Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 014

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 014
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 014) с русским переводом и комментариями.λογισμός


1) счет, подсчет, счисление
ex. (τῶν ἡμέρων Thuc.; ἐν λογισμῷ ἁμαρτάνειν Plat.)
2) pl. искусство счета, арифметика
ex. (λογιομοὺς μανθάνειν Xen.; λογισμούς τε καὴ γεωμετρίαν διδάσκειν Plat.)
3) расчет, учет, соображение
ex. (ὅσον ἦν ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ δυνατόν Dem.)
τοιῷδε λογισμῷ Xen. — с таким расчетом;
καθιστάναι τινά ἐς λογισμόν Thuc. — заставить кого-л. принять во внимание
4) рассуждение, размышление
ex. σώφρονος ἀνθρώπου λογισμῷ χρῆσθαι Dem. — здраво рассуждать
5) способность суждения, разум
ex. (κατέχειν τῷ λογισμῷ τέν ἐπιθυμίαν Arst.)λογιστήριον

τό
1) логистерий (финансово-контрольный орган в Афинах, в котором λογισταί проверяли отчеты должностных лиц) Lys., Arst.
2) счетная доска Diod.λογιστής

-οῦ
1) знаток счета, учитель арифметики Plat.
2) логист, член логистерия (контрольного органа в Афинах в составе десяти λογισταί - по одному от каждой аттической филы, - который проверял финансовые отчеты должностных лиц) Dem.
3) ценитель, критик, судья
ex. καταστῆναι δίκαιος λ. τινος Dem. — суметь справедливо оценить что-л.λογιστική

(sc. τέχνη) счетное искусство Plat.λογιστικόν

τό
1) Plat. = λογιστική
2) разумение, разум Plat., Arst.λογιστικός

3
1) счетный Plat., Xen.
2) сильный в искусстве счета
ex. (ἄνθρωπος Xen.)
3) одаренный разумом, разумный
ex. (ζῷον, τὸ μέρος τῆς ψυχῆς Arst.)
4) правильно рассуждающий, (благо)разумный, рассудительный
ex. (οὐ λ. οὐδὲ φρόνιμος Xen.)λογίως

красноречиво Plut.λογογραφέω

λογο-γρᾰφέω
составлять речи (для других, за плату), быть сочинителем чужих речей Plut.λογογραφία

λογο-γρᾰφία
сочинение прозаических произведений, преимущ. составление речей Plat.λογογραφικός

λογογρᾰφικός
3
касающийся составления речей
ex. ἀνάγκη λογογραφική Plat. — обязательные правила составления речейλογογράφος

λογο-γράφος
(ᾰ)
1) прозаик, историк, логограф (так назывались древние летописцы до Геродота, излагавшие в прозе то, о чем эпические поэты повествовали в своих поэмах) Thuc., Arst.
2) составитель речей для других (по заказу) Plat., Dem.λογοδαίδαλος

λογο-δαίδαλος
искуснейший оратор, мастер ораторского слова Plat.λογοειδές

-οῦς τό проза Diog.L.λογοειδής

λογο-ειδής
2
прозаический
ex. (στίχος Plut.)λογοκλοπεία

λογο-κλοπεία
кража чужого сочинения, плагиат Diog.L.λογολέσχης

λογο-λέσχης
-ου пустомеля, болтун Anth.λογομαχέω

λογο-μᾰχέω
заниматься словопрением
ex. (εἰς οὐδὲν χρήσιμον NT.)λογομαχία

λογο-μᾰχία
словопрение
ex. (ζητήσεις καὴ λογομαχίαι NT.)λογονεχόντως

λογον-εχόντως
благоразумно, осмотрительно Isocr.λογοποιέω

λογο-ποιέω
1) сочинять рассказы, составлять повести, писать
ex. (περί τινος Lys.)
2) выдумывать небылицы, измышлять, сплетничать
ex. (λ. οὔτε ὄντα οὔτε ἂν γενόμενα Thuc.)
λ. τι κατά τινος Isocr. — распускать ложные слухи про кого-л.
3) составлять речи Plat.λογοποιός

λογο-ποιός

1) писатель-прозаик
ex. (καὴ ποιηταὴ καὴ λογοποιοί Plat.)
2) (= λογογράφος 1) летописец, автор исторических рассказов (в прозе), логограф
ex. (Ἑκαταῖος λ. Her.)
3) баснописец
ex. (αἴσωπος λ. Her.)
4) составитель судебных речей (преимущ. по заказу) Plat.
5) разносчик слухов, выдумщик, сплетник Dem.λογοποιϊκός

λογο-ποιϊκός
3
относящийся к составлению речей, сочинительский
ex. (τέχνη Plat.)λόγος

(часто pl.)
1) слово, речь
ex. (ἔργῳ καὴ λόγῳ Aesch.)
λόγου μείζων Her. или κρείσσων Thuc. — невыразимый, неописуемый;
λόγον προσφέρειν τινί Her. — обратиться к кому-л.;
ὡς εἰπεῖν λόγῳ Her. — так сказать;
λόγου ἕνεκα Plat. (только) к слову, к примеру (не всерьез);
λέγειν ἑνὴ λόγῳ Plat. или ἁπλῷ λόγῳ Aesch. (одним) словом;
(περὴ) οὗ λ. Plat. — о чем (и) идет речь
2) сказанное, упомянутое
ex. καὴ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου ἐστί Thuc. — доказательством же сказанного является следующее
3) лог. положение, суждение, формулировка
ex. (λ. ὁριστικός Arst.)
ἐξελεγκτέος οὗτος λ. ἡμῖν ἐστιν Plat. — это положение мы должны опровергнуть
4) филос. определение
ex. (ψυχῆς οὐσία καὴ λ. Plat.)
τὰ πρῶτα στοιχεῖα λόγον οὐκ ἔχει Plat. — первоначала не поддаются определению
5) выражение, изречение, поговорка
ex. θεοὺς τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεως ἐκλείπειν λ. (sc. ἐστίν) Aesch. — говорят, что завоеванный город боги покидают
6) вещее слово, предсказание, прорицание
ex. δρυὸς λόγοι μαντικοί Plat. — вещие слова дуба, т.е. Додонского оракула;
πρὸς λόγον τοῦ σήματος Aesch. — как предвещает знамение
7) решение, постановление
ex. κοινῷ λόγῳ Her. — единогласно
8) право решать, законодательная власть
ex. ἐπὴ τῷ πλήθει λ. (sc. ἐστίν) Soph. — власть принадлежит (народным) массам
9) приказание, повеление
ex. (πατρός Aesch.)
10) предложение, условие
ex. (ἐνδεξαμένου τὸν λόγον πεισιστράτου Her.)
ἐπὴ λόγῳ τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι Her. — я обещаю это со следующим условием
11) слово, обещание
ex. λόγος λέγειν μόνον Dem. — давать одни обещания
12) повод, предлог
ex. ἐκ σμικροῦ λόγου Soph. — под ничтожным предлогом
13) довод, доказательство
ex. (λόγοις τισὴ πεῖσαί τινα Xen.)
14) упоминание
ex. λόγου ἄξιον οὐδέν Her. — ничего заслуживающего внимания, т.е. немного, незначительно
15) слава, слух
ex. (ἵνα λ. σε ἔχῃ ἀγαθός Her.)
λ. ἐστί, κατέχει или φέρεται Thuc., Xen. etc. — идет слух, ходит молва
16) весть, известие
ex. (λ., ὃς ἐμπέπτωκεν ἐμοί Soph.)
17) разговор, беседа
ex. εἰς λόγους ἐλθεῖν, συνελθεῖν, ἰέναι или ἀφικέσθαι τινί Her. etc. — вступить в разговор (беседовать) с кем-л.;
ἐν λόγοις εἶναι Her. и διὰ λόγων ἰέναι τινί Eur. — вести беседу с кем-л.;
τοὺς λόγους ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους Plat. — беседовать друг с другом
18) переговоры
ex. (λόγους ποιεῖσθαι περί τινος Dem.)
19) рассказ, повествование, предание
ex. (αἰγύπτιοι λόγοι Her.; ἄκουε λόγου, ὃν σὺ ἡγήσει μῦθον Plat.)
20) сказка, басня
ex. (οἱ τοῦ αἰσώπου λόγοι Plat.)
τοῦ κυνὸς λ. Xen. — басня о собаке
21) прозаическое произведение, проза
ex. (ἐν λόγῳ καὴ ἐν ᾠδαῖς Xen.)
οἱ λόγοι Anth. — литературные занятия, литература
22) раздел сочинения, глава, книга
ex. (ἐν τῷ πρόσθεν или ἔμπροσθεν λόγῳ Xen.)
23) право говорить, слово
ex. (αἰτεῖσθαι λόγον Thuc.)
λόγου τυγχάνειν Dem.; — получить слово
24) ораторское выступление, речь
ex. σύγκειται ἐκ τριῶν λ. Arst. — речь складывается из трех (элементов)
25) предмет обсуждения, вопрос, тема
ex. (περὴ λόγου τινὸς διαλέγεσθαι Plat.)
ἄλλος λ. Plat. (это) другой вопрос;
ἐὰν πρὸς λόγον τι ᾖ Plat. — если это относится к делу;
τοῦ λόγου μετέχειν Her. — быть замешанным в деле;
τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν Plat. — представлять дурное хорошим
26) разумение, разум
ex. (τῷ λόγῳ ἕπεσθαι Plat.)
ὀρθὸς или ἐοικὼς λ. Plat. — здравый ум;
ἔχειν λόγον Plat. — соответствовать требованиям разума, быть разумным
27) (разумное) основание
ex. κατὰ τίνα λόγον ; Plat. — на каком основании?
28) мнение, усмотрение
ex. ὅ τί μιν λ. αἱρέει Her. — как ему заблагорассудится;
τῷ ἐκείνων λόγῳ Her. — по их мнению
29) предположение
ex. ἐπὴ τῷδε τῷ λόγῳ Her. — в расчете на то;
παρὰ λόγον Plat. — против ожидания
30) значение, вес
ex. (λόγῳ ἐν σμικρῷ εἶναι Plat.)
λόγου οὐδενὸς γενέσθαι πρός τινος Her. — быть в полном презрении у кого-л.;
ἐν οὐδενὴ λόγῳ ποιεῖσθαί τινα Her. — ни во что не ставить кого-л.
31) (со)отношение, соответствие
ex. ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον Plat. — в том же соотношении;
κατὰ λόγον τινός Her., Xen.; — в соответствии с чем-л.;
ἐς Her. и πρὸς λόγον τινός Aesch. — относительно чего-л., в связи с чем-л.
32) отчет, объяснение
ex. (λόγον ἑαυτῷ διδόναι περί τινος Her.)
λόγον δοῦναι καὴ δέξασθαι Plat. — давать и получать объяснения
33) счет, исчисление
ex. τὸ κατὰ λόγον Men. — по (общему) счету, в итоге
34) число, группа, категория
ex. ἐν συμμάχων λόγῳ εἶναι Her. — считаться союзниками;
ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ποιεῖσθαι Her. — держать на положении рабов;
ἐς τούτου (sc. τοῦ γήραος) λόγον οὐ πολλοὴ ἀπικνέονται Her. — до такой старости доживают немногиеλογότροπος

λογό-τροπος
лог. логотроп (силлогизм с условной формой большей посылки) Diog.L.λόγχα

дор. = λόγχηλογχάριον

τό небольшое копье Luc.λογχεύω

пронзать копьем Anth.λόγχη

дор. λόγχα
1) тж. pl. наконечник (острие) копья
ex. (λ. δορός Soph.; δόρυ μίαν λόγχην ἔχον Xen.)
τὸ ξυστὸν τῇσι λόγχῃσι ἐόν Her. — древко (копья) с остриями
2) копье
ex. (ἔχοντες γέρρα καὴ λόγχας Xen.)
3) отряд копейщиков
ex. (ξὺν ἑπτὰ λόγχαις Soph.)
μυρίαν ἄγων λόγχην Eur. — во главе огромной армии копьеносцевλογχήρης

λογχ-ήρης
2
вооруженный копьем
ex. (ἀσπιστής Eur.)λόγχιμος

λόγχῐμος
3
копейный, копьеносный
ex. κλόνοι λογχιμοι Aesch. — битвы копьеносцевλογχοποιός

λογχο-ποιός
изготовляющий копья, оружейник Eur.λογχοφόρος

λογχο-φόρος
I.
2
копьеносный, вооруженный копьями
ex. (θρῄκης γένος Eur.)
II.
копьеносец, копейщик Xen., Plut.λογχόω

снабжать (копье) наконечником
ex. (λελογχωμένον δόρυ Arst.)λογχωτός

3
снабженный острием, заостренный
ex. (βέλος Eur.; ἔγχεα Plut.)λογώδης

2
Arst. = λογοειδήςλόε

эп. 3 л. sing. impf. к λόωλοέον

1 л. sing. impf. к *λοέωλόεσθαι

Hes. inf. med. к λόωλοέσσαι

inf. aor. к *λοέωλοέσσομαι

fut. med. к *λοέωλοετρ-

эп. = λουτρ-{*}λοέω

эп. (только: impf. λοέον, part. aor. λοέσσας, inf. aor. λοέσσαι, fut. med. λοέσσομαι, part. aor. med. λοεσσάμενος) Hom., Hes. = λούωλοθρόνος

Plut. = лат. Vulturnusλοιβεῖον

τό культ. сосуд для возлияний Plut.λοιβή

культ. возлияние
ex. (λοιβαὴ διός Aesch.; λ. οἴνου Plat.)λοίγιος

2
губительный, пагубный
ex. (ἔργα Hom.)
οἴω λοίγι΄ ἔσεσθαι Hom. — думаю, что плохо придется (троянцам)λοιγός

I.
(по)гибель, уничтожение, беда Hom., Pind., Aesch.
II.
2
несущий гибель, губительный
ex. (Ἄρης Anth.)λοιδορέω

(aor. med. ἐλοιδορήθην - реже ἐλοιδορησάμην) тж. med. осыпать бранью, бранить, поносить, порицать
ex. (τινα Her. etc. и εἴς τινα Luc.)
τέν τύχην λ. τυφλήν Plat. — упрекать судьбу в слепоте;
λ. τινα πολλά Eur. — осыпать кого-л. упреками;
λ. τινα εἴς τι Arph., λοιδορεῖσθαί τινι ἐπί τινι Xen., περί τινος Arph. или εἴς τι Plut. — бранить кого-л. за что-л.λοιδόρημα

-ατος τό брань, попрек, порицание Arst., Plut.λοιδορημάτιον

(ᾰ) τό небольшой упрек Arph.λοιδόρησις

-εως Plat. = λοιδορίαλοιδορησμός

Arph. = λοιδορίαλοιδορητικός

3
бранный, оскорбительный Arst.λοιδορία

брань поношение, порицание Plat., Arph., Lys. etc.λοίδορον

τό Arst. = λοιδορίαλοίδορος

I.
2
1) сопровождаемый бранью
ex. (ἔρις Eur.)
2) бранный, оскорбительный
ex. (πομπεῖαι Men.)
II.
хулитель Plut.λοιμικός

3
чумный, тлетворный, пагубный
ex. (κατάστασις Polyb.; πάθη Plut.)λοιμικῶς

губительно, пагубно Sext.λοιμός


1) чума, поветрие, зараза, мор
ex. (λιμὸς καὴ λ. Her. λοιμοῦ σκηπτός Aesch.; λοιμοὴ καὴ σεισμοί NT.)
2) перен. чума, язва, опасный и вредный человек Dem.λοιμώδης

λοιμ-ώδης
2
чумный
ex. (νόσος Thuc.; ἔτος Arst.)λοιμώσσω

атт. λοιμώττω быть пораженным чумой, быть зачумленным Luc.λοιπασμός

неуплаченная часть, недоимка
ex. (Luc. - v. l. ἐλλειπασμός)λοιπόν

I.
τό оставшаяся или остающаяся часть, остальное, остаток
ex. (τὸ λ. τῆς ἡμέρας Xen.)
καὴ τὰ λοιπά (в — сокращ. κτλ.) Plut. и прочее;
τὸ λ. ἤδη ἡμῖν ἐστιν σκέψασθαι Plat. — нам остается еще рассмотреть
II.
(τό)
ex. (тж. τὰ λοιπά) adv.
1) наконец, кроме того, к тому же Plat.
2) в будущем, впредь, отныне Pind., Plat.
3) все еще NT.
4) впрочем NT.
5) вслед за этим, затем NT.
6) в конце концов NT.λοιπός

I.
3
1) оставшийся, остающийся, остальной
ex. (ὁδός Xen.; βίοτος Pind.)
αἱ λοιπαὴ τῶν νεῶν Thuc. — уцелевшие корабли
2) предстоящий, будущий
ex. (χρόνος Dem.): (ἐκ) τοῦ λοιποῦ (χρόνου) Her., Soph., Dem., Xen. в будущем, впредь - см. тж. λοιπόν
II.

1) будущее, предстоящая часть
ex. λ. τοῦ χρόνου Dem. — будущее
2) pl. потомки, потомство Pind.λοισθήϊα

τά (sc. ἄεθλα) награда последнему (из победителей) Hom.λοισθήϊος

3
последний, т.е. дающийся последнему победителю
ex. (ἄεθλον Hom.)λοίσθια

(τά) adv. Theocr. = λοίσθιονλοίσθιον

(τό) adv. в конце, напоследок, наконец Soph., Eur.λοίσθιος

2 и 3
1) последний
ex. (βοή, δρόμος Aesch.)
2) крайний, находящийся в глубине
ex. ἐν λοισθίῳ τυμβεύματι Soph. — в глубине гробницы
3) крайний, самый ужасный
ex. (κακόν Eur.)λοῖσθος

2
последний, крайний
ex. (ἀνήρ Her.)
λοῖσθον δόρυ Eur. — наконечник копья;
λ. ἰατρὸς κακῶν Soph. = θάνατοςλόκαλος

предполож. аист Arst.λόκκη

Anth. = χλαμύςλοκρικός

3
локридский, локрский Plut.λοκρίς

-ίδος (ῐδ) Локрида
1) Опунтийская, область на южн. побережье Эвбейского залива, с главным г. Опунт Her., Thuc. etc.
2) Эпикнемидская, область в отрогах Кнемидского хребта Her., Thuc. etc.
3) Озольская, область на сев. побережье Коринфского залива Her., Thuc. etc.λοκροί

I.
οἱ
1) жители Локриды, локрийцы
ex. (Ὀπούντιοι, Ἐπικνημίδιοι и Ὀζόλαι Her. etc.)
2) жители г. Локры
ex. (οἱ λ. Ἐπιζεφύριοι Her. etc.)
II.
οἱ, преимущ. οἱ λ. Ἐπιζεφύριοι Локры Эпизефирийские (город на юго-вост. побережье Бруттия, колония одной из Локрид) Her., Thuc. etc.λοκρός

Локр (легендарный царь лелегов и родоначальник локрийцев) Hes.λοξίας

λοξίᾱς
-ου, ион. εω Локсий, «Извилистый», т.е. Запутанный в своих вещаниях (эпитет Аполлона) Aesch., Soph. etc.λοξοβάτης

λοξο-βάτης
2
идущий косо, с косой походкой
ex. (καρκίνοι Batr.)λοξοπορέω

λοξο-πορέω
двигаться по косой линии Plut.λοξός

3
1) косой, наклонный
ex. (γραμμαί Eur.; τῶν ἀστέρων φορά Arst.)
λ. κύκλος Arst. — наклонный круговой путь (солнца), т.е. эклиптика
2) перен. косой, косящий
ex. (κόραι Anth.)
λοξὰ βλέπειν Theocr. — смотреть косо, т.е. враждебно
3) запутанный, туманный
ex. (λοξὰ ἀποκρίνεσθαι Luc.)λοξότης

-ητος
1) косое направление или кривизна
ex. (τοῦ καυλοῦ Plut.)
2) запутанность, неясность
ex. (χρησμῶν Plut.)λοξοτρόχις

λοξο-τρόχις
-ῐδος adj. идущий кривыми путями, т.е. вещающий туманно и неясно
ex. (ἄγγελος, sc. κασσάνδρα Anth.)λοξόω

делать кривым
ex. ( κατὰ τὸν λελοξωμένον κύκλον φορά Anth.)λοξῶς

косо, искоса
ex. λοξότερον ἔχειν πρός τινα Polyb. — подозрительно относиться к кому-л.λόξωσις

-εως наклон(ность)
ex. (τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου Plut.)λοπαδαρπαγίδης

λοπᾰδ-αρπᾰγίδης
-ου ирон. блюдохвататель, т.е. обжора Anth.λοπάδιον

(ᾰ) τό тарелочка, мисочка Arph.λοπάς

-άδος (ᾰδ) чаша, миска Arph., Arst., Luc.λοπίς

-ίδος (ῐδ) <λέπω> кожица, скорлупа Arph.λοπός

кожица, шелуха Hom.λορδόομαι

наклоняться вперед, нагибаться Arph.λορδός

3
согнувшийся, сутулый
ex. (οἱ μακροὴ τῶν ἀνθρώπων λορδοὴ βαδίζουσι Arst.)λουέω

HH. = *λοέωλουκᾶς

-ᾶ Лука (предполаг. автор так наз. «третьего евангелия») NT.λουκιανός

λουκιᾰνός
Лукиан (родом из Самосаты в Сирии, греч. сатирик II в. н.э.)λοῦνται

3 л. pl. praes. pass. к λούωλοῦσθαι

inf. pass. к λούωλουσιεύς

-έως житель или уроженец города λουσοί Xen. или дема λουσία (в атт. филе οἰνηΐς) Dem.λουσοί

οἱ Лусы (город в сев. Аркадии) Arst.λούστης

-ου adj. любящий купаться
ex. (ὄρνιθες Arst.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика