение, бессонная ночь Eur.νυχεύω

νῠχεύω
проводить ночь
ex. (τοῦ τεταγμένου δίχα Eur.)νυχθήμερον

νυχθ-ήμερον
τό ночь и день, сутки NT.νύχιος

3
(ῠ)
1) ночной
ex. (ὄνειροι Eur.; φθέγματα Soph.; ν. ἢ καθ΄ ἡμέραν Eur.)
ν. ἦλθε Aesch. — он явился в ночное время;
ἐκτέταται ν. Soph. — он вытянулся (словно) объятый ночным сном
2) мрачный, темный
ex. (ἅλς Eur.; χάος Arph.)
ὑπὸ μέλαθρα νύχια Eur. — под мрачные своды (подземного царства)νύχος

-εος (ῠ) τό Sext. = νύξνυχ-

νῠχ-
в сложн. словах = νύξνώ

nom. и acc. dual. к ἐγώνωΐτερος

3
(ῐ) наш с тобою, принадлежащий нам обоим Hom.νωδός

ν-ωδός
3
<ὀδούς>
1) беззубый Arph., Arst., Theocr. etc.
2) перен. притупившийся
ex. (ἐπιθυμίαι Plut.)νωδυνία

ν-ωδῠνία

1) отсутствие боли, безболезненность Theocr.
2) болеутоляющее средство Pind.νώδυνος

ν-ώδῠνος
2
1) не ощущающий боли, безболезненный
ex. (κάματος Pind.)
2) унимающий боль, болеутоляющий
ex. (φύλλον Soph.)νώθεια

вялость, косность, лень Plat., Plut.νωθής

ν-ωθής
2
<ὄθομαι>
1) медлительный, ленивый
ex. (ὄνος Hom.; ἵππος νωθέστερος Plat.; κίνησις Arst.)
2) вялый, малоподвижный, тупой
ex. (ψυχή Plat.; εἴτε ν., εἴτε κατάκοπος Plut.)νωθρεπιθέτης

νωθρ-επιθέτης
2
лениво принимающийся за дело, тяжелый на подъем Arst.νωθρός

3
1) ленивый, вялый
ex. (πρὸς τὰς μαθήσεις Plat.; ψυχή Plut.)
νωθρὰ βλέπειν Anth. — смотреть ленивым взглядом (томно);
ν. ταῖς ἀκοαῖς NT. — неспособный слушать
2) обессиливающий, расслабляющий, нагоняющий лень
ex. (νότοι Sext.)νωθρότης

-ητος ἠ лень, вялость
ex. (ν. καὴ ἀβελτερία Arst., Plut.)νωθρῶς

вяло, лениво
ex. (ν. καὴ ἀτόλμως Polyb.; προσπίπτειν Plut.)νωλεμες

adv. непрерывно, постоянно, упорно
ex. ν. ἀιεί Hom. — беспрестанноνωλεμέως

Hom. = νωλεμέςνῶμα

ατο ион. Emped. = νόημανωμάω

1) распределять, раздавать
ex. (κρατῆρας πᾶσιν Hom.)
2) держать в своих руках
ex. (βῶν, ἄλεισον, σκῆπτρον Hom.)
3) управлять, направлять
ex. (πόδα νηός Hom.; δίφρους Pind.; πόλεως οἴακα Aesch.)
φυγᾷ πόδα νωμᾶν Soph. — пуститься бежать;
— вести (πᾶν ἐπὴ τέρμα Aesch.)
4) двигать, шевелить
ex. (ἐν αἰθέρι πτερόν Anth.)
ν. ὀφρύν Aesch. — глядеть сдвинув брови
5) наблюдать, следить
ex. ν. ὄρνιθας ἐν ὠσὴ καὴ φρεσίν Aesch. — слушать и понимать птиц (о птицегадателях)
6) подстерегать
ex. (τινας σῖτα ἀναιρεομένους Her.)
7) думать, размышлять
ex. (τὸ ν. καὴ τὸ σκοπεῖν ταὐτόν Plat.)
κέρδεα ἐνὴ φρεσὴ ν. Hom. — носиться с умными мыслями или затевать хитрые планыνώμησις

-εως наблюдение, обдумывание
ex. (σκέψις καὴ ν. Plat.)νώνακρις

-ιος Нонакрия (город в сев. Аркадии) Her.νώνυμνος

2
Hom., Hes., Pind. = νώνυμοςνώνυμος

ν-ώνῠμος
2
1) неизвестный, безвестный Hom., Aesch., Soph.
2) не ведающий, не знающий
ex. οὐδέ τις ἔσται τῆς σαπφοῦς ν. ἠέλιος Anth. — и не будет такого дня, который не помнил бы о Сапфоνῶρα

τά Норы (горная крепость в Каппадокии) Plut.νώρικον

τό фриг. Plut. = ἀσκόςνῶροψ

-οπος adj. (только dat. и acc. sing.) сверкающий, блистающий
ex. (χαλκός Hom.)νωσάμενος

ион. part. aor. med. к νοέωνῶσις

-εως ион. = νόησιςνωτάκμων

νωτ-άκμων
2, gen. ονος с покрытой бронею спиной
ex. (καρκίνοι Batr.)νωτιαῖος

3
спинной
ex. (ἄρθρα Eur.; ἄκανθα Arst.; μυελός Plat., Plut.)νωτιδανός

νωτῐδᾰνός
нотидан (разновидность акулы с острым спинным плавником) Arst.νωτίζω

(только aor.)
1) обращать тыл
ex. πρὸς φυγέν νωτίσαι Eur. — обратиться в бегство
2) покрывать, осенять
ex. (τινὰ ἔρνεσι κατασκίοισιν, sc. κισσοῦ Eur.)
πόντον νωτίσαι Aesch. — простереться по морюνώτιος

2
стяж. Plat. = νωτιαῖος{*}νώτισμα

-ατος τό украшение спины (о крыльях Сфинкса) Eur.νωτοβατέω

νωτο-βᾰτέω
1) вскакивать на спину Anth.
2) взбираться на вершину
ex. (ν. τύμβον Anth.)νωτόγραπτος

νωτό-γραπτος
2
с испещренной спиной Arst.νῶτον

τό = νῶτοςνωτοπλήξ

νωτο-πλήξ
-ῆγος adj. с побитой спиной Arph.νῶτος

и νῶτον τό тж. pl.
1) спина
ex. κατὰ νῶτα и κατὰ νώτου Thuc. — сзади, с тылу;
πίπτειν ἐπὴ νώτῳ Aesch. — падать на спину, т.е. терпеть крушение;
τὰ νῶτα ἐντρέπειν и ἐπιστρέψαι Her., δοῦναι и δεῖξκι Plut. — обращать тыл, обратиться в бегство
2) спина, хребет
ex. (αἰγός, δράκοντος Hom.)
3) поверхность
ex. (θαλάσσης Hom.; πόντου Eur.; γαίας Pind.)
τὰ ἕσπερα νῶτα Eur. — западные края;
τοῦ οὐρανοῦ ν. Plat. — небесный свод;
ἀπήνης νώτοισι Eur. — на колеснице;
τύμβου ἐπὴ νώτῳ Eur. — на могилеνωτοφορέω

νωτο-φορέω
нести на спине Diod.νωτοφορία

νωτο-φορία
несение на спине
ex. (αἱ κάμηλοι πρὸς νωτοφορίαν ἠσκημέναι Diod.)νωτοφόρον

νωτο-φόρον
τό вьючное животное Xen.νωτοφόρος

νωτο-φόρος
2
несущий на спине, вьючный Xen.νωχελής

2
медлительный, вялый, слабый
ex. (ἔλλαμψις Plut.)
πλευρὰ νωχελῆ νόσῳ Eur. — ослабленное болезнью телоνωχελία

ион. νωχελίη вялость, лень
ex. (βραδυτές καὴ ν. Hom.)νῶϊ

nom. и acc. dual. к ἐγώ


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика