Древнегреческо-русский словарь, Η, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Η > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Η: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010

Лексика древнегреческого койнэ с буквы η (часть 002) с русским переводом и комментариями.ἥδιον

compar. к ἡδέωςἥδιστα

superl. к ἡδέωςἥδιστος

3
superl. к ἡδύςἡδίων

2
compar. к ἡδύςἥδομαι

(impf. ἡδομην, fut. ἡσθήσομαι, aor. ἥσθην - эп. редко ἡσάμην) радоваться, испытывать удовольствие, наслаждаться
ex. (τι Soph., τινι Her., Thuc., Xen., τινός Soph., ἐπί τινι Xen., Plat., ὑπέρ τινος Lys.)
χρήμασιν ἥ. Xen. — радоваться деньгам, любить деньги;
τὸ ἔπος οὑξερῶ (= ὃ ἐξερῶ) ἥδοιο μέν Soph. — слову, которое я скажу, ты, пожалуй, обрадуешься;
ἥσθην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά σε Soph. — мне (было) приятно, что ты хвалишь моего отца;
ἕτερον ἥσθην Arph. — обрадовало меня (и) другое;
πάσας ἡδονὰς ἥ. διὰ βίου Plat. — испытывать все радости в жизни;
ἐπὴ τοῖς ἐμοῖς καλοῖς μᾶλλον ἐμοῦ ἥδεται Xen. — тому, что у меня (бывает) хорошего, он радуется больше, чем я (сам);
ἥσατο ἡδὺ ποτὸν πίνων Hom. (Киклоп) пришел в восторг, выпив сладкое питье;
ἥδομαι σ΄ εἰσιδών Soph. — я рад, что вижу тебя;
εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν Plat. — если тебе (это) доставляет удовольствие, если тебе угодно;
ἡδομένοισι ἡμῖν οἱ λόγοι γεγόνασι Her. — нам приятны эти речи;
ἡδομένᾳ φωνᾷ Arph. — с ликованием в голосе - см. тж. ἥδωἡδομένως

с радостью, с удовольствием, охотно Xen.ἡδονά

дор. = ἡδονήἡδονή

дор. ἁδονά и ἡδονά
1) удовольствие, наслаждение, удовлетворение, радость
ex. αἱ τοῦ σώματος (или περὴ τὸ σῶμα) ἡδοναί Xen., αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναί Plat. и αἱ σωρατικαὴ ἡδοναί Arst., NT. — физические (чувственные) наслаждения;
ἀπὸ τοῦ εἰδέναι ἡ. Plat. — удовольствие от (по)знания;
ἐπὴ κακοῖς ἡ. Plat. — злорадство;
μεθ΄ ἡδονῆς Thuc. — с удовольствием, охотно;
ἐν ἡδονῇ ἔχειν τινά Thuc. (высоко) ценить кого-л.;
ἐν ἡδονῇ ἐστί μοι Her. или καθ΄ (и πρὸς) ἡδονέν ἐστί μοι Aesch. — мне хочется, мне нравится, мне угодно;
κότεροι ἀληθηΐῃ χρήσομαι ἢ ἡδονῇ ; Her. — говорить мне по правда или для (твоего) удовольствия?;
ὑφ΄ ἡδονῆς Soph. — от (избытка) радости;
ἡδοναῖς ἐξαίρειν βίον Soph. — жить среди наслаждений, радостно;
ἐν ἡδονῇ ἄρχειν Thuc. — управлять, не вызывая неудовольствия;
κρὸς ἡδονήν Her., Soph., Thuc. — из-за (ради) удовольствия;
οὐ πρὸς ἡδονέν λέγω τάδε ; Soph. — разве не радуют (тебя) мои слова?;
οὐ πρὸς ἡδονέν οἱ ἦν τὰ ἀγγελλόμενα Her. — эти вести пришлись ему (Орету) не по душе;
но τἄλλ΄ ἐγώ καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἂν πριαίμην πρὸς τέν ἡδονήν Soph. — остальное, если сравнить его с радостью, я не купил бы за тень дыма, т.е. богатство без радости есть ничто по сравнению с радостью;
καθ΄ ἡδονέν κλύειν Soph. — наслушаться вволю;
καθ΄ ἡδονέν ποιεῖν Thuc. — предаться удовольствиям;
θᾶσσον ἢ καθ΄ ἡδονέν ποδός Soph. — быстрее, чем это удобно ногам, т.е. как можно скорее
2) редко филос. чувственное свойство
ex. (παντοίας ἔχειν καὴ χροιὰς καὴ ἡδονάς Anax.)ἡδονικοί

οἱ поздн. гедоники (философы, считавшие наивысшим благом наслаждение, т.е. сторонники Аристиппа, реже - Эпикура)ἡδονικός

3
стремящийся к удовольствиям или полный наслаждений
ex. (βίος Arst. ap. Diog.L., Plut.)ἡδονοπλής

ἡδονο-πλής
-πλῆγος adj. упоенный наслаждением, опьяненный радостью
ex. (φύσις Anaxarchus ap. Plut.)ἥδοντα

τά удовольствия, наслаждения Plat.ἦδος

τό (только nom.) удовольствие, наслаждение
ex. (δαιτὸς ἐσθλῇς Hom.)
οὔ σφιν τῶν ἦ. Theocr. — никакой им радости от этого;
ἐμοὴ τί τόδ΄ ἦ. ; Hom. — что мне в том?ἡδύ

I.
τό удовольствие, наслаждение
ex. τὸ δι΄ ἀκοῆς τε καὴ ὄψεως ἡ. Plat. — наслаждение, доставляемое слухом и зрением
II.
adv. сладко, сладостно, беззаботно
ex. (γελᾶν, κνώσσουσα Hom.)ἡδυβόας

ἡδῠ-βόᾱς
-ου adj. m дор. сладостно поющий
ex. (αὐλῶν πνεῦμα Eur.; κόσσυφος Anth.)ἡδύγαμος

ἡδύ-γᾰμος
2
(ῠ) заключающийся в счастливом браке
ex. (κέρδος Anth.)ἡδύγελως

ἡδύ-γελως
-ωτος adj. сладко смеющийся
ex. (υἱός HH.; перен. λάγυνος Anth.){*}ἡδύγλωσσος

ἡδύ-γλωσσος
только дор. ἁδύγλωσσος 2
(ᾱ) сладкозвучный, певучий
ex. (βοά Pind.)ἡδυγνώμων

ἡδῠ-γνώμων
2, gen. ονος с привлекательными душевными качествами
ex. (γανυμήδης Xen.)ἡδυέπεια

ἡδῠέπεια
Hes. adj. f к ἡδυεπήςἡδυεπής

ἡδῠ-επής
дор. ἁδυεπής 2
1) сладкоречивый
ex. (νέστωρ Hom.)
2) сладостный, сладкозвучный
ex. (φάτις διός Soph.; λύρα, ὕμνος Pind.; Ἀπόλλων Anth.)ἡδύθροος

ἡδύ-θροος
2
Eur., Anth. = ἡδυεπήςἡδύκρεως

ἡδύ-κρεως
-ων, gen. ω с приятным на вкус мясом
ex. (βόνασος Arst.)Ἡδύλειον

τό Гедилий (город в Фокиде и Беотии) Dem.ἡδυλίζω

ἡδῠλίζω
льстить Men.ἡδυλόγος

ἡδῠ-λόγος
дор. ἁδυλόγος 2
(ᾱ)
1) сладкоречивый, вкрадчивый
ex. (κόπις λαερτιάδης Eur.; σοφία Timon ap. Sext.)
2) сладкозвучный, нежно певучий
ex. (πνοαὴ μολπαί τε Pind.; γλῶσσα Anth.)ἡδυλύρης

ἡδῠ-λύρης
-ου (λῠ) adj. с певучей лирой
ex. (πινδαρος Anth.)ἡδυμελής

ἡδῠ-μελής
дор. ἁδυμελής 2
(ᾱ) издающий сладкие звуки, сладко поющий
ex. (ἀηδών Arph.; φόρμιγξ Pind.; μοῦσαι Anth.)ἡδυμελίφθογγος

ἡδῠ-μελί-φθογγος
2
со сладким как мед голосом
ex. (σιμωνίδης Anth.){*}ἡδυμιγής

ἡδῠ-μῐγής
только дор. ἁδυμιγής 2
(ᾱ) имеющий примесь сладости
ex. (χόνδρος ἐποψίδιος Anth.)ἥδυμος

ἥδῠμος
2
сладкий, сладостный
ex. (ὕπνος HH.)ἠδυνάμην

(= ἐδυνάμην) impf. к δύναμαιἠδυνήθην

(= ἐδυνήθην) Aesch., Thuc. aor. к δύναμαιἡδυντικός

3
улучшающий вкус, услаждающий
ex. (τέχνη Plat.)
τὰ ἡδυντικά Arst. — вкусовые приправыἡδύνω

(aor. ἥδῡνα; pass.: aor. ἡδύνθην, pf. ἥδυσμαι)
1) сдабривать, приправлять
ex. (σῖτον καὴ ποτόν Xen., ὄψον Plat.)
2) перен. подслащивать, скрашивать
ex. ἡ. θῶπας λόγους Plat. — говорить льстивые речи;
τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ἡ. τὸ ἄτοπον Arst. — всяческими прикрасами скрасить бессмыслицу;
λόγος ἡδυσμένος Arst. — художественная речьἡδύοινος

ἡδύ-οινος
I.
2
(ῠ) дающий сладкое или наилучшее вино
ex. (ἄμπελοι Xen., Luc.)
II.
торговец лучшими сортами вин Xen.ἡδύοσμον

τό NT., Anth. = ἡδύοσμος IIἡδύοσμος

ἡδύ-οσμος
I.
2
душистый, благовонный, пахучий
ex. (στρώματα Arph.)
II.
бот. душистая мята Arst.ἡδυπάθεια

ἡδῠ-πάθεια
утопание в роскоши, в наслаждениях, жизнь, полная наслаждений Xen., Plut.ἡδυπαθέω

ἡδῠ-πᾰθέω
утопать в роскоши, жить среди наслаждений Xen., Plut.ἡδυπάθημα

ἡδῠ-πάθημα
-ατος (πᾰ) τὸ
1) склонность к веселью, веселый нрав Diog.L.
2) изнеженность или чувственность Anth.ἡδυπαθής

ἡδυ-πᾰθής
2
полный наслаждений
ex. (βίος Plut.)ἡδύπνευστος

ἡδύ-πνευστος
2
Anth. = ἡδύπνοος 2ἡδύπνοος

ἡδύ-πνοος
стяж. ἡδύπνους, дор. ἁδύπνοος 2
(ᾱ)
1) нежно обвевающий, тиховейный
ex. (αὖραι Eur.)
2) благоуханный, полный ароматов
ex. (μῆλον, χῶρος Anth.)
3) нежный, тихий
ex. (φωνή Pind.; ὀνείρατα Soph.){*}ἡδύπολις

ἡδύ-πολις
только дор. ἁδύπολις (ᾱδῠ) adj. (только nom.) дорогой, т.е. дающий радость городу (sc. οἰδίπους Soph.)ἡδυπορφύρα

ἡδῠ-πορφύρα
(φῠ) пурпурная улитка Arst.ἡδυπότης

ἡδῠ-πότης
-ου приятный собутыльник Anth.ἡδύποτος

ἡδύ-ποτος
2
приятный для питья, вкусный
ex. (οἶνος Hom.)ἡδύς

ἡδεῖα, ἡδύ, дор. ἁδύς (gen. ἡδέος, ἡδείας, ἡδέος)
ex. (эп. f тж. ἡδύς; дор. f тж. ἁδέα)
1) сладкий (в более широком смысле, чем γλυχύς), вкусный
ex. (δεῖπνον, οἶνος Hom.)
2) приятно пахнущий, душистый, ароматный
ex. (ὀδμή, ἀμβροσίη Hom.)
3) приятный для уха, ласкающий слух
ex. (ἀοιδή Hom.)
4) сладостный
ex. (ὕπνος Hom., Eur.; κοῖτος Hom.; ἐλπίς Pind.)
5) приятный, радостный
ex. (μῦθος Soph.)
ἡ. ἀκοῦσαι λόγος Plat. — приятная для слуха речь;
αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὴ ἡδὺ γένοιτο Hom. — если (это) вам желательно и приятно
6) дорогой, милый
ex. (ἀνήρ Soph.)
7) ирон. милый мой, в смысле наивный, простодушный
ex. ὦ ἥδιστε! Plat. — ах, милый ты мой! (ср. лат. dulcissime rerum! );
ὡς ἡ. εἶ! Plat. — какой же ты наивный!
8) испытывающий радость, восхищенный, довольный
ex. ἡ. εἰμὴ ἀκούσας Dem. — я рад, что слышалἥδυσμα

-ατος τό
1) приправа, пряность, соус Arph., Xen., Plat., Arst., Plut.
2) перен. приправа, услада, украшение
ex. ( μελοποιΐα μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων Arst.; παιδιὰ τοῦ πόνου ἥ. Plut.)
οὐκ ἡδύσματι χρῆται, ἀλλ΄ ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις Arst. (Алкидамант) использует эпитеты не как приправу, а как (самое) пищуἡδυσώματος

ἡδῠ-σώμᾰτος
2
обладающий красивым телом
ex. (γανυμήδης Xen.)ἡδυφαής

ἡδῠ-φαής
дор. ἁδυφαής 2
1) мягко сияющий, бросающий приятный свет
ex. (ἥλιος Anth.)
2) с приятный блеском
ex. (πλινθίς Anth.)ἡδύφρων

ἡδύ-φρων
2, gen. ονος благосклонный, милостивый, ласковый
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ἡδυφωνία

ἡδυ-φωνία
приятный голос, сладкозвучность Babr.ἡδύφωνος

ἡδύ-φωνος
2
сладкозвучный Sapphoἡδυχαρής

ἡδῠ-χᾰρής
2
чрезвычайно приятный, радостный
ex. (κόπος Anth.)ἡδύχροος

ἡδύ-χροος
стяж. ἡδύχρους 2
нежного цвета
ex. (μέτωπον Anth.)ἡδύχρουν

ἡδύ-χρουν
τό благовонная мазь для кожи (hedychrum Cic.)ἡδύχρους

2
стяж. = ἡδύχροοςἥδω

(impf. ἧδον, fut. ἥσω, aor. ἧσα) редко услаждать, радовать, веселить Anacr., Sext.- см. тж. ἥδομαιἨδῶνες

οἱ эдоны (племя во Фракии, в бассейне рек Стримон и Нест) Thuc.Ἠδωνικός

3
эдонский Thuc.Ἠδωνίς

-ίδος (sc. γυνή) эдонянка Aesch., Her.Ἠδωνοί

οἱ Her., Soph. = ἨδῶνεςἨδωνός

3
Eur. = Ἠδωνιχόςἠέ

I.
эп. = II
II.
Aesch. interj. ах!, увы!ἦε

см. ἦεν...ἠείδη

v. l. ἠείδει эп. 3 л. sing. ppf. к *εἴδωἠείδης

эп. 2 л. sing. ppf. к *εἴδωἤειρα

эп. aor. к ἀείρωἤειρον

эп. impf. к ἀείρωἠέλιος

эп.-ион. = ἥλιοςἦεν

= ἦεἦεν...

ἦε, ἦεν
эп. 3 л. sing. impf. к εἰμίἠέπερ

ἠέ-περ
эп. = ἤπερἠέρα

эп. acc. к ἀήρἠερέθομαι

(только 3 л. pl. praes. и impf.) развеваться, колыхаться
ex. τῆς (αἰγίδος) ἑκατὸν θύσανοι ἠερέθονται Hom. — развеваются сто кистей эгиды (Афины);
ἀκρίδες ἠερέθονται Hom. — летит (= несется) саранча;
αἰεὴ ὁπλοτέρων ἀνορῶν φρένες ἠερέθονται Hom. — настроения молодых людей находятся в вечном движении, т.е. весьма непостоянныἠέρι

эп. dat. к ἀήρἨερίβοια

Ээрибея (дочь Эвримаха, мать Ота и Эфиальта) Hom.ἠέριος

I.
3
<ἦρι> ранний, утренний
ex. κίκονες ἦλθον ἠέριοι Hom. — ранним утром явились киконы;
θέτις ἠερίη ἀνέβη οὔλυμπον Hom. — рано утром Фетида взошла на Олимп
II.
2, 3
<ἀήρ> эп.-ион. = ἀέριοςἠέρος

эп.-ион. gen. к ἀήρἠερο-

ион. = ἀερο-Ἠετίδης

-ου Ээтид, сын Ээтиона, т.е. κύψελος Her.Ἠετίων

дор. Ἀετίων -ονος Ээтион
1) царь Фивы Плакийской в Киликии, отец Андромахи, убитый Ахиллом Hom.
2) царь Имброса, друг Ликаона Hom.
3) сын Эхекрата, отец Кипсела, тиранна коринфского Her.
4) отец троянского воина Пода, убитый Менелаем Hom.Ἠετιώνεια

Ээтионея (мыс к сев. от Пирея со сторожевой башней для охраны порта) Thuc.ἤην

эп. (= ἦν) impf. к εἰμίἠήρ

эп. = ἀήρἠθαῖος

дор. = ἠθεῖοςἠθάς

-άδος adj. (преимущ. f)
1) привыкший, приученный
ex. ἠ. εἰμι τῶν τῆσδε μύθων Soph. — я привыкла к ее (Электры) речам
2) привычный, знакомый, старый
ex. (φίλοι Eur.; παγαί Anth.)
τὰ καινὰ ἐκ τῶν ἠθάδων ἡδίονά ἐστιν Eur. — новое приятнее после обычного
3) прирученный, ручной
ex. (ὄρνιθες Arph. - ср. 4)
4) охот. служащий приманкой, приманочный
ex. (ὄρνις Plut.)ἠθεῖος

дор. ἠθαῖος 3
любимый, дорогой, родимый (в обращении) Hom., Pind.ἤθελον

impf. к ἐθέλωἠθέω

атт. v. l. ἡθέω цедить, процеживать
ex. (χρυσὸς ἠθημένος διὰ πέτρας Plat.; τὸ διὰ τῆς τέφρας ἠθούμενον ὕδωρ Arst.; οἶνος ἠθημένος Plut.)ἠθικόν

τό учение о нравственности Diog.L.
ex. τὰ ἠθιχά Arst., Plut. — учение о нравах или нравственности, этикаἠθικός

3
1) касающийся нравственности, этический
ex. (ἀρεταὴ διανοηθικαὴ καὴ ἠθιχαί Arst.)
2) выражающий нравственные убеждения, насаждающий добрые нравы
ex. (λέξις, ἀρμονία Arst.)
3) выражающий нравственное свойство, характерный
ex. (λόγοι, ἀγαλματοποιοί Arst.)ἠθικῶς

1) с точки зрения нравов или нравственности
ex. (λέγειν Arst.)
2) многозначительно, тонко, по друг. ласково, кротко
ex. (μειδιᾶν πρός τινα Plut.)ἤθισις

ἤθῐσις
-εως процеживание Arst.ἠθμοειδής

ἠθμο-ειδής
2
ситовидный, решетчатый
ex. (πλεύμων Plut.)ἠθμός


1) сито, решето, тж. фильтр Xen., Plut., Anth.
ex. τῷ ἠθμῷ ἀντλεῖν погов. Arst. — черпать решетом (о бесполезной работе)
2) плетеная корзина, лукошко
ex. (ψηφῖδας ἀπ΄ ἠθμοῦ βαλεῖν Anth.)ἠθογράφος

ἠθο-γράφος
(ᾰ) изобразитель нравов
ex. ( μὲν πολύγνωτος ἀγαθὸς ἠ., δὲ ζεύξιδος γραφέ οὐδὲν ἔχει ἦθος Arst.)ἠθολογία

ἠθο-λογία
изображение нравов, описание характеров (descriptio virtutis: hanc Posidonius ἠθολογίαν vocat, quidam χαρακτηρισμὸν appellant Sen.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика