Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 004) с русским переводом и комментариями.λαμπτρεύς

-έως из дема λαμπτραί Dem.λαμπυρίς

λαμπῠρίς
-ίδος зоол. светлячок Arst.λάμπω

1) светить
ex. (λαμψάτω τὸ φῶς NT.)
2) блистать, сверкать
ex. (χαλκῷ, ὡς στεροπή Hom.)
ὀφθαλμὼ οἱ πυρὴ λάμπετον Hom. — глаза у него сверкают огнем
3) ясно звучать, громко раздаваться
ex. (παιὰν λάμπει Soph.)
4) перен. сиять, блистать
ex. (λάμποντι μετώπῳ Arph.; δίκα λάμπει ἐν δυσκάπνοις δώμασιν Aesch.)
5) выделяться
ex. (ἐν ἄλλοις Theocr.)
6) возжигать
ex. (φέγγος Anth.)
7) (о сиянии) испускать
ex. (πυρὸς σέλας Eur.)λαμπώνιον

τό Лампоний (город в Троаде) Her.λαμυρία

λᾰμῠρία
дерзость, наглость, бесстыдство Plut.λαμυρός

λᾰμῠρός
3
1) прожорливый, жадный
ex. (ὀδόντες Theocr.)
2) дерзкий, наглый, бесстыдный
ex. (ἱστορίη Anth.; Ἀλκιβιάδου πολιτεία Plut.)
3) капризный, шаловливый
ex. (ὄμματα Anth.)λαμυρῶς

λᾰμῠρῶς
дерзко, нагло, бесстыдно Xen.λαμφθῆναι

ион. inf. aor. pass. к λαμβάνωλαμψακηνός

λαμψᾰκηνός
3
лампсакский Her., Xen.λάμψακος

λάμψᾰκος
Лампсак (город в Мисии) Her. etc.λάμψομαι

ион. fut. к λαμβάνωλανθάνω

(fut. λήσω - дор. λᾱσῶ, aor. 2 ἔλᾰθον - эп. λέλᾰθον, pf. λέληθα, inf. aor. λαθεῖν; med.: fut. λήσομαι, fut. 3 λελήσομαι, pf. λέλησμαι - эп. λέλασμαι, aor. ἐλαθόμην - эп. λελαθόμην)
1) быть скрытым, оставаться незамеченным
ex. ἆλτο λαθών Hom. (раненый Главк) незаметно (для всех) соскочил;
λαθεῖν νόον τινός Hom. — ускользнуть от чьего-л. внимания;
ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες Xen. — они бежали тайно от нас;
μέ λάθω τι παρανομήσας Xen. — чтобы мне незаметно (для себя, т.е. невольно) не нарушить в чем-л. закона;
λ. οἰόμενοι Thuc. — полагая, что их не замечают;
impers.:
σὲ δὲ λέληθε περὴ τοῦτο Plat. — об этом тебе (ничего) неизвестно;
иногда med.:
τοῦτο ἡμᾶς οὐ λήσεται Arst. — это не будет для нас тайной
2) (в aor. 2) заставить забыть, избавить
ex. (τινα ὀδυνάων Hom.)
οὔκουν ἐν Ἄργει μ΄ οἷα πράττει λανθάνει Arph. — мне небезызвестно, что творится в Аргосе
3) (преимущ. med.-pass.) предавать забвению, забывать
ex. (ἑταίρων πάντων λελῆσθαι Plat.)
λελασμένος, ὅσσ΄ ἐπεπόνθει Hom. — забыв о прошлых страданиях;
ἢ λάθετ΄ ἢ οὐκ ἐνόησεν Hom. — то ли забыл (принести жертву), то ли (вообще об этом) не думал;
οὔ ποτε λησόμενον (pass.) κακόν Soph. — горе, которое никогда не забудется
4) med. обходить молчанием, молчать
ex. μαθοῦσιν αὐδῶ κοὐ μαθοῦσιν λήθομαι Aesch. — с понимающими я разговариваю, а с непонимающими молчуλανός

λᾱνός
дор. Theocr. = ληνόςλάξ

I.
adv. пятой, ногой
ex. λ. (προσ)βάς Hom. — наступив ногой;
λ. ποδὴ κινήσας Hom. — пошевеливая (спящего Диомеда) ногой;
λ. πατεῖσθαι Aesch. — быть попираемым ногами
II.
τό indecl. удар ногой или копытом, пинок
ex. (εἶχεν ἀεὴ τοῦτο τὸ λ. Luc.)
λ. κινῆσαι πρός τινα Luc. — лягнуть кого-л.λαξευτός

3
высеченный в скале
ex. (μνῆμα NT.)λάξις

-ιος <λαγχάνω> (отведенный по жребию) участок земли, земельная площадь Her.λάξομαι

ион. fut. к λαγχάνωλαξπάτητος

λαξ-πάτητος
2
(πᾰ) Soph. v. l. = λακπάτητοςλαοδάμας

λᾱο-δάμᾱς
-αντος (δᾱ) adj. укрощающий народ(ы)
ex. (Ἄρης Aesch.)λαοδάμας

λᾱοδάμᾱς
-αντος Лаодамант
1) сын Антенора Hom.
2) сын Алкиноя Hom.
3) сын Этеокла, принесший треножник в дар Аполлону Исменскому Her.
4) тиранн Фокеи, участник Греко-персидской войны Her.λαοδάμεια

λᾱοδάμεια
(δᾰ) Лаодамия (дочь Беллерофонта, мать Сарпедона от Зевса, убитая Артемидой) Hom.λαοδίκεια

Лаодикия
1) λ. Приморская - ἐπὴ τῇ θαλάττῃ, город в Сирии Polyb., Diod.
2) λ. на римск. Лик - πρὸς τῷ λύκῳ, город во Фригии Polyb., NT.λαοδίκη

Лаодика
1) дочь Приама и Гекубы, жена Геликаона Hom.
2) дочь Агамемнона, т.е. Ἠλέκτρα Hom.λαοδίκιον

λᾱοδίκιον
(δῐ) τό Лаодикий (город в Орестиде - сев. Эпир) Thuc.λαόδικος

λᾱό-δῐκος
2
присущий народному суду
ex. (σοφία Dionysodorus ap. Diog.L.)λαοδογματικός

λᾱο-δογματικός
3
соответствующий народному мнению
ex. (ἀποφάσεις Polyb.)λαοκόων

λᾱοκόων
-όωντος Лаокоонт (троянский жрец Аполлона, вместе со своими двумя сыновьями задушенный морскими змеями, которых наслал на него Посидон; название одной из несохранившихся трагедий Софокла)λαομεδοντιάδης

λᾱομεδοντιάδης
-ου Лаомедонтиад, сын Лаомедонта, т.е. λάμπος или πρίαμος Hom.λαομεδόντ(ε)ιος

λᾱομεδόντ(ε)ιος
3
лаомедонтов Pind., Eur.λαομέδων

λᾱομέδων
-οντος Лаомедонт (сын Ила и Эвридики, отец Приама) Hom.λαοξόος

λᾱο-ξόος
камнерез, резчик по камню Sext., Anth.λαοπαθής

λᾱο-παθής
2
перенесенный (пережитый) народом
ex. (βάρη Aesch.)λαοπόρος

λᾱο-πόρος
атт. λεωπόρος 2
дающий людям возможность переправы, служащий мостом
ex. (μηχαναί Aesch.)λαός

λᾱός
ион.-атт. λεώς тж. pl.
1) (тж. στρατὸς или ἔθνος λαῶν Hom.) войско
ex. (λαὸν ἀγείρειν Hom.)
2) пешие бойцы, пехота
ex. (ἵπποι καὴ λ. Hom.)
3) сухопутная армия
ex. (νῆές τε καὴ λ. Hom.)
4) люди, население
ex. λαοὴ ἀγροιῶται Hom. — поселяне;
ναυτικὸς λεώς Aesch. — моряки, гребцы;
γεωργικὸς λεώς Arph. — земледельцы;
ἐγχώριοι λαοί Aesch. — местное население;
μέροπες λαοί Aesch. — человеческий род
5) (в театре) публика, зрители
ex. (αἱ στίχες τῶν λαῶν Arph.)
6) собрание, толпа
ex. (ἀκούετε, λεῴ! Arph.; πολὺς λεώς Plat.)
7) народ, племя
ex. (δωριεύς Pind.; λυδῶν τε καὴ φρυγῶν Aesch.; ξύμπας Ἀχαιῶν λ. Soph.)
κάδμου λ. Soph. = θηβαῖοιλᾶος

gen. к λᾶαςλᾶος

Лаос (город в Лукании на реке того же названия) Her.λαοσεβής

λᾱο-σεβής
2
почитаемый народом
ex. (ἥρως Pind.)λαοσσόος

λᾱοσ-σόος
I.
2
<σεύω>
1) поднимающий (на войну) народы, возбуждающий людей
ex. (Ἄρης, Ἔρις, Ἀθήνη, Ἀμφιάραος Hom.)
2) собирающий людей
ex. (ἀγῶνες Pind.)
II.
2
<σῴζω> спасающий людей, охраняющий народ
ex. (τείχεα Anth.)λαοτέκτων

λᾱο-τέκτων
-ονος каменотес Anth.λαοτίνακτος

λᾱο-τίνακτος
2
(ῐ) поднявшийся от (брошенных на дно) камней
ex. (ὕδωρ Anth.)λαοτρόφος

λᾱο-τρόφος
2
питающий людей, поддерживающий благосостояние народа
ex. (πόλις Pind.)λαοτύπος

λᾱο-τύπος
2
(ῠ) камнетесный, высекающий на камне
ex. (σμίλη Anth.)λαοφόνος

λᾱο-φόνος
2
человекоубийственный
ex. (διομήδης Theocr.)λαοφόρος

см. λεωφόρος...λαο-

λᾱο-
в сложн. словах = λαός или λᾶαςλαπαδνός

λᾰπαδνός
3
Aesch. v. l. = ἀλαπαδνόςλάπαθον

λάπᾰθον
τό щавель Plut.λάπαθος

λάπᾰθος
охот. волчья яма, западня Democr.λάπαξις

-εως (λᾰ) физиол. опорожнение Arst.λαπάρα

λᾰπάρᾱ
ион. λᾰπάρη (πᾰ)
1) пах Hom., Her.
2) pl. живот Her.λαπαρός

λᾰπᾰρός
3
(тж. λ. περὴ τέν κοιλίαν Arst.) с расслабленным кишечником, страдающий расстройством желудка
ex. (ἵππος Arst.)λαπάσσω

λᾰπάσσω
атт. λᾰπάττω
1) физиол. опорожнять, pass. страдать поносом Arst.
2) опустошать, разорять
ex. (ἄστυ Aesch.)λάπη

(ᾰ) Aesch., Plut. v. l. = λάμπηλαπίζω

λᾰπίζω
чваниться, бахвалиться Soph., Cic.λαπίθαι

λᾰπίθαι
-ῶν (πῐ) οἱ лапифы (баснословный народ, живший в Фессалии, по преданию, истребивший Кентавров) Hom., Her. etc.λαπίθης

λᾰπίθης
-ου хвастун Anth.λάπισμα

-ατος (λᾰ) τό хвастовство, похвальба Cic.λάπτω

1) лакать
ex. (γλώσσῃσιν ὕδωρ Hom.)
2) жадно пить, всасывать
ex. (αἷμα Arph.)λάρανδα

τά Ларанды (город в южной Ликаонии) Diod.λαρανδεύς

-έως житель города Ларанды Anth.λάρητες

-ῶν οἱ лары (римск. божества домашнего очага) Plut.λαρινός

λᾱρῑνός
3
1) жирный, тучный, откормленный
ex. (βοῦς Arph.)
2) перен. сочный, т.е. заманчивый
ex. (ἔπος Arph.)λαρίς

λᾰρίς
-ίδος (ῐδ) Anth. = λάροςλαρισοποιός

λᾱρῑσο-ποιός
ларисский гончар Gorgias ap. Arst.λάρισ(σ)α

λάρῑσ(σ)α
, ион. λήρῑσαι αἱ Лариса
1) λ. αἰγυπτία, город в Эолиде, близ Кимы, тж. φρικωνίς; «Египетской» называлась оттого, что Кир Великий разместил здесь отряд своих египетских наемников Hom., Her. etc.
2) город в Пеласгиотиде - Фессалия, в древности - столица пеласгов Polyb., Diod.
3) λ. κρεμαστή, город во Фтиотиде - южн. Фессалия Dem., Polyb.
4) город на юго-зап. побережье Троады; разрушен во время Греко-персидской войны Xen., Thuc.
5) λ. Ἐφεσία, город в Лидии Xen.
6) город в Ассирии, часть древней Ниневии Xen.λαρισ(σ)αῖος

λᾱρῑσ(σ)αῖος
I.
ион. ληρῑσαῖος 3
ларисский Thuc., Xen. etc.
II.

1) житель города Ларисы Thuc. etc.
2) (sc. ἑψητήρ) ларисский сосуд (особого рода изделие, которым славились ларисские гончары) Arst.λάρισ(σ)ος

λάρῑσ(σ)ος
(ᾱ) Ларис (река в Ахайе) Xen., Polyb., Plut.λαρκαγωγός

λαρκ-ᾰγωγός
-οῦ adj. таскающий корзины с углем
ex. (ὄνος Eur.)λαρκίδιον

(ῐδ) τό корзинка для угля Arph.λάρκος

корзина для угля Arph.λαρνακόγυιος

λαρνᾰκό-γυιος
2
с ногами как у сундука, т.е. кривоногий
ex. (πάν Anth.)λάρναξ

-ᾰκος , редко
1) ящик, сундук Hom., Her.
2) погребальная урна
ex. (λ. χρυσείη Hom.)
3) гроб
ex. (λ. κυπαριοσίνη Thuc.)
4) ковчег
ex. (τοῦ δευκαλίωνος Luc., Plut.)λάρος

(ᾰ, редко ᾱ)
1) чайка Hom. etc.
2) прожорливый, как чайка, обжора
ex. (κλέων λ. Arph.)
3) глупый, как чайка, простофиля Luc.λαρός

λᾱρός
2
(superl. λαρότατος - эп. λαρώτατος)
1) приятный на вкус, лакомый, вкусный
ex. (δεῖπνον, δόρπον, οἶνος Hom.)
2) благовонный, душистый
ex. (ἄνθεα Anth.)
3) приятный для слуха, ласкающий слух
ex. (ἔπος Anth.)
4) красивый, прелестный
ex. (Ἀπόλλων Anth.)λαρτι-

дор. = λαερτι-{*}λαρυγγιάω

λᾰρυγγιάω
(только ион. part. praes. λαρυγγιόων) Anth. = λαρυγγίζω 1λαρυγγίζω

λᾰρυγγίζω
1) кричать во все горло, орать Dem., Luc.
2) заглушать своим криком, (стараться) перекричать
ex. (τοὺς ῥήτορας Arph., Plut.)λαρυγγισμός

λᾰρυγγισμός
громкий крик, карканье
ex. (κοράκων Plut.)λάρυγξ

-υγγος
1) гортань
ex. (τοῦ αὐχένος τὸ πρόσθιον μέρος λ. ἐστίν Arst.)
2) (= φάρυγξ) глотка, горло
ex. (ἐκτέμνειν τὸν λάρυγγά τινος Arph.)λάρυμνα

Ларимна (город в Беотии) Plut.λας

λᾱς
стяж. = λᾶαςλασαία

Ласея (город на Крите) NT.λάσανον

λάσᾰνον
(λᾰ) τό
1) pl. кухонная тренога Arph.
2) тж. pl. стульчак Arph., Anth.λασανοφόρος

λᾰσᾰνο-φόρος
раб, на обязанности которого лежало приносить стульчак Plut.λάσδομαι

дор. Theocr. = λάζομαιλασεῦμαι

λᾱσεῦμαι
дор. fut. med. к λανθάνωλάσθη

глумление
ex. (ἐπὴ γέλωτί τε καὴ λάσθῃ Her.)λασθῆμεν

дор. (= λασθῆναι) Theocr. inf. aor. pass. к λανθάνωλάσια

τά густые заросли Xen.λασιαύχην

λᾰσι-αύχην
-ενος adj.
1) с косматым затылком ex. (ταῦρος HH.); с густой гривой
ex. (ἵππος Anth.)
2) длинный или густой
ex. (χαιτη Arph.)
3) мохнатый, косматый
ex. (βύρσα θηρός Theocr.)λασιόκωφος

λᾰσιό-κωφος
2
глухой из-за заросших шерстью ушей, с заросшими шерстью ушами
ex. (ἵππος Plat.)λάσιος

3, редко 2
1) густошерстный, густорунный
ex. (ὄϊς Hom.)
2) косматый, мохнатый, волосатый
ex. (τὰ στήθη Hom.; κεφαλή Plat.; μέλισσαι Theocr.; τὰ σκέλη Luc.)
3) перен. обросший волосами, косматый, т.е. мужественный
ex. (κῆρ Hom.) или зверский, грубый, дикий Arph.
4) густо заросший; лесистый
ex. (χωρίον Xen.; γῆ ὕλαις λ. Luc.)
5) густой
ex. (δρυμός Theocr.; τρίχες Anth.)
ὕλη λάσιος πιτύων Luc. — густой сосновый борλασιόστερνος

λᾰσιό-στερνος
2
с волосатой грудью Anth.λασιών

-ῶνος Ласион (укрепленный город в Элиде) Xen. etc.λασιωνεύς

-έως житель или уроженец Ласиона Xen.λασιώνιος

3
ласионский Anth.λάσκω

тж. med. (fut. λᾰκήσομαι, aor. 1 ἐλάκησα, aor. 2 ἔλακον, pf. λέλᾱκα - эп. λέληκα, inf. λακεῖν, part. pf. λεληκώς)
1) звучать, греметь, звенеть
ex. (λάκε χαλκός Hom.)
2) трещать
ex. λάκε ὀστέα Hom. — затрещали (переломленные) кости
3) кричать
ex. (τί λέληκας; Hes. и τί λέλακας; Arph.)
οὐδὲ κύνες λελάχοντο HH. — даже собаки не лаяли
4) (о крике, вопле) издавать, испускать
ex. (ὀλολυγμόν Aesch.; βοάν Eur.)
5) громко возглашать, провозглашать, возвещать
ex. (ψεῦδος Soph.; ἀγγελίας Eur.; ῥῆμα γενναῖον Arph.)
λ. τοὺς φίλους Eur. — осыпать друзей оскорблениями
6) петь
ex. (λ. πρὸς αὐλόν Eur.)
7) (с шумом) лопаться
ex. (ἐλάκησε μέσος NT.)λᾶσος

Лас (родом из Гермионы в Арголиде, современник Симонида, учитель Пиндара, живший в Афинах при Гиппархе, основатель афинской школы дифирамбической поэзии) Her., Arph.λάσταυρος

-ου распутник, развратник Anth.λασῶ

λᾱσῶ
дор. fut. к λανθάνω


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика