Древнегреческо-русский словарь, Η, лист 006

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Η > 006
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Η: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010

Лексика древнегреческого койнэ с буквы η (часть 006) с русским переводом и комментариями.ἡμιφυής

ἡμῐ-φυής
2
выросший наполовину, недоразвитый Men.ἡμίφωνον

ἡμί-φωνον
τό (sc. γράμμα или στοιχεῖον) полугласный звук, т.е. сонант (напр. σ и ρ), а также аффриката
ex. (ζ, ξ и ψ) Arst., Plut.ἡμιφωσώνιον

ἡμῐ-φωσώνιον
τό полуфосоний (род полотняной накидки) Arph.ἡμιχανής

ἡμι-χανής
2
полуоткрытый
ex. (Luc. - v. l. ἡμιφαής)ἡμίχοον

ἡμί-χοον
стяж. ἡμίχουν (ῐ) τό половина χόος (= 4.64 л) Arst.ἡμίχρηστος

ἡμί-χρηστος
2
наполовину, т.е. недостаточно хороший
ex. (ἦθος Arst.)ἡμιωβέλιον

ἡμι-ωβέλιον
τό пол-обола (вес и монета = 364 г) Arst.ἡμιωβολιαῖος

ἡμι-ωβολιαῖος
3
1) ценой в пол-обола
ex. (κρέα Arph.)
2) величиной с монету в пол-обола
ex. (φαλάγγιον Xen.)ἡμιωβόλιον

τό Xen. v. l. = ἡμιωβέλιονἡμιώριον

ἡμι-ώριον
τό полчаса Men., NT.ἡμίωρον

τό NT. v. l. = ἡμιώριονἡμι-

приставка со знач. полу-, наполовинуἧμμαι

pf. pass. к ἅπτω Iἡμμένος

part. pass. к ἅπτω IIἠμορίς

-ίδος adj. f (= ἄμοιρος) обездоленная, несчастная Aesch.ἡμός

дор. ἁμός Hom., Pind., Trag. etc. = ἡμέτεροςἦμος

дор. ἀμος (ᾱ) conj. ион.-эп.-поэт.
1) в то время как, когда (преимущ. с ind. истор. времен)
ex. ἦ. ἠέλιος κατέδυ, δέ τότε κοιμήσαντο Hom. — когда солнце зашло, тогда они заснули;
ἦ. δ΄ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς Hom. — когда же ранняя показалась розоперстая Эос
2) редко с conjct. (без ἄν) со значением всякий раз как, лишь только
ex. ἦ. δ΄ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, τῆμος ἄρ΄ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος Hom. — всякий раз как солнце взойдет до середины неба, тогда из пучины выходит морской старец
3) в то время как, пока (с praes. или impf. ind.)
ex. ἦ. ξένος θροεῖ ταῖς αἰχμαλώτοις παισίν Soph. — пока чужеземец беседует с пленницамиἤμπλακον

aor. 2 к ἀμπλακίσκωἠμύω

(ῠ) (fut. ἠμύσω с ῡ, aor. ἤμῡσα реже с ῠ)
1) склонять, наклонять
ex. ἑτέρωσε ἤμυσε κάρη Hom. — он склонил на бок голову;
ἤμυσε καρήατι Hom. (конь Ксант) опустил голову;
λήϊον ἠμύει ἀσταχύεσσιν Hom. (колеблемая ветром) нива поникает колосьями
2) падать, рушиться
ex. τάχ΄ ἡμύσειε πόλις πριάμοιο Hom. (если бы мужественны были все ахейцы), быстро пал бы град Приама
3) погибать, пропадать
ex. οὔνομα οὐκ ἤμυσε λεωνίδου Anth. — не погибло имя Леонида (Спартанского)ἠμφεγνόησα

aor. к ἀμφιγνοέωἠμφεγνόουν

см. ἠμφιγνόουν...ἠμφέσβ-

в формах с двойным удвоением к ἀμφισβητέωἠμφιγνόουν

impf. к ἀμφιγνοέωἠμφιγνόουν...

ἠμφεγνόουν, ἠμφιγνόουν
impf. к ἀμφιγνοέωἠμφίεσα

aor. к ἀμφιέννυμιἠμφίεσμαι

pf. med. и pass. к ἀμφιέννυμιἠμφισβ-

в формах с простым удвоением к ἀμφισβητέωἨμωδὰ

(ὄρη) τά Эмодские горы (горная цепь в сев. Индии, примыкающая к Гималаям и составляющая продолжение Паропамиса) Plut.ἤμων

impf. к ἀμάωἡμῶν

gen. pl. к ἐγώἥμων

-ονος <ἵημι> копьеметатель
ex. (ἀνήρ Hom.)ἤν

I.
стяж. = ἐάν
II.
interj. вот!
ex. ἢν ἰδού Eur., Arph., Luc. — вот, посмотри (= взгляни-ка)!;
ἤν, οὐχ ἡδύ ; Arph. — ну вот, (т.е. ну что), разве не приятно (это)?ἦν

I.
1 и 3 л. sing. impf. и дор. 3 л. pl. impf. Her. к εἰμί
II.
1 л. sing. impf. к ἠμίἥν

I.
acc. sing. к (f к ὅς)
II.
поэт. (= ἑήν) acc. sing. к ἑόςἠναινόμην

эп. ἀναινόμην impf. к ἀναίνομαιἤναρον

Pind., Eur. aor. 2 к ἐναίρωἥνδανον

impf. к ἁνδάνωἠνέῳγμαι

Diod., NT. pf. pass. к ἀνοίγνυμι и ἀνοίγωἤνεγκα

aor. 1 к φέρωἤνεγκον

aor. 2 к φέρωἤνεικα

см. ἔνεικα...ἠνεικάμην

эп.-ион. aor. 1 med. к φέρωἠνείχθην

ион. = ἠνέχθηνἠνειχόμην

impf. med. к ἀνέχωἠνεκέως

непрерывно, сплошь Emped.ἠνεμόεις

дор. ἀνεμόεις -όεσσα -όεν <ἄνεμος>
1) находящийся на ветру, сильно продуваемый
ex. (πτύχες Hom.)
2) надутый ветром
ex. (ἱστίον Pind.)
3) овеваемый ветрами, т.е. высоко вознесенный, высокий
ex. (ἄκρις, Ἴλιον, ἐρινεός Hom.; ὄχθος Eur.)
4) стремительный, бурный
ex. (αἰγίδες Aesch.; αὔρα Soph.)
5) возвышенный или быстрый как ветер
ex. (φρόνημα Soph.)ἠνεσχόμην

редко ἀνεσχόμην aor. 2 med. к ἀνέχωἠνέχθην

aor. pass. к φέρωἠνηνάμην

aor. 1 к ἀναίνομαιἦνθον

дор. (= ἦλθον) aor. 2 к ἔρχομαιἡνία

I.
τά возжи, поводья Hom., NT., Hes.
II.
дор. ἁνία (ᾱν)
1) вожжа, повод
ex. λύειν ἡνίαν ἀριστεράν Soph. — отпустить левую вожжу;
ἡνίαν χαλᾶν Eur. и ἡνίας χαλάσαι Plat. — отпустить вожжи;
ἡνίας ἐπισχεῖν Soph. — натянуть вожжи;
τὰς ἡνίας τινὴ ἀνιέναι Plut. — дать волю кому(чему)-л.;
πρὸς ἡνίας μάχεσθαι Aesch. — не слушаться поводьев, перен. упрямиться;
ἐφεῖναι καὴ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις Plat. — отпустить и ослабить поводья речам, т.е. не скупиться на слова;
ἐφ΄ ἡνίαν (τῷ χαλινῷ) воен. Plut., Polyb. (поворот) налево (вожжи и поводья держались в левой руке)
2) бразды правления, руководство
ex. (τῆς πόλεως τὰς ἡνίας παραλαβεῖν Arph.)
τὰς ἡνίας τινὸς παραδοῦναί τινι — передать кому-л. бразды правления чем-л.;
πᾶσαν ἡνίαν τινὸς κρατεῖν Men. — держать что-л. в полном своем подчинении
3) ремень обуви, ременная шнуровка
ex. (χαλᾶν συναπτοὺς ἡνίας λακωνικάς Arph.)ἠνιάθην

aor. pass. к ἀνιάωἠνίασα

ἠνίᾱσα
aor. к ἀνιάω и ἀνιάζωἠνίδε

ἠν-ίδε
v. l. ἡνίδε (ῐ) interj. вот! или смотри! Anth., Theocr.ἠνιήθην

ион. aor. pass. к ἀνιάωἡνίκα

ἡνίκᾰ
дор. ἁνίκα (ᾱνῐ) conj. в то время как, когда (с ind., с conjct. + ἄν или с opt. + ἄν или без него)
ex. ἡ. ξυνεσκόταζεν Thuc. — когда смерклось;
νῦν ἡ. οὐκ ἔτ΄ ἔστιν Soph. — ныне, когда (Ореста) уже нет;
ἡ. ἦν ἔτ΄ ἐν φάει Eur. — когда (= пока) (Эрехтей) был в живых;
ἡ. ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ Xen. — когда (= если) кто-л. вас обидит;
ἡ. ἂν χώρας ἀπείη Soph. — если (Геракл) будет отсутствовать, т.е. не вернется на родину;
ἡ. ἂν ἀχέτας ᾄδῃ Arph. — когда (= как только, всякий раз как) кузнечик поетἨνιοπεύς

-έως Эниопей (возница Гектора) Hom.ἡνιοποιεῖον

ἡνιο-ποιεῖον
τό шорная мастерская Xen.ἡνιοστροφέω

ἡνιο-στροφέω
править, управлять
ex. (ἅρμα Eur.)
ἡ. δρόμου ἐξωτέρω Aesch. — свернуть с дорогиἡνιοστρόφος

ἡνιο-στρόφος
возница Soph.ἡνιοχεία

ἡνι-οχεία
тж. pl.
1) искусство управления вожжами (т.е. лошадьми, колесницей) Plat.
2) управление
ex. (τῆς μηχανῆς Plut.)ἡνιοχεύς

-έως, эп. ῆος Hom. = ἡνίοχοςἡνιοχεύω

Hom., Anth. = ἡνιοχέωἡνιοχέω

ἡνι-οχέω
дор. ἁνιοχέω
1) управлять вожжами, править
ex. (ἅρματα Her.; συνωρίδος Plat.; λέοντας Luc.)
κελεύσματι μόνον καὴ λόγῳ ἡνιοχεῖται Plat. (хороший конь) слушается одного лишь словесного убеждения
2) управлять, направлять
ex. (μουσῶν στόματα Arph.; διάνοιαν Luc.)
σελάνας τριετεῖς μηνῶν ἁνιοχεῦντο δρόμοι Anth. — исполнилось три годаἡνιόχησις

-εως Plat. = ἡνιοχείαἡνιοχική

ἡνι-οχική
(sc. τέχνη) искусство управления лошадьми Plat.ἡνιοχικός

3
обладающий мастерством возницы
ex. (εἶδος ψυχῆς Plat.)ἡνίοχος

ἡνί-οχος
дор. ἁνίοχος (ᾱ)
1) управляющий вожжами, т.е. правящий конями или колесницей
ex. (παραιβάται ἡνίοχοί τε Hom.)
ἐφ΄ ἅρματι ἑστὼς ἓξ ἵππων ἡ. Plat. — стоящий на колеснице и управляющий шестеркой коней
2) (у)правитель, руководитель
ex. (χειρῶν τε καὴ ἰσχύος Pind.; πολιτικὸς οἷος ἡ. Plat.)
αἰγίδος ἡ. Ἀθάνα Arph. — управляющая, т.е. вооруженная эгидой АфинаἩνίοχος

созвездие Возничегоἠνίπαπον

ἠνίπᾰπον
(ῐ) (тж. ἐνένι(σ)πον) эп. aor. 2 к ἐνίπτωἦνις

ἦνῐς
-ιος adj. f (только acc. sing. ἦνῑν и acc. pl. ἤνῑς) годовалая
ex. ( βοῦς Hom.)ἠνίων

impf. к ἀνιάωἠνοίγην

Luc. aor. 2 к ἀνοίγωἦνον

impf. к ἄνω Iἠνορέη

дор. ἀνορέα <ἀνήρ> мужественность, мужество, доблесть
ex. (ἀλκή τ΄ ἠ. Hom.)
ἱπποσύνῃ τε καὴ ἠνορέῃφι (эп. dat.) πεποιθώς Hom. — понадеявшись на уменье править конями и на (свою) доблестьἦνοψ

-οπος <*ὄψ> блистающий, сверкающий
ex. только в выражении ἤνοπι χαλκῷ Hom. — сверкающей медьюἤνπερ

ἤν-περ
conj. если только
ex. ἤ. κρατῶμεν Xen. — если бы только мы победили (= если победим)ἤνσει

Arph. лак. 3 л. sing. impf. к ἀνθέωἠνσχόμην

Soph. = ἠνεσχόμηνἧνται

3 л. pl. praes. к ἧμαιἤντεον

эп. impf. к ἀντάωἤντησα

aor. к ἀντάωἤντων

impf. к ἀντάωἤνυσα

aor. к ἀνύωἠνύσθην

aor. pass. к ἀνύωἤνυστρον

τό <ἀνύω> сычуг
1) четвертый желудок у жвачных Arst.
2) излюбленное кушанье в Аттике
ex.
ἠνύστρου τε καὴ γαστρὸς τόμος Arph.ἠνώγεα

эп. 1 л. sing. ppf. к ἀνώγωἤνωγον

impf. к ἀνώγωἤνωξα

aor. к ἀνώγωἦξα

(и ἔαξα) эп. aor. к ἄγνυμιἧξα

aor. к ἥκωἧξις

-εως приход, прибытие
ex. (Eur. - v. l. ἵξις)ἠοῖ

dat. к ἠώςἨοῖαι

-ῶν αἱ Эои (недошедшая до нас поэма Гесиода с перечислением жен героев; каждая часть этой поэмы начиналась с ἢ οἵη)ἠοίη

(sc. ὥρα) утро
ex. πᾶσαν ἠοίην Hom. — все утроἠοῖος

3
эп.-ион. = ἑῷοςἡονή

(= ὄνησις) польза (вымышленное слово, от которого якобы произошло слово ἡδονή) Plat. γςατωμ. 419 γἠοῦν

Anth. (= ἠῶ) acc. к ἠώς{*}ἠπανία

ἠπᾰνία
недостаток, скудость
ex. (φορβῆς Anth.){*}ἠπάομαι

(только inf. aor. ἠπήσασθαι) зашивать, чинить
ex. (κόσκινον Arph.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика