Древнегреческо-русский словарь, Ι, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ι > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ι: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ι (часть 005) с русским переводом и комментариями.ἰθύντατος

superl. к ἰθύς Iἰθυντήρ

-ῆρος (ῑ) управляющий, ведущий
ex. (οἴαξ ἰ. Aesch.)
θοὸς ἰ. Anth. = αἰπόλοςἰθύνω

(ῑθῡ) тж. med.
1) делать ровным, выравнивать, выпрямлять
ex. (δοῦρα ἐπὴ στάθμην Hom.)
τώ δ΄ (ἵππω) ἰθυνθήτην Hom. — обе лошади выпрямились, т.е. встали
2) (прямо) направлять
ex. (νῆα Hom.; δόρυ ἐπί τινα Aesch.; δρόμον Eur.)
βέλος ῥῖνα παρ΄ ὀφθαλμὸν ἰ. Hom. — направить копье в переносицу;
ἰθύνεσθαι ὀϊστὸν ἐπί τινι Hom. — пускать (свою) стрелу в кого-л.;
ἀλλήλων ἰθυνομένων δοῦρα Hom. — когда (троянцы и ахейцы) метали друг в друга копья
3) управлять, править
ex. (πάντα Hom.; ἅρμα Hom.; med. Hes.)
ἰθύνεσθαι πηδαλίῳ τεχνηέντως Hom. — искусно управлять рулем
4) предводительствовать, командовать
ex. (στρατόν Aesch.)
5) справлять, праздновать
ex. (ἑορτάς Dem.)
6) карать
ex. ἰθύνεσθαι θανάτῳ Her. — наказываться смертью
7) судить, присуждать
ex. μύθους ἰ. Hes. — творить правый суд, правильно решать;
τινὴ τὸ πλέον ἰ. (v. l. εὐθύνειν) Theocr. — присудить кому-л. большую частьἰθυπόρος

ἰθῠ-πόρος
2
прямолинейный, прямой
ex. (γραμμή Anth.)ἰθυπτίων

ἰθυ-πτίων
2, gen. ωνος прямо летящий
ex. (μελίη Hom.)ἰθύς

I.
ἰθεῖα (ион. тж. ἰθέα), ἰθύ (ῑθ)
1) прямой, прямолинейный
ex. (ὁδός Her.; κατήλυσις εἰς Ἀΐδην Anth.)
2) прямой, открытый, решительный
ex. ἰθέῃ τέχνῃ ἀπολιπεῖν τινα Her. — решительным образом (т.е. открыто) покинуть кого-л.
3) прямой, честный, правдивый
ex. (λόγος Her.)
4) справедливый
ex. (δίκη Hom., Hes.; ἀνήρ Her.). - см. тж. ἰθεῖα, ἰθεῖαν, ἰθύ
II.
adv.
1) прямо, напрямик
ex. ἰ. φρονεῖν Hom. — устремляться прямо (вперед), рваться вперед;
ἰ. μεμαώς Hom. — ворвавшийся
2) прямо напротив, лицом к лицу
ex. (μαχέσασθαι Hom.)
ἰ. φέρειν χαλκόν Hom. — прямо выступить с оружием
3) тотчас же
ex. ἰ. πυθίη λέγει τάδε Her. — Пифия сразу же говорит следующее;
οὔτε τότε ἰ. οὔτε τῶν σαμίων ἀπιγμένων Her. — ни тотчас же, ни по прибытии самийцев
III.
praep. cum gen. (тж. с πρός или ἐπί) прямо к, прямо в, прямо на
ex. ἰ. δαναῶν Hom. — прямо на данайцев;
ἰ. πρὸς τεῖχος Hom. — прямо к крепостной стене;
ἰ. ἐπὴ θεσσαλίης Her. — прямо (или немедленно) в Фессалию
IV
(только acc. sing. ἰθύν)
1) верх, высь
ex. ἀν΄ ἰθύν Hom. — вверх, ввысь, высоко;
σφαίρῃ ἀν΄ ἰθὺν πειρᾶσθαι Hom. — состязаться в бросании мяча вверх
2) стремление, намерение, предприятие
ex. (γνῶναι ἰθύν τινος Hom.)
οἷσι πεποίθεα πᾶσαν ἐπ΄ ἰθύν Hom. (товарищи), которые, я был уверен, готовы на любое дело;
ἄριστοι πᾶσαν ἐπ΄ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε Hom. — вы - лучшие во всех делах брани и советаἰθύτατος

Anth. superl. к ἰθύς Iἰθυτενής

ἰθῠ-τενής
2
прямой, прямолинейный
ex. (κανών, στάθμη Anth.)ἰθύτονος

ἰθύ-τονος
2
Anth. = ἰθυτενήςἰθύτριχες

ἰθύτρῐχες
pl. к ἰθύθριξἰθυφαλλικός

ἰθῠ-φαλλικός
3
стих. итифаллический
ex. ἰθυφαλλικὸν μέτρον — итифаллический размер (состоящий из усеченной анапестической тетраподии и трохаической триподии)ἰθύφαλλος

ἰθύ-φαλλος
досл. культ. участник фаллических шествий, перен. распутник Dem.ἰθύω

(ῑ) (только praes. и aor. ἴθῡσα)
1) устремляться, бросаться, рваться вперед
ex. ἴθυσε μάχη πεδίοιο Hom. — битва распространилась по равнине;
Ἕκτωρ ἴθυσε νεός Hom. — Гектор бросился на (данайский) корабль;
ἴθυσαν ἐπὴ τεῖχος Hom. (троянцы) кинулись на стену;
ἰ. πρός τινα Her. — броситься преследовать кого-л.
2) пытаться, начинать
ex. τῶν (καρπῶν) ὁπότ΄ ἰθύσειε γέρων ἐπὴ χερσὴ μάσασθαι Hom. — как только старец (Тантал) порывался взять плоды руками;
ὅκου ἰθύσειε στρατεύεσθαι Her. — где бы (Поликрат) ни начинал воеватьἸθωμάτας

дор. Thuc. = ἸθωμήτηςἸθώμη

(ῐ) Итома
1) горная крепость в Гестиотиде, зап. Фессалия Hom.
2) крепость в Мессении на горе того же названия, захватывавшаяся спартанцами в 723 и 455 гг. до н.э. Her.Ἰθωμήτης

-ου adj. m итомский (эпитет Зевса по его храму на горе Ἰθώμη в Мессении) Plut.Ἰκάδιος

Икадий (отец Пенелопы)
ex. (Arst. - v. l. к Ἰκάριος)ἱκανός

ἱκᾰνός
эол. ἴκᾰνος 3
(ῐ)
1) достаточный (достаточно многочисленный, достаточно сильный и т.п.)
ex. (εἴς τι Her., Xen., πρός и ἐπί τι Plat. и κατά τι Polyb.)
πλοῖα ἱκανά (ἀριθμῷ) Xen. — суда в достаточном количестве;
(ἄνδρες) ἱκανοὴ τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν Xen. — люди, которых достаточно для охраны городских крепостей;
οὐκ εἶχον ἱκανὰς (sc. χιμαίρας) εὑρεῖν Xen. (афиняне) не смогли найти достаточного количества коз (для жертвоприношения);
οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς Thuc. — так как Аттика была недостаточно богата или обширна;
χώρα ἱκανέ τρέφειν Plat. — страна, могущая достаточно прокормить;
ἱ. γνώμην Her. — достаточно умный;
ἱ. τέν ἰατρικήν Her. — достаточно сведущий в медицине;
ἱ. ἐμπειρίᾳ καὴ ἡλικίᾳ Plat. — вполне опытный и зрелый;
ἱ. τὸ εἶδος Plut. — довольно красивый;
ἱκανέ μαρτυρία Plat. и ἱκανὸν τεκμήριον Arst. — достаточное (= надежное) свидетельство;
ἑφ΄ ἱκανόν Polyb. — достаточно, довольно или немало;
τὰ ἱκανά Isocr. — достаточные средства, необходимые условия;
ἐπηρώτα αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς NT. — он задавал ему много вопросов;
λαβεῖν τὸ ἱκανὸν παρά τινος NT. — получив достаточные доказательства от кого-л.
2) (при)годный, подходящий или способный, умелый, тж. знающий, компетентный
ex. ἱ. πολεμεῖν Xen. — способный воевать;
τινὰ ἱκανὸν κρίνειν συνεργὸν εἶναι Xen. — считать кого-л. способным исполнить (что-л.);
ἱ. τεκμηριῶσαι Thuc. — способный убедить, убедительный, т.е. достоверный;
ἱκανῷ λόγῳ ἀποδείξω Plat. — я убедительно докажу;
σῶμα ἱκανὸν πόνους φέρειν Xen. — тело выносливое к трудам;
ἱ. ὡς πρὸς τὸν ἰδιώτην Plat. — неплохой по сравнению с неученым;
ἱ. ἀμφότερα Plat. — способный как на одно, так и на другое;
ἱ. τὸ κελευόμενον ποιεῖν Xen. — умеющий исполнять приказания;
πρὸς ταῦτα τίς ἱ. ; NT. — кто способен к этому?
3) имеющий возможность, облеченный правом, могущественный
ex. ἱ. ζημιοῦν Xen. — имеющий право карать;
ἱ. Ἀπόλλων Soph. — Аполлон (достаточно) могуществен
4) значительный, немалый
ex. (χρόνος Arph.; οὐσία Arst.; πλῆθος Polyb.; ἀργύρια NT.)
φῶς ἱκανόν NT. — яркий свет;
ἐξ ἱκανῶν χρόνων NT. — с давнего времени
5) могущий совладать, достойный
ex. (τοῖς Ῥωμαίοις Polyb.)
οὐχ εἰμὴ ἱ., ἵνα μου ὑπὸ τέν στέγην εἰσέλθῃς NT. — я недостоин, чтобы ты вошел под мой кровἱκανότης

ἱκᾰνότης
-ητος (ῐ)
1) достаточное количество
ex. (παίδων Plat.)
2) достаточность, (при)годность, способность, сила
ex. (ἱ. ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ NT.)
οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τέν ἵκανότητα Plat. — ни в чем не нуждающийся в силу (своей) достаточностиἱκανόω

ἱκᾰνόω
давать способность
ex. ἱ. τινά τινα NT. — делать кого-л. способным быть кем-л.;
ἱ. τινα εἰς τέν μερίδα τινός NT. — сделать кого-л. участником чего-л.ἱκάνω

(ῐᾱ)
ex. (только praes. - иногда в знач. pf. и impf. ἵκανον; fut., aor. и pf. супплетивно от ἱκνέομαι)
1) (у Hom. тж. med.) приходить, прибывать, добираться, достигать
ex. (νῆας Ἀχαιων, ἐπὴ νῆας, ἐς πατρίδα Hom.; δόμους Aesch.; πρὸς ἔσχατιάν Pind.)
ἱκανέμεν (эп. inf.) ἡμέτερον δῶ Hom. — прибыть в наш дом;
οἷ ἱκάνομεν Soph. (место), куда мы прибыли;
εὖ ἱκάνεις Soph. — ты пришел в нужное тебе место;
ἦλθ΄ Ὀδυσσεὺς καὴ οἶκον ἱκάνεται Hom. — Одиссей вернулся, прибыл домой;
χρειὼ ἱκάνεται Hom. — возникла необходимость
2) доходить, достигать
ex. ἥβης μέτρον ἱ. Hom. — достигнуть предела возмужалости;
σέλας αἰθέρ΄ ἵκανεν Hom. — сияние доходило до эфира;
ἐλάτη αἰθέρ΄ ἵκανεν Hom. — ель поднималась до эфира;
παλαίφατα θέσφατα ἱκάνει με Hom. — старинные предсказания исполнились (досл. коснулись меня)
3) (у Hom. тж. med.) с мольбой прибегать, припадать
ex. (γούνατά τινος Hom., Aesch.)
4) подступать, постигать, овладевать, охватывать
ex. μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει Hom. — великое горе постигает ахейскую землю;
ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι Hom. — когда его охватывал сладкий сон;
τάφος οἱ ἦτορ ἵκανεν Hom. — недоумение проникло в ее душуἱκανῶς

ἱκᾰνῶς
(ῐ) достаточно, в достаточной степени, довольно
ex. ἱ. ἔχειν Thuc. — быть достаточным, удовлетворять, Plat., Arst. быть удовлетворенным;
ἱ. ἐχέτω Plat. — этого (с нас) довольно;
ἱ. ἔχειν τοῖς παροῦσιν Plat. — довольствоваться тем, что имеется;
ἱ. ἔχειν τοῦ βάθους Plat. — быть достаточно глубоким;
ἱ. ἕξειν πρός τινα Xen. и περί τι Plat. — быть в состоянии справиться с кем-л. и с чем-л.;
ἐξαναχωρέειν οὐδετέροισι ἱ. ἔχει Her. — ни одной из сторон отступать невозможноἸκαρία

Diod. = Ἴκαρος IIἸκάριον

τό (sc. πέλαγος) Икарийское море (между Кикладами и побережьем Карии) Her., Diod.Ἰκάριος

I.
(ῑκᾰ) Икарий (брат Тиндара, владетель одной области в Акарнании, отец Пенелопы) Hom., Arst.
II.
3
Икарийский
ex. (πόντος Hom.; πέλαγος Her.; νῆσος Diod.)Ἰκαρομένιππος

Ἰκᾰρο-μένιππος
Икароменипп (диалог Лукиана, в котором философ Менипп рассказывает о том, как он, приделав себе, по примеру Икара, крылья, посетил луну и небо)Ἴκαρος

Ἴκᾰρος
I.
(ῑ) Икар (сын мифического строителя критского Лабиринта Дедала, который во время полета на скрепленных воском крыльях поднялся слишком высоко к солнцу; воск растопился, и Икар упал в море и утонул в той части Эгейского моря, которая была названа впоследствии Ἰκάριον) Arst. etc.
II.
(sc. νῆσος) Икар (остров у побережья Малой Азии, к зап. от Самоса) Aesch., Her., Thuc.ἵκατο

ион. 3 л. pl. ppf. к ἱκνέομαιἴκελος

дор. v. l. ἴκελος 3
(ῐ) эп.-ион. (= εἴκελος) похожий, подобный
ex. (τινι Hom., Hes., Her.; τινος Pind.)ἰκελόω

(ῐ) делать похожим, уподоблять
ex. (τινά τινι Anth.)ἵκεο

1) эп. 2 л. sing. aor. 2 к ἱκνέομαι
2) дор. 2 л. sing. imper. к ἱκνέομαιἱκέσθαι

inf. aor. 2 ἱκνέομαιἱκεσία

(ῐκ)
1) мольба на коленях, покорная просьба об убежище и защите
ex. (ξένων Eur.)
2) просьба, настояние
ex. (ἱ. καὴ δέησις Plut.; θυμὸς ἔμπλεος ἱκεσίης Anth. с ῑκ)
ἱκεσίαισι σαῖς Eur. — по твоим настояниям
3) моление, молебен
ex. (ἱκεσίας ποιεῖσθαι Aeschin.)ἱκέσιος

3 и 2
(ῐκ)
1) просительный, умоляющий, молящий
ex. (παρθένων λόχος Aesch.; λιταί Soph.; προστροπή Eur.)
ἱκεσίᾳ χερί Eur. — умоляюще простирая руки;
ἱκέσιός σε λίσσομαι Soph. — я молю тебя;
ἱκεσία γίγνομαι Eur. — умоляю
2) покровительствующий просящим
ex. (ζεύς Aesch., Soph.; θέμις Aesch.; θεός Arst.)ἱκεταδόκος

ἱκετᾱ-δόκος
2
дающий приют или убежище просящим о защите
ex. (σκοπή Aesch.)Ἱκεταονίδης

Ἱκετᾱονίδης
-ου (ῐκ, νῐ) Гикетаонид, сын Гикетаона, т.е. μελάνιππος Hom.ἱκέτας

дор. = ἱκέτηςἹκετάων

-ονος (ῐ, ᾱ) Гикетаон (сын Лаомедонта, брат Приама) Hom.ἱκετεία

(ῐκ) (= ἱκεσία) ходатайство
ex. οἱ κερκυραῖοι τέν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο Thuc. — керкирцы не удовлетворили просьбу (жителей Коринфа);
ἐφ΄ ἱκετείαν τρέπεσθαι Plat. — прибегать к просьбам, начать умолять;
ἱ. θεῶν Lys. — молитва богамἱκέτευμα

-ατος τό просьба, мольба
ex. (μέγιστον Thuc., ἀπαραίτητον Plut.)ἱκετεύω

(ῐ) (редко тж. med. Arph.)
1) умолять о защите, просить убежища
ex. ἐς πηλῆ΄ ἱκέτευσε καὴ ἐς θέτιν Hom. — он просил у Пелея и Фетиды убежища
2) умолять, слезно просить
ex. (μέ κτείνειν τινά Eur.; φράσαι τέν ἀλήθειαν Her.)
ἱ. τινά Hom., Soph., Eur., Her. etc., τινός Eur., редко τινί Isae. — умолять кого-л.;
ἱ. τινὰ (πρὸς) γονάτων Eur. — с мольбой припадать к чьим-л. коленямἱκετηρία

ион. ἱκετηρίη (ῐκ) (sc. ῥάβδος или ἐλαία)
1) масличная ветвь (служившая символом мольбы)
ex. λαβὼν ἱκετηρίην ἤϊε ἐς τοῦ κλεομένεος Her. — он отправился к Клеомену с масличной ветвью, т.е. как проситель;
ἱκητηρίαν ἔθηκε παρ΄ ὑμῖν Dem. — он положил перед вами масличную ветвь, т.е. пришел умолять вас;
ὑπέρ τινος ἱκετηρίαν τιθέναι εἴς τινα Aeschin. или τινί Plut. — являться к кому-л. с масличной веткой, прося милости для кого-л.;
ἱκετηρίαν γόνασιν ἐξάπτω σέθεν τὸ σῶμα τοὐμόν Eur. — словно молящую ветвь маслины, я склоняю свое тело к твоим коленям
2) мольба
ex. (πολλὰς ἱκετηρίας ποιεῖν Isocr.; δεήσεις τε καὴ ἱκετηρίαι NT.)
θεῶν ἱκετηρίαι Polyb. — моления богамἱκέτης

-ου (ῐ) просящий о защите, молящий об убежище или помощи
ex. (δαιμόνων Soph.; θεοῦ Her.; πατρῴων τάφων Thuc.; Ἀχαιῶν Plat.)
ἱκέται τέ τοί εἰμεν Hom. — мы молим тебя об убежище;
ἱ. ἵζετο πρὸς τὤγαλμα Her. (Килон) искал убежища у изображения божества;
τῆς γυναικὸς ἱ. γενόμενος Thuc. (Фемистокл), обратившись с мольбой об убежище к жене (Адмета)ἱκετήσιος

3
(ῐκ) охраняющий ищущих защиты, заступник просящих убежища
ex. (ζεύς Hom.)ἱκέτις

-ιδος (ῐκ) просящая защиты, молящая об убежище
ex. (ἱ. φυγὰς περίδρομος Aesch.; ἱ. καὴ ἀφ΄ ἑστίας ἠγμένη Arst.)
φερετίμη Ἀρυάνδεω ἱ. ἕζετο Her. — Феретима пришла молить Арианда о защите;
ἱ. ἀφῖγμαι Soph. — я пришла молить о заступничествеἵκευ

эп. = ἵκεο 1ἵκηαι

эп. 2 л. sing. conjct. к ἱκνέομαιἰκμάζομαι

быть или становиться мокрым
ex. (ξύλον ἰκμασθέν Plut.)ἰκμάς

-άδος
1) влага, влажность
ex. (ἰκμάδος ἐοτὴ οὐδὲν, sc. ἐν τῇ λιβύῃ Her.; ἰ. αἱματική Arst.; τὸ γεῶδες ἔρημον ἰκμάδος Plut.)
διὰ τὸ μέ ἔχειν ἰκμάδα NT. — за отсутствием влаги;
ἰ. τῇς φροντίδος Arph. — влага мысли (пародия на идею Фалеса о влаге, как первоначале всех вещей)
2) сок
ex. ἰ. βάκχου Anth. — вино;
ἰ. δρυός Anth. — древесная камедьἴκμενος

adj. попутный, благоприятный
ex. (οὖρος Hom.)ἱκνέομαι

(impf. ἱκνούμην, fut. ἵξομαι, aor. 2 ἱκόμην с ῑ, pf. ἷγμαι)
1) приходить, прибывать
ex. (τινα, μετά или ἔς τινα Hom.; Ὄλυμπον и ἐς Ὄλυμπον, νῆας и ἐπὴ νῆας, κατὰ λειμῶνα, ποτὴ и ὑπὸ πτόλιν, προτὴ ἄστυ Hom.; γαῖαν Pind.; ἄλσος Aesch., Eur.)
ἐφ΄ ἵππων βάντες μετεκίαθον, αἶψα δ΄ ἵκοντο Hom. (стражи), вскочив на коней, понеслись и вмиг примчались;
πεζὸν ἱκέσθαι Hom. — прийти пешком;
οὐχ ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο ἵξεσθαι Hom. — не вернуться с войны;
τέλος ἱκνεύμεναι μύθων Hom. — довести речь до конца;
ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας ἵκου ; Soph. — как пришел ты (т.е. как смел ты явиться) в мой дом?;
ἱ. ἐς λόγους τινός Soph. — вступить в беседу с кем-л.
2) доходить, доставать, достигать, касаться
ex. (ποσὴν οὖδας Hom.)
οὐδ΄ ὀστέον ἵκετο Hom. (кабан зубами) не задел кости;
ὅτε καπνὸς αἰθέρ΄ ἵκηται Hom. — когда дым поднимается до неба;
ἐς πόλιν ἵκετ΄ ἀϋτή Hom. — шум достиг города;
ἥβην или ἥβης μέτρον ἱ. Hom. — достигнуть юношеского возраста;
ἱ. γήραος οὐδόν, также γῆρας или ἐπὴ γῆρας Hom. — дожить до старости;
ἠῶ ἱ. Hom. — дожить до утра;
αὐτὸς ἐνθάδ΄ ἵξομαι Soph. — я сам приду к этому, т.е. мне самому предстоит это;
ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται Hom. — когда дело доходит до дележа
3) приходить с мольбой, умолять, молить
ex. (θεὸν θυέεσσιν Theocr.)
γοῦνά τινος ἱ. Hom. — припадать с мольбой к чьим-л. коленям;
ζῆνα ἱξόμεσθα σὺν κλάδοις Aesch. — мы пойдем с (масличными) ветвями молить Зевса;
ἀπόδος, ἱκνοῦμαι σε Soph. — верни (мой лук), прошу тебя;
ἐᾶτέ μ΄ ὧδ΄ ἀλύειν, ἱκνοῦμαι! Soph. — оставьте меня предаваться этому горю, умоляю
4) попадать
ex. (ἐς χεῖράς τινος Hom.)
ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο Hom. — все, что ни попадало в (их) руки
5) идти, следовать, гнаться
ex. (μετὰ κλέος Ἀχαιῶν Hom.)
6) (о чувствах) овладевать, охватывать, наполнять
ex. (φρένας, τινὰ θυμόν или κραδίην Hom.)
ὁππότε μιν κάματος ἵκοιτο Hom. — когда усталость овладевала им;
ποτ΄ Ἀχιλλῆος ποθέ ἵξεται υἷας Ἀχαιῶν Hom. — когда-нибудь найдет на ахейцев тоска по Ахиллу
7) (impers., praes. и impf., редко fut.) приличествовать, подобать, соответствовать, подходить
ex. δικάζειν ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν αὐτήν Her. — решать, кому следует жениться на ней (наследнице отцовского имущества);
τοῦ ἑτέρου φαμὲν ἡμέας ἱκνέεσθαι ἡγεμονεύειν Her. — мы утверждаем, что командование другим (флангом) должно быть за нами - см. тж. ἱκνεύμενοςἱκνεύμεναι

эп. inf. к ἱκνέομαιἱκνεύμενος

атт. ἱκνούμενος 3
<part. к ἱκνέομαι> соответствующий, подобающий, подходящий, надлежащий
ex. (ἡμέρα Dem.; ἀνάλωμα Thuc.; μέγεθος, ὥρα Arst.; συμμετρια Plut.)
μᾶλλον τοῦ ἱκνευμένου Her. — больше, чем следует;
ἐν χρόνῳ ἱκνευμένῳ Her. — в соответствующее время, т.е. как-то, «в один прекрасный день»;
κατὰ τοὺς ἱκνουμένους χρόνους Arst. — в определенные моменты, через определенные промежутки времениἱκνευμένως

надлежащим образом, законно
ex. (οὐκ ἱ. βασιλεύειν Her.)ἱκνεύμεσθα

эп. 1 л. pl. praes. или impf. к ἱκνέομαιἱκνούμενος

3
атт. = ἰκνεύμενοςἱκοίατο

эп. 3 л. pl. opt. к ἱκνέομαιἱκοίμαν

дор. opt. к ἱκνέομαιἱκόμαν

дор. aor. 2 к ἱκνέομαιἸκόνιον

τό Иконий (главный город Ликаонии) Xen., NT.ἴκρια

см. ἱκρία...ἱκρία...

ἴκρια, ἱκρία
τά <эп. gen. и dat. pl. ἰκριόφι(ν)>
1) палуба (у носа и кормы; средняя часть корабля - ἄντλος - палубы не имела)
ex. εἰς ἴκρια νηὸς ἔβαινον πρώρης Hom. — я вышел на носовую палубу судна
2) бортовые скрепы, поперечные брусья, корабельные ребра
ex. (ἱ. ἱστάμενοι Hom.)
3) помост, настил
ex. (ἱ. ἐπὴ σταυρῶν ὑψηλῶν ἐζευγμένα Her.)
4) театральный помост, т.е. места для зрителей, театр
ex. εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων Arph. — возвращаясь из театраἱκταῖος

v. l. ἱκτίος 3
Aesch. = ἱκέσιοςἴκταρ

ἴκτᾰρ
I.
adv.
1) сразу, вместе
ex. (κεραυνοὴ ἴ. ἅμα βροντῇ Hes.)
2) близко, рядом
ex. ταῦτα πάντα οὐδ΄ ἴ. βάλλει πρός τι погов. Plat. — все это и не приближается к чему-л., т.е. не идет ни в какое сравнение с чем-л.
II.
praep. cum gen. близ, рядом с
ex. (ἴ. μελάθρων Aesch.)ἰκτεριάω

страдать желтухой Sext.ἱκτερικός

страдающий желтухой Plut.ἴκτερος

желтуха Plut.ἱκτήρ

I.
-ῆρος
1) просящий защиты, молящий об убежище
ex. (θεῶν Eur.)
2) защитник просящих об убежище, заступник
ex. (ζεύς Aesch.)
II.
-ῆρος adj. просительский, несомый молящими о защите
ex. (κλάδοι Soph.; θαλλός Eur.)ἱκτηρία

Aesch., Dem. = ἱκετηρία 1ἱκτήριος

Soph. = ἱκτήρ I и II{*}ἴκτιν

(только acc. sing. ἴκτῑνα и nom. pl. ἰκτῖνες) Arph., Arst. = ἰκτῖνοςἰκτῖνος

коршун (Milvus regalis) Her., Soph., Arph., Plat., Arst.ἵκτιος

2
Aesch. = ἱκέσιοςἴκτις

-ιδος и ἰκτίς -ίδος куница Arph., Arst.ἷκτο

Hes. 3 л. sing. ppf. к ἱκνέομαιἱκτορεύω

Soph. = ἱκετεύωἵκτωρ

-ορος Aesch., Eur. = ἱκτήρ I и IIἵκω

(ῑ) (impf. ἷκον, fut. ἵξομαι - мегар. Arph. ἱξῶ, aor. 1 Anth. ἵξα, aor. 2 ἷξον)
1) приходить, прибывать
ex. (δόμον и ἐς δόμον, ἐπὴ θρῃκῶν τέλος Hom.)
κατὰ νῆας ἷξε θέων Hom. (Патрокл) бежал к кораблям;
ποταμοῖο κατὰ στόμα ἷξε νέων Hom. (Одиссей) приплыл (= добрался вплавь) к устью реки;
ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος Hom. (Тлеполем), скитаясь, прибыл в Родос
2) доходить, достигать
ex. κνίση οὐρανὸν ἷκεν Hom. (жертвенный) дым восходил до неба;
Ἰθάκης ἐς τροίην ὄνομα ἵκει Hom. — молва об Итаке достигла Трои
3) (преимущ. о чувствах) подступать, охватывать, овладевать
ex. χόλος ἵκει τινά Hom. — гнев овладевает кем-л.;
τίνα χρειὼ τόσον ἵκει ; Hom. — кому это так понадобилось?ἴλα

ἴλᾱ
(ῑ) дор. Pind. = ἴληἰλαδόν

ἰλᾰ-δόν
(ῑ)
1) толпами, массами
ex. (ἐστιχόωντο τὰ ἔθνεα εἰς ἀγορήν Hom.)
2) во множестве, в изобилии
ex. (τέν κακότητα ἑλέσθαι Hes.)ἱλάειρα

-ας (ῐλᾰ, v. l. ῑλᾱ) adj. f кроткая, благотворная
ex. (φλόξ, σελήνη Emped.)ἵλαθι

ἵλᾰθι
Theocr. = ἵληθιἵλαμαι

см. ἱλάομαι...ἱλάομαι...

ἵλαμαι, ἱλάομαι
(ῐ) Hom. = ἱλάσκομαιἵλαος

атт. ἵλεως 2
(ῑλᾱ и ῑλᾰ)
ex. (dual. ἵλεω, nom. pl. ἵλεῳ)
1) благосклонный, милостивый
ex. ἵ. Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν Hom. — Олимпиец (Зевс) будет милостив к нам;
ἵλεως κλύων Soph. — благосклонно выслушав(ший)
2) доброжелательный, любезный
ex. (θυμός Hom., Hes.; ἵ. καὴ εὐμενής Xen., Plat.)
3) веселый, радостный
ex. (θυμός HH.: γέλως Plut.)
οἶνος τὸν ἄνθρωπον ποιεῖ ἵλεων Plat. — вино веселит человекаἱλαρία

ἱλᾰρία
(ῐλ) веселье, веселость Luc.ἱλαρόν

ἱλᾰρόν
I.
τό Plut. = ἱλαρότης
II.
adv. Anth. = ἱλαρῶςἱλαρός

ἱλᾰρός
3
(ῐ) веселый, радостный
ex. (φέγγος Arph.; πράγματα Plut.)
ἱλαραὴ ἀντὴ σκυθρωπῶν ἦσαν Xen. (родственницы Аристарха) из печальных стали веселыми;
ἱ. δότης NT. — радостно, т.е. добровольно (охотно) дающийἱλαρότης

ἱλᾰρότης
-ητος (ῐ) веселье, веселость Plut.
ex. ἐν ἱλαρότητι NT. — радостно, радушноἰλάρχης

ἰλ-άρχης
-ου (ῑ) иларх, начальник илы (конного отряда) Polyb., Plut.ἱλαρῶς

ἱλᾰρῶς
весело, радостно
ex. (τὸν θάνατον προσδέχεσθαι Xen.; ἡδέως ζῆν καὴ ἱ. Plut.)Ἴλας

Ἴλᾰς
-α (ῑ) Pind. = Ἰόλαοςἱλάσκομαι

(ῑ, редко ῐ)
ex. (fut. ἱλάσομαι - эп. ἱλάσσομαι, aor. ἱλᾰσάμην)
1) умилостивлять
ex. (μολπῇ θεόν Hom.; τὸν μίνω Plut.)
ὄφρ΄ ἡμῖν Ἑκάεργον ἱλάσσεαι (conjct.) Hom. — дабы ты умилостивил для нас (т.е. склонил в нашу пользу) Стрельца (Аполлона);
ἱλάσθητί μοι NT. — будь милостив ко мне
2) примирять с собою, задабривать, склонять на свою сторону
ex. (τινα χρήμασι Her.)
3) смягчать, успокаивать
ex. (τέν ὀργήν τινος Plut.)
4) миловать, отпускать, прощать
ex. (τὰς ἁμαρτίας τινός NT.)ἱλασμός

(ῑ) умилостивление
ex. (περὴ τῶν ἁμαρτιῶν τινος NT.; ἱλασμοὴ καὴ καθαρμοί Plut.)ἱλάσσεαι

эп. 2 л. sing. aor. conjct. к ἱλάσκομαιἱλαστήριον

τό
1) умилостивительная жертва NT.
2) очистилище, золотая крышка или навес над Ковчегом Завета NT.Ἱλάων

-ονος Гилаон (сын Посидона) Arph.Ἱλείθυα

см. Ἱλείθυια...Ἱλείθυια...

Ἱλείθυα, Ἱλείθυια
Anth. v. l. = εἰλείθυιαἱλέομαι

Aesch. = ἱλάομαι


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика