Древнегреческо-русский словарь, Θ, лист 013

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Θ > 013
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Θ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы θ (часть 013) с русским переводом и комментариями.θυννοκέφαλος

θυννο-κέφᾰλος
2
с головою тунца Luc.θυννολογέω

θυννο-λογέω
собирать тунцов
ex. (Luc. - v. l. к θημολογέω)θύννος

рыба тунец (Thynnus vulgaris) Aesch., Her., Arst. etc.θυννοσκοπέω

θυννο-σκοπέω
высматривание тунцов Arph.θυννοσκόπος

θυννο-σκόπος
2
высматривающий ход тунца (чтобы своевременно сигнализировать рыбакам) Arst., Plut.θυννώδης

θυνν-ώδης
2
похожий на тунца, т.е. глупый как тунец Luc.θυνοί

θῡνοί
οἱ тины (народность фракийского происхождения, осевшая на побережье Вифинии - М. Азия) Her., Xen.θῦνον

(= ἔθυνον) эп. impf. к θύνωθύνω

(ῡ) <θύω II> (только praes. и эп. impf. θῦνον) ex. (бешено) бросаться, устремляться (διὰ προμάχων или ἐν προμάχοισιν ἂμ πεδίον Hom.); проноситься вихрем
ex. (κατὰ μέγαρον Hom.; ἀν΄ ὄρος Anth.)
τρώων κλαγγέ θυνόντων ἄμυδις Hom. — крик сразу сбежавшихся троянцев;
οἱ βασιλῆες θῦνον κρίνοντες Hom. (ахейские) цари бросились строить (войска в боевой порядок);
οἱ δὲ λύκοι ὣς θῦνον Hom. (сражающиеся) набрасывались друг на друга словно волки;
ἐπ΄ ἄλλοτ΄ ἄλλον λόγον θ. Pind. — быстро переходить от одного повествования к другомуθυοδόκος

θυο-δόκος
2
принимающий священные курения, т.е. полный благовонных курений
ex. (δόμοι, οἶκοι, ἀνάκτορον Eur.)θυόεις

-όεσσα -όεν Hom., HH., Pind., Eur. - θυήειςθύον

τό
1) туя (дерево, душистая древесина которого употреблялась для культовых курений)
ex. ὀδμέ εὐκεάτοιο θύου Hom. — запах (от горения) легко колющейся туи
2) преимущ. pl. благовонное курение, фимиам или жертвенный пирог, жертва Pind.θύος

-εος τό <θύω I>
1) pl. благовонные курения (= θύον 1)
ex. (πρὸς νηὸν Ἀθηναίης ἔρχεσθαι σὺν θυέεσσιν Hom.; σπονδῇς θυέεσσί τε ἱλάσκεσθαι Hes.)
2) преимущ. pl. жертва Hom., Aesch., Theocr.{*}θυοσκέω

или θυοσκοέω приносить жертву, совершать жертвоприношения
ex. (Aesch. - v. l. θυοσκινέω){*}θυοσκινέω

θυοσκῑνέω
(только форма θυοσκινεῖς) Aesch. = θυοσκέω{*}θυοσκοέω

v. l. = *θυοσκέωθυοσκόος

θυοσ-κόος
I.
2
1) касающийся жертвоприношения, жертвенный
ex. (ἱρά Anth.)
2) совершающий жертвоприношения
ex. (μαινάδες Eur.)
II.
, совершающий жертвоприношение, гадатель на внутренностях жертвенных животных
ex. (τῶν θυοσκόων βουλαί Eur.)
οἱ μάντιες, θυοσκόοι ἢ ἱερῆες Hom. — прорицатели, гадатели или жрецы{*}θυοσκόπος

θυο-σκόπος
Eur. v. l. = θυοσκόος II{*}θυόω

(только part. pf. pass. τεθυωμένον) пропитывать благовониями
ex. ἔλαιον τεθυωμένον Hom. — благовонный елей;
εἵματα τεθυωμένα HH. — благоуханные одеждыθύρα

ион. θύρη (ῠ) (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις)
1) дверь, калитка, pl. двустворчатая дверь или ворота
ex. (εἰσέρχεσθαι διὰ τῆς θύρας NT.)
αὔλειαι θύραι Hom., αὔλειος θ. Plat., αὐλεία θ. Arph., θΰραι αὐλῆς и θ. ἑρκεία Aesch. — ведущие во двор дверь, калитка или ворота;
θ. εἰς τὸν κῆπον φέρουσα Dem. — дверь или калитка, ведущая в сад;
θ. καταπακτή Her. — опускная дверь;
ἔντοσθε θυράων Hom. — в дверях, на пороге;
ἐν δόμου πρώτῃσι θύρῃσι στῆναι Hom. — стоять в преддверии, у дверей, на самом пороге дома;
ἐπὴ или παρὰ θύρῃσι Hom. — перед дверью, у ворот, перед домом;
πρὸ πατρῴων θυρῶν Soph. — у ворот отчего дома;
ἐπὴ ταῖς βασιλέως θύραις Xen. — у ворот царского дворца (см. тж. 2);
ἐπὴ θύραιι ; τῆς Ἑλλάδος Xen. — у ворот (т.е. на границе) Эллады;
τέν θύραν ἐπιτιθέναι Her., προστιθέναι и ἐγκλείειν Plat., Lys. — запирать дверь;
τέν θύραν ἐπισπᾶν Xen. — держать дверь притворенной;
τέν θύραν βαλανοῦν или μοχλοῦν Arph. — запирать дверь на засов;
τέν θύραν ἀράττειν, πατάσσειν или κόπτειν Arph. и κρούειν Plat. — стучать(ся) в дверь;
τέν θύραν μικρὸν ἐνδοῦναι Plut. — немного приоткрыть дверь;
ἐπὴ ταῖς θύραις τινὸς ἰέναι Plat., φοιτέειν Her., φοιτᾶν, βαδίζειν Arph. — ходить (преимущ. как проситель) к чьим-л. дверям, постоянно посещать кого-л., часто бывать у кого-л.;
ἐπὴ θύραις τινὸς καθῆσθαι Arph. — не отходить от чьих-л. дверей, обивать чьи-л. пороги;
μουσῶν ἐπὴ θύρας ἀφικνεῖσθαι Plat. — приближаться к вратам Муз, т.е. посвящать себя поэзии;
παρὰ θύραν εἰοβιάζεσθαι погов. Luc. — врываться мимо двери, т.е. действовать противоестественным образом;
παρὰ θύραν πλανᾶσθαι погов. Sext. — блуждать у дверей, т.е. бродить вокруг да около, быть в нерешительности;
περὴ θύρας εἶναι Plat. — быть за дверью, стоять у порога, угрожать (об опасности);
ἐπὴ θύραις τέν ὑδρίαν погов. Arst. (разбить) кувшин у (самых) дверей, т.е. споткнуться у самой цели;
τίς ἂν θύρας ἁμάρτοι ; погов. Arst. — кто же не попадет в ворота (из лука)? (об общедоступных вещах)
2) (в восточных странах) царский дворец, двор
ex. ἐπὴ τὰς βασιλέως θύρας Xen. — при царском дворе
3) редко ( = αἱ πύλαι) городские ворота Plut.
4) pl. дверца
ex. (τοῦ ἁρματείου δίφρου Xen.)
5) pl. вход (в пещеру)
ex. πέτρην ἐπέθηκε θύρῃσιν Hom. (Полифем) поставил камень у входа (в пещеру)
6) плот, палуба, досчатый щит
ex. ἐκ μυρίκης πεποιημένη θ. Her. — плот, сколоченный из тамарисковых досок;
θύρας ἐπιθέντες καὴ ἐπ΄ αὐτῶν διαβαδίσαντες Thuc. — проложив (через болото) деревянные щиты и перейдя по ним
7) pl. досчатый забор
ex. θύρῃσιν ἀμύνειν τοὺς ἐπιόντας Her. — заграждениями отражать нападающихθύραζε

θύρα-ζε
I.
(ῠ) adv. <из *θύρα-(σ)δε>
1) наружу, тж. вон, прочь
ex. ἐκ θ. ἔδραμον Hom. (они) выбежали вон;
ἔκβασις ἁλὸς θ. Hom. — выход из моря, т.е. способ добраться до земли;
ἐκφέρειν или ἐξέλκειν θ. Arph. — выносить из дому
2) вне, снаружи
ex. τά τ΄ ἔνδον, τά τε θ. Eur. — как дома, так и вне дома;
οἱ θ. Arph. — посторонние, чужие;
αἱ θ. συνουσίαι Arst. — связи вне дома, т.е. супружеские измены
II.
praep. cum gen. вне
ex. θ. τῶν νόμων Eur. — вне законовθύραθεν

θύρᾱ-θεν
ион. θύρηθε(ν) (ῠ) adv. извне, снаружи, со стороны или вне
ex. αἱ θ. εἴσοδοι Eur. — посещения, прием посторонних;
ὡς θ. εἰκάσαι Eur. — насколько можно судить со стороны, т.е. на расстоянии, издали;
οὔτ΄ ἔνδοθεν, οὔτε θ. Soph. — ни своими силами, ни с посторонней помощью;
οἱ θ. Aesch., Arst. — чужие, враги;
ἀέρ θ. Arst. — наружный воздухθυραῖος

θῠραῖος
3 и 2
1) находящийся вне (дома, города, страны), наружный, внешний
ex. (ἡδονέ οὐ θυραία, ἀλλ΄ αὐτόχθων Plut.)
θυραῖον οἰχνεῖν Soph. — выходить, уходить, уезжать;
τίν΄ ἔχει στίβον, ἔναυλον ἢ θυραῖον ; Soph. — на какой тропе находится (Филоктет), внутренней или внешней? (т.е. здесь он или ушел? );
θ. ἦλθον Eur. — он ушел (уехал)
2) дальний, далекий
ex. θ. πόλεμος Aesch. — война, ведущаяся за пределами страны
3) иностранный, иноземный
ex. (ἄνδρες Eur.)
4) чужой
ex. (χείρ Eur.; ὄλβος Aesch.)
5) неприкрытый, обнаженный
ex. (μηρός Soph.)θύρασι(ν)

θύρᾱσι(ν)
(ῠ)
1) снаружи, вне
ex. εἴ τις θ., εἰσίτω Arph. — если (есть) кто-л. снаружи, пусть войдет;
θ. εὐπρεπὲς φαίνειν πρόσωπον Eur. — выставлять напоказ свою красоту
2) за пределами (своей) страны, за границей
ex. (κεῖσθαι Soph.)θυραυλέω

θῠραυλέω
1) находиться вне (закрытого) помещения, быть в поле, жить на открытом воздухе
ex. (θ. καὴ πλανᾶσθαι Isocr.)
γυμνοὴ καὴ ἄστρωτοι θυραυλοῦντες Plat. (первобытные люди), нагие и бесприютные, жившие под открытым небом
2) воен. стоять под открытым небом
ex. (θ. καὴ ἀγρυπνεῖν Plat.; ἔξω τῆς Ἰταλίας Plut.)
3) проводить ночь у чужих дверей, томиться у входа
ex. (νύκτωρ Plut.)θυραυλία

θῠρ-αυλία
тж. pl.
1) жизнь под открытым небом
ex. (τῶν ἀγρίων ζῴων Arst.)
2) воен. лагерная жизнь
ex. (θυραυλίαι ἐπίπονοι Plut.)
3) стояние у чужих дверей
ex. (συνεχές θ. Luc.)θυραωρός

θῠρα-ωρός
эп. = θυρωρόςθυργωνίδαι

-ῶν αἱ Тиргониды (дем в атт. филе αἰαντίς) Isae.θυρέα

ион. θυρέη и θυρέαι αἱ Тирея (главный город области Кинурия в Арголиде) Her., Thuc., Plut.θυρέασπις

θῠρέ-ασπις
-ιδος огромный щит Anth.θυρεᾶτις

-ιδος (sc. χώρα) Тиреатида, территория города θυρεά Thuc., Plut.θυρεαφόρος

θῠρεᾱ-φόρος
Polyb. = θυρεοφόροςθυρέη

ион. = θυρέαθυρεός

θῠρεός

1) дверной камень (служивший вместо двери, для закрывания входа) Hom.
2) длинный (двереобразный) щит (у галлов и римлян = scutum) Polyb., Plut.θυρεοφορέω

θῠρεο-φορέω
быть вооруженным длинными щитами Polyb.θυρεοφόρος

θῠρεο-φόρος
2
вооруженный длинным щитом Polyb., Plut.θυρεπανοίκτης

θῠρ-επᾰνοίκτης
-ου ирон. отворяющий все двери, всюду бывающий (эпитет философа Кратеса) Plut., Diog.L.θύρετρον

(ῠ) τό (преимущ. pl.) дверь Hom., Pind., Xen. etc.θύρη

ион.-эп. = θύραθύρηθε(ν)

ион.-эп. = θύραθενθύρηφι(ν)

(ῠ) adv. <эп. dat. к θύρη> вне, снаружи
ex. τὰ ἔνδοθι καὴ τὰ θ. Hom. (имущество, находящееся) и дома и вне дома;
τὸ θ. εἶναι Hes. — пребывание вне дома, отлучка{*}θυρίδιον

θῠρίδιον
(ῐδ) τό Arph. v. l. = θύριονθυριεύς

-έως житель города θύριον Xen.θύριον

(ῠ) τό <demin. к θύρα> дверца, калитка Arph., Plut.
ex. παραβαλοῦ τό θ. τοῦ λόγου! Plut. шутл. — заткнись!θύριον

τό Тирион (город в сев. Акарнании) Polyb.θυρίς

θῠρίς
-ίδος <demin. к θύρα>
1) дверца
ex. θυρίδας ἔχειν Plat. — быть снабженным дверцами
2) окно, окошко
ex. (ἐκ θυρίδος παρακύπτειν Arph. или αἴρεσθαι ὑπὲρ θυρίδος Plut.; καθεζόμενος ἐπὴ τῆς θυρίδος NT.)
3) бойница Diod.
4) (в сотах) отверстие ячейки
ex. (αἱ θυρίδες ἀμφίστομοι τῶν σχαδόνων Arst.)
5) (в сотах) ячейка
ex. (γίνονται σκώληκες ἐν θυρίσι Arst.)
6) створка раковины
ex. (τῶν κτενῶν Arst.)θυροκοπέω

θῠρο-κοπέω
1) стучаться в дверь
ex. (θυροκοπῆσαι καὴ πατάξαι Arph.)
2) стучать, постукивать
ex. (τῇ χειρὴ τέν πλευράν τινος Plut.)θυροκόπος

θῠρο-κόπος
2
досл. стучащийся в дверь, перен. просящий подаяния Aesch.θυρόω

θῠρόω
1) (тж. θ. θύραις Arph.) приделывать двери, снабжать дверьми
ex. (νεώς Arph.; τοῖχον Plut.)
ἐξόδοις πολλαῖς τεθυρωμένος Luc. — имеющий много выходных дверей
2) закрывать
ex. (βλεφάροις τέν ὄψιν Xen.)θύρρειον

τό Anth. = θύριονθύρσα

τά Anth. pl. к θύρσος{*}θυρσάζω

лак. θυρσάδδω (только gen. pl. part. praes., f θυρσαδδοᾶν = *θυρσαζουσῶν) потрясать тирсом
ex. ᾇπερ βακχᾶν θυρσαδδοᾶν Arph. — подобно вакханкам, помахивающим тирсамиθυρσάριον

(ᾰ) τό маленький тирс Plut.θυρσομανής

θυρσο-μᾰνής
2
неистовствующий с тирсом в руках (sc. βρόμιος Eur.)θύρσος

(в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс (вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой)
ex. (θ. κωνοφόρος Anth.; θύρσῳ κροτεῖν γῆν Eur.; ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.)θυρσοφορέω

θυρσο-φορέω
1) нести тирс(ы)
ex. (θ. καὴ συνενθουσιάζειν Diod.)
2) вести с тирсом в руках
ex. (θιάσους Eur.)θυρσοφορία

θυρσο-φορία
несение тирса Plut.θυρσοφόρος

θυρσο-φόρος
2
несущий тирс, тирсоносный
ex. (βάκχαι Eur.; διόνυσος Anth.)θυρσοχαρής

θυρσο-χᾰρής
2
с ликованием несущий тирс(ы)
ex. (γόνος, sc. σεμέλης Anth.)θυρσόω

делать тирсом, превращать в тирс
ex. (λόγχαι τεθυρσωμέναι Diod.)θυρώματα

θῠρώματα
τά
1) дверь, преимущ. створчатая
ex. διξὰ θυρώματα Her. — пара дверей, по друг. пара комнат с дверьми
2) дверь с дверной рамой Thuc., Lys., Dem., Diod.
ex. ὀροφαὴ καὴ θυρώματα Thuc., Plut. — кровельный и дверной материал
3) деревянный щит
ex. (διαφραξαι τὸν τόπον θυρώμασι καὴ πέτροις Diod.)θυρών

θῠρών
-ῶνος преддверие, передняя, сени Soph., Luc., Plut.θυρωρέω

θῠρωρέω
быть привратником Plut., Luc.θυρωρός

θῠρ-ωρός
эп. θῠραωρός и привратник, привратница Hom., Her., Aesch., Plat., Arst., NT.θυρωτός

θῠρωτός
3
снабженный дверью Babr.θυσανόεις

θῠσᾰνόεις
эп. θυσσᾰνόεις -όεσσα -όεν снабженный кистями или украшенный бахромой
ex. (αἰγίς, ἀσπίς Hom.)θύσανος

θύσᾰνος
(ῠ)
1) преимущ. pl. бахрома, кисть, подвески
ex. (φαεινοί Hes.; ἱμάντινοι Her.; δικτυωτός Diod.)
ζώνη ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖα Hom. — пояс, украшенный сотней подвесок
2) пучки шерсти
ex. χρύσεος θ. Pind. — пряди золотого рунаθυσανωτός

θῠσᾰνωτός
3
украшенный или отделанный бахромой
ex. (κιθών, αἰγέη Her.)θύσθλον

τό <θύω 1> культовая утварь для вакхических празднеств (тирсы, факелы и пр. Plut., pl. Hom.)θυσία

θῠσία
ион. θῠσίη <θύω I>
1) преимущ. pl. (тж. θυσίαι ἱερατικαί Arst.) жертвенный обряд, церемония жертвоприношения, жертвоприношение
ex. (σφάγια καὴ θυσίαι NT.)
θυσίας ἕρδειν, ἀνάγειν и ἐπιτελέειν Her., θυσίαν τελεῖν Plut. — совершать жертвоприношение;
θυσίαν ποιεῖν или θύειν τινί Plat., Arst., Plut. — приносить жертву кому-л.
2) празднества с жертвоприношениями
ex. ἐν θυσίῃσι εἶναι Her. — справлять праздник;
οὗ ἦν παροῦσα θ. Plat. (божество), в честь которого справлялся данный праздник
3) жертвенное животное, жертва
ex. (προσάγειν τὰς θυσίας Luc.; παραδιδόναι τοῖς ἱερεύσι τέν θυσίαν Plut.)θυσιάζω

θῠσιάζω
совершать жертвоприношения, приносить жертвы
ex. (τινί Luc.; θεῷ Diod.)θυσιαστήριον

θῠσιαστήριον
τό жертвенник, алтарь NT.θύσιμα

(ῠ) τά отборные жертвы Her.θύσιμος

2
(ῠ) <θύω 1> годный для жертвоприношения, (ритуально) отборный
ex. (κτήνεα Her.; χοῖρος Arph.)
ἰχθύων θ. οὐδείς Plut. — из рыб ни одна не годится для жертвоприношенийθύσις

-εως (ῠ) <θύω II> волнение, бушевание
ex. (τῆς ψυχῆς Plat. γςατωμ. 419 е - вымышленное слово, от которого, якобы, произошло слово θυμός)θυσσαγέται

-ῶν οἱ тиссагеты (одно из самых крупных скифских племен в области Уральских гор) Her.θυσσαν-

эп. = θυσαν-θυσσός

или θύσσος Тисс (город на южн. побережье Афонского п-ва, в Македонии) Her.θυστάς

-άδος adj. f <θύω I> сопровождающая жертвоприношения
ex. (βοή Aesch.; λιταί Soph.)θυσῶ

θῡσῶ
дор. Theocr. (= θύσω) fut. к θύω Iθυτεῖον

θῠτεῖον
v. l. θύστιον τό Титей (место для жертвоприношений) Aeschin.θυτέον

θῠτέον
adj. verb. к θύω Iθυτήρ

θῠτήρ
-ῆρος совершающий жертвоприношение, жрец Aesch., Soph.θυτήριον

θῠτήριον
τό жертва
ex. (Ἀρτέμιδι Eur.)θυτής

θῠτής
-οῦ Diod., Plut. = θυτήρθυτικόν

θῠτικόν
τό обряд жертвоприношения Plut.θυτικός

θῠτικός
3
<θύω 1> служащий для жертвоприношений, жертвенный
ex. (μαχαιρίδιον Luc.)θύψαι

inf. aor. к τύφωθύω

I.
(fut. θύσω с ῡ, aor. ἔθῡσα, pf. τέθῠκα; pass.: aor. ἐτύθην с ῠ, pf. τέθῠμαι; в praes. и impf. или ῠ)
1) (тж. θ. θυσίας Lys., Plat.) совершать жертвоприношение, приносить жертву (у Hom. - только о бескровных)
ex. (θεοῖς Hom.)
2) приносить в жертву, сжигать на алтаре
ex. (ἄργματα θεοῖς Hom.; πέλανον Aesch.; πυρούς Arph.; τινὰ χθονίοις θεοῖς Plut.): (редко с dat.) θ. τούτῳ, ὅ τι ἔχοι ἕκαστος Her. совершать жертвоприношения тем, что каждый имеет, т.е. по своим возможностям; приносить в жертву (путем заклания и сожжения) (τῷ ἡλίῳ ἵππους - v. l. ἵπποισι Her.; τινὴ ταῦρον Pind.; αὑτοῦ παῖδα Aesch.)
τὰ θυόμενα и τὰ τεθυμένα Xen., Arst. — приносимые в жертву части животного
3) преимущ. med. вопрошать богов или молиться богам путем жертвоприношения
ex. θύεσθαι ἐπὴ τῇ ἐφόδῳ Xen. — совершать жертвоприношение по случаю выступления в поход;
θύεσθαι ἐπί τινα Xen. — совершать жертвоприношение в связи с затеянным против кого-л. походом;
θύεσθαι ὑπὲρ τῆς μονῆς Xen. — совершать жертвоприношение в связи с решением остаться;
ἐθύετο (v. l. ἔθυε) τῷ διί, πότερά οἱ λῷον καὴ ἄμεινον εἴη Xen. (Ксенофонт) принес жертву Зевсу с целью узнать, что для него было бы самое лучшее;
ἐμοὴ θυομένῳ ἰέναι ἐπὴ βασιλέα, οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά Xen. — когда я совершал жертвоприношение (чтобы узнать мнение богов) насчет похода против (персидского) царя, внутренности жертвенных животных не дали благоприятного ответа
4) справлять, совершая жертвоприношения, праздновать жертвоприношением
ex. (σῶστρα Her. или σωτήρια Xen.; γενέθλια Plat.; λυκαῖα Xen.; γάμους Plut.)
εὐχαριστήρια θ. Polyb. — приносить благодарственную жертву;
εὐαγγέλια θ. ἑκατὸν βοῦς τῇ θεῷ Arph. — за счастливую весть принести в жертву богине сто быков
5) закалывать, зарезывать, убивать
ex. (τὰ αἰπόλια καὴ τὰς ποίμνας Her.; δελφάκιον Arph.; θῦσαι καὴ ἀπολέσαι NT.)
6) (о хищных животных) разрывать на части, растерзывать
ex. (μογερὰν πτάκα Aesch.)
II.
(ῡ) (только praes., impf. ἔθῡον - эп. θῦον и aor. ἔθῡσα) бурно устремляться, бушевать, неистовствовать
ex. ἄνεμος (σὺν) λαίλαπι θύων Hom. — ураганом бушующий ветер;
(πόντος) ἔστενεν, οἴδματι θύων Hom. — море застонало, высоко вздымаясь;
δάπεδον ἅπαν αἵματι θῦεν Hom. — вся земля была залита потоками крови;
ἔγχεϊ θῦεν Hom. (Агамемнон) бешено действовал копьем;
ὀλοῇσι φρεσὴ θ. Hom. — потеряв рассудок, безумствоватьθυώδης

θῠ-ώδης
2
пахнущий фимиамом, благовонный, благоуханный, душистый
ex. (θάλαμος, εἵματα Hom.; βωμός HH.; λίβανος Emped.; καπνός Eur.; ναός Theocr.)θύωμα

-ατος τό благовоние, ароматическое вещество Her., Luc.θυώνα

дор. = θυώνηθυώνη

дор. θυώνα <θύω II> Тиона, «Неистовая» (имя Семелы после ее обожествления) HH., Pind.θυωρός

<θύω I> (sc. τράπεζα) стол для жертвоприношения; у богов стол
ex. (οἱ θεοὴ τέν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν Pherecydes ap. Diog.L.)θυϊάς

I.
-άδος adj. f исступленная, неистовая Plut.
II.
-άδος тиада, неистовствующая вакханка Aesch.θύϊνος

3
туевый
ex. (ξύλον NT.)θώ

τόν Anth. 6, 85 шутл. = τὸν θώρακαθῶ

aor. 2 conjct. к τίθημιθωΰθ

Тоит (месяц египетского календаря, приблиз. соответствующий сентябрю) Plut.θωΰσσω

(fut. θωΰξω)
1) выкрикивать, издавать
ex. (βοήν Soph.)
2) произносить, говорить
ex. (τόνδε λόγον Aesch.; τάσδε ἀγγελίας Aesch.)
3) звать
ex. (τινά Soph.)
4) кричать
ex. θ. κυσί Eur. — криком натравливать собак
5) жужжать
ex. ὑπαὴ κώνωπος ἐξηγειρόμην ῥιπαῖσι θωΰσσοντος Aesch. — я проснулся от полета жужжащего, т.е. от жужжания летящего комара


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика