Древнегреческо-русский словарь, Θ, лист 011

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Θ > 011
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Θ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы θ (часть 011) с русским переводом и комментариями.θρεῦμαι

стяж. к θρέομαιθρέψα

эп. (= ἔθρεψα) aor. к τρέφωθρέψις

-εως питание, кормление
ex. (ῥῶσις καὴ θ. σωμάτων Sext.)θρέψω

fut. к τρέφωθρέϊσσα

дор. Theocr. v. l. = θρᾷσσαθρηνῳδέω

θρην-ῳδέω
оплакивать в скорбной песне
ex. (τινα Eur.)θρηνῳδία

скорбная песнь Plat., Plut.θρηνῳδός

θρην-ῳδός
adj. m поющий скорбную песнь Arst.θρηνέω

1) петь погребальную песнь
ex. (μοῦσαι ἐννέα πᾶσαι θρήνεον Hom.)
τίς θρηνήσων ; Aesch. — кто споет скорбную песнь (об Агамемноне)?;
ἱκανῶς τεθρήνηται! (pf. pass., impers.) Luc. — довольно скорбных воплей!
2) (о стенаниях, сетованиях) издавать, испускать
ex. (στονόεσσαν ἀοιδήν Hom.; γόον Aesch.; ἐπῳδάς Soph.)
ἅλις μοι τεθρήνηται γόοις Soph. (Троя) исторгла у меня достаточно сетований
3) жалобно петь
ex. (ὕμνους Arph.)
4) скорбеть, сетовать, оплакивать
ex. (πόνους Aesch.; τὸν δύστηνον πατέρα Soph.; θάνατον Plat.; πρὸς ἑαυτόν Isocr.)θρήνημα

-ατος τό сетование, жалоба, скорбный вопль Eur.θρηνητήρ

-ῆρος оплакивающий, скорбящий Aesch.θρηνητής

-οῦ Aesch. = θρηνητήρθρηνητικόν

τό печальное настроение, скорбь
ex. (τὸ γοερὸν καὴ θ. Plut.)θρηνητικός

3
склонный к жалобам, к сетованию, легко предающийся скорби Arst.θρῆνος


1) (тж. θ. ἐπιτυμβίδιος Aesch.) погребальная песнь, плач об умершем
ex. θρήνων ἔξαρχοι Hom. — запевалы похоронных песен, плакальщики
2) (тж. θρήνων ᾠδή Soph.) жалоба, жалобная песнь, сетование
ex. (κόμμος θ. κοινὸς χοροῦ καὴ ἀπὸ σκηνῆς, sc. ἐστιν Arst.)
ὄρνις θρῆνον ἐπιπροχέουσα HH. — птица, изливающаяся в жалобной песне, πολλοὴ ἐπὴ σμικροῖς παθήμασι θρῆνοι Plat. большие жалобы по малым поводамθρῆνυς

-υος (= θρᾶνος)
1) скамеечка (для ног)
ex. ὑπὸ θρῆνυν ποσὴν ἧκεν Hom. (мастер Икмалий) приставил скамеечку для ног
2) корабельная скамья (для рулевого или гребцов) Hom.θρηνώδης

θρην-ώδης
2
1) похожий на погребальную песнь, скорбный, жалобный
ex. (ἁρμονίαι Plat.; μέλος Plut.)
τὸ θρηνῶδες τῆς ψυχῆς Plut. — грустное настроение
2) склонный к плачу, плаксивый Plat.θρησκεία

ион. θρησκηΐη
1) религиозный обряд, богослужение Her.
2) богопочитание NT.θρησκεύω

тщательно исполнять религиозные обряды, быть строго религиозным
ex. (αἰγύπτιοι θρησκεύουσι περισσῶς Her.; ἀπὸ θρῃσσῶν δοκεῖ καὴ τὸ θ. ὄνομα γενέσθαι Plut.)θρησκηΐη

ион. = θρησκείαθρῆσκος

2
благочестивый NT.θρηϊ-

эп.-ион. = θρᾳ-θρῖα

Трия (дем в атт. филе οἰνηΐς) Xen., Isae.θριάζω

θρῑάζω
вдохновенно прорицать Soph., Eur.θριαί

θρῑαί
αἱ Трии (три вскормившие Аполлона вещие парнасские нимфы) HH.θριαμβευτικός

3
триумфаторский
ex. κηδεύματα θριαμβευτικά Plut. — родство или установление родственных связей с триумфаторомθριαμβεύω

(pf. τεθριάμβευκα)
1) быть триумфатором, совершать триумфальный въезд (в Рим)
ex. (στρατηγὸς τεθριαμβευκώς Polyb.)
θ. θρίαμβον Plut. — справлять триумф;
θ. ἀπό или κατά τινος Plut. и θ. τινά NT. — торжествовать победу над кем-л.;
θ. νίκην Plut. — праздновать победу
2) вести за собой в триумфальном шествии
ex. (τοὺς βασιλεῖς καὴ ἡγεμόνας Plut.)
θριαμβεύεσθαι ὑπὸ τινος Plut. — следовать (в качестве пленника) в триумфальном шествии за кем-л.
3) давать возможность торжествовать, обеспечивать победу
ex. (τινὰ ἔν τινι NT.)θριαμβικός

3
триумфальный
ex. (κατασκευή Plut.)
ἀνέρ θ. Plut. — триумфаторθρίαμβος


1) триамб, гимн в честь Диониса-Вакха (во время шествий в его честь дети держали фиговые ветви)
2) эпитет Диониса-Вакха (τὸν διόνυσον θρίαμβον ὀνομάζειν Plut.)
3) (в Риме) триумф, триумфальный въезд
ex. (τῆς στρατείας εἰς τέν πατρίδα Diod.)
μέγας θ. Plut. — большой триумф, т.е. триумф в собственном смысле;
ἐλάττων или πεζὸς θ. Plut. — малый или пеший триумф (ovatio);
θρίαμβον ἄγειν, εἰσάγειν или κατάγειν Plut. — совершать триумфальный въезд, справлять триумфθριᾶσι

θρῑᾶ-σι
adv. в Трии Xen., Isae.θριάσιον

θρῑάσιον
τό Триасий (часть Элевсинской равнины) Arst., Plut.θριάσιος

θρῑάσιος
3
(ᾰ) <adj. к θρῖα> триасский
ex. θριάσιαι πύλαι Plut. — Триасские ворота (впосл. δίπυλον, сев.-зап. ворота в Афинах, выводившие на Элевсинскую дорогу);
τὸ θριάσιον πεδίον Her., Arst. = τὸ θριάσιονθριγγός

Plut. = θριγκόςθριγκίον

τό ограда, стена
ex. (ὑπερβὰς τὸ θ. Luc.)θριγκός


1) венечный карниз, зубчатый верх стены
ex. (οἰκίας Arst.)
ἐπήσκηται αὐλέ τοίχῳ καὴ θριγκοῖσι Hom. — двор обнесен (был) зубчатой стеной;
δῶμα περιφερὲς θρίγκοις Eur. — дворец с зубчатой стеной
2) стена, ограда
ex. (χωρίοις θριγκοὺς προβάλλειν Plut.)
τοῦ θριγκοῦ ὑπερβάλλειν πόδα Eur. — переступать ограду;
πελάθειν θριγκοῖς Arph. — приближаться к ограде
3) высшая степень, верх, завершение
ex. (ἀθλίων κακῶν Eur.)
θ. τοῖς μαθήμασιν διαλεκτική (sc. ἐστιν) Plat. — венцом (всех) наук является диалектикаθριγκόω

1) снабжать венечным карнизом, увенчивать карнизом
ex. (θριγκουμένη καὴ κεραμουμένη οἰκία Arst.)
2) снабжать изгородью
ex. (αὐλέν θριγκῶσαι ἀχέρδῳ Hom.)
3) доводить до высшей степени, довершать
ex. (ἄτας φίλοις Aesch.)
δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς Eur. — довести семейные несчастья до крайностиθρίγκωμα

-ατος τό
1) верхний край, карниз
ex. (θριγκώματα βωμοῦ Eur.)
2) досл. обрамление, перен. приправа
ex. (τῆς τροφῆς Plut.)θριδάκινος

θρῑδάκῐνος
3
(ᾰ) похожий на латук, салатный
ex. (φύλλα Luc.)θριδάκιον

θρῑδάκιον
τό Plut. = θρίδαξθρῖδαξ

см. θρίδαξ...θρίδαξ...

θρῖδαξ, θρίδαξ
-ᾰκος латук, салат Her., Plut., Luc., Anth.{*}θρίζω

(только aor. ἔθρισα) Aesch., Anth. syncop. = θερίζωθρινακίη

θρῑνᾰκίη
(νῆσος) остров Тринакия Hom. (впосл. отожд. с Сицилией - τρινακρία Anth.)θρῖναξ

см. θρίναξ...θρίναξ...

θρῖναξ, θρίναξ
-ᾰκος <τρεῖς + ἀκμή> трезубые вилы Arph., Plut., Anth.θρίξ

gen. τρῐχός (gen. pl. θριξί) тж. собир.
1) волос, волосы
ex. (τρίχες κεφαλῆς Hom. или αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχες Thuc.; λεπτὸς ὥσπερ θ. Arst.)
τριχὸς πλόκαμος или βόστρυχος Aesch. — прядь волос;
θ. γενείου Aesch. — борода
2) шерсть, руно
ex. (ἀρνῶν Hom.; τετραπόδων Arst.; καμήλου NT.)
3) конский волос
ex. (οὐραῖαι Hom.)
4) щетина
ex. (κάπρου Hom.)
5) перен. «волосок», пустяк
ex. θ. ἀνὰ μέσσον погов. Theocr. — на волосок, чуть-чуть;
οὐδ΄ ἂν τρίχα ἄν τις παρείρειε погов. Xen. — никому и волоса (= слова) не вставить (в речь неугомонных болтунов);
ἄξιόν τι τριχός погов. Arph. — нечто стоящее (не более) волоса, т.е. совершенный пустяк;
ἀπὸ τριχὸς ἠερτῆσθαι погов. Anth. — висеть на волоскеθρῖον

v. l. θρίον τό (предполож. от τρεῖς, в связи с трехлопастной формой)
1) фиговый лист Arph., Plut.
2) обертка из фигового листа, т.е. фунтик, кулечек или порция
ex. (ταρίχους, δημοῦ βοείου Arph.) (θ. употреблялся в качестве оберточного материала для съестных припасов и служил для них как бы объемной торговой единицей)
3) яичница с мукой, салом и медом (в фиговом листе)
ex. (θρῖα καὴ μελιτοῦτται Luc.; τὸ θ. καὴ ἰχθύς Plut.)
ἐγκεφάλου θρίω δύω шутл. Arph. — оба мозговых полушарияθριπήδεστος

θρῑπ-ήδεστος
2 и 3
изъеденный древоточцами, источенный червями
ex. (ξύλον Theophr.)
σφραγίδια θριπήδεστα Arph. или σφραγῖδες θριπήδεστοι Luc. — печати из червоточного дерева (рисунок червоточины, всегда своеобразный, с трудом поддавался подделке)θριπόφαγος

θρῑπό-φᾰγος
2
поедающий древоточцев
ex. (ὀρνίθιον Arst.)θρίσσα

атт. θρίττα тритта (рыба неизвестного нам вида) Arst., Plut.θρίσσος

Anth. = θρίσσαθρίττα

атт. = θρίσσαθρίψ

gen. θρῑπός древоточец
ex. ( θ. τὸ ξύλον, sc. λυμαίνεται Men.; οἱ θρῖπες ἐμφύονται τοῖς ἁπαλοῖς ξύλοις Plut.)θριώ

-οῦς Thuc., Plut. = θρῖαθριῶζε

θριῶ-ζε
adv. в Трио
ex. (ἐσβαλεῖν Thuc.)θροέω

редко тж. med.
1) кричать, громко говорить
ex. (θροεῖ τις Soph.)
παρὰ νοῦν θ. Soph. — говорить как безумный
2) говорить, обращаться
ex. (ταῖς παισίν Soph.)
3) объявлять, рассказывать
ex. (ψευδῆ Eur.; θάνατόν τινι Soph.; ἔπος Soph., med. Aesch.)
θρόει, τίς κακῶν τελευτὰ μένει ; Eur. — скажи, какой конец предстоит страданиям (Ореста)?;
τίνα θροεῖς λόγον! Soph. — какую ты речь ведешь!;
πᾶς τοῦτο Ἑλλήνων θροεῖ Soph. — об этом говорит каждый из эллинов
4) pass. приходить в ужас, ужасаться
ex. (μέ θροεῖσθε NT.)θρόμβος


1) глыба, кусок, ком
ex. (ἀσφάλτου Her.)
2) сгусток
ex. θ. αἳματος или φόνου Aesch., Plat., Anth. — запекшаяся кровь, но θρόμβοι αἵματος NT. капли кровиθρομβώδης

θρομβ-ώδης
2
сгустившийся, полный сгустков
ex. (ἀφροί Soph.; σπέρματα Arst.)θρόνα

τά
1) узоры в виде цветов, вышитые цветы
ex. (ποικίλα Hom.)
2) волшебное снадобье из цветов и трав Theocr.θρονιάς

-άδος adj. f тронийская
ex. θ. πόλις Eur. = θρόνιονθρονιεύς

-έως житель города Троний Polyb.θρονίη

Трония (дочь Бела, сестра Эгипта и Даная) Hes.θρόνιον

τό Троний (главный город Локриды Эпикнемидской, на римск. Боагрий) Hom., Thuc., Polyb.θρόνος


1) высокое сидение, седалище, кресло
ex. (κλισμοί τε θρόνοι τε Hom.)
2) тж. pl. трон, престол
ex. (βασιλήϊος Her.; διὸς Aesch.; τοῦ πλούτωνος Arph.)
Ἄρτεμις, ἃ θρόνον εὐκλέα θάσσει Soph. — Артемида, которая восседает на славном престоле
3) перен., преимущ. pl. престол, царская власть
ex. θρόνοι μονόσκηπτροι Aesch. — самодержавная власть;
κράτη θρόνων Soph. — царские повеления;
( γῆ), ἧς ἐγὼ κράτη τε καὴ θρόνους νέμω Soph. — страна, полная власть над которой принадлежит мне
4) (тж. μαντικοὴ θρόνοι Aesch.) седалище прорицателя
ex. (ἀψευδής Eur.)
5) кресло учителя, кафедра
ex. (Ἱππίας Ἠλεῖος, ἐν θρόνῳ καθήμενος Plat.)
6) судейское кресло Plut.
7) местопребывание, средоточие
ex. ( θ. ἐν τῇ ψυχῇ Plat.; φρενὸς θ. Aesch.)θρόνωσις

-εως троноз, усаживание (обряд посвящения в число корибантов: посвящаемого усаживали на особый θρόνος, и вокруг него устраивалась священная пляска членов братства) Plat.θρόος

атт. стяж. θροῦς
1) крик, голос
ex. οὐ πάντων ἦεν ὁμὸς θ. Hom. — не у всех (у ратей) был одинаковый (боевой) клич
2) звук, звучание
ex. (ὕμνων Pind.; αὐλῶν Plut.)
3) ропот
ex. (θ. διέδραμε τῆς ἐκκλησίας Plut.)
τὸν θροῦν αἰσθόμενοι Thuc. — услышав об этом ропоте
4) слух
ex. (θροῦς τις διῆλθε Xen., Plut.)θρυαλλίδιον

τό маленький фитиль, фитилек (sc. λυχνιδίου Luc.)θρυαλλίς

-ίδος
1) триаллида (растение, из которого приготовлялись фитили для светильников; предполож. разновидность подорожника - Plantago albicans - или коровяка - Verbascum limnense) Arst.
2) фитиль для светильника
ex. (τέν θρυαλλίδα συνελκύσαι Arph.; φλὸξ θρυαλλίσι ἀναπτομένη Plut.)θρυγανάω

θρῡγανάω
Arph. v. l. = θρυγονάωθρυγονάω

θρῡγονάω
v. l. τρυγονάω чуть слышно стучаться
ex. (τέν θύραν Arph.)θρυλέω

θρῡλέω
v. l. θρυλλέω
1) бормотать
ex. (θ. καὴ λαλεῖν Arph.)
2) говорить без умолку, беспрестанно повторять
ex. (τὰ μυθώδη Isocr.; τὰ τοιαῦτα ἀεί Plat.)
θρυλοῦσα ἅ γ΄ εἰπεῖν ἤθελον Eur. — повторяя (про себя) то, что хотела сказать (тебе);
τὸ θρυλούμενον ἀπόρρητον Dem. — секрет, ставший предметом всеобщих толков;
τὸ κοινὸν καὴ θρυλούμενον Plat. — всем известное и всеми повторяемое;
τὸ τεθρυλημένον πολλοῖς Arst. и θρυλλούμενος ἀεὴ λόγος Plut. — нечто общеизвестное, общее место, избитая фразаθρυλίζω

θρῡλίζω
I.
v. l. θρυλλίζω издавать (на кифаре) неприятные звуки, фальшивить, «мазать» HH.
II.
и *θρῡλίσσω (только 3 л. sing. aor. pass. θρυλίχθη) разбивать, расшибать
ex. (θρυλίχθη μέτωπον ἐπ΄ ὀφρύσι Hom.)θρυλλ-

v. l. = θρυλ-θρῦλος

v. l. θρύλλος шум, гам
ex. (Batr. - v. l. θυμός)θρύμμα

-ατος τό <θρύπτω> кусок
ex. (ἄρτων περίλοιπα θρύμματα Arph.; ῥοιῆς Anth.)θρυμματίς

θρυμμᾰτίς
-ίδος тримматида (сладкое кушанье: пирожное или компот) Luc.θρυόεσσα

Триоэсса (город в Элиде, на римск. Алфей) Hom.θρύον

τό тростник, камыш Hom., Arst., Diod., Plut.θρυπτικός

3
расслабленный, немощный, изнеженный Xen., Plut.θρύπτω

(fut. θρύψω; pass.: fut. θρυφθήσομαι, aor. 1 ἐθρύφθην, aor. 2 ἐθρύβην, pf. τέθρυμμαι)
1) сокрушать, разбивать, размельчать, дробить
ex. θρύπτεται κερματιζόμενον πᾶν τὸ ὄν Plat. — все сущее делится и дробится;
τὸ θρυφθῆναι τοῦ ἀέρος Arst. — рассеивание (разрежение) воздуха
2) разрыхлять, рыть
ex. (νεῖλος ἀναβλύζων βώλακα θρύπτει Theocr.; πέτρα θρυπτομένα Anth.)
3) (об обычаях и т.п.) ломать, нарушать
ex. (τι ἀνοήτως Plat.)
4) надламывать, расслаблять, расстраивать, портить
ex. (μαλακίᾳ θρύπτεσθαι Xen.)
θρύπτεται ὄψις Plut. — зрение слабеет;
ὄμμα θρυπτόμενον Anth. — томный взор;
ἁπαλός τε καὴ τεθρυμμένος Luc. — крайне изнеженный, развращенный
5) med.-pass. ломаться, жеманиться, притворяться
ex. ἐπεθύμει μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ Plat. — говорить-то он хотел, да жеманился;
ἢ μεγάλως εὐδαιμονήσω ἢ ἐγὼ θρύψομαι Arph. — если я не назову себя необыкновенно счастливым, это значило бы привередничать;
τοῦ καίσαρος θρυπτομένου καὴ διακλίνοντος Plut. — когда Цезарь притворно отклонил (корону)
6) pass. напускать на себя важный вид, чваниться
ex. (χρυσῷ καὴ ἁλουργίδι Anth.; πρός τινα Plut., Luc.)θρύψις

-εως
1) дробление, деление
ex. (κατὰ μέρος Arst.)
2) расчесывание, причесывание
ex. (τῆς κόμης Plut.)
3) рассеяние, разрежение
ex. (τοῦ ἀέρος Arst.)
4) расслабленность, вялость
ex. (τοῦ σώματος ἀσθένεια καὴ θ. Plut.)
5) изнеженность, любовь к роскоши
ex. (τῶν περσῶν Xen.)θρώσκω...

θρῴσκω, θρώσκω
(эп. impf. θρῷσκον, fut. θοροῦμαι, эп. aor. θόρον - conjct. θόρω)
1) прыгать, спрыгивать, соскакивать
ex. (χαμᾶζε, ἐκ δίφροιο, ἀπὸ λέκτροιο Hom.)
2) вспрыгивать, вскакивать
ex. (ἐπὴ δίφρου Hes.)
θρῴσκων ἰχθύς Hom. — вынырнувшая рыба
3) отскакивать
ex. ἀπὸ νευρῆφι ὀϊστοὴ θρῷσκον Hom. — с тетив стали слетать стрелы;
πλάτα θρῴσκει Soph. — весло взлетает
4) бросаться, набрасываться, нападать
ex. (ἐπὴ τρώεσσι Hom.)
θρῴσκει δ΄ αὖ ἀγρία νόσος Soph. — вновь подступает жестокая боль
5) быстро идти, спешить, нестись, мчаться
ex. (δόμους Soph.; πεδίον Eur.)
6) (= θορνύομαι) покрывать, оплодотворять
ex. (κνώδαλα Aesch.)
θρῴσκων Aesch. — производитель, самец, перен. мужчинаθρωσμός...

θρῳσμός, θρωσμός
возвышение, возвышенная часть
ex. (πεδίοιο Hom.)θυΐα

Arph. v. l. = θυείαθυΐα...

θυεία, θυΐα
ступа
ex. (ἐν θυΐᾳ ἀναμάττεσθαι Arph.)θυΐδιον

τό Arph. v. l. = θυείδιονθυΐδιον...

θυείδιον, θυΐδιον
τό <demin. к θυεία и θυΐα> ступка
ex. (λίθινον Arph.){*}θυΐω

(только 3 л. pl. praes. conjct. θυΐωσιν) приходить в исступление
ex. αἱ (sc. θριαὴ) δ΄ ὅτε θυΐωσιν, ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν HH. — когда Трии, придя в исступление, захотят вещать истину, т.е. прорицатьθυαμία

Тиамия (укрепление между Сикионом и Флиунтом) Xen.θύαμις

-ιος или ιδος Тиамий (река в Эпире, впадающая в Ионическое море против о-ва Коркиры) Thuc.θύαμος

Тиам (горная гряда в сев.-вост. Акарнании) Thuc.θυάς

-άδος Plut. = θυιάς Iθυάτειρα

τά Тиатиры (город в Лидии, основанный лакедемонянами близ Сард) Plut., NT.θυάω

(о свиньях и кабанах) находиться в состоянии полового возбуждения
ex. (ὗς θυῶσα Arst.)θύβρις

-ιδος Plut. = θύμβριςθυγάτηρ

θῠγάτηρ
θῠγατρός (ᾰ) (эп. gen. θῡγᾰτέρος; dat. pl. θυγατράσι; во всех четырехсложных формах - θῡ-) дочь Hom. etc.
ex. αἰ μοισᾶν θύγατρες Pind. = ἀοιδαί;
иногда — о животных (ἀναβαίνουσι καὴ ἐπὴ θυγατέρας οἱ ἵπποι Arst.)θυγατριδέος

θῠγατρῐδέος
стяж. θῠγατρῐδοῦς сын дочери, внук (по женской линии) Her., Isae., Arst.θυγατριδῆ

θῠγατρῐδῆ
дочь дочери, внучка (по женской линии) Lys.θυγατριδοῦς

θῠγατρῐδοῦς
стяж. = θυγατριδέοςθυγάτριον

θῠγάτριον
τό <demin. к θυγάτηρ> дочка, дочурка Plut., NT.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика