Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 017

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 017
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 017) с русским переводом и комментариями.λυρόεις

λῠρόεις
-όεσσα -όεν лирический, лирный
ex. (λυρόεν τι μελίζεται Anth.)λυροθελγής

λῠρο-θελγής
2
зачарованный звуками лиры Anth.λυρόθεν

λυρό-θεν
adv. на лире
ex. (Anth. - v. l. λυρόεν и λειριόεν)λυρόκτιτος

λῠρό-κτῐτος
2
воздвигшийся от звуков лиры
ex. (θῆβαι Anth.)λυροκτύπης

λυρο-κτύπης
2
бряцающий на лире Anacr.λυροκτυπίη

λῠρο-κτυπίη
бряцание (игра) на лире Anth.λυροποιός

λῠρο-ποιός
мастер, изготовляющий лиры Plat.λυροποιϊκή

λῠρο-ποιϊκή
(sc. τέχνη) искусство изготовления лир Plat.λυρωνία

λῠρ-ωνία
покупка лиры Arph.λυσάνδρια

λῡσάνδρια
τά лисандрии (празднества на о-ве Самос в честь Лисандра) Plut.λύσανδρος

(ῡ) Лисандр (сын Аристократа, спартанский полководец с 407 г. по 394 г. до н.э., пал в бою с фиванцами в 394 г.) Xen., Plut.λυσανίας

λῡσ-ανίας
-ου успокоитель, избавитель
ex. (κακῶν Arph.)λυσιῳδός

λυσῐ-ῳδός
и лисиод (исполнитель особого рода пантомим, введенных на сцену неким Лисидом) Plut.λυσίας

λῡσίας
-ου Лисий
1) сын сиракузца Кефала, один из крупнейших аттических ораторов, родился ок. 458 г., ум. ок. 378 г. до н.э.
2) афинский полководец, участник сражения при Аргинусах в 406 г. до н.э. Xen. etc.λυσίγαμος

λῡσί-γᾰμος
2
расторгающий брак
ex. (ἀγγελίαι Anth.)λυσίζωνος

λῡσί-ζωνος
2
развязывающая пояс, т.е. разрешающая от бремени
ex. (εἰλείθυια Theocr.)λυσικλῆς

λῡσικλῆς
-έους Лисикл
1) один из афинских военачальников в сражении при Херонее в 338 г. до н.э., приговоренный к смертной казни после обвинительной речи оратора Ликурга Diod.
2) афинский оратор V в. до н.э. Thuc., Plut.λυσιμάχεια

см. λυσιμαχία...λυσιμαχία...

λυσιμάχεια, λῡσῐμᾰχία
Лисимахия (название двух городов, основанных Лисимахом: в Херсонесе Фракийском и в южн. Этолии) Polyb.λυσίμαχος

λῡσί-μᾰχος
2 и Arph. 3
(ῐ) приостанавливающий сражение
ex. (φίλος Anth.)λυσίμαχος

λῡσίμᾰχος
Лисимах
1) отец Аристида «Справедливого» Her., Thuc.
2) уроженец города Пеллы в Фессалии, полководец Александра Македонского, погиб в сражении с Селевком в 281 г. до н.э. Plut.
3) начальник конницы «тридцати тираннов» в Афинах Thuc., Xen.λυσιμέλεια

λῡσῐμέλεια
Лисимелия (оз. близ Сиракуз) Thuc.λυσιμελής

λῡσῐ-μελής
2
расслабляющий члены, т.е. обессиливающий
ex. (ὕπνος Hom.; θάνατος Eur.; ἔρως Sappho)λυσιμέριμνος

λῡσῐ-μέριμνος
2
освобождающий от забот
ex. (βάκχος Anth.)λύσιμος

λύσῐμος
2
1) освобождающий, разрешающий
ex. (μέλη Aesch.)
2) могущий быть высвобожденным, возвратимый
ex. (ἐνέχυρα Plat.)
3) разрешимый или опровержимый
ex. (συλλογισμός Arst.)λύσιος

2
(ῡ)
1) освобождающий (от проклятия), прощающий
ex. (θεοί Plat.)
2) отгоняющий заботы, дающий забвение
ex. (βάκχος Plut.)λυσιπαίγμων

λῠσῐ-παίγμων
2, gen. ονος (ῠ!) развязывающий игры, т.е. дающий волю играм
ex. (βάκχος Anacr.)λυσίποθος

λῡσί-ποθος
2
(σῐ) освобождающий от любовного томления
ex. (ἀγγελίαι Anth.)λυσίπονος

λῡσί-πονος
2
(ῐ) освобождающий от трудов
ex. (θεράποντες Pind.; ὕπνος Anth.)λύσιππος

(ῡ) Лисипп (уроженец Сикиона, скульптор времен Александра Македонского) Luc.λύσις

-εως, эп.-ион. ιος (ῠ)
1) развязывание, освобождение
ex. (τῶν и ἀπὸ τῶν δεσμῶν Plat.)
λ. τινός Plat. — освобождение чего-л., реже от чего-л.
2) освобождение, избавление
ex. (θανάτου Hom.; δειμάτων Thuc.; κακῶν Plat.)
3) расторжение брака, развод
ex. (ζητεῖν λύσιν NT.)
4) искупление, спасение
ex. (οὐδ΄ ἔχει λύσιν, sc. τὰ πήματα Soph.)
5) освобождение из неволи, выкуп
ex. (νεκροῖο Hom.; αἰχμαλώτων Dem.)
6) свобода действий, возможность
ex. (οὐ γὰρ ἦν λ. ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον οὐδ΄ εἰς Ἴλιον Soph.)
λ. δόρπου Pind. — возможность поужинать
7) расслабление
ex. (τῶν κοιλιῶν Arst.)
8) разламывание
ex. (σφραγίδων Luc.)
9) разложение, распад
ex. (πολιτείας Plat.)
10) надломленность, потрясение
ex. (λ. καὴ λύπη Plat.)
11) (раз)решение
ex. (τῆς ἀπορίας Arst.; προβλήματος Polyb.)
12) опровержение (sc. τοῦ συλλογισμοῦ Arst.)
13) стих. разрешение, т.е. разложение одного гласного на два
14) грам. разложение (слова) на составные части, расчленение
15) лит. развязка
ex. (τραγῳδίας Arst.)λῦσις

-ιδος Лисид
1) афинянин, ученик Сократа; его именем назван диалог Платона о дружбе
2) родом из Тарента, ученик Пифагора, учитель Эпаминонда Diod., Diog.L., Plut.λυσιστράτη

λῡσιστράτη
(ᾰ) Лисистрата (главная героиня одноименной комедии Аристофана)λυσίστρατος

λῡσίστρᾰτος
Лисистрат (афинский прорицатель) Her.λυσιτανία

Лузитания (зап. часть Иберийского полуострова, приблиз. нын. Португалия) Plut.λυσιτέλεια

λῡσῐτέλεια
польза, выгода Diod., Diog.L.
ex. λ. περὴ τὸν χρόνον Polyb. — выигрыш во времениλυσιτελές

λῡσῐτελές
-οῦς τό польза, выгода Dem., Polyb.λυσιτελέω

λῡσῐ-τελέω
быть полезным, представлять выгоду, быть целесообразным
ex. (τινι NT.)
λυσιτελεῖ μοι ὥσπερ ἔχω ἔχειν Plat. — для меня лучше оставаться (таким), какой я есть;
οἶς οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειθομένοις Lys. (советники), следование которым ни разу не принесло пользы;
τὸ λυσιτελοῦν Plat. и τὰ λυσιτελοῦντα Thuc. — польза, выгода, преимуществоλυσιτελής

λῡσῐ-τελής
2
полезный, выгодный
ex. (ἐμπορεύματα Xen.)
λυσιτελεστάτην ζωέν ζῆν Plat. — прожить (свою) жизнь наиболее целесообразно;
τὸ λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον Dem. — то, что наиболее выгодно с денежной точки зренияλυσιτελούντως

λῡσῐτελούντως
полезно, выгодно, целесообразно
ex. (λ. καὴ ὠφελίμως τῇ πόλει Plat.)λυσιφλεβής

λῡσῐ-φλεβής
2
вскрывающий жилы
ex. (σάγαρις Anth.)λυσίφρων

λῡσί-φρων
2, gen. ονος (ῐ) освобождающий от забот
ex. (διόνυσος Anacr.)λύσσα

λύσσᾰ
атт. λύττᾰ
1) ярость, неистовство
ex. (κρατερή Hom.)
2) порыв, исступление, неукротимая страсть
ex. (ἐρωτική Plat.)
3) собачье бешенство Xen., Arst.λυσσαίνω

быть в бешенстве, неистовствовать от гнева
ex. (τινί Soph.)λυσσάς

-άδος (ᾰδ) adj. f беснующаяся, неистовая, яростная
ex. λυσσάδι μοίρᾳ Eur. — в припадке бешенстваλυσσατάς

λυσσᾱτάς
(τᾱ) дор. Anth. = λυσσητήςλυσσάω

атт. λυττάω
1) быть охваченным яростью
ex. λυσσέοντα ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα Her. (говорят, что Аристодем) в припадке ярости совершил великие дела
2) быть в исступлении, неистовствовать
ex. (εἶδον λισσῶσαν αὐτήν Soph.)
3) (о животных) быть бешеным Arph., Arst., Theocr.λύσσημα

-ατος τό припадок ярости, неистовство Eur.λυσσῆν

дор. Theocr. inf. к λυσσάωλυσσητήρ

-ῆρος adj. m
1) бешеный
ex. (κύων Hom.)
2) беснующийся (в пляске), неистовствующий
ex. (πούς Anth.)λυσσητής

-οῦ adj. m Anth. = λυσσητήρλυσσομανής

λυσσο-μᾰνής
2
1) яростный, страшный в своей ярости
ex. (κακόν Anth.)
2) развевающийся как у безумного
ex. (πλόκαμοι Anth.)λυσσόω

приводить в неистовство
ex. (λυσσώων ἔρως Anth.)λυσσώδης

λυσσ-ώδης
2
1) охваченный яростью, разъяренный
ex. (Ἕκτωρ Hom.)
2) исступленный, неистовствующий
ex. (ζωή Anth.)
3) похожий на безумие
ex. (νόσος Soph.)λύστρα

Листра (город в Ликаонии) NT.λυτέον

adj. verb. к λύωλυτήρ

λῠτήρ
-ῆρος
1) освободитель, избавитель
ex. (πόνων Eur.)
2) умиротворитель, судья
ex. (νεικέων Aesch.)λυτήριον

λῠτήριον
τό способ освобождения, средство избавления
ex. (τὸ κακῶν λ. Soph.)λυτήριος

λῠτήριος
2
1) освобождающий, избавляющий
ex. (δαίμονες Aesch.; ἐκ θανάτου Eur.; δειμάτων Soph.)
2) спасительный, целительный
ex. (ἄκη Aesch.)
3) исцелимый
ex. (λύπημα Soph.)λυτικός

λῠτικός
3
1) очищающий, слабительный
ex. (φάρμακα Arst.)
2) применяемый в опровержениях
ex. (ἐνθυμήματα Arst.)λύτο

эп. 3 л. sing. aor. 2 med.-pass. к λύωλυτός

λῠτός
3
1) могущий быть разложенным, разложимый
ex. τὸ δεθὲν πᾶν λυτόν (sc. ἐστι) Plat. — все сложное разложимо
2) растворимый
ex. (λ. ὑγρῷ Arst.)
3) рит. опровержимый
ex. (σημεῖον Arst.)λύτρον

τό
1) (преимущ. pl.) выкупные деньги, выкуп
ex. λύτρα ἀνδρῶν αἰχμαλώτων λαβεῖν τι Thuc. — взять что-л. в качестве выкупа за пленных
2) искупление, возмещение
ex. (συμφορᾶς Pind.; αἵματος Aesch.; δοῦναί τι λ. ἀντὴ πολλῶν NT.)
3) воздаяние, вознаграждение
ex. (καμάτων Pind.)λυτρόω

1) освобождать, отпускать
ex. (τινα χρημάτων Plat.)
λελυτρῶσθαι ἐκ τῶν ἰδίων Dem. — откупиться на собственные средства;
λυθρωθείς Arst. — освобожденный за выкуп
2) med. освобождать, избавлять
ex. (τινα ἀπὸ πάσης ἀνομίας NT.)
3) med. выкупать
ex. (τέν χώραν Polyb.)λύτρωσις

-εως
1) освобождение за выкуп, выкуп
ex. (αἰχμαλώτων Plut.)
2) избавление
ex. (λύτρωσιν ποιῆσαί τινι NT.)λυτρωτής

-οῦ освободитель, избавитель NT.λυττ-

атт. = λυσσ-λυτῶς

λῠτῶς
в растворимом состоянии Arst.λύχνα

τά (наряду с λύχνοι) pl. к λύχνοςλυχνεών

-ῶνος хранилище светильников Luc.λυχνία


1) светильник Plut., Luc., NT.
2) подсвечник
ex. (λύχνον ἐπὴ τέν λυχνίαν τιθέναι NT.)λυχνιαῖος

3
испускаемый светильником
ex. (φῶς Sext.)λυχνίδιον

(ῐδ) τό небольшой светильник Plut., Luc.λυχνίον

τό Theocr., Plut., Luc. = λυχνίδιονλυχνίς

-ίδος (ῐδ)
1) бот. куколь Anth.
2) лихнида (вид драгоценного камня) Luc.λυχνίσκος

лихниск, т.е. фонарик (род рыбы) Luc.λυχνίτης

-ου (ῑ) adj. m светящийся
ex. λ. λίθος Plat. предполож. — паросский мраморλυχνόβιος

λυχνό-βιος
2
живущий при свете ламп, т.е. ведущий ночной образ жизни Sen.λυχνοκαΐη

λυχνο-κᾱΐη
Возжигание светильников (праздник в городе Саис в Египте) Her.λυχνοποιός

λυχνο-ποιός
изготовитель светильников, ламповый мастер Arph.λυχνόπολις

λυχνό-πολις
-εως Лихнополь, «Город светильников» (вымышленный город) Luc.λυχνοπώλης

λυχνο-πώλης
-ου продавец светильников Arph.λύχνος

(pl. иногда τὰ λύχνα) светильник (обычно, в отличие от λαμπτήρ, переносный)
ex. λ. ἡμμένος Thuc. или καιόμενος NT. — зажженный (горящий) светильник;
περὴ λύχνων ἁφάς Her. — когда зажигаются светильники, т.е. с наступлением ночи;
οὑκ (= ἐκ) τῶν λύχνων Arph. — продавец светильниковλυχνοῦχος

λυχν-οῦχος
подставка для светильника Arph., Plut.λυχνοφορέω

λυχνο-φορέω
(лак. part. praes. pl. λυχνοφορίοντες) нести светильник(и) Arph.λυχνοφόρος

λυχνο-φόρος
2
несущий светильник Plut.λύω

(ῠ, в fut. и aor. ῡ)
1) отвязывать
ex. (ζυγόν, πρυμνήσια Her.)
λ. πρύμνας (ср. 10) или νεῶν πόδα Eur. — отвязывать кормы, т.е. сниматься с якорей
2) отпрягать, распрягать
ex. (ἵππους ἐξ ὀχέων или ὑφ΄ ἅρμασιν Hom.)
3) развязывать, отстегивать, распускать
ex. (ζώνην, θώρηκα Hom.; στολάς Soph.)
λ. κλῇθρα Aesch. — разматывать замочный ремень, т.е. отпирать
4) открывать, разверзать
ex. (στόμα Eur.)
λ. βλεφάρων ἕδραν Eur. — разомкнуть вежды (ср. 7)
5) вскрывать, распечатывать
ex. (γράμματα Eur.; σφραγῖδας NT.)
6) освобождать, отпускать на волю
ex. (τινὰ δεσμῶν Aesch. и ἐκ τῶν δεσμῶν Plat.; εἱρκτῆς τινα Dem.; ἐκ τῆς φυλακῆς NT.)
7) отпускать, ослаблять
ex. (ἡνίαν Soph.)
λ. βλέφαρα Soph. — смыкать вежды (ср. 4);
τί δ΄ ἐγώ, ἅπτουσ΄ ἂν ἢ λύουσα, προσθείμην πλέον ; Soph. — как же могла бы я помочь теми или иными действиями?
8) распускать (по домам)
ex. (ἀγορήν Hom.)
9) физиол. расслаблять
ex. (τέν κοιλίαν Arst.)
10) разрушать, ломать
ex. (τροίης κρήδεμνα Hom.; γέφυραν Xen.; πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας τῶν κυμάτων NT. - ср. 1)
λ. γούνατά τινος и τινι Hom. — переламывать кому-л. колени, т.е. убивать кого-л.;
λύεται δέ μου μέλη Eur. — члены мои слабеют
11) расстраивать, рассеивать, разбивать
ex. (τάξιν Xen.)
12) разъединять, разрывать
ex. λελύσθαι ἀπ΄ ἀλλήλων Xen. — не общаться друг с другом
13) нарушать, расторгать
ex. (σπονδάς Thuc.; ἐντολάς NT.)
14) избавлять
ex. (κακότητος Hom.; ἐκ πενθέων Pind.)
15) утолять, унимать
ex. (τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου NT.)
16) пресекать, прерывать
ex. λ. μένος τινί Hom. — пресечь чью-л. жизнь
17) кончать, оканчивать ex. (βίον Eur. и τὸ τέλος βίου Soph.); прекращать, заканчивать
ex. (μάχην Arph.; νεῖκος Hom.; ἔριν Eur.)
18) разрешать от грехов
ex. (ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὴ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς NT.)
19) отменять, объявлять недействительным
ex. (νόμους Her.; ψῆφον Dem.; διαθήκας Isae.)
20) (раз)решать
ex. (ἀπορίαν Plat.; αἴνιγμα Luc.)
21) выполнять, осуществлять
ex. (τοῦ θεοῦ μαντεῖα Soph.)
22) возмещать, искупать, заглаживать
ex. (τὰς ἁμαρτίας Arph.; φόνον φόνῳ Soph.)
23) выплачивать, платить
ex. (μισθούς Xen.)
λ. τέλη Soph. — платить дань, приносить доход, т.е. быть полезным
24) приносить пользу, иметь значение
ex. (λύει δ΄ ἄλγος Eur.)
ἐμοί τε λύει Eur. — для меня же важно;
λελύσθαι μοι δοκεῖ Xen. — мне кажется, что (это) оказалось полезным
25) рит. разбивать, опровергать
ex. (τὸν παραλογισμόν Arst.)
26) (о драматургах) приводить к развязке
ex. (πολλοὴ δὲ πλέξαντες εὖ λύουσι κακῶς Arst.)
27) смещать, увольнять
ex. (τινὰ ἀρχῆς Diod.)
28) стих. разрешать долгий слог (в два кратких)λῶ

(только praes.: λῇς, λῇ, pl. λῶμες, λῆτε, λῶντι) дор. = λάω IIλωΐτερος

2
Hom. compar. к λωΐωνλωΐων

стяж. λῴων 2, gen. ονος (superl. λῷστος) <λῶ> более желательный, лучший
ex. (πολὺ λώϊόν ἐστι Hom.; ταῦτ΄ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ Soph.)
λῷον καὴ ἄμεινον Xen. — значительно целесообразнее;
(в обращении) ὦ λῷστε! Xen., Plat. — бесценный мой!λώβα

дор. = λώβηλωβάζω

Democr. = λωβάομαιλωβάομαι

1) бесчестить, позорить
ex. λώβην λωβᾶσθαί τινα Hom. — осрамить кого-л.
2) осквернять
ex. (ἀνδρῶν εὔνιδας Eur.)
3) наносить обиды, оскорблять
ex. (τινι Arph.)
4) уродовать, увечить, обезображивать
ex. (ἑωυτόν Her.; τέν ψυχέν λελωβημένος Plat.)
5) развращать, портить
ex. (τοὺς νέους Plat.)
6) терзать, мучить, изнурять
ex. (τὰ σώματα Arst.; τέν πόλιν Lys.)
7) губить
ex. ἀρτάναισι λωβᾶται βίον Soph. (Иокаста) окончила (свою) жизнь петлей, т.е. повесиласьλωβατός

λωβᾱτός
3
дор. = λωβητόςλωβεύω

насмехаться, глумиться
ex. (τινά Hom.)λώβη

дор. λώβα
1) оскорбление, бесчестие
ex. (λώβην λωβᾶσθαί τινα Hom.)
λώβην ἀποδοῦναι и τῖσαι Hom. — поплатиться за нанесение обиды
2) позор
ex. λώβην ἔμεναι ἄλλων Hom. — быть покрытым позором в глазах других
3) мучение, истязание
ex. (παντοδαπὰς λώβας λωβηθείς Plat.)
4) обезображение, увечье Her., Soph.
5) гибель, крушение
ex. (λ. καὴ διαφθορά Plat.)
6) перен. ослепление, безумие
ex. πατρῴᾳ λώβᾳ Eur. — из-за отцовского ослепления
7) перен. бич, язва, проклятие
ex. ποιητῶν λῶβαι Anth. ирон. — (о грамматиках) проклятие поэтовλωβήτειρα

Anth. f к λωβητήρλωβητήρ

-ῆρος
1) ругатель, хулитель
ex. (ἐπεσβόλος Hom.)
2) гибель, пагуба
ex. (λωβητῆρες Ἐρινύες Soph.)
3) негодяй
ex. ἔρρετε, λωβητῆρες! Hom. — прочь, негодяи!λωβητής

-οῦ погубитель, подрыватель
ex. (τέχνης Arph.)λωβητός

дор. λωβᾱτός 3
1) поруганный, опозоренный
ex. λωβητὸν τιθέναι Hom. — предавать позору;
λωβητόν τινα ἐκβαλεῖν Soph. — бросить кого-л. на поругание, т.е. оставить без погребения
2) снедаемый, терзаемый
ex. (μόχθῳ Soph.)
3) оскорбительный, обидный
ex. (ἔπη Soph.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика