Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 005) с русским переводом и комментариями.λατῷος

λᾱτῷος
3
дор. = λητῷοςλαταγέω

λᾰτᾰγέω
выплескивать остаток вина (при игре в κότταβος, см.) Luc.λάταξ

-ᾰγος (λᾰ)
1) остаток вина в чаше (выплескивавшийся при игре в κότταβος, см.)
ex. (Ἀφροδισία λ. Soph.)
2) предполож. бобр Arst.λατῖνοι

οἱ Plut. = лат. Latiniλατῖνος

λᾰτῖνος
Hes. = лат. Latinusλάτιον

τό Plut. = лат. Latiumλατμία

Латмия (область в Карии) Diod.λάτμιος

3
латмосский
ex. (νάπος Theocr. - v. l. λάθριος)λάτμος

Латм(ос) (гора в Карии, на которой был погружен в вечный сон Эндимион) Arst.λατομέω

λᾱ-τομέω
1) вырубать камень
ex. (τὰ λατομούμενα θραύσματα Diod.)
2) ломать, тесать
ex. (πέτρας Diod.)
3) высекать
ex. (μνημεῖον ἐν τῇ πέτρᾳ NT.)λατόμημα

λᾱτόμημα
-ατος τό вырубленная каменная глыба Diod.λατομίαι

λᾱτομίαι
αἱ каменоломня Anth., Plut.λατομικός

λᾱτομικός
3
камнебитный, камнетесный
ex. (σίδηρος Diod.)λατο-

λᾱτο-
дор. = λητο-λατρεία


1) служба, труд
ex. (ἐπίπονον ἔχειν λατρείαν Soph.; πᾶν ἔργον καὴ πᾶσα λ. Plut.)
2) служение, почитание, культ
ex. (θεῶν Plat.; φοιβεῖαι λατρεῖαι Eur.; λατρείαν προφέρειν τῷ θεῷ NT.)
3) житейский обязанности
ex. (οἱ ἀπολυθέντες τῆς ἐν τῷ βίῳ λατρείας Plut.)
4) слуга, раб Pind.λάτρευμα

-ατος τό
1) Soph. = λατρεία 1
2) pl. Eur. = λατρεία 2
3) слуга, раб
ex. (λ. τινα γᾶθεν ἐξορίζειν Eur.)λατρεύω

1) нести службу, служить
ex. (τινί Soph., Eur., Xen., реже τινά Eur.)
2) (об обязанностях) нести, выполнять
ex. (καλὸν πόνον Eur.)
3) перен. служить, быть преданным, подчиняться
ex. (τοῖς νόμοις Xen.; ἡδονῇ Luc.)
4) служить, поклоняться
ex. (τῷ κάλλει Isocr.; τῷ θεῷ NT.)λάτριος

3
выплачиваемый слуге, заработный
ex. (μισθός Pind.)λάτρις

-ιος и
1) слуга (служанка), раб (рабыня)
ex. (δωμάτων τινός Eur.)
2) посланник (посланница), вестник (вестница)
ex. (Ἐρμῆς δαιμόνων λ., θεῶν λ. Ἶρις Eur.)
3) жрец (жрица)
ex. ( Ἀπόλλωνος λ., sc. κασάνδρα Eur.)λάτρον

τό плата за службу, (вообще) вознаграждение, плата
ex. λάτρων ἄτερθεν Aesch. — безвозмездноλάτυμνον

(ᾰ) τό Латимн (гора близ Кротона) Theocr.λατύπη

λᾱ-τύπη
(ῠ) <λᾶας>
1) осколок камня Plut.
2) гипс или известь Plut.λατύπος

λᾱ-τύπος
(ῠ) каменотес Soph., Anth.λατώ

λᾱτώ
-οῦς дор. = λητώλατωΐς

λᾱτωΐς
-ΐδος дор. = λητωΐςλαυκανίη

λαυκᾰνίη
глотка, горло Hom.λαύρα

эп.-ион. λαύρη
1) улица или переулок
ex. (ὁδὸς ἐς λαύρην Hom.; sc. τῆς πόλιος Her.)
2) проход в лощине, ущелье Theocr., Plut.
3) сток для нечистот
ex. (κοπρῶνες καὴ λαῦραι Arph.)λαύρη

эп.-ион. = λαύραλαυρι-

v. l. = λαυρει-λαύρων

-ωνος Лаврон (город в вост. части Тарраконской Испании) Plut.λαύρ(ε)ιον

τό Лаврий (гора в южн. Аттике, с серебряными рудниками) Her., Thuc.λαυρ(ε)ιωτική

Лавриотика, область горы λαύρειον Plut.λαυρ(ε)ιωτικός

3
с горы Лаврий, лаврийский
ex. (γλαῦκες Arph.)λαφυγμός

λᾰφυγμός
прожорливость, обжорство Arph., Anth.λαφύκτης

λᾰφύκτης
-ου обжора, лакомка Arst.λαφυραγωγέω

λᾰφῠρ-ᾰγωγέω
тж. med. уносить в виде добычи, грабить
ex. (τι Plut.)λάφυρον

λάφῡρον
(ᾰ) τό (преимущ. pl.)
1) добыча, награбленное
ex. λ. ποιεῖν Polyb. — захватывать добычу;
λ. ἄγειν Polyb. — уносить добычу;
ἀρετᾶς λάφυρα Soph. — добытое доблестью, т.е. с бою
2) разграбление
ex. ἐπικηρύττειν λ. κατά τινος Polyb. — объявить о предании кого(чего)-л. разграблениюλαφυροπωλεῖον

λᾰφῡρο-πωλεῖον
τό место сбыта добычи (награбленного) Polyb.λαφυροπωλέω

λᾰφῡρο-πωλέω
1) продавать (военную) добычу Xen.
2) продавать в виде военной добычи
ex. (λείαν Polyb.; αἰχμαλώτους Diod.)λαφυροπώλης

λᾰφῡρο-πώλης
-ου продавец военной добычи, уполномоченный по продаже награбленного Xen., Plut.λαφύσσω

λᾰφύσσω
атт. λᾰφύττω
1) (о животных) жадно поедать, пожирать
ex. (αἷμα καὴ ἔγκατα πάντα Hom.; πολλά Luc.)
2) (об огне) пожирать, сжигать, уничтожать
ex. (θύματα πάντα Anth.)λαφύστιος

Лафистий, «Пожиратель» (эпитет Зевса по имени его храма на λαφύστιον ὄρος в Беотии, к зап. от Копаидского озера, где в древности совершалась человеческие жертвоприношения) Her.λαφύττω

λᾰφύττω
атт. = λαφύσσωλαχαίνω

λᾰχαίνω
копать, рыть (ср. λαχή)λαχανεύομαι

λᾰχᾰνεύομαι
собирать овощи или зелья Luc.λαχανηλόγος

λᾰχᾰνη-λόγος
собирающий овощи, огородник, зеленщик Anth.λαχανίζω

быть вялым, чувствовать истому Suet.λαχάνιον

λᾰχάνιον
(χᾰ) τό маленький овощ Diog.L.λαχανισμός

λᾰχᾰνισμός
сбор овощей
ex. (ἐπὴ λαχανισμὸν ἐξελθεῖν Thuc.)λάχανον

λάχᾰνον
(λᾰ) τό
1) тж. pl. огородное растение, овощ, зелень Arph., Plat. etc.
2) pl. овощной рынок Arph.
ex. (ἐν τοῖς λαχάνοισι περιέρχεσθαι Arph.)λαχανόπτερος

λαχανό-πτερος
2
с крыльями из зелени, т.е. с листьями вместо крыльев Luc.λαχανοπωλήτρια

λᾰχανο-πωλήτρια
Arph. = λαχανόπωλιςλαχανόπωλις

λᾰχᾰνό-πωλις
-ῐδος продавщица овощей, зеленщица Arph.λαχανώδης

λᾰχᾰν-ώδης
2
овощной, огородный
ex. τὰ λαχανώδη Arst. — овощи, зеленьλαχάρης

-ους (ᾰ) Лахар (фиванец, захвативший власть над Афинами во время осады их Деметрием в 296 г. до н.э.) Plut.λάχε

эп. (= ἔλαχε) 3 л. sing. aor. к λαγχάνωλάχεια

(λᾰ) adj. f <предполож. = ἐλάχεια, f к ἐλαχύς> маленькая, небольшая
ex. (νῆσος, ἀκτή Hom.)λαχεῖν

λᾰχεῖν
inf. aor. 2 к λαγχάνωλάχεσις

-ιος <λαγχάνω> судьба, рок Her.λάχεσις

-εως, ион. ιος Лахесис (вторая из трёх μοῖραι, определявшая судьбу каждого человека) Hes.λαχή

λᾰχή
<λαχαίνω> ров, яма, v. l. λάχη <λαγχάνω> удел, участь, жребий
ex. τάφων πατρῴων λάχαι или λαχαί Aesch. — удел (детей Эдипа) - отцовские могилыλάχης

-ητος (редко ου) Лахет (сын Меланопа, афинский полководец времен Пелопоннесской войны, пал в сражении при Мантинее в 418 г. до н.э., его именем назван диалог Платона «о мужестве»)λάχμος

Hom. v. l. = λάχνοςλαχνάεις

-άεσσα -ᾶεν дор. = λαχνήειςλαχναῖος

3
волосатый
ex. (βρέγμα Anth.)λάχνη

тж. pl.
1) первые волосы (на подбородке), мягкий пух, пушок
ex. (πυκάζειν γένυς λάχνῃ Hom.)
2) жесткие волосы, щетина
ex. (ψεδνέ λ. Hom.)
3) шерсть
ex. (βοτοῦ Soph.; λάχνῃ δέρμα κατάσκιον Hes.; τῶν ἀλόγων Plut.)
4) мех
ex. (οὔλη Hom.)λαχνήεις

-ήεσσα -ήεν, дор. λαχνάεις -άεσσα -άεν
1) косматый
ex. (φῆρες Hom.)
2) покрытый волосами, волосатый
ex. (στήθεα Hom.; στέρνα Pind.)
3) щетинистый
ex. (δέρμα συός Hom.)
4) мохнатый, пушистый
ex. (ὄροφος Hom.)λαχνόγυιος

λαχνό-γυιος
2
с мохнатым телом, покрытый шерстью или мехом
ex. (θῆρες Eur.)λαχνόομαι

покрываться пухом
ex. νυκτὴ λ. Anth. — покрываться ночной тьмойλάχνος

овечья шерсть, руно Hom.λαχνώδης

λαχν-ώδης
2
заросший, поросший
ex. οὖδας χλόης λαχνῶδες Eur. — покрытый растительностью (цветущий) лугλάχον

эп. aor. 2 к λαγχάνωλάχος

-εος (ᾰ) τό <λαγχάνω>
1) удел, судьба
ex. (κλεινόν Soph.)
2) часть, доля
ex. (τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων Aesch.)
3) часть, отряд
ex. (τὸ τοῦ στρατηγοῦ λ. Xen.)
4) смена, очередь
ex. (ἐν τῷ τρίτῳ λάχει Aesch.)λαχών

part. aor. 2 к λαγχάνωλαψεῦμαι

см. λαψοῦμαι...λάψις

-εως <λάπτω> лакание
ex. πίνειν λάψει Arst. — лакатьλαψοῦμαι

= λαψεῦμαιλαψοῦμαι...

λαψεῦμαι, λαψοῦμαι
дор. fut. к λαμβάνωλάω

I.
(только part. λάων и 3 л. sing. impf. λάε) глядеть, смотреть, по по друг. - хватать, ловить
ex. (ἑλλὸν ἀσπαίροντα Hom.; αἰετὸς ὀξὺ λάων HH.)
II.
дор. (только praes.: λῶ, λῇς, λῇ, λῶμες, 2 л. sing. conjct. λῇς, inf. λῆν) желать, хотеть
ex. (λῶ τι μυσίξαι νέον Arph.)
αἴκα λῇς Theocr. — если хочешьλαώδης

λᾱ-ώδης
2
(все)народный
ex. ( κλῆσις ἐν τοῖς δείπνοις Plut.)λᾶϊ

dat. к λᾶαςλᾶϊγξ

ϊγγος камешек Hom.λάϊνος

3
(ᾱῐ)
1) сделанный из камня, каменный
ex. (τεῖχος Hom.; μνῆμα Eur.)
λάϊνον χιτῶνα ἕσασθαι Hom. — облечься в каменную одежду, т.е. быть побитым камнями
2) с каменным сердцем, жестокосердый
ex. (παῖς Theocr.)λάϊος

или λαιός предполож. каменный дрозд Arst.λάϊος

стяж. λᾷος (ᾱ) Лаий или Лай (царь Фив, сын Лабдака, отец Эдипа) Aesch., Soph. etc.λα-

λᾱ-
I.
усилит. приставка (напр. в λᾱκαταπύγων)
II.
= λαο-λεΐζομαι

Anth. = ληΐζομαιλεάζω

быть гладким, безволосым Arst.λέαινα

Леэна (афинская гетера, любовница Аристогитона или Гармодия; подвергнутая после убийства Гиппарха пыткам, она, чтобы невольно не выдать своих сообщников, откусила себе язык; в ее честь афиняне воздвигли в Акрополе статую львицы - λέαινα - без языка) Plut.λέαινα

львица Her., Aesch., Arph. etc.λεαίνω

эп.-ион. λειαίνω (fut. λεᾰνῶ, aor. ἐλέᾱνα - ион. ἐλέηνα; pass.: aor. ἐλεάνθην, pf. λελέασμαι)
1) делать гладким, полировать
ex. (τόξον Hom.)
2) делать ровным, выравнивать
ex. (κέλευθον, χορόν Hom.)
λ. τὰ τραχυνθέντα Plat. — сглаживать шероховатости
3) перен. сглаживать, смягчать, скрашивать
ex. (τὸν λόγον τινός Her.)
4) разбивать, толочь
ex. (ὑπέροις τι Her.)
5) перемалывать, измельчать, разжевывать (sc. τοῖς γομφίοις Xen.; τέν τροφήν Arst.)
6) срывать, срезывать, срубать, уничтожать
ex. (τὰ φυόμενα Her.)λεάνδρειος

3
леандров Anth.λέανδρος

Леандр (абидосский юноша, утонувший в Геллеспонте, который он переплывал, направляясь к своей возлюбленной Геро, жрице Афродиты в Сесте) Plut.λεάντειρα

adj. f разглаживающая, полирующая
ex. (κίσηρις Anth.)λεαντικός

3
смягчающий, мягчительный
ex. (τὸ γλυκύ Arst.)λέαρχος

Леарх
1) сын Атаманта от Ино, убитый отцом в припадке безумия Luc.
2) брат киренского тиранна Аркесилая Her. - v. l. Ἀλίαρχοςλεβάδεια

(βᾰ) Лебадия (город в Беотии с пещерой оракула Трофония) Her., Xen. etc.λεβαδεύς

-έως житель Лебадии Plut.λεβαδιακός

λεβᾰδιᾰκός
3
лебадийский Arst.λεβαίη

Лебея (древняя столица Македонии) Her.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика