Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 002) с русским переводом и комментариями.λαγός

λᾰγός
ион.-дор. = λαγώςλᾶγος

Лаг (македонянин, полководец Филиппа Македонского, муж Арсинои, отец Птолемея I Сотера, основатель македонско-египетской династии) Plut.λαγοσφαγία

λᾰγοσφᾰγία
Anth. v. l. = λαγωσφαγίαλαγυνίς

λᾰγῡνίς
-ίδος (ῐδ) Plut. = λάγυνος Iλάγυνος

λάγῡνος
I.
(ᾰ) бутылка, флакон
ex. (οἴνου Plut.)
II.
лагин (мера жидкостей = 12 κοτύλαι, т.е. 3.29 л) Arst.λαγχάνω

(ᾰ) (fut. λήξομαι - ион. λάξομαι, aor. ἔλ(λ)ᾰχον, pf. εἴληχα - эп.-ион. λέλογχα; pass.: aor. ἐλήχθην, pf. εἴληγμαι)
1) (тж. λ. κλήρῳ Hom., Plut., κλῆρον NT. и ἀπὸ κλήρου Plut. или λ. πάλῳ Her., Aesch.) получать в удел, обретать по жребию или по воле судьбы
ex. (χρυσὸν καὴ χαλκόν, ληΐδος αἶσαν Hom.; πόλιν τινός Plat.; εἰληχὼς τιμήν τινα Arst.; τοῦ δυστυχοῦς Plut.)
ἀρχέν λαχεῖν Arph. — получить по жребию служебное назначение;
τῆς εὐπρεπεστάτης τελευτῆς λαχεῖν Thuc. — получить в удел славную кончину;
ἐπὴ (πρὸς или ἐν) πύλαις λαχεῖν Aesch. — получить пост у ворот (в качестве боевого участка);
οἱ λαχόντες Thuc. — те, на которых пал жребий или соответственно жребию;
λαχὼν πολεμαρχέειν Her. — тот, на которого пал жребий принять командование;
λαχὼν βασιλεύς Dem. — избранный по жребию царем
2) юр. (об исках, порядок слушания которых определялся жребием)
ex. λ. δίκην τινί Plat. и πρός τινα Lys. — вчинять иск кому-л., подавать жалобу на кого-л.;
τοῦ κλήρου τέν δίκην λ. Isae. — вчинять иск о наследстве;
λ. τινὴ φόνου Dem. — привлекать кого-л. к судебной ответственности за убийство;
λ. δίκην τινὴ εἴς τινά τινος Dem. — подавать жалобу на кого-л. кому-л. из-за чего-л.;
λ. πρὸς τὸν ἄρχοντα Isae. — подавать жалобу архонту
3) брать
ex. λ. δώρων ἐκ πριάμοιο Hom. — получать дары от Приама;
πατρῴων λαχεῖν Eur. — получить отцовское наследство;
οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν ; Soph. — разве она не достойна лучшей (досл. золотой) награды?;
μικρὸν ὕπνου λαχών Xen. — заснув ненадолго
4) предоставлять, приобщать
ex. πυρὸς θανόντα λ. Hom. — предавать мертвеца сожжению
5) выпадать по жребию, доставаться на долю
ex. ἐς ἑκάστην (νῆα) ἐννέα λάγχανον αἶγες Hom. — на каждый корабль пришлось по девяти коз;
τὸ λαχὸν μέρος Plat. — доставшееся на долю, жребий
6) тянуть или бросать жребий
ex. (περί τινος Dem., NT.)λαγώ

λᾰγώ
gen. и acc. к λαγώςλαγωβόλον

λᾰγω-βόλον
τό палка на зайцев, т.е. пастуший посох Theocr., Anth.λαγών

см. λαγώ...λαγωοβόλον

λᾰγωοβόλον
τό Anth. = λαγωβόλονλαγωός

λᾰγωός
Hom., Xen., Arst. etc. = λαγώςλαγώπους

λᾰγώ-πους
-ποδος
1) белая куропатка Plin.
2) заячья лапка (разновидность клевера) Plin.λαγώς

λᾰγώς
атт. λᾰγῶς, ион.-дор. λᾰγός, эп.-атт. λᾰγωός (sing.: gen. λαγώ, dat. λαγῷ, acc. λαγών, λαγῶ и λαγώ; pl.: nom. λαγῴ, gen. λαγῶν, dat. λατῷς, acc. λαγώς) заяц Hom., Hes., Aesch., etc.
ex. λαγὼ βίον ζῆν Dem. — жить заячьей жизнью, т.е. в вечном страхе;
λ. θαλάττιος Plut. рыба — морской заяцλαγωσφαγία

λᾰγω-σφᾰγία
избиение зайцев Anth.λαγωφόνος

λᾰγω-φόνος
2
истребляющий зайцев
ex. (μελανάετος Arst.)λαγώ...

λαγών, λαγώ
I.
acc. к λαγώς
II.
-όνος (преимущ. pl.)
1) пустота, полость
ex. (φαρέτρης Anth.)
2) пропасть, обрыв
ex. (τοῦ κρημνοῦ Plut.)
3) бок, пах Batr., Eur., Arph., Arst. etc.
4) могила Anth.λάδανον

λάδᾰνον
τό ион. Her. = λήδανονλάδη

Лада (остров у зап. побережья Карии) Hes., Thuc. etc.λάδων

-ωνος (ᾱ) Ладон (река в Аркадии, правый приток Алфея; тж. божество этой реки) Hes.λάε

эп. 3 л. sing. impf. к *λάω Iλᾶε

dual. к λᾶαςλαεδός

лаэд (неизвестная нам птица, гнездящаяся в горах и по скалам) Arst.λαέρτας

λᾱέρτᾱς
-ου дор. = λαέρτηςλαέρτης

λᾱέρτης
-ου -αο и εω Лаэрт (сын Аркисия, муж Антиклеи, отец Одиссея, царь Итаки) Hom. etc.λαερτιάδης

λᾱερτιάδης
-ου и εω, дор. λαρτιάδᾱς -α (ᾰδ) Лаэртиад, сын Лаэрта, т.е. Ὀδυσσεύς Hom., Eur.λαέρτιος

λᾱέρτιος
I.
Soph. = λαέρτης
II.
3
родом из Лаэрты (Киликия), Лаэртский (прозвище Диогена, автора «Жизнеописаний философов»)λάεσ(σ)ι

(ᾱ) dat. pl. к λᾶαςλάζεο

дор. λάζευ 2 л. sing. imper. praes. к λάζομαιλαζοί

οἱ лазы (племя в Колхиде) Luc.λαζοίατο

эп. 3 л. pl. opt. к λάζομαιλάζομαι

(только praes. и impf. ἐλαζόμην) хватать(ся), брать
ex. (ἔγχος, μάστιγα Hom.)
λ. τινα ἀγκάς Hom. — заключить кого-л. в (свои) объятья;
πάλιν λ. μῦθον Hom. — взять назад (свои) слова, т.е. повести другую речь;
ὀδὰξ λ. γαῖαν Hom. — зубами впиться в землю, т.е. пасть на поле браниλάζυμαι

λάζῠμαι
(только praes.; inf. Theocr. λαζύμεναι) хватать
ex. (τινα HH.; μοχλοὺς δικέλλας τε Eur.)
λ. κύλικος Arph. — положить руку на чашуλάθα

(λᾱ) дор. Pind. = λήθηλάθα

дор. = λήθηλαθάνεμος

λᾱθ-άνεμος
2
(ᾰν) безветренный, тихий
ex. (ὥρα Simonides ap. Arst.)λαθεῖν

λᾰθεῖν
inf. aor. к λανθάνωλαθέμεν

λᾰθέμεν
эп. inf. aor. к λανθάνωλαθητικός

λᾰθητικός
3
легко скрывающийся, могущий без труда скрыться Arst.λαθικήδης

λᾰθῐ-κήδης
или λᾰθῐκηδής 2
1) заставляющий забыть заботы, разгоняющий тоску
ex. (διόνυσος Anth.)
2) дающий успокоение, успокаивающий
ex. (μαζός, sc. μητρός Hom.)λαθίπονος

λᾱθί-πονος
2
(ῐ)
1) забывающий (свои) скорби
ex. (αἴας Soph.)
2) дающий забвение печали
ex. (λ. ὀδυνᾶν βίοτος Soph.)λαθίφθογγος

λᾰθί-φθογγος
2
заставляющий забыть голос, т.е. лишающий речи, насылающий немоту
ex. (θάνατος Hes.)λᾶθος

τό дор. = *λῆθος и λήθηλαθοσύνα

λᾱθοσύνα
дор. Eur. = *ληθοσύνηλάθρᾳ

I.
ион. λάθρῃ, иногда λάθρα и λάθρη adv.
1) тайком, тайно, втихомолку, украдкой
ex. (παραλέγεσθαί τινι Hom.; πέμπειν τινά Xen.; καλεῖν τινα NT.)
2) постепенно, незаметно
ex. (λ. γυῖα βαρύνεται Hom.)
3) предательски, коварно
ex. (κτείνειν τινά Hom.; ἐπιβουλεύειν τινί Soph.)
II.
ион. λάθρῃ в знач. praep. cum gen. втайне, без ведома
ex. (τινός Hom., Soph., Eur., Xen. etc.)λάθρῃ

или λάθρη adv. ион. = λάθρᾳ I и IIλαθραῖος

3 и 2
1) спрятанный, укрытый
ex. (ὑφ΄ εἵμασι ξίφη Eur.)
2) тайный, сокрытый ex. (ὠδίς Eur.); втайне подготовляемый
ex. (ἄτη Aesch.)
3) скрытный
ex. (γένος Plat.)λαθραίως

тайно, украдкой, тайком Aesch., Eur.λαθρηδά

λαθρη-δά
adv. Luc. = λάθρᾳ Iλαθρηδόν

λαθρη-δόν
adv. Anth. = λάθρᾳ Iλαθριδίως

Anth. = λάθρᾳ Iλάθριος

2, редко 3
Men., Theocr., Anth. = λαθραῖοςλαθροβόλος

λαθρο-βόλος
2
убивающий из-за угла, коварный
ex. (δόναξ Anth.)λαθροδάκνης

λαθρο-δάκνης
2
кусающий исподтишка
ex. (κόριες Anth.)λαθροπόδης

λαθρο-πόδης
2
или λαθρό-πους -ποδος adj. (только acc. pl. λαθροπόδας) тайно подкрадывающийся, вороватый, т.е. незаметно разоряющий (должников)
ex. (τόκοι Anth.)λάθυρα

λάθῠρα
τά Babr. pl. к λάθυροςλάθυρος

(ᾰ) бот. вика Plut.λάθυρος

λάθῠρος
Латир (прозвище Птолемея VIII Египетского) Plut.λάθω

I.
conjct. к λανθάνω
II.
дор. = λήθωλαθών

part. aor. 2 к λανθάνωλαία

дор. Pind. = λεία Iλαιά

камень, груз (для укрепления нитей утка на станке) Arst.λαιαῖοι

οἱ леэи (племя в Пеонии, Македония) Thuc.λαῖγμα

τό Arph. v. l. = λαῖμαλαίθαργος

2
Soph. = λήθαργος Iλαικάζω

Arph. = πορνεύωλαικαλέος

3
Luc. v. l. = ληκαλέοςλαικαστής

-οῦ развратник Arph.λαικάστρια

развратница Arph.λαῖλαψ

-ᾰπος
1) (тж. λ. ἀνέμου NT. и λ. ὑγρά Plut.) буря с ливнем, вихрь, ураган
ex. (ἐρεμνή Hom.; χειμωνοτύπος Aesch.)
2) смерч
ex. (λ. καὴ στρόβιλος Arst.)
3) перен. туча, наплыв, тьма
ex. (δυσμενέων Anth.)λαῖμα

-ατος τό предполож. кровь, по по друг. - принесение в жертву
ex. (Arph. - v. l. λαῖγμα)λαιμαργία

λαιμ-αργία
прожорливость, ненасытность, жадность
ex. (ἡδονῆς Plat.; περὴ τέν τροφήν Arst.; λ. καὴ φιληδονία Plut.)λαίμαργος

λαίμ-αργος
2
1) ненасытный, жадный
ex. (πρὸς τροφήν Arst.)
2) прожорливый
ex. (λύκοι Anth.)λαιμάσσω

атт. λαιμάττω жадно есть, обжираться Arph.λαιμήτομος

2
Eur. v. l. = λαιμότομοςλαιμητόμος

2
Anth. = λαιμοτόμοςλαιμοδακής

λαιμο-δᾰκής
2
раздирающий горло
ex. (ἀγκίστρων ἀκίδες Anth.)λαιμοπέδη

λαιμο-πέδη

1) ошейник
ex. (σκυλάκων Anth.)
2) охот. силок, петля
ex. (πετηνῶν Anth.)λαιμόρυτος

λαιμό-ρῠτος
2
текущий из горла, хлынувший горлом
ex. (σφαγή Eur.)λαιμός

I.

1) тж. pl. горло, глотка Hom., Eur., Arph., Luc.
2) горлышко, шейка
ex. (κύτους Anth.)
II.
3
Men. = λαμυρόςλαιμότμητος

λαιμό-τμητος
2
1) с перерезанным горлом, т.е. отрубленный
ex. (κάρα Eur.)
2) сжимающий горло, сдавленный
ex. (ἄχη Arph.)λαιμοτομέω

λαιμο-τομέω
1) перерезывать горло
ex. (λ. ἑαυτόν Plut.)
2) отрубать голову
ex. (λαιμοτομηθείσης τῆς γοργόνος Sext.)λαιμοτόμος

λαιμο-τόμος
2
1) перерезывающий горло
ex. (χείρ Eur.; σφαγίς Anth.)
2) отсекший голову (у Горгоны)
ex. (περσεύς Eur.)λαιμότομος

λαιμό-τομος
2
1) с перерезанным горлом, отрубленный
ex. (κεφαλή Eur.)
2) пролившийся из отрубленной головы
ex. (σταλαγμοὴ γοργοῦς Eur.)λαῖνα

(лат. laena) Plut. = χλαῖναλαιόν

стяж. λᾷον τό левая сторона Diod.λαῖον

τό дор. Theocr. = λήϊονλαιός

I.
Arst. v. l. = λάϊος
II.
3
(= ἀριστερὁς и εὐώνυμος) левый
ex. (χείρ Aesch.; κερας Eur.)λαιοτομέω

λαιο-τομέω
снимать урожай, убирать хлеб
ex. (Theocr. - v. l. λᾳοτομέω)λαισήϊον

τό маленький щит (из невыделанной и покрытой шерстью кожи)
ex. (πτερόεν Hom.; λαισήϊα ὠμοβοέης πεποιημένα Her.)λαιστρύγονες

(ῡ) οἱ лестригоны (баснословное племя людоедов в Сицилии или в южн. Италии) Hom., Thuc.λαιστρυγονίη

λαιστρῡγονίη
Лестригония (город или страна лестригонов) Hom.λαιστρύγων

-ονος (ῡ) (sing. к λαιστρύγονες) лестригон Hom.λαῖτμα

-ατος τό (только nom. и acc. sing.) пучина, бездна
ex. (ἁλός Hom.; μέγα Theocr.)λαῖφος

-εος τό
1) рубище, ветхая одежда Hom.
2) шкура
ex. (λυγκός HH.)
3) парус
ex. (ἀκάτου Eur.)λαιψηρά

adv. быстро, легко
ex. (πηδᾶν Eur.)λαιψηρόδρομος

λαιψηρό-δρομος
2
быстро бегающий
ex. (Ἀχιλλεύς Eur.)λαιψηροκέλευθος

λαιψηρο-κέλευθος
2
быстро двигающийся
ex. (βορέης Hes. - v. l. αἰψηροκέλευθος)λαιψηρός

3
быстроногий, легкий ex. (Ἀχιλλεύς Hom.); быстрый, проворный ex. (γοῦνα Hom.; πόδες Pind.); быстрый, стремительный
ex. (βέλος Hom.; δρόμος Pind.)λακάζω

λᾰκάζω
кричать, вопить Aesch.λάκαινα

I.
(ᾰκ) <adj. f к λάκων I> лаконская, лакедемонская, спартанская
ex. (χώρη Her.; πόλις Eur.)
λ. λίθος Luc. — лаконский камень (разновидность зеленого мрамора)
II.
(дор. gen. pl. λακαινᾶν)
1) (sc. γυνή или κόρη) лаконянка, лакедемонянка, спартанка Eur.
2) (sc. χώρα) Лакония, Лакедемон Xen.
3) (sc. κύλιξ) лаконская чаша Arph.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика