Древнегреческо-русский словарь, Ι, лист 013

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ι > 013
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ι: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ι (часть 013) с русским переводом и комментариями.Ἰταλίη

Ἰτᾰλίη
ион. = ἸταλίαἸταλική

Ἰτᾰλική

1) (sc. φιλοσοφία) италийская философия (преимущ. пифагорейская Diog.L.)
2) (sc. χώρα) Италия, собир. италийцы Plut., Anth.Ἰταλικός

Ἰτᾰλικός
3
(ῑτ) италийский Plat.
ex. αἵρησις Ἰταλική Plut. = Ἰταλική 1Ἰταλίς

Ἰτᾰλίς
-ίδος adj. f италийская
ex. (κόνις Anth.)Ἰταλιώτης

Ἰτᾰλιώτης
-ου (ῑτ) италиот, греческий житель Италии (преимущ. Magna Graecia) Her., Thuc., Plat.Ἰταλιωτικός

Ἰτᾰλιωτικός
3
(ῑτ) италиотскии, италийский
ex. (τράπεζαι Plat.; ὀνόματα Luc.)Ἰταλιῶτις

Ἰτᾰλιῶτις
-ιδος (ῑτ) adj. f италиотская, италийская
ex. (νῆες Thuc.)Ἰταλός

Ἰτᾰλός
I.
(ῑτ) Итал (легендарный, царь пеласгов, основатель царства сикулов или энотриев; его именем, якобы, названа Италия) Thuc., Arst., Plut.
II.
3
(ῑ и ῐ) италийский
ex. (αἰχμητής Anth.)
III.
италиец Arst., Plut., Anth.ἰταμόν

ἰτᾰμόν
(ῐ) τό дерзновенность, решительность
ex. (τῆς ψυχῆς Plut.)ἰταμός

ἰτᾰμός
3
(ῐ)
1) стремительный, нетерпеливый
ex. (κύνες Aesch. ap. Arph.)
2) решительный, быстрый
ex. (βοήθεια Plut.)
3) дерзновенный, дерзостный
ex. (πονηρία Dem.)ἰταμότης

ἰτᾰμότης
-ητος (ῐ)
1) смелость, решительность
ex. (ἰ. καὴ δριμύτης Plat.)
2) дерзость, дерзостность
ex. (τοῦ συγγραφέως Polyb.; ἰ. καὴ θράσος Plut.)ἰταμῶς

ἰτᾰμῶς
1) стремительно, бурно
ex. ἰταμώτερον τοῦ δέοντος Plat. — с большим, чем нужно, рвением
2) смело, дерзко
ex. (ὑφιστάναι τὸν θόρυβον Plut.)Ἴτανος

Итан (город в сев.-зап. части Крита) Her.ἴτε

I.
(ῐ) 2 л. pl. praes. к εἶμι
II.
(ῐ) 2 л. pl. imper. к εἶμιἰτέα

эп.-ион. ἰτέη (ῑ)
1) ива Hom., Her., Arst.
2) ивовый щит
ex. ἰ. χαλκόνωτος или κατάχαλκος Eur. — ивовый щит, обитый медьюἸτέα

Итея (дем в филе Ἀκαμαντίς) Lys.Ἰτεαῖος

3
из дема Ἰτέα Lys.ἰτέη

эп.-ион. = ἰτέαἰτέον

(ῐ) adj. verb. к εἶμιἰτέϊνος

3
(ῑτ) ивовый, сплетенный из ивовой лозы
ex. (ῥάβδος Her.; σάκεα Theocr.)Ἴτη

Ита (кормилица Зевса) Plut.ἴτηλος

2
(ῐ) постоянный Aesch.ἴτην

эп. 3 л. dual. impf. к εἶμιἴτης

-ου (ῐ) <εἶμι> (= ἰταμός)
1) смелый, отважный, решительный
ex. (ἀνδρεῖος καὴ ἴ. Plat.)
2) дерзкий, наглый
ex. (τολμηρὸς καὴ ἴ. Arph.)Ἴτης

Plut. v. l. = Ἴτηἰτητέον

(ῐ) Arph. = ἰτέονἰτητικός

3
(ῐτ) смелый, отважный, решительный
ex. (πρὸς τοὺς κινδύνους Arst.)ἴτον

2 и 3 л. dual. praes. к εἶμιἰτός

3
<adj. verb. к εἶμι> проходимый, доступный
ex. (ὁδός Anth.)Ἰτουραία

Итурея (область в сев.-вост. Палестине, к вост. от Галилеи) NT.ἰτρίνεος

3
(ῐν) приготовленный на меду и кунжутном масле
ex. (ποπάδες Anth.)ἴτριον

τό (преимущ. pl.) пирог, пряник (преимущ. на меду и кунжутном масле) Anacr., Soph., Arph.ἴττω

(= ἴστω) беот. (3 л. sing. imper. к *εἴδω) пусть знает
ex. ἴ. ζεύς! Plat., Xen. — Зевс свидетель!, клянусь Зевсом!Ἰτύκη

(лат. Utica) Утика (город на южн. побережье Средиземного моря) Arst., Diod.Ἴτυλος

Ἴτῠλος
(ῐ) Итил (сын Зета и Аэдоны, убитый своей безумной матерью) Hom.Ἰτυμονεύς

Ἰτῠμονεύς
-έως (ῑ) (эп. acc. ῆα) Итимоней (сын Гипероха, житель Элиды, убитый Нестором) Hom.ἴτυς

ἴτῠς
-υος (ῐ)
1) круг, окружность, обод Hes.
ex. ἴτυν κάμψαι Hom. — согнуть колесом;
ἀσπίδες ἴτυς οὒκ ἔχουσαι Her. — щиты без (металлических) ободьев;
ἐπιλαμβάνεσθαί τινος τῆς ἴτυος Xen. — хватать кого-л. за край щита
2) щит
ex. γοργωπὸς ἴ. Eur. — щит со страшным ликом (Медузы)
3) дуга, изгиб
ex. (βλεφάρων Anacr.; ἀγκίστρων Anth.)Ἴτυς

-υος (ῐ) Итий (сын Терея и Прокны, убитый как Итал Аэдоной, своей впавшей в безумие матерью; превращенная в соловья, Прокна вечно плачет о своем сыне) Aesch., Soph.ἴτω

(3 л. sing. imper., praes., к εἶμι)
1) пусть придет
ex. (ἴ. τελαμώνιος ἄλκιμος αἴας Hom.)
2) ладно, пусть (будет)
ex. ἴ., ποιήσω Soph. — ладно, сделаю;
ὅμως τοῦτο μὲν ἴ. Plat. — впрочем, пусть будет такἼτων

-ωνος (ῑ) Итон (город во Фтиотиде, Фессалия, славившийся овцами - μήτηρ μήλων Hom.)Ἰτωνεῖς

-έων οἱ итонцы, жители города Ἰτώνη (в южн. Италии) Thuc.Ἰτώνιαι

πύλαι αἱ Итонские ворота (южн. ворота в Афинах, откуда начиналась Фалерская дорога) Plut.Ἰτωνιάς

-άδος adj. f итонийская
ex. (Ἀθάνα Anth.)Ἰτωνίς

-ίδος adj. f = Ἰτωνιάςἰυγή

ἰῡγή
(ῐ) вопль, крик
ex. (βαρβαρόφωνος Her.; ἰ. καὴ στόνος Soph.)ἰυγμός

(ῑ Hom., ῐ Aesch., Eur.)
1) крик(и), возглас(ы)
ex. (μολπῇ τ΄ ἰυγμῷ Hom.)
2) вопль, жалоба
ex. ἰυγμοῖσι βόσκεται κέαρ Aesch. — сердце полно скорби (досл. питается воплями)ἴυγξ

см. ἶυγξ...ἶυγξ...

ἴυγξ, ἶυγξ
ἴυγγος (ῑ Pind., ῐ Arph.)
1) птица вертишейка (Jynx torquilla Arst.; ею пользовалась для привораживания, привязывая к колесу, которое вертели)
ex. (ἶ. ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὴ δῶμα τὸν ἄνδρα Theocr.)
2) приворотное колесо
ex. ἕλκειν ἴυγγα ἐπί τινι Xen. — привораживать кого-л.
3) чары, обаяние
ex. (ἴυγγί τινος ληφθείς Arph.; ἕλκειν καθάπερ ἴυγξι Plut.)
4) страстное стремление, томление, тоска
ex. ἶ. ἐσθλῶν - v. l. ἀγαθῶν - ἑτάρων Aesch. — тоска по доблестым товарищамἸῦρκαι

-ῶν οἱ иирки (одно из скифских племен) Her.Ἰφθίμη

(θῑ) Ифтима (дочь Икария, сестра Пенелопы, жена Эвмела, царя Феры Фессалийской) Hom.ἴφθιμος

ἴφθῑμος
3 и 2
<ἶφι>
1) сильный, мощный, могучий
ex. (ὦμοι, κράτος, λύκιοι, βοῶν κάρηνα Hom.; ἀνήρ Hes.)
2) мощный, бурный, стремительный
ex. (ποταμοί Hom.)
3) властный, грозный
ex. (Ἀΐδης Hom., Hes.; βασιλεύς Theocr.)
4) доблестный, славный
ex. (ψυχαὴ ἡρώων, ἄλοχος Hom.)ἶφι

ἶφῐ
(ῑφ) adv. <из арх. dat. *ἰνόφι к ἴς>
1) властно, державно
ex. (ἀνάσσειν Hom.)
2) доблестно, храбро
ex. (μάχεσθαι Hom.)
3) (будучи побежден) чужой силой, уступая силе, в неравной борьбе
ex. (δαμῆναι Hom.)
ἶ. κτάμενος Hom. — убитый мощной рукойἸφιάνασσα

(ῑφιᾰ) Ифианасса (дочь Агамемнона и Клитемнестры Hom. etc., позднее отожд. с Ифигенией Lucr.)Ἰφιγένεια

Ἰφῐγένεια
(ῑφ) (acc. тж. Ἰφιγενείαν Aesch.) Ифигения (дочь Агамемнона и Клитемнестры; отец хотел принести Ифигению в жертву Артемиде, но богиня перенесла ее в Тавриду, где сделала своей жрицей; впосл. Ифигения вернулась в Элладу с братом Орестом) Hom. etc.Ἰφιγόνη

Ἰφῐγόνη
(ῐφ) (= Ἰφιγένεια) Ифигона Eur.Ἰφικλέης

стяж. Ἰφικλῆς -έους (ῑφ) Ификлей или Ификл (сын Амфитриона, брат Геракла, отец Иола) Hes., Pind. etc.Ἰφικλείδης

-ου Ификлид, сын Ификла, т.е. Ἰόλαος Hes., Pind.Ἰφικλήειος

3
<Ἰφικλέης> Ификлов Hom.Ἰφικλῆς

-έους (ῑφ) стяж. - ἸφικλέηςἸφικληϊάδης

-ου (ῑφ) Ификлеиад, сын Ификла, т.е. ποδάρκης Hom.Ἴφικλος

Ификл
1) сын Филака, отец Подарка и Протесилая Hom.
2) сын Кефала и Климены Hom.Ἰφικράτης

-ους (ῑφ, ρᾰ) Ификрат (афинский полководец, ум. ок. 353 г. до н.э.) Xen. etc.ἰφικρατίοες

ἰφικρᾰτίοες
αἱ ификратиды (усовершенствованная обувь, введенная Ификратом в отрядах наемников, которыми он командовал во время Коринфской войны) Diod.Ἰφιμέδεια

Ифимедия (дочь Триопа, жена Алоэя, мать Ота и Эфиальта) Hom.{*}ἴφιος

3
(ῑφ) сильный, крупный, тучный, упитанный (только в выраж. ἴφια μῆλα Hom.)Ἶφις

I.
-ιος Ифий
1) сын Алектора, отец Этеокла и Эвадны, царь Аргоса; ввиду смерти обоих его детей, ему наследовал Сфенел, сын Эвадны и Капанея Eur.
2) acc. Ἰφεα, троянец, убитый Патроклом Hom.
II.
-ιδος Ифида (пленница с о-ва Скирос, наложница Патрокла) Hom.Ἰφιτίδης

Ἰφῐτίδης
-ου (ῑφ, ῐδ) Ифитид, сын Ифита, т.е. Ἀρχεπτόλεμος Hom.Ἴφιτος

Ἴφῐτος
(ῑφ) Ифит
1) сын Навбола, фокеец, аргонавт, отец Схедия и Эпистрофа Hom.
2) сын Эврита, эхалиец, аргонавт, убитый Гераклом, владелец лука, доставшегося после его смерти Одиссею Hom.
3) троянец, отец Архептолема Hom.ἴφυον

(ῑ) τό (огородная) зелень, pl. овощи (или какой-л. вид их) Arph.ἰχανάω

ἰχᾰνάω
(= ἰσχανάω) страстно желать
ex. (τυρου ἀλώπηξ ἰχανῶσα Babr.)ἴχαρ

(ῑ) τό (только nom.- acc. sing.) сильное желание, страсть Aesch.{*}ἰχθυάζομαι

(только impf. ἰχθυαζόμην) ловить рыбу Anth.ἰχθυάω

(только 3 л. sing. praes. ἰχθυάᾳ, aor. iter. ἰχθυάασκον и part. ἰχθυάοντες)
1) ловить рыбу, удить ex. (γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν Hom.); (вообще) вылавливать (из воды)
ex. (δελφῖνάς τε κύνας τε Hom.)
2) играть (подобно рыбам), резвиться
ex. (δελφῖνες ἰχθυάοντες Hes.)ἰχθυβολεύς

ἰχθῠ-βολεύς
-έως Anth. = ἰχθυβόλος IIἰχθυβολέω

ἰχθυ-βολέω
ловить рыбу острогой Anth.ἰχθυβόλος

ἰχθῠ-βόλος
I.
2
1) пронзающий рыб
ex. ἰ. μηχανή Aesch. — острога, трезубец (Посидона)
2) ловящий рыб
ex. (αἴθυια Anth.)
3) пойманный острогой, наловленный
ex. (θήρα Anth.)
II.
рыболов Anth.ἰχθυβόρος

ἰχθῠ-βόρος
2
питающийся рыбой, рыбоядный
ex. (λαρίδες Anth.)ἰχθύδιον

(ῡ и ῠ) τό рыбка Arph., Arst., Plut., Anth.ἰχθυδόκος

ἰχθῠ-δόκος
2
содержащий рыб, рыбный
ex. (σπυρίς Anth.)ἰχθυηρός

3
1) рыбный, предназначенный для рыб
ex. (πινακίσκος Arph.)
2) рыбный, приготовленный из рыбы
ex. (ζωμός Luc.)ἰχθυόβρωτος

ἰχθυό-βρωτος
2
съеденный рыбами
ex. ποιῆσαί τινα ἰχθυόβρωτον Plut. — отдать кого-л. на съедение рыбамἰχθυοειδής

ἰχθυο-ειδής
2
рыбообразный
ex. λεπὴς ἰ. Her. — чешуя, как у рыбἰχθυόεις

ἰχθῠόεις
-όεσσα -όεν
1) рыбный, изобилующий рыбой
ex. (πόντος, Ἑλλήσποντος Hom.; μυχός Arph.)
ἰχθυόεντα κέλευθα Hom. — морские (досл. рыбные) пути
2) рыбный, рыболовный
ex. (βόλος Anth.)ἰχθυοθηρητήρ

ἰχθυο-θηρητήρ
-ῆρος рыболов, рыбак Anth.ἰχθυοληϊστήρ

ἰχθυο-ληϊστήρ
Anth. v. l. = ἰχθυσιληϊστήρἰχθυολύμης

ἰχθυο-λύμης
-ου (λῡ) шутл. рыбья пагуба, ненасытный рыбоед, обжора Arph.ἰχθυοπώλης

ἰχθυο-πώλης
-ου продавец рыб, рыботорговец Arph., Plut.ἰχθυοπωλία

ἰχθυο-πωλία
рыбная торговля Plut.ἰχθυοπώλιον

ἰχθυο-πώλιον
τό рыбный рынок Plut.ἰχθυόπωλις

ἰχθυό-πωλις
-ιδος (sc. ἀγορά) рыбный рынок Plut.ἰχθυοτροφεῖον

ἰχθυο-τροφεῖον
τό рыбный садок Diod.ἰχθυοτρόφος

ἰχθυο-τρόφος
2
питающий (разводящий) рыб, богатый рыбой
ex. (διαδρομαί Plut.)ἰχθυοφαγέω

ἰχθυο-φᾰγέω
питаться рыбой Arst.Ἰχθυοφάγοι

οἱ ихтиофаги, «рыбоеды» (название ряда народов в бассейне Аравийского и Персидского заливов) Her., Diod.ἰχθυοφάγος

2
Diod. = ἰχθυφάγοςἰχθυπαγής

ἰχθῠ-πᾰγής
2
хватающий рыбу
ex. (ἀγκίστρων στόματα Anth.)ἰχθύς

-ύος (ῡ в двусложных формах, в трехсложных) (acc. sing. ἰχθύν, реже ἱχθύα; nom. pl. ἰχθῦς, реже ἰχθύες; acc. pl. ἰχθῦς, реже ἰχθύας)
1) рыба Hom. etc.
ex. ἀφωνότερος τῶν ἰχθύων Luc. — безгласнее рыб;
«ἰχθῦς» τοὺς ἀμαθεῖς καὴ ἀνοήτους ὀνομάζομεν Plut. «рыбами» мы называем (в насмешку) невежд и глупцов
2) pl. рыбный рынок
ex. παρὰ τοὺς ἰχθῦς Arph. — на рыбный рынок;
ἐν τοῖς ἰχθύσι Arph. — на рыбном рынкеἸχθύς

-ύος Ихтий (мыс на побережье Элиды, к сев.-зап. от устья Алфея) Thuc.ἰχθυσιληϊστήρ

ἰχθῠσῐ-ληϊστήρ
-ῆρος похититель рыб, т.е. рыболов Anth.ἰχθυφάγος

ἰχθυ-φάγος
2
питающийся рыбой
ex. (δελφῖνες Anth.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика