Древнегреческо-русский словарь, Η, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Η > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Η: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010

Лексика древнегреческого койнэ с буквы η (часть 001) с русским переводом и комментариями.η

η (τὸ ἦτα) «эта» (7-я буква греч. алфавита, с середины II в. н.э. стала произноситься как i)
ex. ηʹ = 8;
͵η = 8000I.
conjct. сравнит.
1) чем, нежели
ex. διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ Plat. — иначе, чем прежде;
πρὴν ἢ τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν λυδῶν τέν δύναμιν Her. — прежде, чем вновь будет собрано лидииское войско;
μανιχώτερος ἢ ἀνδρειότερος Plat. — более безрассудный, чем мужественный;
οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς χατεδόκεε Her. — обстоятельства сложились вопреки его ожиданию, (иначе), чем он предполагал
2) кроме, исключая, по сравнению (с чем-л.)
ex. ἄλλῳ ἢ ἐμοὴ χρέ τῆσδε ἄρχειν χθονός ; Soph. — разве другому, а не мне надлежит управлять этим краем?;
οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν Plat. — полагающий, что следует заниматься всем, чем угодно, кроме философии;
τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ᾖ τὰ ἐπινίκια Plat. — на другой день после победы на состязаниях
II.
conj. разделит.
1) или, ли
ex. ἔστι ταῦτα ἢ οὔ ; Plat. — так это или нет?;
ἢ νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι Xen. — или победить, или быть побежденным;
ἢ βούλει διαμυθολογῶμεν περὴ τούτων αὐτῶν ; Plat. — не хочешь ли ты (или ты хочешь), чтобы мы обсудили эти именно вопросы?
2) или, а то, а иначе, в противном случае
ex. εἰδέναι δεῖ περὴ οὗ ἂν ᾖ βουλή, ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη Plat. — необходимо знать, что подлежит обсуждению, иначе неизбежно сплошное заблуждение
3) ли
ex. τίς σοι διηγεῖτο ; ἢ αὐτὸς σωκράτης ; Plat. — кто с тобой беседовал? не сам ли Сократ?
III.
interj. эй!
ex. ἤ, Ξανθίας! Arph. — эй, Ксантий!I.
adv. утвердит. - употр. преимущ. с другими частицами
ex.
ἦ ἄρα (δή), ἦ ἄρ (τε), ἦ ῥα, ἦ ῥά νυ, ἦ γάρ (τοι), ἦ δή (που), ἦ δῆτα, ἦ θήν, ἦ κάρτα, ἦ μάλα (δή), ἦ μήν, ἦ μέν, ἦ μάν, ἦ νύ τοι, ἦ τε, ἦ τάχα (καί) - — действительно, поистине, право, конечно:
μοι ὄμοσσον ἦ μέν μοι ἀρήξειν Hom. — поклянись мне, что действительно заступишься за меня;
ἦ ῥά νυ καὴ σὺ φιλοψευδές ἐτέτυξο Hom. — явно и ты стал любителем лжи;
νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ΄ ἡμῶν ἦ μέν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τῆν χώραν Xen. — теперь вы можете получить от нас заверения, что мы (не на словах, а) на деле будем дружественной для вас страной
II.
adv. вопросит. - иногда с другими частицами
ex.
ἦ ῥά νυ, ἦ ῥά γε, ἦ ῥά γέ τοι, ἦ ταῦτα δή, ἦ ταῦτα δῆτα или — с отрицанием:
ἦ οὐ(κ), ἦ μή - — разве (не), (не) …ли:
ἦ σύγ΄ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος ; Hom. — так ты (не ты ли) хитроумный Одиссей?;
ἦ ταῦτα δή (v. l. γάρ) με καὴ βεβούλευνται ποιεῖν ; Soph. — так вот что они решили сделать со мной?;
ἦ φῂς ὣς τρώεσσιν ἀρηξέμεν ζῆν ; Hom. — разве ты думаешь, что Зевс благосклонен к троянцам?;
ἦ γάρ ; Plat. — не правда ли?
III.
(= ἦν, ион. ἔα) атт. impf. к εἰμί
IV
(= ἔφη) 3 л. sing. impf. aor. 2 к ἠμίf к (грамматический член)I.
f к относит. местоим. ὅς
II.
как
ex. только в выраж. ἣ θέμις ἐστί Hom. — как принятоἠΐθεος

I.
(ῐ), стяж. ᾖθεος, дор. ἀΐθεος (ᾱ) неженатый молодой человек Hom., Soph., Eur., Her., Plat., Plut.
II.
adj. m неженатый, холостой
ex. (παῖς Plut.)ἠΐχθην

aor. pass. к ἀΐσσω{*}ἠΐων

-ονος весть, известие
ex. οὔτε τιν΄ ἠΐονα - v. l. ἀγγελίην - ἔκλυον Hom. — я не слышал никакой вестиἠΰ

эп. n к ἐΰςἠΰζωνος

2
эп. = εὔζωνοςἠΰκερως

эп. = εὔκερωςἠΰκομος

2
Hom., HH. = εὔκομοςἠΰπυργος

эп. = εὔπυργοςἠΰς

эп. = ἐΰςἠΰτε

эп.
1) словно, как
ex. ἠ. ἔθνεα μελισσάων Hom. — словно рои пчел
2) нежели, чем
ex. μελάντερον ἠ. πίσσα Hom. — чернее смолыἠΰχορος

3
эп. = εὔχοροςἠῷος

3
эп.-ион. = ἑῷοςἦα

эп. 1 л. sing. impf. к εἰμίἥαται

тж. εἵαται и ἕαται эп.-ион. 3 л. pl. к ἦμαιἥβα

ἥβᾱ
дор. = ἥβηἠβαιόν

adv. мало, чуть
ex. ἐλθόντες ἠ. ἀπὸ σπείους Hom. — когда мы немного отошли от пещеры;
преимущ. при — отрицании:
οὔ σε χρέ αἰδοῦς οὐδ΄ ἠ. Hom. — тебе совершенно нечего стеснятьсяἦβαιός

атт. βαιός 3
малый, ничтожный (преимущ. при отрицании)
ex. οὐδ΄ ἠβαιαὴ φρένες Hom. — ни капли разумаἡβάσκω

1) становиться юношей, достигать возмужалости, созревать
ex. υἱὸς ἄρτι ἡβάσκων Xen. — сын, недавно достигший юношеского возраста
2) крепнуть, усиливаться
ex. (κακὸν ἡβάσκει Eur. - v. l. ἡβᾷ σοι)ἡβάω

(impf. ἥβων, fut. ἡβήσω, aor. ἥβησα, pf. ἥβηκα; эп.: part. ἡβῶν и ἡβώων - f ἡβώωσα; praes. opt. ἡβώοιμι)
1) быть в юношеском возрасте, быть возмужалым, быть во цвете лет
ex. ἀνέρ οὐδὲ ἔχοι μάλα ἡβῶν Hom. — даже муж в расцвете сил не удержал бы (брошенной Эантом глыбы);
οἱ ἡβῶντες Arph., Thuc. — юношество;
εἴθ΄ ὣς ἡβώοιμι! Hom. — о, если бы мне (снова) стать молодым!;
ἡβᾶν σθένος Eur. — быть молодым и сильным;
γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ΄ ἡβῶσαν φέρειν (v. l. φύειν) Aesch. — сочетать ум старика с силой (досл. телом) юноши
2) пышно расти
ex. ἡμερὴς ἡβώωσα Hom. — буйно разросшаяся лоза
3) сохранять юношескую свежесть, быть в полной силе
ex. φλὸξ ἡβήσασα Aesch. — ярко горящее (бушующее) пламя;
ἀεὴ ἡβᾷ τοῖς γερουσιν εὖ μαθεῖν Aesch. — у стариков всегда горит желание учиться хорошему
4) шуметь, бушевать
ex. ἡβᾷ δῆμος εἰς ὀργέν πεσών Eur. — пришедший в негодование народ бушуетἥβη

дор. ἥβᾱ и ἅρᾱ
1) юность, молодость
ex. ἐκ παίδων εἰς ἥβην ὁρμᾶσθαι Xen., ἐξικέσθαι Soph. или ἔρχεσθαι Eur. — переходить от детства к юности;
ἥβης μέτρον ἱκέσθαι Hom. — достигнуть возмужалости;
ἐφ΄ ἥβης Arph. — в молодости
2) юношеская сила, свежесть, бодрость
ex. πειρώμενος ἥβης Hom. — пробующий свою юношескую силу;
νεάνιδες ἦβαι Eur. — цветущая юность
3) отроческий возраст (в Афинах - 16, в Спарте - 18 лет)
ex. οἱ πέντε καὴ τριάκοντα ἀφ΄ ἥβης Xen. — достигшие пятидесятитрехлетнего возраста
4) возраст
ex. τίνα ἀκμέν ἥβης ἔχων ; Soph. — какого он возраста?
5) юношество, молодежь Aesch.
6) пышность, великолепие
ex. δαιτὸς ἥ. Eur. — пышный, великолепный пир
7) анат. лобок Arst.
8) = αἰδοῖον (εἴδωλον τῆς ἥβης Arph.)Ἥβη

Геба (дочь Зевса и Геры, жена Геракла после его самосожжения и апофеоза, впосл, богиня юности: она также прислуживает за столом богов) Hom., Hes. etc.
ex. Ἥ. καλλίσφυρος Hom. etc. — Геба с прелестными ножкамиἡβηδόν

ἡβη-δόν
adv. по достижении возмужалости, в зрелом возрасте
ex. πάντες ἡ. Her., Luc. или οἱ ἄνδρες ἡ. Diod. — все достигшее зрелости, т.е. способное носить оружие взрослое мужское населениеἡβητήρ

-ῆρος юноша, отрок Anth.ἡβητήριον

τό гебетерий, место для собраний и увеселений молодежи Plut.ἡβητής

I.
-οῦ adj. m юношеский
ex. βραχιόνων ἡ. τύπος Eur. — очертания юношеских рук (Иолая)
II.
-οῦ (тж. κοῦρος HH.) Eur., Anth. = ἡβητήρἡβητικός

3
юношеский, отроческий
ex. (ἡλικία Xen.)
ἡβητικοὴ λόγοι Xen. — беседы о юношестве{*}ἡβός

дор. ἁβός, v. l. ἇρος 3
возмужалый, перен. зрелый
ex. (ἄμπελοι Theocr.)ἠβουλήθην

см. ἐβουλήθην...ἠβουλήθην...

ἐβουλήθην, ἠβουλήθην
aor. к βούλομαιἠβουλόμην

см. ἐβουλόμην...ἠβουλόμην...

ἐβουλόμην, ἠβουλόμην
impf. к βούλομαιἡβυλλιάω

быть совсем молоденьким
ex. ὀρχηστρίδες ἡβυλλιῶσαι Arph. — молоденькие танцовщицыἡβώοιμι

эп. praes. opt. к ἡβάωἠγάασθε

стяж. ἠγᾶσθε (γᾱ) эп. 2 л. pl. impf. к ἀγάομαιἤγαγον

ἤγᾰγον
aor. 2 к ἄγωἠγάθεος

ἠγά-θεος
дор. Pind. ἀγάθεος 3
(ᾰθ) целиком посвященный божеству, священнейший
ex. (πύλος, λῆμνος, νυσήϊον Hom.; πυθών Hes.)ἠγάμην

impf. к ἄγαμαιἤγανον

ἤγᾰνον
τό Anacr. = τάγηνονἠγάπευν

эол. Theocr. impf. к ἀγαπάωἠγασάμην

= ἠγάσθην (см. ἄγαμαι)ἠγᾶσθε

стяж. = ἠγάασθεἠγάσθην

реже ἠγασάμην aor. к ἄγαμαιἠγασσάμην

эп. aor. к ἄγαμαιἤγγειλα

aor. к ἀγγέλλωἤγγικα

NT. pf. к ἐγγίζωἥγε

ἥ-γε
f к ὅγε и ὅσγεἩγέλοχος

Гегелох (греч. актер) Arph.ἡγεμονεία

v. l. = ἡγεμονίαἡγεμόνευμα

только дор. ἁγεμόνευμα -ατος (ᾱγ) τό ведение, сопровождение
ex. ἁγεμόνευμα νεκροῖσι πολύστονον Eur. (Антигона), идущая со стонами впереди похорон (брата Полиника)ἡγεμονεύς

-έως Anth. = ἡγεμών Iἡγεμονεύω

(дор. impf. ἁγεμόνευον)
1) идти впереди (кого-л.), быть провожатым, вести
ex. τηλέμαχος πρόσθεν ἡγεμόνευεν Hom. — Телемах шел впереди (Эвриклеи);
υἱάσι καὴ γαμβροῖσιν ἡγεμόνευε νέστωρ ἑὰ πρὸς δώματα Hom. — сыновей и зятьев повел Нестор в свой дом
2) (о провожатом) указывать
ex. (ὁδόν τινι Hom.)
ὕδατι ῥόον ἡ. Hom. — отводить воду
3) предводительствовать, быть во главе, командовать
ex. (τρωσί, λοκρῶν Hom.)
κατὰ θάλασσαν ἡ. Her. — командовать на море, т.е. командовать флотом;
τοῦ πεζοῦ ἡ. Her. — командовать сухопутными силами;
ἡγεμόνων ἡ. Xen. — начальствовать над начальниками, т.е. быть первым из первых
4) править, управлять
ex. (ἐν τῇ πόλει Plat.; τῆς συρίας NT.)
ἡ. τῆς σκέψεως Plat. — руководить обсуждением;
ἡγεμονεύεσθαι ὑπό τινος Thuc. — подчиняться кому-л.;
ἡ. ἐπιθυμίας (gen.) Plat. — управлять (своими) страстямиἡγεμονέω

Plat. = ἡγεμονεύωἡγεμονία

ион. ἡγεμονίη
1) предводительство(вание), руководство, управление
ex. τῇ τῶν δυναστευόντων ἡγεμονίᾳ Plat. — по руководящим указаниям власть имущих
2) начальствование, командование
ex. ( ἡ. τοῦ πολέμου Her., κατὰ πόλεμον и τῶν πολεμικων Arst.; τῶν λοχαγῶν ὀπισθοφυλάκων Xen.; τῶν στρατοπέδων Plat.)
ἐν ἡγεμονίαις Thuc. — в бытность командующим или командуя войсками
3) правление, царствование
ex. (τιβερίου καίσαρος NT.)
4) юр. право председательствования
ex. (δικαστηρίων Aeschin.)
5) политическое верховенство, первенство, гегемония
ex. ἡ. τῆς Ἑλλάδος Xen., τῶν Ἑλλήνων Polyb. — гегемония (одного греческого государства) над всей Грецией
6) войсковая часть
ex. καθ΄ ἡγεμονίας καὴ συντάγματα Plut. — большими или меньшими отрядамиἡγεμονικόν

τό филос.
1) руководящее начало Plat., Sext.
2) (у стоиков) управляющая (высшая) духовная сила, т.е. разум Zenon ap. Diog.L., Plut.ἡγεμονικός

3
1) способный (при)вести, могущий направить
ex. (πρὸς τέν φιλίαν, πρὸς τὰ πονηρά Xen.)
2) способный руководить, умеющий управлять
ex. (φύσις τινός Plat.; ἀνήρ Xen., Plut.)
3) пользующийся авторитетом
ex. (ἐν τοῖς ἥλιξι Xen.)
4) руководящий, ведущий
ex. (τέχναι Plat.; ἐπιστήμη Arst.; τάξις Plut.)
5) (= лат. imperatorius) имеющий опыт или звание военачальника
ex. (ἡγεμονικοὴ καὴ στρατηγικοὴ ἄνδρες Plut. - ср. 2)ἡγεμονικῶς

как подобает начальнику
ex. (τέν συμφορὰν ὑπομένειν Plut.)
ἡ. χρῆσθαί τισι Arst. — руководить кем-л.;
ἡ. ἔχειν Plut. — обладать верховенствомἡγεμόνιος

(= πομπαῖος, ψυχοπομπός) сопровождающий (души умерших в Аид), проводник (эпитет Гермеса) Arph.ἡγεμόσυνα

τά (sc. ἱερά) благодарственная жертва за водительство в пути
ex. (τῷ διὴ τῷ σωτῆρι - v. l. σωτήρια - καὴ τῷ Ἡρακλεῖ Xen.)ἡγεμών

I.
дор. ἁγεμών -όνος и
1) (тж. ὁδοῦ ἡ. Xen.) (про)вожатый, проводник
ex. (τοῦ πλοῦ Thuc.; ἡ. τινι Soph. и τινος Aesch.)
ἡ. γενέσθαι τινὴ τῆς ὁδοῦ Her. — указать кому-л. путь;
ἡ. ποδὸς τυφλοῦ Eur. — вожатый слепца (т.е. слепого Эдипа);
ἀναισχυντία ἐπὴ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡ. (ἐστιν) Xen. — бесстыдство ведет ко всем порокам;
ἡ. παρὰ νηΐ Hom. — водитель корабля, кормчий
2) руководитель, наставник
ex. (τοῦ ζῆν ἡδέως Xen.; ἠθῶν χρηστῶν τινι Plat.; τῆς εἰρήνης Dem.)
3) (sc. τῆς ἀπήνης) возница Soph.
4) предводитель, глава, вождь
ex. (δαναῶν Hom.; τοῦ ἔθνους Arst.)
5) (вое)начальник, командующий
ex. (φυλάκων Hom.; νεῶν Aesch.; στρατηγὸς καὴ ἡ. τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν βάρβαρον Her.)
6) правитель
ex. (γῆς τῆσδε Soph.; πόλεως Plat.)
7) (лат. procurator) наместник
ex. (πιλᾶτος ἡ. NT.)
8) (лат. imperator или princeps) император, цезарь
ex. (θύειν ὑπὲρ τοῦ ἡγεμόνος Plut.)
9) (у животных) вожак
ex. (τῶν προβάτων Arst.)
ἐν τῷ σμήνει ἡ. Xen. или τοῦ τῶν μελιττῶν γένους ἡ. Arst. — пчелиная матка
10) стих. = πυρρίχιος
II.
2, gen. όνος
1) главный, руководящий
ex. (ἀνήρ Plat.)
2) ведущий, направляющий
ex. (ψυχῆς μέρη Plat.; πόδες, sc. τῶν ζῷων Arst.)
ναῦς ἡ. Aesch. — корабль командующего, флагманское судноἡγέομαι

дор. ἁγέομαι (impf. ἡγούμην - ион. ἡγεόμην и ἡγεύμην, fut. ἡγήσομαι, aor. ἡγησάμην - поздн. ἡγήθην; pf. ἥγημαι - тж. pass.)
1) идти впереди, предшествовать, предварять
ex. (πρόσθεν Hom.)
οὐχ ἡ. προσήκει ἁρμονίαν τούτων, ἐξ ὦν ἂν συντεθῇ, ἀλλ΄ ἕπεσθαι Plat. — гармония не может предшествовать тем элементам, из которых она сложилась, а (может лишь) следовать (за ними)
2) (тж. ἡ. τινι τέν ὁδόν Her.) идти впереди, указывать дорогу, вести
ex. (ἐπὴ νῆα, ἐς τεῖχος, κλισίηνδε Hom.; τινι πρὸς ἀρετήν Xen.)
ἡ. τινι πόλιν или ποτὴ πτόλιν Hom. — вести кого-л. или указывать кому-л. дорогу в город;
αὐτέν ὁδὸν ἡγήσασθαι Hom. — повести по той же дороге;
οὗτοι μαρδονίῳ τέν ὁδὸν ἡγέοντο ἐς σφενδαλέας Her. — они провели Мардония в Сфендалеи;
ἡ. βωμούς Aesch. — отводить к жертвенникам;
ἡ. τοῖς τυφλοῖς Arph. — вести слепцов;
ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ΄, δ΄ ἕσπετο παλλάς Hom. — сказав это, (Телемах) пошел вперед, а Паллада последовала (за ним);
ἡγησόμενος οὐδεὴς ἔσται Xen. (у нас) не будет проводника;
ἡ. ἐς φιλότητα Hes. — делать первый шаг к дружбе (предлагать дружбу);
ἡ. ὀρχηθμοῖό τινι Hom. — давать кому-л. знак к пляске;
ἡ. τοῦ χοροῦ Xen. — открывать (или водить) хоровод;
σκέλη ἡγούμενα Arst. — передние (досл. ведущие) ноги (у животных);
ἡγούμενος τοῦ λόγου NT. — главный оратор
3) руководить, управлять
ex. (τὰς τύχας Eur.; ἔργου καὴ λόγου Xen.; τοῦ ὀρθῶς πράττειν Plat.)
περὴ τέν χρείαν τῶν ἀγαθῶν ἐπιστήμη (ἐστὴν) ἡγουμένη Plat. — в пользовании благами руководит (нами) знание
4) предводительствовать, начальствовать, стоять во главе, командовать
ex. (νήεσσιν ἐς Ἴλιον, ἐπικούρων Hom.; παντὸς τῶν Ἑλλήνων στρατοῦ Her.; λόγχαισιν Eur.; τοῖς ὁπλίταις Xen.)
5) господствовать, владычествовать, обладать гегемонией
ex. (τῆς Ἀσίας Her., Plat.; τῆς συμμαχίης Her.; Ἑλλήνων Plut.)
6) править, управлять
ex. (τῆς θεσσαλίης Her.; τῆς πόλεως Xen. и ταῖς πόλεσιν Plat.; τῶν ἡδονῶν Isocr.)
οἱ ἡγούμενοι Soph. — правители, начальники, власти
7) иметь превосходство, преобладать, быть первым
ex. ἀλήθεια πάντων ἀγαθῶν ἡγεῖται Plat. — истина - первое из всех благ
8) полагать, признавать, считать (ср. лат. ducere)
ex. (τινα βασιλέα Her.; ὡς ἐχθρόν, sc. τινα NT.)
ἐνύδριες ἱρὰς ἡγέαται εἶναι Her. (в Египте) выдры считаются священными;
τἄλλα πάντα δεύτερα ἡ. Soph. — все прочее считать второстепенным;
ἡ. τι περὴ πολλοῦ Her., Thuc., Isocr. — придавать чему-л. большое значение;
τὰς τούτων ἀπορίας ἀντιπάλους ἡγοῦμαι τῷ ἡμετέρῳ πλήθει Thuc. — я полагаю, что их (лакедемонян) трудностями уравновешивается наша (афинян) малочисленность
9) верить (в существование), веровать
ex. (θεούς Eur.; δαίμονας Plat.)
10) считать нужным, находить правильным
ex. παθεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἢ τὸ ἐνδόντες σώζεσθαι Thuc. — найдя более правильным (т.е. предпочтя) погибнуть, чем спастись отступлением
11) почитать, чтить
ex. (τινα NT.)ἠγερέεσθαι

Hom. inf. к ἠγερέθομαιἠγερέθομαι

эп. (= ἀγείρομαι)
ex. (только 3 л. pl. praes. ind. ἠγερέθονται, 3 л. pl. conjct. ἡγερέθωνται, 3 л. pl. impf. ἠγερέθοντο и inf. ἠγερέθεσθαι) собираться, сбегаться, (с)толпиться (ἀμφί τινα и ἀμφί τι Hom., HH., Hes.)ἤγερθεν

эп. 3 л. pl. aor. pass. к ἀγείρωἠγέρθην

aor. pass. к ἀγείρωἨγερία

см. Ἐγερία...{*}ἡγέτις

только дор. ἁγέτις -ιδος (ᾱ) поэт. правительница, хозяйка
ex. (οἴκου Anth.)ἡγηλάζω

1) вести
ex. κακὸς κακὸν ἡγηλάζει погов. Hom. — злодей ведет злодея (ср. «рыбак рыбака …»)
2) вести, влачить, терпеть
ex. (κακὸν μόρον Hom.)Ἡγήμων

-ονος Гегемон (аттический оратор, подкупленный Македонией и впоследствии казнённый вместе с Фокионом) Plut.Ἡγησίας

-ου Гегесий
1) родом из Магнесии на Сипиле, один из родоначальников «азианского» литературного стиля; ему приписывается исторический обзор деятельности Александра Македонского, IV-III вв. до н.э. Plut.
2) александрийский философ III в. до н.э., проповедовавший массовое самоубийство Diog.L.ἡγησίλεως

ἡγησί-λεως
-εω adj. m уводящий к себе (всех) людей (эпитет Аида) Anth.Ἡγησίλεως

ион.-атт. = ἈγησίλαοςἩγησίπολις

-εως Гегесиполь, «Правитель города» (прозвище, данное Кратесом Менедему) Diog.L.Ἡγήσιππος

Гегесипп
1) родом из Суния, афинский оратор, современник и политический единомышленник Демосфена; он считается автором 7-й речи Демосфена (περὴ Ἁλοννήσου) Aeschin.
2) представитель новоатт. комедии, IV-III вв. до н.э. Her.Ἡγησίστρατος

Гегесистрат
1) элеец, гадатель Мардония Her.
2) четвертый сын Митридата, тиранн Сигея Her.
3) сын Арастагора, родом из Самоса, отправлявшийся с посольством в Спарту Her.ἡγήτειρα

adj. f ведущая, направляющая, указывающая путь
ex. (φωνή Anth.)ἡγητέον

adj. verb. к ἡγέομαιἡγητήρ

дор. ἁγητήρ -ῆρος
1) вожатый, проводник Soph.
2) вождь, предводитель Pind.ἡγητής

-οῦ Aesch. - ἡγητήρ 1ἡγήτωρ

дор. ἁγήτωρ -ορος
1) предводитель, начальник
ex. (τρώων, φυλάκων Hom.)
2) проводник
ex. ἡ. ὀνείρων HH. — навевающий сны (т.е. Гермес)
3) вождь, наставник (эпитет Зевса у спартанцев Xen. и Аполлона Eur.)Ἦγις

ион. = Ἆγιςἦγμαι

pf. pass. к ἄγωἦγξα

aor. к ἄγχωἦγον

impf. к ἄγωἠγοράασθε

эп. 2 л. pl. impf. к ἀγοράομαιἠγορόωντο

эп. 3 л. pl. impf. к ἀγοράομαιἤγουν

<ἤ + γε + οὖν> или же, или пожалуй, собственно говоря, вернее
ex. ξηρότης, ἤ. χαυνότης τῆς γῆς Xen. — сухость, вернее, рыхлость почвыἥγχουσα

Arph. = ἄγχουσα или ἔγχουσαἠγώ

Aeschin. = ἢ ἐγώἠδέ

преимущ. эп. - тж. с частицами τε, ἠμέν, μέν (τε), καί, ἔτι - и, да
ex. σευ κήδεται ἠ. ἐλεαίρει Hom. (Зевс) о тебе заботится и скорбит;
ἄλγεα ἔδωκεν ἠ. ἔτι δώσει Hom. (Аполлон) послал страдания, да и еще пошлет;
διὸς ἄγγελοι ἠ. καὴ ἀνδρῶν Hom. — вестники Зевса, а также и людей;
γραῖαι γυναῖκες ἠ. πρεσβῦται Eur. — старые женщины и старцыἥδε

дор. ἅδε f к ὅδεἡδέα

τά удовольствия, наслаждения Thuc., Plat.ἡδεῖα

f к ἡδύςἡδέως

1) приятно, в удовольствиях
ex. (βίοτον ἄγειν Eur.)
ἡ. ἔμοιγε κἀλγεινῶ;
ἅμα Soph. (это) мне одновременно и приятно, и больно
2) безмятежно, сладко
ex. (εὕδειν Soph.)
3) с удовольствием, с удовлетворением, охотно
ex. (δρᾶν τι Soph.; ὁρᾶν τινα Eur.; ἀκούειν Plat.)
ἡ. ἂν ἐροίμην Dem. — я хотел бы спросить;
ἥδιστα ἂν ἤκουσα Plat. — я очень хотел бы послушать;
ἡ. ἔχειν τι Eur. — быть довольным или счастливым чем-л.;
ἡ. ἔχειν τινι Dem., ἐπί τινι и πρός τινα Isocr. — быть хорошо расположенным, благосклонным к кому-л.ἤδη

1) уже
ex. ἤ. τρίτον ἐστὴν ἔτος Hom. — вот уже третий год;
ἤ. ὥρα ἀπιέναι Plat. — уже пора уходить;
εὐτυχοῦσι οἱ μὲν τάχ΄, οι δ΄ ἐσαῦθις, οἱ δ΄ ἤ. Eur. — одни будут вскоре счастливы, другие - попозднее, третьи же счастливы уже теперь;
ἤ. ποτέ Hom., Soph. — уже давно (= в давние времена) или когда-то уже;
ἤ. πάλαι Soph. — уже давно (= с давнего времени);
τότ ἤ. Aesch. — уже тогда;
νῦν ἤ. ἴσχειν οὐκέτι πηγὰς δύναμαι δακρύων Soph. — теперь уже я не могу удержать своих слез
2) теперь, сейчас, в ближайшее время
ex. ἀπελθόντες ἤ. αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας Xen. — когда вы теперь уйдете, выберите себе недостающих (у вас) начальников;
νῦν ἤ. διηγησόμεθα Xen. — теперь мы расскажем
3) с (э)того времени, с этих пор
ex. ταῦτ΄ ἤ. ἐστὴν αὐτὰ τἀληθῆ Plat. — отныне это уже (будет) верно;
τοτηνίκ΄ ἤ. Soph. — тогда наконец (лишь тогда)
4) сейчас же, тут же, немедленно
ex. οὐ τάχ΄, ἀλλ΄ ἤ. Arph. — не скоро, а немедленно, сейчас же;
τὸ ἤ. κολάζειν Xen. — немедленное наказывание
5) непосредственно, сразу же
ex. ἀπὸ Ἴστρου αὕτη ἤ. ἀρχαίη σκυθική ἐστιν Her. — сразу же за Истром начинается древняя Скифия;
πρὸς πόντον ἤ. σαρωνικόν Eur. — у самого Саронского залива
6) (в рассуждениях) ведь, ибо, в самом (ведь) деле
ex. ἤ. γὰρ ἂν οὐσίαν ἢ μέ οὐσίαν αὐτῷ προστίθεσθαι Plat. — ведь тогда (пришлось бы) приписывать ему (сущему) бытие или небытие;
οὐ μόνον - ἀλλ΄ ἤ. Xen. — не только - но (ведь) и
7) с superl. и compar. бесспорно, можно сказать
ex. μέγιστος ἤ. διάπλους ἀπὸ τῆς οἰκείας Thuc. — самое, можно сказать, дальнее плавание;
τὸν ἐγὼ ἤ. εἶδον λόγου μέζω Her. — я видел его (т.е. лабиринт у Меридского озера, и нашел, что) он, конечно, превосходит то, что о нем говоритсяἡδί

ἡ-δί
атт. = ἥδε


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика