Древнегреческо-русский словарь, Λ, лист 012

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Λ > 012
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Λ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018

Лексика древнегреческого койнэ с буквы λ (часть 012) с русским переводом и комментариями.λιμήν

λῐμήν
-ένος (dat. pl. λιμέσι - эп. λιμένεσσι)
1) порт, гавань, пристань
ex. (λιμένες - νεῶν ὄχοι Hom.; λ. ὑπάρχων πρὸς παραχειμασίαν NT.)
2) убежище, пристанище
ex. (ἑταιρείας λ. Soph.; λ. κακῶν Aesch.; χείματος Eur.)
3) место сбора, средоточие
ex. (παντὸς οἰωνοῦ Soph.; πλούτου Aesch.)λιμηρός

λῑμηρός
I.
3
1) голодный, вынуждаемый голодом
ex. (ἐργασία Anth.)
2) управляемый голодом
ex. (πενίης ὄργανον, sc. κορωνοβόλον Anth.)
3) томящий, томительный
ex. (ἔρως Theocr.)
II.
3
обладающий (хорошим) портом (эпитет города Эпидавр) Thuc.λίμνα

дор. = λίμνηλιμνάζω

1) образовывать болото, заболачивать
ex. (τέν χώραν Diod.)
ποταμοὴ λιμνάζουσιν εἰς ἕλη Arst. — реки превращаются в болота;
ἕλη λιμνάζονται Arst. — образуются болота
2) застаиваться
ex. (τὸ αἷμα λιμνάζει Arst.)
λιμνάζει impers. Arst. — вода застаивается (образуя болото)
3) заболачиваться, становиться или быть болотистым
ex. ἐν τοῖς λιμνάζουσι τόποις Arst. — в болотистых местахλίμναι

αἱ <pl. к λίμνη> Лимны, «Болота» (район в юго-вост. части Афин) Thuc.λιμναία

Лимнея (город в сев. Акарнании) Thuc.λιμναῖος

3
болотный
ex. (ὄρνιθες Her.; φυτον Plut.)λιμνάς

-άδος (ᾰδ) adj. f озерная, водяная
ex. (νύμφαι Theocr.)λιμνασία

стоячая вода Arst.λιμνᾶτις

-ῐδος adj. f дор. = λιμνῆτιςλιμνᾶτις

-ῐδος дор. = λιμνῆτιςλίμνη

дор. λίμνα
1) стоячая вода, болото, тж. водоем или лиман
ex. (ἕλη καὴ λίμναι Plat.)
2) озеро
ex. ( λ. γεννησαρέτ NT.)
3) пруд
ex. ὀρύσσειν ἔλυτρον λίμνῃ Her. — выкопать яму для пруда
4) море
ex. βένθεσι λίμνης Hom. — в морской пучине
5) морской залив
ex. μηλίδα πὰρ λίμναν Soph. — в Мединском заливеλίμνη

Лимна (гимнасий в Трэзене) Eur.λιμνήσιος

Лимнесий, «Болотник» (имя лягушки) Batr.λιμνῆτις

дор. λιμνᾶτις -ῐδος adj. f болотная
ex. (βδέλλα Theocr.)λιμνῆτις

дор. λιμνᾶτις -ῐδος (dat. λιμνᾶτι) Хранительница водоемов (эпитет Артемиды) Anth.λιμνίον

τό болотце или озерцо Arst.λιμνοθάλασσα

λιμνο-θάλασσα
атт. λιμνο-θάλαττα застаивающаяся морская вода, лиман Arst.λιμνόστρεα

λιμν-όστρεα
τά устричная отмель, «банка», устричный парк Arst.λιμνόστρεον

λιμν-όστρεον
τό парковая (съедобная) устрица Arst.λιμνουργός

λιμν-ουργός
труженик озер, т.е. рыболов, рыбак Plut.λιμνοφυής

λιμνο-φῠής
2
растущий в стоячих водах, болотный
ex. (δόναξ Anth.)λιμνοχαρής

λιμνο-χᾰρής
2
болотолюбивый (sc. βάτραχος Batr.)λιμνόχαρις

λιμνό-χαρις
Лимнохарис, «Болотолюб» (имя лягушки) Batr.λιμνῶδες

τό болотистость, заболоченность
ex. (τοῦ στρυμόνος Thuc.)λιμνώδης

λιμν-ώδης
2
1) болотистый, богатый болотами
ex. ( πόντος Arst.; τόποι Polyb.; διάχυσις Plut.)
2) болотный (sc. τὰ ὕδατα Arst.)λιμοθνής

λῑμο-θνής
-ῆτος adj. умирающий с голоду
ex. (πτωχός Aesch.)λιμοκτονέω

λῑμο-κτονέω
доводить до голодной смерти, морить голодом
ex. (τὸν ἄνθρωπον Plat.)λιμοκτονία

λῑμο-κτονία
умерщвление голодом, причинение голодной смерти Plat.λιμός

λῑμός
, реже , тж. pl. голод
ex. (δίψα τε καὴ λ. Hom.; λ. ὁμοῦ καὴ λοιμός Hes.; λιμῷ θανέειν Hom., ἀποθανεῖν Plat. и ἀπολλύναι NT.)
μήλιος λ. Arph. — Мелосский голод, т.е. мучительнейший (голод на острове Мелос во время осады его афинянами в 416 г. до н.э.)λιμοφορεύς

λῑμο-φορεύς
-έως adj. m возбуждающий чувство голода
ex. (δίσκοι Anth.)λιμόψωρος

λῑμό-ψωρος
мед. голодная сыпь (кожное заболевание на почве голодания) Polyb.λιμώδης

λῑμ-ώδης
2
1) голодный
ex. λ. ὕπνος Plut. — сон на голодный желудок;
λιμῶδές τι ἀναφθέγγεσθαι Plut. — стонать от голода
2) бедный, скудный
ex. (τράπεζα Plut.)λιμώσσω

λῑμώσσω
атт. λιμώττω терпеть голод, голодать Luc., Plut., Anth.λῖν

acc. к λίς Iλίνδιοι

οἱ Линдии (местность в Сицилии, где был основан г. Гела) Thuc.λίνδιος

3
<λίνδος II> линдский Her.λίνδος

I.
Линд (миф. основатель г. λίνδος) Pind.
II.
Линд (город на о-ве Родос) Hom., Her.λίνεος

стяж. λῐνοῦς 3
льняной
ex. (κιθών Her.; ἱμάτιον Plat.; σφαῖρα Arst.)
ὅπλα λίνεα Her. — льняные канатыλινογενής

λῐνο-γενής
2
льняной
ex. (ἐπενδύται Soph.)λινόδεσμος

λῐνό-δεσμος
2
связанный льняными канатами
ex. (σχεδία Aesch.)λινόδετος

λῐνόδετος
2
Eur., Arph. = λινόδεσμοςλινόζωστις

λῐνό-ζωστις
-εως бот. пролеска (Mercurialis annua) Arst.λινοθήρας

λῐνο-θήρᾱς
-ου охотящийся с сетями, зверолов Anth.λινοθώρηξ

λῐνο-θώρηξ
-ηκος adj. одетый в льняной панцырь Hom., Xen.λινόκλωστος

λῐνό-κλωστος
2
служащий для прядения льна
ex. (ἠλακάτη Anth.)λινόκροκος

λῐνό-κροκος
2
сотканный из льна, льняной
ex. (φᾶρος Eur.)λίνον

(ῐ) τό тж. pl.
1) лен
ex. λίνου σπέρμα Thuc. — льняное семя;
ἐκ τῶν λίνων δημιουργία Plat. — обработка льна
2) льняная нить, пряжа
ex. (λ. δακτύλοις ἑλίσσειν Eur.)
λ. λίνῳ συνάπτειν погов. Plat. — связывать нить с нитью, т.е. чинить гнилую ткань
3) перен. (в связи с нитью Мойр) нить судьбы, судьба
ex. ὑπὲρ τὸ λ. погов. Luc. — судьбе вопреки
4) льняная леса
ex. (ἰχθὺν λίνῳ, sc. ἕλκειν Hom.)
5) льняная сеть
ex. (ἁψῖδες λίνου Hom.)
6) льняная ткань, полотно Hom., Aesch.
7) парус Arph., Luc.
8) льняная одежда
ex. (ἐνδεδυμένος λίνον καθαρόν NT.)
9) светильня
ex. (λ. τυφόμενον NT.)λινόπεπλος

λῐνό-πεπλος
2
одетый в льняные покровы
ex. (δαίμων Anth.)λινόπληκτος

λῐνό-πληκτος
2
напуганный сетью, т.е. боящийся сети (sc. ζῷον Plut.)λινοπόρος

λῐνο-πόρος
2
надувающий паруса
ex. (αὖραι Eur.)λινοπτάομαι

λῑν-οπτάομαι
(λῑ!) пристально следить за неводом Arph.λινόπτερος

λῐνό-πτερος
2
с льняными крыльями, окрыленный парусами
ex. (ναυτίλων ὀχήματα Aesch.)λινόπτης

λῐν-όπτης
-ου adj. m внимательно следящий за неводом, высматривающий Arst.λινορραφής

λῐνο-ρρᾰφής
2
сшитый из льняной ткани
ex. (τυλεῖα Soph.)
λ. δόμος Aesch. — парусный дом, т.е. корабльλίνος

(ῐ) Лин (миф. фиванский аэд, сын Аполлона и Каллиопы, учитель Орфея) Theocr.λίνος

(ῐ) лин
1) песнь Лина или о Лине Hom.
2) скорбная песнь о безвременной смерти Лина Her.λινοστασία

λῐνο-στᾰσία
расстановка звероловных сетей, охота с тенетами Anth.λινοστολία

λῐνο-στολία
льняное одеяние Plut.λινουργός

λῐν-ουργός
досл. канатчик или ткач (выделывающий льняные ткани), перен. линург (род минерала) Plut.λινοῦς

λῐνοῦς
3
стяж. = λίνεοςλινοφθόρος

λῐνο-φθόρος
2
уничтожающий (льняную) ткань
ex. (ὑφασμάτων λακίδες Aesch.)λίπα

λίπᾰ
(ῐ) adv. жирно, обильно
ex. (χρίσασθαι ἐλαίῳ Hom.; ἀλείψασθαι Thuc.)λιπαίνω

λῐπαίνω
досл. делать жирным, натирать жиром, перен.реках) оплодотворять
ex. (χώραν ὕδασι Eur.)λίπαξος

Липакс (город в Македонии) Her.λιπάρα

λῐπάρα
(πᾰ) Липара (самый большой из Липарских - Эолийских - островов, у сев.-вост. побережья Сицилии) Thuc.λιπαραῖοι

λῐπᾰραῖοι
οἱ жители Липарских островов Thuc.λιπαραῖος

λῐπᾰραῖος
3
липарский Thuc.
ex. αἱ λιπαραῖαι νῆσοι Polyb. — Липарские островаλιπαράμπυξ

λῐπᾰρ-άμπυξ
-ῠκος adj.
1) с блистающей повязкой
ex. (μναμοσύνα Pind.)
2) шутл. блистательный, сверкающий
ex. (θασία, sc. ἅλμη Arph.)λιπαρεῖς

λῐπᾰρεῖς
-έων οἱ Plut. = λιπαραῖοιλιπαρές

λῑπᾰρές
-οῦς τό
1) настойчивость, упорство
ex. πρὸς τὸ λ. Soph. — упорно, неутомимо
2) назойливость Luc.λιπαρέω

λῑπᾰρέω
1) переносить, терпеливо выдерживать, терпеть
ex. (λιπαρήσομεν οὕτω, ὅκως ἂν ἔχωμεν Her.)
2) продолжать, не переставать
ex. (λιπαρέετε μένοντες Her.)
ἐλιπάρεε ἱστορέων Her. — он не переставал расспрашивать;
μέ λιπάρεε τῇ πόσι Her. — не оставайся на пирушке
3) настаивать, настойчиво требовать, добиваться, упрашивать
ex. λιπαροῦντος ἐμοῦ Plat. — когда я настойчиво стал расспрашивать;
μέ λιπάρει Aesch. — не настаивай;
καὴ τοῦ με χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν ; Soph. — какой же пользы ты так настойчиво добиваешься от меня?;
pass. — быть настойчиво уговариваемым (ὑπό τινος Xen.)λιπαρής

λῑπᾰρής
2
настойчивый, упорный, неутомимый
ex. (χειρουργία Arph.; προθυμία Luc.; λ. πρός и περί τι, περί τινος Plat. или τινος Luc.)
λιπαρεῖς ἦσαν δεόμενοι Plut. — они неотступно просилиλιπαρίη

λῑπᾰρίη
ион. упорство, выдержка, стойкость
ex. (λ. καὴ ἀρετή Her.)λιπαρόζωνος

λῐπᾰρό-ζωνος
2
украшенный блистающим поясом, опоясанный сиянием
ex. (ἅλιος Eur.)λιπαρόθρονος

λῐπᾰρό-θρονος
2
с блистающим седалищем
ex. (ἐσχάραι Aesch.)λιπαροκρήδεμνος

λῐπᾰρο-κρήδεμνος
2
с блистающей повязкой на голове
ex. (χάρις Hom.)λιπαρόμματος

λῐπᾰρ-όμματος
2
с блестящими глазами Arst., Sext.λιπαρόν

λῐπᾰρόν
τό
1) жирное вещество, жир Arst.
2) pl. жирные яства Arph.λιπαροπλόκαμος

λῐπᾰρο-πλόκᾰμος
2
украшенный блистающими кудрями
ex. (κεφαλή Hom.)λιπαρός

λῐπᾰρός
3
1) жирный, маслянистый, лоснящийся от жира
ex. λιπαροὴ κεφαλάς Hom. — с блестящими от масла головами
2) лоснящийся, блестящий
ex. (λαμπρὸς καὴ λ. Plat.)
3) полный, упругий, крепкий
ex. (πόδες Hom.; στῆθος Arph.)
4) упитанный, тучный
ex. (θηρία Xen.)
5) свежий, ясный
ex. (ὀμμάτων σέλας Hes.)
6) богатый, пышный, цветущий, великолепный
ex. (νῆσος HH.; Ἀθῆναι Pind.; θῆβαι Pind.)
7) обильный
ex. (θέμιστες Hom.)
8) обеспеченный, спокойный, безбедный
ex. (γῆρας Hom.)
9) светлый, безмятежный
ex. (εὐφροσύνη Anth.)
10) блистающий, сверкающий, роскошный
ex. (κρήδεμνα, καλύπτρη Hom.)
11) перен. густой, сильный
ex. (ὀσμή Arst.)
12) оплодотворяющий, благодатный
ex. (χεύματα Aesch.)λιπαρότης

λῐπᾰρότης
-ητος
1) жирность, маслянистость
ex. (ἐν γάλακτι Arst.)
2) блеск
ex. (τῶν ὀμμάτων Plut.)λιπαρόχροος

λῐπᾰρό-χροος
стяж. λῐπᾰρόχρους 2
с блистающей кожей, т.е. сияющий, цветущий Theocr.λιπαρόχρως

λῐπᾰρόχρως
-ωτος Theocr. = λιπαρόχροοςλιπαρῶς

λῑπᾰρῶς
I.
<λιπαρής> настойчиво, упорно, неотступно
ex. (παρακαλεῖν θεούς Plat.)
οὐδ΄ ἐγὼ λ. ἔχω Plat. — я и не настаиваю
II.
<λιπαρός> в изобилии, в довольстве
ex. (γηράσκειν Hom.)λίπασμα

-ατος (ῐ) τό жировое вещество, жир Plut.λιπαυγής

λῐπ-αυγής
2
незрячий, слепой Anth.λιπάω

λῐπάω
(только part. praes.) быть жирным, маслянистым Plut., Anth.λιπεῖν

inf. aor. к λείπωλιπερνήτης

λῐπ-ερνήτης
-ου брошеный, покинутый, бесприютный Anth.λιπερνῆτις

λῐπερνῆτις
-ῐδος Anth. f к λιπερνήτηςλιποβοτανέω

λῐπο-βοτανέω
быть лишенным растительности Plut.λιπόγαμος

λῐπό-γᾰμος
2
покидающий супруга, расторгающий брачные узы (sc. Ἑλένη Eur.)λιπογνώμων

λῐπο-γνώμων
2, gen. ονος потерявший зубы, т.е. неизвестного возраста
ex. (βοῦς Luc.)λιπόγυιος

λῐπό-γυιος
2
разбитый параличом или увечный
ex. (ἀνήρ Anth.)λιποθυμία

λῐπο-θῡμία
потеря сознания, обморок Plut.{*}λιπόκωπος

λῐπό-κωπος
2
лишенный рукоятки, без черенка
ex. (φασγανίς Anth. - v. l. λιθόκωπος)λιπομαρτυρίου

λῐπο-μαρτῠρίου
δίκη юр. жалоба на неявку свидетеля или на отказ от обещанных свидетельских показаний Dem.λιπομήτωρ

λῐπο-μήτωρ
-ορος adj. покинутый матерью, осиротевший
ex. (παῖς Anth.)λιπόναυς

λῐπό-ναυς
νᾱος adj. m покинувший свой корабль или бросивший свой флот Aesch.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика