Древнегреческо-русский словарь, Ν, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ν > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ν: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ν (часть 004) с русским переводом и комментариями.νεκροστολέω

νεκρο-στολέω
перевозить мертвецов Luc.νεκροσυλία

νεκρο-σῡλία
ограбление покойников Plat.νεκροφόνος

νεκρο-φόνος
2
(вторично) убивающий мертвецов (sc. τυμβωρύχος Anth.)νεκροφόρος

νεκρο-φόρος
2
выносящий мертвецов для погребения, хоронящий покойников Polyb., Plut.νεκρόω

умерщвлять ex. (τὰ μέλη ἑαυτοῦ NT.); pass. омертвевать
ex. (σῶμα νενεκρωμένον NT.). - см. тж. νεκρόομαινεκρώδης

νεκρ-ώδης
2
как у мертвеца, мертвенный
ex. (χρῶμα Plut.)νεκρών

-ῶνος место погребения, кладбище Anth.νέκρωσις

-εως омертвение NT.νέκταρ

-ᾰρος τό нектар, напиток богов
ex. (ἀμβροσιη καὴ ν. Hom.; μεθυσθεὴς τοῦ νέκταρος Plat.)
μελισσᾶν ν. Eur. — пчелиный нектар, т.е. медνεκτάρεος

3
(ᾰ)
1) нектарный
ex. (σπονδαί Pind.; πόμα Luc.; κύλικες Anth.)
2) благоухающий, словно нектар или божественно-прекрасный
ex. (ἑανός, χιτών Hom.)νεκταροσταγής

νεκτᾰρο-στᾰγής
2
струящий капли нектара
ex. (οἶνος Arph.)νεκύδαλ(λ)ος

νεκύδᾰλ(λ)ος
куколка шелкопряда Arst.νεκυηγός

νεκυ-ηγός
проводник умерших (в царство теней) Anth.νεκυία

правильнее νέκυια вызывание мертвецов, некромантия Diod., Plut., Luc. (традиционное заглавие XI песни «Одиссеи»)νεκυομαντεία

νεκυο-μαντεία
некромантия, вопрошение душ умерших о будущем Luc.νεκυομαντεῖον

ион. νεκυομαντήϊον τό некромантей, прорицалище мертвых, место, где вызывались и вопрошались души усопших Her., Diod., Plut.νεκυοστόλος

νεκυο-στόλος
2
1) перевозящий усопших
ex. (πορθμεύς, т.е. χάρων Anth.)
2) переносящий покойников
ex. (ἀσκάντης Anth.)νέκυς

I.
-υος adj. мертвый, умерший
ex. ( ἀοιδός, κίχλαι Anth.)
II.
-υος (dat. тж. νέκυϊ; эп. dat. pl. νεκύεσσι и νέκυσσι; acc. pl. νέκυας, стяж. νέκῡς)
1) мертвое тело, труп
ex. (ἀνδρός Her.; δάμαρτος Eur.)
2) мертвец, покойник, павший, убитый
ex. ν. τεθνηώς Hom. — бездыханное тело, мертвецνεκώς

-ῶ Нехо
1) отец Псамметиха Her.
2) сын Псамметиха, царь Египта с 616 г. по 600 г. до н.э. Her.νεμέα

ион. νεμέη, эп. νεμείη Немея
1) лесистая долина и город в сев. Арголиде, в которой находилась священная роща с храмом ζεὺς νέμειος или νεμεαῖος и раз в два года происходили Немейские игры - τὰ νέμεα Thuc., Xen.
2) река на границе Сикиона и Коринфа Xen.νέμεα

τά (sc. ἱερά) Немейские игры Pind. etc.νεμεαῖος

3
Немейский
ex. (ζεύς Pind.)νεμεάς

-άδος adj. f немейская
ex. (ἱερομηνία Pind.)νεμέη

ион. = νεμέανεμέηθε

νεμέη-θε
adv. из Немеи Plut.νεμέθομαι

(только praes.) кормиться, есть, (о птицах) клевать
ex. (πελειάδες νεμέθοντο Hom.)νεμειαῖος

3
Hes. = νεμεαῖοςνεμείη

эп. = νεμέανέμειον

τό (sc. ἱερόν) Немей (храм Зевса в Локриде) Plut.νέμειος

3
Немейский
ex. ν. θήρ Eur. — Немейский зверь, т.е. лев, убитый Геракломνεμεῖς

-έων οἱ жители Немеи Thuc.νέμεος

3
Theocr. = νεμεαῖοςνεμεσάω

эп. νεμεσσάω (aor. med. ἐνεμεσησάμην - чаще ἐνεμεσήθην)
1) осуждать, негодовать, досадовать, сердиться, гневаться
ex. (τινί τι Hom. и τινί τινος Hom.)
οὐ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι Hom. — я не осуждаю Агамемнона;
οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι Hom. — я не обижаюсь на тебя за то, что ты рассердилась;
νεμεσσᾶσθαι κακὰ ἔργα Hom. — осуждать дурные дела;
ν. εἰς ὀρφανὰ ὑβρίζουσι Plat. — ненавидеть тех, кто обижает сирот
2) med. негодовать на себя, стыдиться
ex. (νεμεσσήθητε καὴ αὐτοί Hom.)
3) (тж. ν. ἐνὴ θυμῷ Hom.) считать непристойным, совеститься
ex. (ἐπεσβολίας ἀναφαίνειν Hom.)νεμέσεια

τά (sc. ἱερά) Немесеи (празднества Немесии, справлявшиеся в честь усопших) Dem.νεμεσητικός

3
относящийся недоброжелательно, возмущающийся, негодующий
ex. ( ν. λυπεῖται ἐπὴ τοῖς ἀναξίως εὖ πράττουσιν Arst.)νεμεσητός

эп. νεμεσσητός, дор. νεμεσσᾱτός 3
1) достойный порицания, позорный, предосудительный
ex. οὐ νεμεσητὸν ἕνεκα τούτου ὑπηρετεῖν Plat. — не зазорно (будет) потрудиться для этого
2) заслуженный, основательный
ex. οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι Hom. — не без оснований рассердиться;
νεμεσητὰ παθεῖν Plut. — пострадать по заслугам
3) внушающий страх, грозный (sc. Ἀχιλλεύς Hom.)νεμεσίζομαι

(только praes. и impf.)
1) негодовать, обижаться, сердиться, сетовать
ex. (τινί τι и τινα ποιεῖν τι Hom.)
2) совеститься, стыдиться
ex. εἰ θυμὸς νεμεσίζεται Hom. — если есть совесть в душе
3) страшиться, бояться
ex. (θεούς Hom.)νέμεσις

эп. νέμεσσις -εως
1) (справедливое) негодование, (заслуженное) порицание, (праведный) гнев
ex. (οὐδέτερος νέμεσιν διέφυγεν Plut.)
ν. μεσότης φθόνου καὴ ἐπιχαιρεκακίας Arst. — негодование одинаково далеко как от зависти, так и от злорадства;
τρώων χόλῳ καὴ νεμέσσει Hom. — от злобы и негодования на троянцев
2) воздаяние, возмездие, кара
ex. (θεῶν Soph.)
3) повод к порицанию, причина негодования, т.е. грех
ex. (οὔ τις ν. φυγέειν κακόν Hom.)
εἰ δ΄ ἔπεστι ν. Soph. — если этого нельзя (делать);
πενθεῖν οὐ χρή ν. γάρ Soph. — не надо предаваться горю:
— это - грех
4) стыд, укоры совести
ex. (αἰδὼς καὴ ν. Hom.)νέμεσις

-εως Немесида, правильнее Немесия (дочь Ночи, богиня справедливого возмездия) Hes., Aesch. etc.νεμεσσ-

эп.-дор. = νεμεσ-νεμέτωρ

-ορος воздающий по заслугам, каратель, мститель
ex. (ζεύς Aesch.)νέμησις

-εως распределение, раздача
ex. (τοῦ χωρίου Isae.; πομπαὴ καὴ νεμήσεις καὴ χοροί Plut.)νέμος

-εος τό
1) пастбище, пажить
ex. (ἐπάκτιον Soph.)
2) роща, лесок
ex. (σκιερόν Hom., Anth.)νέμω

<одного корня с νέμεσις, νομή, νομός, νόμος> (fut. νεμῶ - ион. νεμέω, aor. ἔνειμα - эп. νεῖμα; med.: fut. νεμοῦμαι - ион. νεμέομαι и поздн. νεμήσομαι, aor. ἐνειμάμην - поздн. ἐνεμησάμην; pass.: fut. νεμεθήσομαι, aor. ἐνεμήθην, pf. - в знач. med. - νενέμημαι; adj. verb. νεμητέος)
1) распределять, раздавать, разделять
ex. (κρέα, μοίρας, σῖτον, μέθυ Hom.; τὰ πάντα δίχα Plut.; πλεῖστα μέρη νενεμημένος Plat.)
2) уделять, давать, присуждать
ex. (ὄλβον ἀνθρώποισιν Hom.)
θεῶν τὰ ἴσα νεμόντων Her. — если боги распределили (все) поровну, т.е. если существует божественная справедливость;
πρὸς τὸν ἀδελφὸν οὕτω ἐνειμάμην Lys. — с братом мы разделились так;
οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν νείμαιμ΄ ἢ σοί Aesch. — никому не дал бы я больше, чем тебе, т.е. никто мне не дороже тебя;
εἰ νέμοι τις αἵρεσιν Soph. — если бы кто-л. предоставил (свободный) выбор;
στόμα σαφέοτατον ν. τινί Eur. — давать кому-л. непреложные прорицания;
θάνατόν τινι ν. Plat. — назначать смертную казнь кому-л.;
μεῖζον μέρος ν. τινί Thuc. — предпочитать что-л.
3) относить, приписывать
ex. (ἀφελείᾳ τινὴ τέν παρρησίαν Plut.)
4) признавать, считать
ex. (φίλον τινὰ μέγιστον Soph.)
τινὸς μηδαμοῦ τιμὰς ν. Aesch. — совершенно не считаться с чьими-л. правами
5) избирать, выбирать
ex. (προστάτην τινά Isocr., Arst.)
οἱ νενεμημένοι Polyb. — отобранные, т.е. занесенные в список атлетов
6) пасти скот, заниматься скотоводством
ex. (ν. τε καὴ ἀροῦν Plat.)
οἱ νέμοντες Xen. — пастухи
7) пасти
ex. (κτήνη Plat.; τέν δάμαλιν Luc.)
8) тж. med. использовать в качестве пастбища
ex. (τὰ ὄρη Xen.)
τὸ ὄρος νέμεται αἰξί Xen. — на горе пасутся козы;
νέμεσθαι ἐπὴ τῇ κρήνῃ Hom. — пастись у источника
9) питать в (душе), лелеять
ex. (τὸν χόλον Soph.)
10) истреблять, уничтожать
ex. (πυρὴ πόλιν Her.)
πυρὴ χθὼν νέμεται Hom. — земля пожирается огнем
11) med. есть, поедать
ex. (ἄνθεα ποίης Hom.)
ν. τινος Soph. — питаться чем-л.;
λέαινα δρύοχα νεμομένα Eur. — львица, ищущая себе пропитание в лесах
12) med. (о язве, пожаре и т.п.) разъедать, распространяться
ex. (τὸ φῦμα ἐνέμετο πρόσω Her.)
εἰᾶσαί τι ν. Plut. — дать чему-л. волю;
τὸ ψεῦδος νέμεται τέν ψυχήν Plut. — ложь разъедает душу
13) med. обрабатывать, возделывать, тж. занимать
ex. (ἄλσεα, ἔργα, πατρώϊα Hom.)
14) med. обитать, населять
ex. (Ἰθάκην Hom.; γῆ, τέν νέμονται σκύθαι Her.)
κακὸν σκότον ν. Aesch. — жить в ужасной тьме
15) med. быть расположенным, находиться
ex. (πόλεις, αἱ τὸν Ἄθων νέμονται Her.)
16) тж. med. пользоваться
ex. (τὸ χωρίον κοινῇ ν. Thuc.)
ν. ἑὸν πόδα Pind. — ходить;
πρόσω τιμὰς νέμειν Aesch. — и впредь пользоваться почестями
17) med. эксплуатировать, иметь в своем распоряжении
ex. (τὰ μέταλλα Her.; τὰ ἐμπόρια Thuc.)
18) реже med. обладать, владеть, управлять, иметь в своей власти
ex. (χωρίον Thuc.; τὸν πακτωλόν Soph.; τὰς Ἀθήνας, med. τἄλλα Her.; ἄστυ Arst.)
ἀσπίδα νέμων Aesch. — вооруженный щитом;
κράτη καὴ θρόνους ν. τῆς γῆς Soph. — иметь царскую власть над страной
19) med. (о времени) проводить
ex. (ἁμέραν παρὰ πατρί, ἄδακρυν αἰῶνα Pind.)νένασμαι

I.
pf. pass. к ναίω I
II.
pf. pass. к νάσσωνένησμαι

pf. pass. к νέω I Vνένιμμαι

pf. pass. к νίπτωνένιπται

3 л. sing. pf. pass. к νίπτωνενόημαι

ион. νένωμαι pf. pass. к νοέωνεοάλωτος

νεο-άλωτος
2
(ᾰ) свежепойманный
ex. (ἰχθύες Her.)νεοαρδής

νεο-αρδής
2
недавно смоченный, только что орошенный
ex. (ἀλωή Hom.)νεόγαμος

νεό-γᾰμος
2
1) только что сочетавшийся браком, новобрачный
ex. (νύμφη Aesch.; κόρη Eur.)
2) (о браке) недавно заключенный
ex. (λέκτρα Eur.)νεογενής

νεο-γενής
2
1) недавно родившийся, новорожденный
ex. (δάκος Aesch.; παιδίον Plat.)
2) недавно возникший, свежий
ex. (πηγαῖα νάματα Plut.)νεογιλ(λ)ός

νεογῑλ(λ)ός
2
1) новорожденный
ex. (σκύλαξ Hom.; βρέφος Theocr., Plut.)
2) короткий, непродолжительный
ex. (βίου χρόνος Luc.)νεογνός

2
HH., Aesch., Eur., Her., Xen. etc. стяж. к νεόγονοςνεόγονος

2
Eur. = νεογενήςνεόγραπτος

2
Theocr. = νεόγραφος (v. l. ἐΰγραπτος)νεόγραφος

νεό-γρᾰφος
2
недавно нарисованный или написанный
ex. (ἄνθεα Anth.)νεόγυιος

νεό-γυιος
2
с молодыми членами, т.е. молодой, свежий
ex. (φῶτες, ἥβα Pind.)νεοδαμώδης

νεο-δᾱμώδης
2
<δᾶμος дор. = δῆμος> только что принятый в число граждан Спарты, т.е. вольноотпущенный Plut.
ex. δύναται τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον ἤδη εἶναι Thuc. (у лакедемонян) принятие в число граждан означает уже свободное состояниеνεόδαρτος

νεό-δαρτος
2
1) недавно содранный
ex. (δέρμα Hom., Arst.)
2) недавно ободранный
ex. (βοῦς Xen.)νεοδίδακτος

νεο-δίδακτος
2
(ῐ) недавно разученный или только что сочиненный
ex. (διθύραμβοι Luc.)νεόδματος

νεόδμᾱτος
2
дор. Pind. = νεόδμητος IIνεοδμής

νεο-δμής
-ῆτος adj.
1) недавно объезженный
ex. (πῶλος HH.)
2) (о браке) недавно заключенный, недавний
ex. (γάμοι Eur.)νεόδμητος

νεό-δμητος
I.
2
<δαμάω>
1) только что убитый, свежий
ex. (νεκρός Eur.)
2) новобрачный, молодой
ex. (κόρη Eur.)
II.
дор. νεόδμᾱτος 2
<δέμω> недавно построенный, только что устроенный
ex. (στεφανώματα βωμῶν Pind.; τύμβος Anth.)νεόδρεπτος

νεό-δρεπτος
2
1) свежесорванный
ex. (κλάδοι Aesch.)
2) покрытый свежей листвой
ex. (βωμοί Theocr.)νεόδρομος

νεό-δρομος
2
только что проделанный, недавний
ex. (θήρη Babr.)νεόδροπος

2
Aesch. = νεόδρεπτοςνεόζευκτος

2
Anth. = νεοζυγήςνεοζυγής

νεο-ζῠγής
2
с недавнего времени идущий в запряжке, на которого недавно надели ярмо
ex. (πῶλος Aesch.)νεόζυγος

νεό-ζῠγος
2
недавно вступивший в брак, новобрачный
ex. (νύμφη Eur.)νεόζυξ

-ῠγος adj. Eur. = νεοζυγήςνεοθαλής

νεοθᾱλής
2
дор. Eur. = νεοθηλής IIνεοθάξ

-ᾶγος adj. Anth. = νεοθήξνεόθεν

νεό-θεν
adv. только недавно Soph.νεόθηκτος

νεό-θηκτος
2
только что отточенный Plut.νεοθηλής

νεο-θηλής
I.
2
<θηλή> недавно родившийся, новорожденный
ex. (μόσχος Anth.)
II.
дор. νεοθᾱλής 2
<θάλλω>
1) молодой, свежий
ex. (ποίη Hom.; ὕλη HH.; στέφανος Hes.)
2) девичий
ex. (αἰσχύνη Eur.)
3) юношеский
ex. (εὐφροσύνη HH.)νεόθηλος

2
Aesch. = νεοθηλής Iνεοθήξ

νεο-θήξ
-ῆγος adj. свежеотточенный
ex. (σίδηρος Anth.)νεοθλιβής

νεο-θλῑβής
2
недавно выжатый
ex. (πῶμα Anth.)νεοθνής

νεο-θνής
-ῆτος adj. только что умерший или убитый Plat.νεοίη

юношеский пыл, молодой задор Hom.νέοικος

νέ-οικος
2
недавно установленный, вновь построенный
ex. (ἕδρα Pind.)νεοκατάστατος

νεο-κᾰτάστᾰτος
2
недавно поселившийся
ex. (ἄνθρωποι Thuc.)νεόκαυστος

νεό-καυστος
2
недавно сгоревший
ex. (ὕλη Arst.)νεοκηδής

νεο-κηδής
2
охваченный новой скорбью, страдающий от свежей раны
ex. (θυμός Hes.)νεοκληρόνομος

νεο-κληρόνομος
вновь вступивший в права наследства, новый наследник Anth.νεόκλωστος

νεό-κλωστος
2
недавно спряденный или связанный
ex. (τελαμών Theocr.)νεόκμητος

νεό-κμητος
2
Eur. = νεόδμητος I, 1νεοκόνητος

νεο-κόνητος
2
свежепролитый
ex. (αἷμα Soph. - v. l. к νεακόνητος)νεόκοπτος

νεό-κοπτος
2
свежеобтесанный
ex. (μύλη Arph.)νεόκοτος

2
(ср. ἀλλόκοτος) новый, небывалый
ex. (κακά, πρᾶγος Aesch.)νεοκράς

νεο-κράς
-ᾶτος (ᾱ) adj.
1) недавно смешанный, т.е. только что приготовленный
ex. (σπονδαί Aesch.)
2) вновь присоединившийся, новый
ex. (φίλος Aesch.)νεόκρατος

νεό-κρᾱτος
2
вновь смешанный, только что приготовленный (sc. οἶνος или κρατήρ)
ex. νεόκρατα ποιεῖν Plut. — приготовить новые чаши винаνεόκρητες

νεό-κρητες
οἱ новокритяне, т.е. критские новобранцы Polyb.νεόκτιστος

νεό-κτιστος
2, редко 3
вновь созданный, недавно построенный
ex. (βωμοῖο θέναρ Pind.; πόλις Her., Thuc.)νεόκτονος

νεό-κτονος
2
только что убитый Pind.νεολαία

νεο-λαία
I.
<λαιός> юношество, молодежь Aesch.
II.
adj. f молодая, юная
ex. ν. χείρ γυναικῶν Eur. — руки молодых женщинνεολκία

Plut. = νεωλκίανεόλουτος

νεό-λουτος
поэт. νεόλλουτος 2
только что выкупавшийся
ex. (Ἑρμῆς HH.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика