Древнегреческо-русский словарь, Θ, лист 009

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Θ > 009
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Θ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014

Лексика древнегреческого койнэ с буквы θ (часть 009) с русским переводом и комментариями.θιασεύω

θιᾰσεύω
1) совершать вакхическое шествие
ex. θ. χοροῖς Eur. — выступать во главе вакхических хоров
2) приобщать к вакхическим торжествам
ex. (τινά Eur.)
θιασεύεσθαι ψυχάν Eur. — целиком отдаться вакхическому празднествуθίασος

θίᾰσος

1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха
ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. — три вакхических женских хоровода
2) группа, сонм, сборище
ex. (μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.)
3) шумная толпа
ex. (κενταυρικὸς καὴ σατυρικός Plat.; Ἀσιανῶν ἀκροαμάτων Plut.)
θ. εὔοπλος Eur. — вооруженное до зубов полчище
4) празднество, пирушка Plut.θιασώτης

θιᾰσώτης
-ου
1) тиасот, участник религиозного шествия или член религиозного общества для совместных жертвоприношений Arph., Arst.
2) обожатель, поклонник
ex. (τοῦ θεοῦ, sc. Ἔρωτος Plat.; τῆς μουσικῆς Plut.)
3) ученик, последователь, приверженец
ex. (τῶν φιλοσοφούντων θιασῶται Luc.)
4) предводитель вакхических шествий
ex. (διόνυσος Anth.)θιᾶσωτικός

3
принадлежащий тиасотам (религиозному обществу)
ex. (τέμενος Arst.)θιβεῖς

-έων οἱ жители города Тиба (в Понте) Plut.θίβρων

v. l. θίμβρων Ти(м)брон (лакедемонский военачальник, сражавшийся против персов; погиб в 392 г. до н.э. в сражении с войсками, сатрапа Струта) Xen.θιγγάνω

(fut. θίξω и θίξομαι, aor. 2 ἔθῐγον, part. θιγών; inf. aor. pass. θιχθῆναι Sext.)
1) касаться, прикасаться, дотрагиваться
ex. (θ. τινὸς χερσί Aesch., χερί Eur. или διὰ χειρῶν Soph.; τῆς κεφαλῆς Xen.; ποτὴ χεῖλός τινος Theocr.)
θιγγαν όμενος ψυχρός Arst. — холодный на ощупь;
μέ ἃ (= ταῦτα ὧν) μέ ἔθιγες ποιοῦ σεαυτῆς Soph. — к чему ты непричастна, в том не вини себя (досл. того и не делай своим);
πατρὸς φιλότητι θ. Soph., — с любовью приникнуть к отцу;
ὠλέναις θιγεῖν τέκνου Eur. — обнять руками дитя;
εὐνῆς τινος θιγεῖν Eur. — осквернить чьё-л. ложе;
θ. γλώσσῃ παντὸς λόγου κακοῦ καὴ πανουργίας Soph. — держать злые и преступные речи
2) нападать
ex. (τινός и τινά NT.)
τίς ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν ; Eur. — кто осмелился поднять руку на тебя?;
θ. θηρός Eur. — поражать зверя;
ἔθιγε καὴ Ἀλεξάνδρου διαβολή Plut. — клевета задела и Александра
3) затрагивать, трогать, волновать
ex. θιγγάνει σέθεν τόδε ; Eur. — это волнует тебя?;
ἔθιγες ψυχῆς, ἔθιγες δὲ φρενῶν Eur. — ты поразил (все мои) чувства и мысли
4) (в речи) касаться, затрагивать, задевать
ex. πάντες ἐκείνων δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες Arst. — все (философы) явно касаются этих (вопросов)
5) достигать, получать, приобретать
ex. (τινός и τινί Pind.)
οὐ δυνάμενοι θιγεῖν ἄλλης αἰτίας Arst. — не будучи в состоянии найти другую причинуθιγεῖν

inf. aor. 2 к θιγγάνωθιγέμεν

Pind. = θιγεῖν{*}θίγω

(только part. praes. f θίγοισα, v. l. θιγοῖσα) Pind. = θιγγάνωθίμβρων

v. l. = θίβρωνθῖνα

acc. к θίςθινολογέω

θῑνο-λογέω
собирать в кучу, нагромождать
ex. (Anth. - v. l. к θημολογέω)θινός

θῑνός
gen. к θίςθινώδης

θῑν-ώδης
2
1) песчаный
ex. (τόπος ἐπὴ θαλάσσης Plut.)
2) находящийся на песке, брошенный на песок
ex. (ἄγκιστρον ἀγκύρας Plut.)θίξις

-εως касание, (со)прикосновение
ex. (οὐ θ., ἀλλὰ ἕνωσις Sext.)
κατὰ τέν θίξιν Arst. — на ощупьθιός

беот. = θεός Iθίς

θῑνός (ῑ) , реже
1) куча, груда
ex. (ὀστεόφιν Hom.; ψάμμου Her.)
2) тж. pl. куча песку, песчаный холм, тж. песчаный берег, песчаное взморье, прибрежные пески
ex. (θῖνες ἄνυδροι Plut.)
παρὰ или ἐπὴ θῖνα θαλάσσης, ἐπὴ θῖν΄ θαλάσσης, παρὰ θῖν΄ или θῖν΄ ἐφ΄ ἁλός, тж. ἐπὴ или ἐν θινί и παρὰ θῖνα Hom. — на песчаном взморье;
πόντου θινὸς ἐφήμενος Soph. — сидя на песчаном берегу моря;
καθεύδουσι ἀποκρύψαντες ὑπὸ θῖνα ἑαυτοὺς Arst. (некоторые рыбы) спят, зарывшись в песок
3) песчаное дно, морской ил
ex. οἶδμα κυλίνδει βυσσόθεν θῖνα Soph. — волна вздымает со дна песок;
ὥς μου τὸν θῖνα ταράττεις! Arph. — ты волнуешь меня до глубины души!
4) морская водоросль
ex. ( θ. μέλας φύεται πρὸς τῇ γῇ Arst.)θίσβαι

αἱ = θίσβηθίσβη

Hom. и θίσβαι αἱ Xen. Тисба или Тисбы (город в Беотии, между горой Геликон и Коринфским заливом) Hom., Xen.θιχθῆναι

Sext. inf. aor. pass. к θιγγάνωθλάσις

-εως (ᾰ)
1) раздавливание, разминание, раздробление
ex. (θλῖψις καὴ θ. Arst.)
2) вдавление, вмятина
ex. ( θ. σπόγγου οὐ μένει Arst.)θλάσμα

-ατος τό вдавление, помятость или ушиб
ex. (ἕλκη καὴ θλάσματα Arst.)θλάσσε

эп. 3 л. sing. aor. к θλάωθλαστικός

3
могущий раздавить, мнущий
ex. (πᾶσα πληγέ διαιρετικόν ἐστιν ἢ θλαστικόν Arst.)θλαστός

3
<adj. verb. к θλάω>
1) раздавленный, мятый
ex. (ἐλάα Arph.)
2) сжимаемый, т.е. упругий
ex. θραυστὸς καὴ κατακτός, ἀλλ΄ οὐ θ. Arst. — ломкий и бьющийся, но не упругийθλάω

(pass.: fut. θλασθήσομαι, aor. ἐθλάσθην, pf. τέθλασμαι) раздавливать, (с)мять
ex. (κοτύλην τινί Hom.; σάκος χερσί Hes.; ὀστᾶ θλώμενα Arst.)
εἴσω θλασάσαι Hom. — вдавить что-л. внутрь;
τεθλασμένος οὔατα Theocr. — с израненными (в бою) ушамиθλίβω

(ῐ) (fut. θλίψω, pf. τέθλῐφα; pass.: aor. ἐθλίφθην, pf. τέθλιμμαι)
1) жать, давить, сжимать, сдавливать
ex. (τὸν ὄρρον Arph.; τοὺς ὄφεις Dem.; ἀντιθλίβεται τὸ θλίβων Arst.)
οὐδεὴς οἶδεν, ὅπου με θλίβει Plut. погов. — никто не знает, где жмет у меня (обувь), т.е. никто не знает моих забот;
χείλεα θ. Theocr. — крепко целовать в губы
2) вытеснять
ex. (τὸ ψυχρὸν θλίβει τὸ ἐνὸν θερμόν Arst.)
τῷ πνεύματι θλιφθείς Plat. — теснимый воздухом, т.е. под давлением воздуха
3) med. тереться
ex. φλιῇσι θλίβεσθαι ὤμους Hom. — тереться плечами о (чужие) косяки, т.е. ходить по миру
4) перен. сжимать, стеснять, ограничивать, уменьшать
ex. θλιβομένα καλύβα Theocr. — тесная хижина;
μικρέ ζωέ τεθλιμμένη Anth. — короткая жизнь;
τὰ θλιβόμενα τῆς μάχης Plut. (самые) опасные места сражения;
βίος τεθλιμμένος Anth. — бедное существование, скудные средства к жизни;
τεθλιμμένη ὁδός NT. — узкая дорога
5) угнетать, мучить
ex. (τοῖς οἰκέταις Luc.; ἐν παντὴ θλιβόμενοι NT.)
ὡς θλίβομαι! Arph. — как мне тяжело!;
θλιβόμενοι διὰ τὸν πόλεμον Arst. — удрученные войнойθλιπτικῶς

давлением, силой давления
ex. (κινεῖν Sext.)θλῖψις

-εως
1) давление
ex. ὑπείκειν τῇ θλίψει Arst. — уступать давлению
2) гнет, притеснение
ex. (θ. ἢ διωγμός NT.)
3) мука, скорбь
ex. (ἐν πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὴ θλίψει NT.)θμουΐτης

νομός Тмуитский ном (в Нижнем Египте, впосл. слившийся с Мендесским, с главным городом θμουΐς) Her.θνῄσκω

или θνήσκω, дор. θνᾴσκω (fut. θᾰνοῦμαι, aor. 2 ἔθᾰνον, pf. τέθνηκα; fut. 3 τεθνήξω и τεθνήξομαι; conjct. τεθνήκω; opt. τεθναίην; inf. τεθνηκέναι и τεθνάναι, эп. inf. τεθνάμεναι и τεθνάμεν; imper. τέθνᾰθι; part. τεθνηκώς и τεθνεώς, эп. part. τεθνηώς; 3 л. pl. ppf. ἐτεθνήκεσαν и ἐτέθνᾰσαν; эол. ppf. τεθνάκην с ᾱ)
1) умирать, погибать
ex. (οἰκτίστῳ θανάτῳ Hom.; νόσῳ Her.)
ζωὸς ἠὲ θανών Hom. — живой или мертвый;
τεθνηὼς νεκρός или νέκυς Hom. — мертвец;
οἱ θανόντες, οἱ τεθνηκότες и οἱ τεθνεῶτες Xen., Plat., Arst.; — умершие, мертвые;
θανέειν (χερσὴν) ὑπό τινος Hom., Plat., ἔκ и πρός τινος Pind., Soph., также τινί Soph. и ὑπό τινος Arst. — умереть от чьей-л. руки, т.е. быть убитым кем-л.;
θ. περί и ὑπέρ τινος Xen., Plat.; — умирать за кого(что)-л.;
εὐγενές κτανών τε χὠ (= καὴ ) θανών Soph. — славен и убивший (Аполлон) и убитый (Ахилл);
οὐδ΄ ἄγγελός τις …;
θνήσκουσι (= pf. τεθνήκασι) γάρ Soph. — нет какого-л. вестника …? (Нет), ибо они (все) погибли;
τίνι μόρῳ θνήσκεις (= pf. τέθνηκας) ; Eur. — какой смертью погиб ты, (Полидор)?;
τεθνάναι τῷ δέει или τῷ φόβῳ τινά Dem. — умирать со страху перед кем-л., смертельно бояться кого-л.
2) гибнуть, исчезать, пропадать
ex. λόγοι θνήσκοντες μάτην Aesch. — слова, пропадающие втуне;
θνήσκει πίστις Soph. — исчезает верность;
τὸ τρυβλίον τὸ περυσινὸν τέθνηκέ μοι Arph. — у меня пропало купленное в прошлом году блюдо;
ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει Pind. — под влиянием радостей исчезает скорбь;
τέθνηκε τὸ μισεῖν τινα Dem. — ненависть к кому-л. угаслаθνάσκω

или θνᾴσκω Pind. = θνῄσκωθνατ-

θνᾱτ-
дор. = θνητ-θνησείδιος

2
умерший от болезни
ex. θνησείδια κρέατα Diog.L. — мертвечина, падальθνητογενής

θνητο-γενής
дор. θνᾱτογενής 2
рожденный смертным, из рода смертных
ex. (θ. καὴ βροτός Soph.; θ. τε καὴ ζεύς Eur.)θνητοειδής

θνητο-ειδής
2
имеющий вид смертных, смертной породы
ex. (χορδαί Plat.; θ. καὴ διάλυτος Plut.)θνητός

дор. θνᾱτός 3, редко 2
1) смертный, подверженный, т.е. подвластный смерти
ex. (γένος Plat.)
οἱ θνητοί — смертные, т.е. (живые) люди;
τὰ θνητά Her. — живые существа, животные
2) смертный, свойственный смертным, человеческий
ex. (ἔργματα Eur.; φλυαρία Plat.; δυσχέρεια Arst.)
θνατὰ θνατοῖσι πρέπει Pind. — смертное смертным и приличествует;
θνητὰ φρονεῖν Eur. — думать о смертных (земных) делахθοάζω

I.

1) быстро двигать
ex. θ. πτέρυγας Eur. — махать крыльями;
θ. σῖτα γένυσιν Eur. — быстро пожирать корм
2) торопливо делать, спешить исполнить
ex. (πόνον ἡδύν Eur.)
3) гнать, увлекать, вовлекать
ex. (τίς ὅδ΄ ἀγὼν θοάζων σε; Eur.)
4) (тж. θ. δρόμῳ Eur.) спешить, устремляться
ex. (ἐν ὄρεσι Eur.; ἐξ Ἀτλαντικῆς ἁλός Eur. ap. Plut.)
θοάζων αἰθέρος ἄνω καπνός Eur. — поднимающийся к небу дым
II.
(= θαάσσω и θάσσω) сидеть, восседать Aesch.
ex. τίνας ποθ΄ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ; Soph. — отчего сидите вы (как просители) на этих местах? (по друг., отчего устремляетесь вы к этим местам?, т.е. в знач. θοάζω I)θοαὴ

(νῆσοι)
ex. (тж. Ἐχινάδες и Ὀξεῖαι) αἱ <θοός II> Острые (Эхинадские) острова (в устье римск. Ахелой) Hom.θόας

-αντος Тоант
1) сын Андремона, царь Этолии, участник Троянской войны на стороне греков Hom.
2) сын Вакха и Ариадны, царь Лемноса Hom.
3) троянец, убитый Менелаем Hom.
4) сын Борисфена, миф. царь Тавриды, во владениях которого Ифигения была жрицей Артемиды Eur.θοἰματ-

in crasi атт. = τὸ ἱματ-θοίνα

дор. = θοίνηθοινάζω

Xen. = θοινάωθοίναμα

θοίνᾱμα
-ατος τό пир, пиршество, угощение Eur.θοινατήρ

θοινᾱτήρ
-ῆρος устроитель пира
ex. χαλεπὸς θ. Aesch. — жестокий хозяин (т.е. Атрей, хитростью заставивший брата своего Тиеста отведать мяса собственных сыновей)θοινατήριον

θοινᾱτήριον
τό Eur. = θοίναμαθοινατικός

θοινᾱτικός
3
пиршественный, обеденный
ex. (ὄργανα Xen.)θοινάτωρ

-ορος (ᾱ) Eur. = θοινατήρθοινάω

1) давать пир, угощать
ex. (φίλον Eur.)
2) med. угощаться, пировать
ex. (παρὰ φίλοις Eur.)
ἐς δ΄ αὐτοὺς προτέρω ἄγε θοινηθῆναι Hom. — введи их, чтобы они приняли участие в пиршестве;
θ. ἐλάφων Eur. — питаться мясом оленей
3) тж. med. поедать, пожирать
ex. (ἰχθῦς Hes.)
μῶν τεθοίνᾱται σέθεν ἑταίρους κύκλωψ ; Eur. — неужели Киклоп сожрал твоих спутников?θοίνη

дор. θοίνᾱ
1) пир, пирушка, званая трапеза
ex. (εἰς θοίνην καλεῖν τινα Eur. или ἐπὴ θοίνην παρακαλεῖν Arst.; ἐπὴ θοίνην ἰέναι Plat.)
τινὰ οὐκ ἐν θοίνῃ λέγειν погов. Plat. — не считать в числе гостей, т.е. не принимать в расчет кого-л.
2) пища, еда
ex. ἐξορίζειν τινὰ πτανοίς θοίναν Eur. — бросить кого-л. на съедение птицам;
τινὴ θοίνην παρασκευάζειν Plat. досл. — давать кому-л. обильную пищу, перен. давать кому-л. благодарную тему для речи
3) удовольствие, наслаждение Xen., πῶς ἂν οἷός τ΄ εἴην τοιαύτης θοίνης ἀπέχεσθαι; Plat. как мне удержаться от такого удовольствия (произнести речь)?θοινήτωρ

-ορος Anth. = θοινάτωρθοινίζω

Her. v. l. = θοινάω 1θολερόν

τό нечистота, грязь Plut.θολερός

3
1) мутный, илистый, непрозрачный
ex. (ῥεῦμα Thuc., Plut.; ποταμός Her., Plat.; ὕδωρ Plat., Arst.)
ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέϊ πλίνθον погов. Theocr. — прозрачной водой мыть непрозрачный кирпич, т.е. трудиться без пользы (ср. лат. lavare laterem)
2) туманный, мглистый
ex. (ἀήρ Plat., Plut.)
3) темный, мрачный, густой
ex. (νεφέλαι Anth.)
4) грязный, нечистоплотный
ex. (ὗς Plut.)
5) перен. нечистый, порочный
ex. (δῶμα Eur.)
6) спутанный, взволнованный, сбивчивый
ex. (λόγοι Aesch.; λογισμός Plut.)
θ. χειμών Soph. — спутанность мыслей, умопомешательствоθολία

толия (женская коническая шляпа с широкими полями для защиты от солнца) Theocr.θολοειδῶς

θολο-ειδῶς
куполообразно, по куполообразной кривой
ex. (ἐνεχθῆναι Diog.L.)θόλος

I.
или θολός тол
1) куполообразная постройка во дворе, служившая кладовой или кухней
ex.
μέγαρον μεσσηγὺς τε θόλου καὴ ἕρκεος αὐλῆς Hom. — дворец между толом и оградой двора
2) в Афинах - куполообразное здание, в котором обедали на государственный счет пританеи Plat. и государственные писцы Dem.
II.
и θολός
1) чернильная жидкость (сепии и др.)
ex. (πρὸς βοήθειαν καὴ σωτηρίαν ἔχει ταῦτα - sc. σηπία καὴ οἱ πολύποδες - τὸν καλούμενον θολόν Arst.; ζοφερὰ ὑγρότης, ἥν θόλον καλοῦσιν Plut.)
2) пузырь с чернильной жидкостью
ex. (τῶν μαλακίων Arst.)θολόω

<θολός II>
1) делать мутным, мутить
ex. (τὸ ὕδωρ Arst.)
2) смущать, волновать
ex. (τέν καρδίαν Eur.)θολώδης

θολ-ώδης
2
наполненный мутью, помутневший
ex. (ἐν τοῖς θολώδεσιν - sc. τόποις - κρύπτει ἑαυτὸν βάτραχος Arst.)θόλωσις

-εως помутнение, мутность
ex. (τῶν ὑγρῶν Arst.)θοός

I.
3
1) быстрый, стремительный
ex. (πολεμιστής Hom.; μάχαι Pind.; πνοαί Eur.)
2) проворный, ловкий
ex. (χείρ Hom.; εἰρεσίας ζυγόν Eur.; γλῶσσα Pind.)
3) быстроходный, быстро движущийся
ex. (ἅρμα, νῆες Hom.)
4) быстро наступающий, внезапный
ex. (νύξ Hom.)
5) быстро распространяющийся
ex. (βάξις Aesch.)
6) быстроногий, быстро мчащийся
ex. (πῶλοι Soph.)
7) (per hypallagen) спешно приготовляемый
ex. θοέν ἀλεγύνετε δαῖτα Hom. — сейчас же приготовьте обед;
θοόν τινα ἄγειν Soph. — быстро уводить кого-л.
II.
3
острый (см. θοαί){*}θοόω

(только aor. θόωσα) заострять
ex. ἐγώ θόωσα (sc. τὸ ῥόπαλον) ἄκρον Hom. — я заострил конец дубиныθόραι

см. θοραί...θοραί...

θόραι, θοραί
αἱ Торы (дем в атт. филе Ἀντιοχίς) Plut.θόρε

эп. 3 л. sing. aor. к θρῴσκωθορεῖν

inf. aor. 2 к θρῴσκωθορέομαι

эп. fut. к θρῴσκωθορεύς

-έως житель или уроженец θοραί Plut.θορή

Her., Plut. = θορόςθορίκιος

3
(ρῐ) происходящий из Торика Soph., Dem.θορικόνδε

θορῐκόν-δε
adv. к Торику
ex. νηῒ θ. κατέσχεθον HH. (разбойники) причалили на корабле к Торикуθορικός

θορῐκός
3
семенной
ex. (πόρος Arst.)
τὰ θορικά анат. Arst. — семенной аппаратθορικός

θορῐκός
Торик или Форикос (один из двенадцати древнеаттических городов, на сев.-вост. побережье, к сев. от Сунийского мыса, впоследствии дем в филе Ἀκαμαντίς) Her., Thuc., Xen.θόρναξ

-ακος Торнак (гора и город в Лаконии, к сев.-зап. от Спарты) Her.{*}θορνύομαι

(только 3 л. pl. praes. conjct.) спариваться
ex. (ἐπεὰν θορνύωνται, sc. αἱ ἔχιδναι Her.)θόρον

см. ἔθορον...θορός

<θρῴσκω> мужское семя Her., Arst., Plut.θοροῦμαι

fut. к θρῴσκωθορυβέω

θορῠβέω
1) производить шум, шуметь
ex. (οἱ οἰκέται ἔπινον καὴ ἐθορύβουν Xen.; καταγελᾶν καὴ θ. Plat.)
2) шуметь в знак одобрения
ex. τεθορυβημένος λόγος Isocr. — речь, встреченная шумным одобрением
3) шуметь в знак неодобрения
ex. (τινος ἕνεκα Plat.; πρός τινα Thuc.; ἀκροαταὴ θορυβοῦντες Arst.)
μέ θορυβεῖτε ἐφ΄ οἷς ἂν λέγω Plat. — не шумите по поводу того, что я говорю
4) смущать криками, тревожить, приводить в замешательство
ex. (τέν πόλιν NT.)
ἐπειρῶντο θ. Thuc. (афиняне) пытались повергнуть неприятеля в смятение;
θορυβούμενος φρύνιχος ἀποστέλλει αὖθις πρὸς τὸν Ἀστύοχον Thuc. — встревоженный Фриних еще раз пишет Астиоху;
τεθορυβημένος ὑπὸ τῶν λεγομένων Plat. — расстроенный сказанным;
εἴ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο Xen. — заметив среди некоторых (солдат) смятение;
μέ θορυβεῖσθε NT. — не тревожьтесьθορυβητικός

θορῠβητικός
3
шумный, шумливый Arph.θορυβοποιέω

θορῠβο-ποιέω
производить шум, шуметь
ex. (δι΄ ὅλης τῆς νυκτός Diod.)θορυβοποιός

θορῠβο-ποιός
2
1) шумливый, беспокойный
ex. (πλῆθος Plut.)
2) сеющий смуту, мятежный
ex. (θ. καὴ νεωτεριστής Plut.)θόρυβος

θόρῠβος
тж. pl.
1) шум, гам, крик
ex. (μέγας Pind.; πολὺς καὴ ἐκπληκτικός Thuc.; νυκτερινοί Arst.)
θ. βοῆς Soph. — нестройный шум
2) шумное одобрение, громкая похвала
ex. πολλὸς θ. καὴ ἔπαινος τῶν ἀκουόντων Plat. — весьма шумная похвала слушателей
3) шум неудовольствия, ропот
ex. (τῶν θορύβων καὴ κρότων ἐλάχιστα φροντίζειν Plut.)
μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ΄ ἡμᾶς ἐπὴ δυσκλείᾳ Soph. — громкий шум порицания, порочащий (тебя, Эанта), дошел до нас;
εἰς θόρυβον ἐγὼ ἤλυθον σῶμα λευσθῆναι πέτροισι Eur. — я наткнулся на (т.е. навлек на себя) ярость толпы (и мне угрожало) быть побитым камнями
4) беспорядок, смятение, замешательство, переполох
ex. (ἐγένετο θ. μέγας Thuc.)θορυβῶδες

θορυβ-ῶδες
adv. шумно, оглушительно
ex. (φθέγγεσθαι Arst.)θορυβώδης

θορῠβ-ώδης
2
1) шумный, шумливый, тж. беспорядочный
ex. (ξύλλογος Plat.; ἀναζυγή Plut.)
2) беспокоящий, тревожащий
ex. (τῷ ἵππῳ μηδὲν θορυβῶδες προσφέρειν δεῖ Xen.)θορυβωδῶς

θορυβ-ωδῶς
шумно
ex. θορυβωδέστερον διατίθεσθαι Plut. — становиться шумливееθόρω

эп. aor. conjct. к θρῴσκωθορών

эп. part. aor. к θρῴσκωθοῦ

imper. aor. 2 к τίθημιθουκλῆς

Thuc. = θεοκλῆςθούκριτος

Dem., Luc. = θεόκριτοςθουκυδίδης

θουκῡδίδης
-ου (ῐ) Фукидид
1) сын Олора, из дема Ἁλιμοῦς близ Афин, ок. 465-399 гг. до н.э., автор «Истории Пелопоннесской войны», доведенной до 411 г. н.э.
2) сын Мелесия, афинский военный и государственный деятель, член аристократической партии и противник Перикла Thuc.θούλη

Фула (полубаснословный, остров в Северном море, считавшийся крайней северной точкой земли) Polyb.θουρία

Турия
1) город в вост. Мессении Polyb.
2) = θούριοι, город в Лукании, афинская колония Thuc., Polyb., Diod.
3) sc. χώρα, область города θ. 2 Thuc.θουριάς

-άδος adj. f туринская
ex. θ. γῆ Thuc. — область города Турия (в Лукании)θουριᾶται

οἱ жители Турии Thuc.θούριοι

οἱ Plat., Arst., Plut. = θουρία 2θουριόμαντις

θουριό-μαντις
-εως досл. прорицатель из Турии (Лукания), перен. обманщик Arph.θούριον

τό Турий
1) гора близ Херонеи в Беотии - с храмом в честь Аполлона - Ἀπόλλων θούριος Plut.
2) Arst. = θουρία 2
3) Polyb. = θύριον


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика