Древнегреческо-русский словарь, Ν, лист 008

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ν > 008
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ν: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ν (часть 008) с русским переводом и комментариями.νῆϊς

νῆ-ϊς
-ϊδος (ῐδ) adj. <νη- I + εἰδέναι> несведущий, неопытный
ex. (ἀέθλων Hom.; μουσέων Anth.)νήϊσται

πύλαι αἱ Врата Наиды (по имени дочери Амфиона, по друг. - от струны νήτη, которую Амфион добавил к своей лире, когда строил эти ворота в Фивах) Aesch., Eur.νήϋτμος

ν-ήϋτμος
2
<ἀϋτμή> бездыханный Hes.νη-

I.
перед гласн. ν- (отрицат. приставка) не-, без- (напр., ν-ηλεής безжалостный, ν-ηλειτής невиновный)
II.
(редко) в сложн. словах = νέοςνίγλαρος

νίγλᾰρος
дудочка, свисток Arph.νίζω

(fut. νίψω aor. ἔνιψα - эп. νίψα; pass.: pf. νένιμμαι, aor. ἐνίφθην; adj. verb. νιπτός) мыть, умывать
ex. (τινά, πόδας, χεῖρας νίψασθαι, σπόγγοισι τραπέζας, ν. Hom.)
νίψαι καθαρμῷ τέν στέγην Soph. — очистить дом (от запятнавших его преступлений)νίκα

дор. = νίκη Iνίκα

дор. = νίκηνικάεις

-άεσσα -ᾶεν (κᾱ) дор. = *νικήειςνίκαια

(ῑκ) Никея (укрепленный город в Локриде Эпикнемидской) Dem. etc.νίκανδρος

Никандр
1) сын Харилая, отец Теопомпа, царь Спарты с 809 г. по 770 г. до н.э. Her., Xen.
2) родом из Клароса близ Колофона, поэт, грамматик и врач II в. до н.э.νικάνωρ

νῑκάνωρ
-ορος (ᾱ) Никанор
1) военачальник Александра Македонского, получивший в 321 г. до н.э. в управление Каппадокию, впосл. - правитель Мидии Polyb.
2) родом из Стагира, командующий флотом Александра Македонского, казнен Кассандром в 318 г. до н.э. Polyb.
3) родом из Кирены, грамматик I-II вв. н.э., автор сочинений о знаках препинанияνικαξοῦμαι

νῑκαξοῦμαι
дор. Theocr. (v. l.) fut. med. к νικάωνικαφορ-

νῑκᾱφορ-
дор. = νικηφορ-νικάω

νῑκάω
1) побеждать
ex. (πυγμῇ, τινα μάχῃ Hom.; μάχῃ Eur.; ναυμαχίῃ Her.; κόσμον NT.)
νικήσας Hom. — победитель;
νικηθείς Hom. — побежденный;
πολὺ ν. Thuc. или τὰ πάντα ν. Xen. — одерживать решительную победу
2) выигрывать
ex. (μάχην, παγκράτιον Thuc.; νίκην Plat.; δίκην Eur.; πολλοὺς ἀγῶνας Plut.)
3) одерживать верх, получать перевес
ex. (ἔγχει, κάλλει Hom.)
πᾶσαν ἀρετέν νενικηκέναι Plat. — превзойти во всех добродетелях;
νικῶσα βουλή Eur. — возобладавшее мнение;
ἐκ τῆς νικώσης (sc. γνώμης) Xen. — согласно получившему перевес мнению;
ν. γνώμῃ или γνώμην Her. — добиться перевеса своего мнения;
ν. τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα Xen. — превзойти друзей в добрых делах
4) перен. побеждать, подавлять
ex. (ἱμέρου νικώμενος Aesch.)
νικᾶσθαι ἡδονῇ Soph. — поддаться чувству радости;
λόγοις φίλων νικᾶσθαι Soph. — уступить уговорам друзей;
βία σε μηδαμῶς νικησάτω τοσόνδε μισεῖν Soph. — не позволяй чувству ненависти увлечь тебя до такой степени;
μέ φόβος σε νικάτω φρένας Eur. — не поддавайся страху;
νικᾶσθαι ξυμφορᾷ Eur. — быть сломленным несчастьем;
ὑπὸ τῶν μεγίστων νικηθέντες Thuc. — под давлением мотивов первостепенной важностиνίκη

I.
дор. νίκα (ῑ)
1) победа
ex. (μάχης Hom.; πολέμου и ἐν τῷ πολέμῳ Plat.)
ν. τῶν Ῥωμαίων Polyb. — победа римлян;
ν. ἀντιπάλων Arph. — победа над противниками;
τῶν ἡδονῶν ν. Plat. — подавление наслаждений (т.е. страстей);
εἴη δ΄ ἐπὴ νίκῃ! Aesch. — да кончится дело победой!;
ν. τήν μιν νίκησα Hom. — победа, которую я одержал над ним
II.
(ῑ) дор. 3 л. sing. impf. к νίκημινίκη

дор. νίκα Ника
1) богиня победы, дочь Стикса и Паллады Hes. etc.
2) эпитет Афины
ex.
ν. αθάνα πολιάς Soph.{*}νικήεις

νῑκήεις
дор. νῑκάεις -άεσσα -ᾶεν (κᾱ) побеждающий, победоносный Anth.νίκημα

-ατος (ῑ) τό
1) одержанная победа Plut.
2) награда за победу Polyb., Diod.νίκημι

(ῑ) дор. Pind., Theocr.; Anth. (только praes. и impf.) = νικάωνικητήριον

νῑκητήριον
τό
1) (sc. ἆθλον) награда победителю
ex. (Arph., Xen. etc.; τὰ νικητήρια φέρειν, φέρεσθαι или κομίζεσθαι Plat.)
2) pl. (sc. ἱερά) празднование победы
ex. (ν. ἑστιᾶν Xen., Plut.)νικητήριος

νῑκητήριος
3
победный, даваемый победителю
ex. (ἆθλον Plat.; φίλημα Xen.)νικητικός

νῑκητικός
3
способствующий победе, обеспечивающий победу
ex. (παρασκευή Polyb.)
τὸ νικητικώτατον Plut. — лучший способ победитьνικηφορέω

νῑκη-φορέω
получать в результате победы
ex. (δάκρυα Eur.){*}νικηφορία

νῑκη-φορία
дор. νῑκᾱφορία одержание победы, победа Pind.νικηφόρος

νῑκη-φόρος
I.
дор. νῑκᾱφόρος 2
1) дающий победу
ex. (δίκη Aesch.)
2) победоносный
ex. (πατήρ Soph.)
3) победный
ex. (στέφανος, ἀγλαΐα Pind.)
4) принадлежащий победителю, триумфаторский
ex. (ἅρματι νικηφόρῳ παρεστώς Plut.)
5) сулящий победу
ex. (νικηφόρα μαντεύματα ἐκπέμπειν τινί Plut.)
II.
дор. νῑκᾱφόρος победитель Plat., Xen. etc.νικίας

νῑκίας
-ου, эп. ίεω Никий (сын Никерата, афинский государственный деятель и полководец в 1-ю половину Пелопоннесской войны, казнённый в Сиракузах в 413 г. до н.э.) Thuc. etc.νικίειος

νῑκίειος
2
никиев Plut.νικόβουλος

νῑκό-βουλος
2
победивший в совете (старейшин) Arph.νικοκλῆς

νῑκοκλῆς
-έους Никокл
1) сын Эвагора I, владетель Кипра, IV в. до н.э. Isocr.
2) правитель г. Паф на Кипре, сторонник Антигона, погибший в борьбе с Птолемеем Лагидом в 311 г. до н.э. Diod.νικόλαος

νῑκόλαος
-ου, ион. νικόλεως -εω Николай (сын Бутиса, лакедемонский посол к Дарию I накануне 1-й Греко-персидской войны) Her.νικομάχας

νῑκο-μάχᾱς
-α (μᾰ) победитель в бою Soph.νικομάχειος

νῑκομάχειος
3
никомахов
ex. Ἠθικὰ νικομάχεια — Никомахова Этика (название одного из философских сочинений Аристотеля)νικόμαχος

νικόμᾰχος
Никомах
1) сын Махаона, правитель г. Феры, славившийся своим врачебным искусством Diog.L.
2) отец Аристотеля Diog.L.
3) сын Аристотеля, имя которого носит сочинение Аристотеля об этике - см. νικομάχειος Diog.L.
4) родом из г. Герасы в Аравии, математик новопифагорейского направления, II в. н.э.νικομήδεια

νῑκομήδεια
Никомедия (город в Вифинии, родина историка Арриана) Diod., Plut.νικομήδης

νῑκομήδης
-ου Никомед (имя трёх царей Вифинии: 281-246, 149-91 и 91-74 гг. до н.э.) Polyb., Plut.νικόπολις

νῑκόπολις
-εως Никополь (город в Эпире, у входа в Амбракийский залив) Plut., NT.νῖκος

-εος τό NT. = νίκη Iνικόστρατος

νῑκόστρᾰτος
Никострат
1) афинский полководец времен Пелопоннесской войны Thuc.
2) командир аргивского отряда на службе у Артаксеркса Оха Diod.νικοχάρης

νῑκοχάρης
-ου Никохар (сын Филонида, современник Аристофана, представитель древнеатт. комедии) Arst.νίκων

-ωνος Никон (комедиограф, представитель среднеатт. и новоатт. комедии) Arst.νίν

(ῐ) (= μίν) дор.-атт. энкл. pron. acc. 3 л. всех родов и чисел (т.е. = αὐτόν, αὐτήν, αὐτό, αὐτούς, αὐτάς, αὐτά)νινευΐτης

-ου NT. = νίνιος IIνίνιος

I.
3
<νίνος II> ниневийский Her. etc.
II.
житель города νίνος, ниневиец Her. etc.νίνος

I.
Нин (основатель Ассирийского государства, муж Семирамиды) Her., Plat. etc.
II.
Нин (впосл. Ниневия - νινευΐ, столица Ассирии, разрушена Киаксаром в 606 г. до н.э.) Her. etc.νιόβα

дор. = νιόβηνιόβη

дор. νιόβα Ниоба
1) дочь Тантала и Дионы, жена фиванского царя Амфиона Soph. etc.
2) дочь Форонея и Лаодики, родившая от Зевса Аргоса и Пеласга Plat.νιπτήρ

-ῆρος таз для омовения NT.νίπτρον

τό (преимущ. pl.) вода для омовения Trag., Anth.
ex. τὰ νίπτρα Arst. — Омовение (Одиссея) (часть XIX песни «Одиссеи»)νίπτω

тж. med. Hom., Eur., Plut., NT. = νίζωνιρεύς

νῑρεύς
-έως Нирей (сын Харопа и Аглаи, красивейший из ахейцев после Ахилла) Hom.νῖσα

Ниса (город в Беотии) Hom.νίσαια

ион. νισαίη Нисея (портовый город Мегариды) Her., Thuc.νισαῖον

νῑσαῖον
или νίσαιον πεδίον τό Нисейская равнина (в персидской области Рагиана) Her.νισαῖος

3
нисейский
ex. (ἵπποι Her.)νισιβηνοί

οἱ жители города νίσιβις Luc.νίσιβις

-ιδος или ιος Нисибида (город в Месопотамии, на римск. Магдоний) Plut.νίσομαι

(νῑ) fut. к νίσσομαινῖσος

Нис
1) сын Арета, знатный дулихиец Hom.
2) сын Пандиона, брат Эгея, миф. царь Мегары Trag.
ex.
νίσου πόλις Eur. = μέγαρα
3) тж. νίσου λόφος Холм Ниса, близ Мегары Thuc.νίσσομαι

(fut. νίσομαι с ῑ) уходить, отправляться
ex. (πόλεμόνδε, οἴκαδε Hom.)
ν. ἐπὴ νηῶν Hes. — отправляться на кораблях, т.е. пускаться в море;
ν. ἐξ Ἀΐδαο Hom. — приходить из Аида;
ν. χθόνα Eur. — возвращаться в страну;
ν. σκοπέλους Eur. — уходить в скалистые горыνισύριοι

νῑσύριοι
(ῡ) οἱ жители острова Нисирос Her.νισυρίς

νῑσῡρίς
-ίδος adj. f нисиросская
ex. (πέτρα Anth.)νίσυρος

νίσῡρος
(ῑ) Нисирос (один из Спорадских о-вов, к югу от о-ва Кос) Hom.νίτρον

Her. и атт. λίτρον τό нитр, щелок (род соды или поташа, который в смеси с маслом, служил моющим средством) Her. etc.νιτρώδης

νιτρ-ώδης
2
похожий на щелочь, тж. содержащий щелочь, щелочной
ex. (ὕδωρ Arst.)νίτωκρις

-ιος Нитокрия
1) миф. царица Египта Her.
2) миф. царица Вавилона Her.νίφα

(ῐ) acc. к *νίψνιφάντης

Нифант, «Снеговой» (древнее название Кавказа) Plut.νιφάς

νῐφάς
I.
-άδος (ᾰδ) <νίφω>
1) тж. pl. снег
ex. (οὔρεα νιφάσι συνηρεφέα Her.)
2) снежинка, pl. снежные хлопья
ex. (νιφάδες χιόνος Hom.)
3) перен. град или ливень
ex. (πετρῶν Aesch.)
4) буря, шквал
ex. (πολέμου Pind.)
II.
-άδος adj. f покрытая снегом, оснеженная
ex. (πέτραι Soph.)νιφάτης

νῐφάτης
-ου (ᾱ) Нифат (горная цепь в древней Армении, вост. продолжение Тавра к оз. Ван) Plut.νιφέμεν

эп. inf. praes. к νίφωνιφετός

νῐφετός
тж. pl. снег (снегопад), метель Hom., Her. etc.νιφετώδης

νῐφετ-ώδης
2
снежный, со снегом
ex. (ἄνεμος Arst.; ἡμέρα Polyb.; νύξ Plut.)νιφοβλής

νῐφοβλής
-ῆτος adj. Anth. = νιφόβολοςνιφόβολος

νῐφό-βολος
2
покрытый снегом, оснеженный
ex. (νάπος Eur.; πεδία Arph.; ὄρη Plut.)νιφόεις

νῐφόεις
-όεσσα -όεν покрытый снегом, весь в снегу
ex. (οὔλυμπος Hom.; παρνασός Soph.)νιφοστιβής

νῐφο-στῐβής
2
устилающий дорогу или устланный снегом
ex. (χειμῶνες Soph.)νίφω

(ῑ)
1) (о снеге) идти, падать
ex. ζεὺς νίφει Hom. или impers. νίφει Arph. — снег идет
2) покрывать снегом, pass. быть застигнутым снежной бурей
ex. (οἱ δὲ νιφόμενοι ἀπῆλθον ἐς τὸ ἄστυ Xen.; νιφόμενος καὴ κακοπαθῶν Plut.)
πολιῷ γήραϊ νίφεσθαι Anth. — покрываться сединой{*}νίψ

(только acc. sing. νίφα с ῐ) снег Hes.νίψα

эп. aor. к νίζω и νίπτωνιψαῖοι

οἱ нипсеи (племя во Фракии) Her.νίψασθαι

inf. aor. med.-pass. к νίζω и νίπτωνίψις

-εως омовение, мытье
ex. (ποδῶν Plut.)νοΐ

NT. dat. sing. к νόοςνόα

поздн. acc. к νόοςνοερός

3
1) относящийся к разуму, интеллектуальный
ex. (λογικός καὴ ν. Plat.)
2) разумный, мудрый
ex. (Ἀπόλλων Anth.)νοερωτός

3
Sext. = νοερόςνοέω

<νόος> тж. med. (aor. ἐνόησα - эп. νόησα и ион. ἔνωσα, pf. νενόηκα - ион. νένωκα; pass.: aor. ἐνοήθην - ион. ἐνώθην, редко ἐνοησάμην, pf. νενόημαι; ион. pf. νένωμαι, 3 л. pl. ppf. ἐνένωτο)
1) (тж. ν. ὀφθαλμοῖς и ἐν ὀφθαλμοῖς Hom.) воспринимать (зрением), замечать
ex. (οὔπω τοίους ἵππους ἴδον οὔδ΄ ἐνόησα Hom.)
2) (тж. θυμῷ ν. Hom.) постигать мысленно, представлять себе
ex. (νοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ βίου Soph.)
νοεῖσθαι μέν, ὁρᾶσθαι δ΄ οὔ Plat. — постигаться мыслью, но не очами
3) (тж. ν. φρεσί, ἐν φρεσί, μετὰ φρεσί и κατὰ φρένα Hom.) мыслить, думать, обдумывать
ex. ὀρθὰ ν. Her. — думать правильно, быть правильного мнения;
ἄλλα νοεῦντες Her. — думая иное;
τῷ νοῆσαι δεινότατος Plut. — весьма рассудительный
4) придумывать, затевать, замышлять
ex. (ἐσθλά τινι Hes.; κακόν τινι Her.; κατακτεῖναί τινα Soph.)
5) полагать, думать, считать
ex. (τόδε γὰρ νοῶ κράτιστον Soph.)
6) значить, означать
ex. (σκέψασθαι, τί καὴ νοεῖ τὸ ὄνομα Plat.)νόημα

ион. тж. νῶμα -ατος τό
1) (тж. φρενὸς ν. Arph.) мысль
ex. (ὠκὺς ὡσεὴ ν. Hom.)
2) замысел, намерение
ex. (νοήματα ἐκτελέειν Hom.)
3) мышление, сознание
ex. (ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν NT.)
παραπλάζειν ν. (τινος) Hom. — помутить чьё-л. сознаниеνοήμων

2, gen. ονος
1) разумный, рассудительный, мудрый
ex. (ν. καὴ δίκαιος Hom.)
2) находящийся в здравом уме Her.νόης

Ноэс (река во Фракии, приток Истра) Her.νόησις

ион. тж. νῶσις -εως мышление, умозрение
ex. (νοήσει, ἀλλ΄ οὐκ ὄμμασι θεωρεῖν Plat.; οὐκ ἐπὴ τοῦ πράγματος, ἀλλ΄ ἐπὴ τῆς νοήσεως Arst.)νοητικόν

τό умозрительная способность Arst.νοητικός

3
наделенный способностью мышления, мыслящий
ex. (ψυχή Arst.; οὐσία Plut.)νοητός

3
умопостигаемый, умозрительный
ex. (νοητὰ καὴ ἀσώματα εἴδη Plat.; ἀπὸ τῶν νοητῶν ἀποδιδράσκειν ἐπὴ τὰ αἰσθητά Plut.)νοθαγενής

νοθᾱ-γενής
2
дор. внебрачный, незаконнорожденный
ex. (παῖδες Eur.)νοθεία

незаконнорожденность, внебрачность Plut.νόθειος

2
принадлежащий внебрачному ребенку или предназначенный для внебрачных детей
ex. (χρήματα Arph.)νοθεύω

делать ненастоящим, фальсифицировать, портить
ex. (νενοθευμένος διά τι Plut.)νοθοκαλλοσύνη

νοθο-καλλοσύνη
поддельная красота Anth.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика