Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 009

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 009
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 009) с русским переводом и комментариями.λευκόχρως

λευκό-χρως
-ωτος adj. с белой кожей Arst., Theocr.λευκόω

1) делать белым, белить (med. τὰ ὅπλα Xen.; τοῖχος λελευκωμένος Plat.; γραμματεῖον λελευκωμένον Arst., Dem.)
2) увенчивать белым
ex. λευκωθεὴς κάρα μύρτοις Pind. — увенчанный белыми цветами мирта
3) обнажать
ex. (πόδα γαῦρον Anth.)λευκόϊνος

(sc. στέφανος) венок из левкоев Anth.λευκόϊον

λευκό-ϊον
τό левкой (Matthiola incana) Arst., Theocr., etc.λεῦκτρα

τά Левктры
1) город в Беотии, к юго-зап. от Фив; место победы фиванских войск под командованием Эпаминонда над спартанскими войсками Клеомброта в 371 г. до н.э. Xen.
2) тж. τὸ λεῦκτρον, город в южн. Аркадии Thuc.
3) тж. τὸ λεῦκτρον, город в Лаконии Plut.λευκτρίδες

(ῐ) αἱ Левктриды (дочери беотийца Скедаса, покончившие жизнь самоубийством и погребенные у г. Левктры) Plut.λευκτρικός

3
левктрийский Plut.λεῦκτρον

τό = λεῦκτρα 2 и 3λευκώλενος

λευκ-ώλενος
2
с белыми локтями, белорукий
ex. (Ἥρη, Ἀνδρομάχη, ἀμφίπολοι Hom.)λεύκωμα

-ατος τό
1) белая доска (для записей)
ex. (εἰς λ. γράφειν Lys. и ἀναγράψαι Dem.)
2) белая окраска
ex. βάμμα λευκώματος Arst. — белое пятноλεύκων

-ωνος Левкон
1) местность в Киренаике Her.
2) могущественный царь Боспора, 393-353 гг. до н.э., находившийся в дружеских отношениях с афинянами Dem.λευκώνιον

τό Левконий (местность на о-ве Хиос) Thuc.λευκωσία

Левкосия
1) островок в Пестумском заливе Arst.
2) прежнее название Самофракии Arst.λευρός

3
1) гладкий
ex. (πέτρα Eur.; ξίφος Pind.; δέρμα Anth.)
2) ровный
ex. (χῶρος Hom.; γύης, οἶμος Aesch.; ψάμαθος Eur.)
3) широко раскинувшийся
ex. (ἄλσος Aesch.)λεύσιμος

2
1) побивающий камнями
ex. (χείρ Eur.)
2) состоящий в побивании камнями
ex. (θάνατος Eur.)
θανεῖν λευσίμῳ πετρώματι Eur. — быть побитым камнями (насмерть)
3) осуждающий на побиение камнями
ex. (δίκη Eur.)
4) сопровождающийся побиением камнями
ex. (ἀραί Aesch.)λευσμός

побиение камнями Aesch., Eur.λεύσσω

(эп. impf. λεῦσσον - ион. iter. λεύσσεσκον; поздн. fut. λεύσω)
1) видеть
ex. (τι и τινά Hom., Aesch.)
λεύσσετε οἷα πάσχω Soph. — вы видите, как я страдаю
2) смотреть, глядеть
ex. (ἐπὴ πόντον Hom.; εἰς ὕδωρ Soph.)
λ. πρόσσω καὴ ὀπίσσω Hom. — глядеть и вперед и назад, т.е. быть осмотрительным;
δεινὸν λ. κόραις Eur. — глядеть страшными глазами;
λ. δέργμα δράκοντος Aesch. — бросать взгляды дракона
3) (тж. λ. φάος Eur.) видеть (дневной) свет, т.е. быть в живых
ex. (εἰ λεύσσει φάος Eur.)
μέ λεύσσων Soph. — закрывший глаза, умершийλευστήρ

I.
-ῆρος adj. состоящий в побиении камнями
ex. (μόρος Aesch.)
II.
-ῆρος
1) побивающий камнями Eur.
2) мучитель, убийца Her.λεύσω

I.
Anth. fut. к λεύσσω
II.
fut. к λεύωλευτυχίδης

-ου ион. = λεωτυχίδηςλευχειμονέω

λευχ-ειμονέω
быть одетым в белое Plat., Plut.λεύω

(pass.: fut. λευσθήσομαι, aor. ἐλεύσθην)
ex. (тж. λ. πέτροις Eur.) побивать камнями Soph., Thuc.λέχαιον

τό Лехей (гавань в Коринфе) Xen., Plat.λεχαῖος

3
находящийся в гнезде
ex. (τέκνα Aesch.)λεχεποίης

λεχε-ποίης
-ου adj. <ποία> (только в acc. λεχεποίην)
1) текущий вдоль лугов
ex. (Ἀσωπός Hom.)
2) расположенный среди лугов
ex. (πτελεός Hom.)λεχήρης

λεχ-ήρης
2
прикованный к постели, т.е. немощный (sc. οἰδίπους) Eur.λεχθείς

part. pass. к λέγω IIIλέχος

-εος τό <λέγω I> тж. pl.
1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.
2) погребальное ложе, катафалк Hom.
3) брачное ложе
ex. τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. — супружеский покой
4) брачный союз, брак
ex. γῆμαι μείζω λέχη Eur. — соединиться славным браком
5) любовная связь
ex. (κρύφιον λ. Soph.)
6) pl. супруг(а)
ex. σὰ λέχεα Eur. — твоя супруга
7) гнездо
ex. κενῆς εὐνῆς λ. Soph. — опустевшее гнездо (птицы)λέχοσδε

λέχοσ-δε
adv. на ложе, к ложу Hom.λέχριος

3
наклонный, косой
ex. λ. ὀκλάσας Soph. — склонившись набок, т.е. сбоку;
λ. πεσών Eur. — упав(ший) боком;
πάντα λέχρια τἀν χεροῖν Soph. — все валится из рукλεχώ

-οῦς <λέγω 1> родильница Eur., Arph.λεχώϊος

2
преподносимый по случаю рождения
ex. (δῶρα Anth.)λεψέμεν

эп. inf. fut. к λέπωλεωβώτης

-ου Леобот (сын Эхестрата, племянник Ликурга, царь Спарты) Her.λεωδάμας

-αντος Леодамант (атт. оратор Исократовской школы) Dem.λεώδαμος

Plut. = λεωδάμαςλεωκόραι

λεω-κόραι
αἱ Леокоры, дочери Леоя (см. λεώς) Dem.λεωκόριον

τό Леокорий (храм в афинском Керамике в честь дочерей Леоя, см. λεώς) Thuc.λέων

эп. λείων -οντος (эп. dat. pl. λείουσι)
1) лев
ex. (αἴθων, ὠμοφάγος, χαροπός, ὀρεσίτροφος Hom.; ὡς λ. ὠρυόμενος NT.)
οἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ΄ ἀλώπεκες Arph. погов. — дома они львы, в бою же - лисицы
2) (= λεοντῆ) львиная шкура Luc.λέων

-οντος Леонт (местность близ Сиракуз) Thuc.λεωνίδας

-ου и α, ион. λεωνίδης -εω Леонид
1) сын Анаксандрида, с 491 г. до н.э. царь Спарты, пал при обороне Фермопил в 480 г. до н.э. Her. etc.
2) сын Клеонима, царь Спарты, умер ок. 236 г. до н.э. Plut.
3) родственник и первый воспитатель Александра Македонского Plut.
4) родом из Тарента, автор эпиграмм
5) родом из Александрии, эпиграфический поэтλεωντίδαι

-ῶν adj. (ῑδ) из филы λεωντίς Dem.λεωντίς

-ίδος Леонтида (одна из 10 атт. фил) Dem.λεωπετρία

λεω-πετρία
гладкий камень Diod.λεωπόρος

2
атт. = λαοπόροςλεωργός

λε-ωργός
2
<λάω II> готовый на все, дерзновенный (sc. προμηθεύς Aesch.; ἄνθρωπος Xen.)λεώς

ион.-атт. = λαόςλεώς

-ῶ Леой (один из афинских героев-эпонимов, по преданию сын Орфея, давший имя филе λεωντίς; для прекращения поветрия принес в жертву богам своих трёх дочерей, см. λεωκόραι) Dem., Plut.λεωσθένης

-ους Леосфен (афинский военачальник во время Ламийской войны; погиб в бою с Антипатром в 322 г. до н.э.) Aeschin., Plut.λεωσφέτερος

λεω-σφέτερος
согражданин, соотечественник Her.λεωτροφίδης

-ου Леотрофид (дифирамбический поэт, худоба которого вошла в поговорку) Arph., Luc.λεωτυχίδης

ион. λευτυχίδης -ου Леотихид (имя двух спартанских царей) Her., Thuc.λεωφόντης

-ου Леофонт (прежнее имя Беллерофонта) Hom.λεωφόρος

I.
2
Her. = λαοφόρος
II.
(sc. ὁδός) большая дорога Pythagoras ap. Arst., Plat.λεωφόρος...

λαοφόρος, λεωφόρος
2
служащий для движения, оживленный
ex. λ. ὁδός Hom. или λ. κέλευθος Theocr. — большая дорогаλεωχάρης

-ους (ᾰ) Леохар (афинский ваятель середины IV в. до н.э., автор «Похищения Ганимеда») Plat., Dem. etc.λεϊστός

3
ион. = ληϊστόςληΐδιος

3
захваченный в плен, плененный
ex. (Ἑλλάς Anth.)ληΐζομαι

стяж. λῄζομαι, Anth. λεΐζομαι (impf. ἐληϊζόμην и ἐλῃζόμην, fut. ληΐσ(σ)ομαι, aor. ἐληϊσάμην - эп. ληϊσσάμην и ἐλῃσάμην; pass.: praes. ληΐζομαι, aor. ἐληΐσθην, pf. λέλῃσμαι)
1) брать как добычу, брать в плен
ex. (δμωάς Hom.)
2) захватывать, похищать
ex. (ὄλβον Hes.; θώρηχα Her.; ἐκ δόμων δάμαρτα Eur.)
3) грабить, опустошать
ex. (τέν κολχίδα Xen.)
λ. τέν θάλατταν Diod. — грабить морские суда, пиратствоватьληΐζω

Thuc. = ληΐζομαιληΐη

ион. = λεία Iληΐς

-ΐδος (ῐδ)
1) Hom., Aesch., Xen. = λεία I
2) скот, стадо Hes., Theocr.ληΐστωρ

I.
-ορος разбойник, грабитель Hom.
II.
-ορος adj. m разбойничий, грабительский
ex. (χαλκός Anth.)ληῗτις

-ῐδος adj. f дарующая (военную) добычу
ex. (Ἀθηναίη Hom.)λήγω

1) сдерживать, унимать ex. (μένος Hom.; γόον Anth.); удерживать
ex. (χεῖρας φόνοιο Hom.)
2) прекращать, кончать, переставать, класть конец
ex. (ἔριδος, φόνοιο, χοροῦ Hom.; μόχθου Eur.; λ. τῆς ὀδύνης Plat.)
ἐν σοὴ μὲν λήξω, σέο δ΄ ἄρξομαι Hom. — тобой я закончу (речь), но с тебя же и начну;
λ. τοῦ βίου Xen. — кончать жизнь, умирать;
οὔποτε λήγει κινούμενον Plat. (то, что является источником движения), никогда не перестает двигаться;
λήγουσα (sc. συλλαβή) грам. — конечный слог
3) прекращаться, кончаться
ex. ( ἡμέρα οὕτως ἔληξε Xen.; λήγοντος τοῦ χειμῶνος Arst.)
λήξαντος οὔρου Pind. — когда ветер улегся;
λ. ἐς τὸν κόλπον τὸν Ἀράβιον Her. — кончаться у (т.е. доходить до) Аравийского заливаλήδα

эп.-ион. λήδη Леда (жена Тиндарея, мать Кастора и Полидевка, Клитемнестры и Елены) Hom., Pind. etc.λήδανον

λήδᾰνον
ион. λάδᾰνον τό араб. ладан (ароматическая камедь куста λῇδος) Her., Plut.λήδη

эп.-ион. = λήδαληθαῖος

I.
3
плывущий по Лете
ex. (ἄκατος Anth.)
II.
Летей
1) приток Меандра Anacr.
2) река на южн. побережье Крита Plut.ληθαῖος

3
забывчивый Sext.ληθαργικός

ληθ-αργικός
3
погруженный в забытье, охваченный глубоким сном Anth.λήθαργος

λήθ-αργος
I.
арх. λαίθαργος 2
1) погруженный в забвение, забывший, не помнящий
ex. (κακῶν Anth.)
2) исподтишка кусающийся, коварный
ex. (κυναλώπηξ Arph.)
II.
(sc. ὕπνος) глубокий сон, забытье Plut., Sext.
ex. ἐν τοῖς ληθάργοις Arst. — в глубоком сне, в полном забытьиληθεδανός

ληθεδᾰνός
3
дающий забвение, погружающий в забытье
ex. (φάρμακον Luc.)ληθεδών

-όνος Anth. = λήθηλήθη

дор. λάθᾱ (λᾱ) забывание, забвение
ex. (τοῦ κακοῦ Soph.; λ. μνήμης ἔξοδός ἐστιν Plat.)
λήθην τινὸς ποιεῖσθαι Her. или ἐμποιεῖν Plat. — давать забвение чего-л., заставлять забыть о чем-л.;
λήθην λαβεῖν τινος NT. — забыть о чем-л.λήθη

дор. λάθᾱ (λᾱ) Лета
1) дочь Эриды, божество забвения Hes.
2) река подземного царства, глоток из которой давал усопшим забвение их земного прошлого Luc., Plut.{*}λῆθος

только дор. λᾶθος -εος τό Theocr. = λήθηλῆθος

Лет (сын Тевтама, царь пеласгов) Hom.{*}ληθοσύνη

дор. λᾱθοσύνᾱ (ῠ) Eur. = λήθηληθώ

-οῦς Plut. = λήθηλήθω

дор. λάθω (ᾱ) (только praes. и impf.; эп. 3 л. sing. impf. iter. λήθεσκεν)
1) ускользать, быть скрытым, неведомым
ex. (τινά Hes., Soph., Xen.)
οὔ με λήθεις, ὅττι θεῶν τίς σ΄ ἦγε Hom. — ты не скроешь от меня, т.е. мне ясно, что кто-то из богов привел тебя
2) преимущ. med. забывать
ex. (τινός Hom., Aesch.)ληθώ

Plat. = λητώλήιτον

λήῐτον
τό
1) (у ахейцев) народный дом (соотв. «пратанею» в других греч. государствах) Her.
2) общество, государство Plut.ληκαλέος

ληκᾰλέος
v. l. λαικαλέος и λεκαλέος 3
распутный, непристойный Luc.ληκάω

Arph. = βινέωληκέω

дор. λᾱκέω издавать звук, звучать Theocr.ληκητής

-οῦ горлан, крикун
ex. (Timon ap. Diog.L. - v. l. к κηλητής)ληκίνδα

adv. прищелкивая
ex. λ. παίζειν Luc. — отбивать тактληκτέον

adj. verb. к λαγχάνωληκύθιον

(ῠ) τό пузырек для масла Arph., Dem.ληκύθιος

3
(ῠ) стих. торжественно-декламаторский
ex. λεκύθιον μέτρον — лекитийский размер:
_U|_U|_U|_ληκυθισμός

ληκῠθισμός
напыщенное декламирование Plut.λήκυθος

λήκῠθος

1) флакон (для масла, благовоний и т.п.) Hom., Arph. etc.
2) (лат. ampulla) напыщенность, высокопарность речи Cic.λήκυθος

λήκῠθος
Лекит (укрепленное место на полуострове Ситония в Халкидике) Thuc.λήλαντον

πεδίον τό Лелантская равнина (между городами Халкидой и Эретрией) HH.λῆμα

дор. λᾶμα -ατος (λᾱ) τό <λάω II>
1) сила воли, решимость, отвага
ex. (λήματος πλέος Her.)
λήματος κάκη Aesch. — малодушие
2) сила, ловкость
ex. τοξουλκῷ λήματι πιστός Aesch. — полагаясь на свое стрелковое искусство
3) дерзость, наглость
ex. (ἀναιδές Soph.)λημαλέος

λημᾰλέος
3
с гноящимися или слезящимися глазами Luc.ληματιάω

λημᾰτιάω
(только praes.) быть отважным Arph.λημάω

(только praes.) страдать гноетечением из глаз
ex. (λ. καὴ ἀμβλυώττειν Luc.)
λ. κολοκύνταις Arph. — иметь (чуть ли не) тыквами засоренные глаза, т.е. решительно ничего не видеть;
λ. τὰς φρένας Arph. — иметь затуманенный разумλήμη


1) гноетечение из глаз
ex. αἱ λῆμαι Arph. — больные глаза
2) перен. бельмо
ex. αἴγυνα τοῦ πειραιέως λ. Arst. — Эгина - бельмо в глазу Пирея
3) предрассудок, заблуждение
ex. κρονικαὴ λῆμαι Arph. — застарелые предрассудки


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика