Древнегреческо-русский словарь, Γ, лист 006

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Cлова на Γ > 006
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Γ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011

Лексика древнегреческого койнэ с буквы γ (часть 006) с русским переводом и комментариями.γηραιός

3
1) старый, престарелый Pind., Eur., Her., Xen.
ex. γ. θανέειν Hes. или τελευτᾶν Plat. — умереть в преклонном возрасте
2) старческий
ex. (πούς, φρήν Eur.)γηραλέος

γηρᾰλέος
3
Pind., Aesch., Anacr., Anth. = γηραιόςγηρᾶναι

inf. aor. 2 к γηράσκωγήρανσις

-εως старение Arst.γηραός

γηρᾰός
2
Anth. = γηραιόςγηράς

part. aor. к γηράσκωγῆρας

-αος, стяж. ως τό (dat. γήραι - стяж. γήρᾳ)
1) старость
ex. (γ. οὐλόμενον Hes.; διὰ γ. ἀσθενής Plut.)
ἐπὴ γήραος οὐδῷ (gen. epexeg.) Hom., Hes.; — на пороге, которым является старость, т.е. на краю могилы;
ἐπὴ γήρως Arph. и ἐν (τῷ) γήρᾳ Lys., Plat., Arst.; — в старости;
οὔκ ἐστι γ. τοῦδε Aesch. — это никогда не ослабеет
2) старческое состояние, увядание
ex. (φυτῶν, σώματος καὴ διανοίας Arst.)
3) сбрасываемая змеей кожа, линовище
ex. (οἱ ὄφεις ἐκδύνουσι τὸ γ. Arst.)γηράσκω

см. γηράω...γηράω...

γηράσκω, γηράω
(fut. γηράσω и γεράσομαι с ᾱ, aor. ἐγήρασα - inf. γηρᾶναι или γηράναι и тж. γηρᾶσαι; part. γηράς - эп. dat. pl. γηράντεσσι; pf. γεγήρᾱκα)
1) стареть, стариться
ex. (λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισι Hom.; γηράσκει πάντα ὑπο τοῦ χρόνου Arst.)
ἂν γηράσῃ Plut. — если бы он дожил до старости;
κηρύσσων γήρασκε Hom. — он состарился в должности глашатая;
οὐ γεγήρακεν σθένος Soph. — сила не ослабела
2) зреть, созревать
ex. (μῆλον ἐπὴ μήλῷ γηράσκει Hom.)
γηράσκων χρόνος Aesch. — уходящее вперед время
3) старить, лишать сил
ex. (λυσσητῆρα πόδα Anth.)
γηρᾶσαί τινα τροφῇ Aesch. — дать дожить кому-л. до старости
4) med. переживать, жить
ex. τρεῖς ἐλάφους κόραξ γηράσκεται Hes. — ворон живет три оленьих векаγηροβοσκέω

γηρο-βοσκέω
окружать заботами (покоить) в старости
ex. (τινα Eur.: τοὺς γονεῖς Men., Plut.; γηροβοσκεῖσθαι ὑπό τινος Arph., Plut.)γηροβοσκία

γηρο-βοσκία
попечение о (чьей-л.) старости Plut.γηροβοσκός

γηρο-βοσκός
2
покоящий (чью-л.) старость, кормилец на старости лет Soph., Eur.γηροκομία

γηρο-κομία
Plut. = γηροβοσκίαγηροκόμος

γηρο-κόμος
2
Hes. = γηροβοσκόςγηροτροφέω

γηρο-τροφέω
Lys., Isocr., Plat., Dem. = γηροβοσκέωγηροτροφία

γηρο-τροφία
Plut. = γηροβοσκίαγηροτρόφος

γηρο-τρόφος
2
1) Eur. = γηροβοσκός
2) относящийся к обеспеченной старости
ex. γ. ἐλπίς Pind. ap. Plat., Plut. — надежда на обеспеченную старостьγηροφορέω

γηρο-φορέω
носить на себе престарелых родителей
ex. ( ἁλκυὼν γηροφορεῖ καὴ γηροτροφεῖ Plut.)γηρυγόνα

γηρυ-γόνα
дор. adj. f рожденная звуком или рождающая отзвук
ex. (κούρη, sc. Ἠχώ Theocr.)γήρυμα

γήρῡμα
-ατος τό звук, голос Aesch., Plut.γηρυόνειος

3
герионов Arst.γηρυονεύς

-ῆος Hes. = γηρυώνγηρυονηΐς

-ΐδος Герионеида, «Приключения Гериона» (название поэмы Стесихора)γηρυόνης

-ου, ион. εω Her., Arst. = γηρυώνγῆρυς

-υος
1) звук, голос
ex. (οὐχ ὁμὸς θρόος οὐδ΄ ἴα γ. Hom.; στονόεσσα Soph.; Ὀρφεία Eur.; θεοῦ Plut.)
2) речь
ex. (γ. οὐχ Ἑλληνική Eur.)γηρυτάδης

-ου (по созв. с χαιτητάδης) Геритад, «Крикун», «Горлан» (название не дошедшей до нас комедии Аристофана)γηρύω

дор. γᾱρύω тж. med.
1) произносить, говорить
ex. (φθέγμα Eur.)
γηρύεσθαί τινί τι Hes. — рассказывать кому-л. о чем-л.;
λέξον τίν΄ αὐδέν τήνδε γηρυθεῖσ΄ ἔσῃ Aesch. — объясни, что хочешь ты этим сказать;
ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται Aesch. — речь твоя соответствует твоему виду;
πυκροτάτην ὄπα γηρύσαντος ἤκουσα Arph. — я слышал его душераздирающие вопли
2) петь
ex. (γλυκύ τι Pind.)
γαρύεσθαί τινι Theocr. — состязаться в пении с кем-л.
3) воспевать
ex. (εὖχος, κλέος, αἶσαν Pind.)
4) мычать
ex. (ἁδὺ ἁ μόσχος γαρύεται Theocr.)γηρυών

-όνος Герион (сын Хрисаора, трехтелый исполин, у которого Геракл угнал быков) Pind., Aesch.γήρως

стяж. gen. к γῆραςγήτειον

τό Arph., Plut., Anth. = γήθυονγήϊνος

3
1) сделанный из земли, т.е. глиняный
ex. (πλίνθος Xen.) или земляной, глинобитный Plat.
2) имеющий земную природу, земного происхождения
ex. (σῶμα Plat.; τὸ ξύλον οὐ γῆ, ἀλλὰ γήϊνον Arst.)
3) земной, т.е. преходящий, смертный
ex. (γένος Plat.)γήϊος

2
Anth. = γήϊνος 3γιγάντειος

γῐγάντειος
3
гигантский, исполинский
ex. (μορμολύκειον Luc.; χεῖρες Anth.)γιγαντιαῖος

γῐγαντιαῖος
3
Aesop. = γιγάντειοςγιγαντικός

γῐγαντικός
3
Plut. = γιγάντειοςγιγαντολέτης

γῐγαντ-ολέτης
-ου истребитель гигантов
1) эпитет Зевса Luc.
2) эпитет Аполлона и Вакха Anth.γιγαντολέτις

γιγαντ-ολέτις
-ιδος истребительница Гигантов (эпитет Афины) Luc.γιγαντολέτωρ

γῐγαντ-ολέτωρ
-ορος Luc. = γιγαντολέτηςγιγαντομαχία

γῐγαντο-μᾰχία
битва с Гигантами Plat., Plut.γιγαντοφόνος

γῐγαντο-φόνος
2
убивающий Гигантов
ex. (δόρυ Eur.)γίγαρτον

(ῐ) τό виноградная косточка Arph., Plut.γίγας

γίγᾱς
-αντος (ῐ) (dat. pl. γίγᾱσιν и γιγάντεσσιν) гигант, обычно pl. γίγαντες Гиганты (миф. исполины, сыновья Геи, жившие на крайнем западе, но уничтоженные Зевсом за их нечестие) Hom., Hes., Pind., Aesch., Eur., Arst.γίγας

-αντος (ῐ) adj. гигантский, мощный
ex. (ζεφύρου γίγαντος αὔρα Aesch.)γίγγλυμος

см. γιγγλυμός...γιγγλυμός...

γίγγλυμος, γιγγλυμός

1) паз, стык
ex. (τοῦ θώρακος πτέρυγες ἐν γιγγλύμοις προσθεταί Xen.)
2) анат. сочленение Arst.γιγγλυμώδης

γιγγλυμ-ώδης
2
имеющий вид сочленения Arst.γίγνομαι

дор.-ион. и поздн. γίνομαι (γῑ), эп. тж. γείνομαι (см.)
ex. (impf. ἐγιγνόμην, fut. γενήσομαι, aor. 2 ἐγενόμην - дор. ἐγενόμαν, pf. γέγονα - эп. тж. γέγαα, part. γεγαώς - стяж. γεγώς; pass.: pf. γεγένημαι, ppf. (ἐ)γεγενητο)
1) рождаться
ex. (θανεῖν ἢ γενέσθαι Hes.; γ. καὴ ἀπόλλυσθαι Plat.)
τὰ γενόμενα или γιγνόμενα (sc. τέκνα) Arst. — дети;
γεγονέναι ἔκ τινος Hom., Eur., Arst., ἀπό τινος Her., Xen., Plat., редко τινος Eur. — происходить от кого-л.;
νέον γεγαώς Hom. — новорожденный;
γεγονέναι εὖ Her. или καλῶς Isocr. — быть знатного происхождения;
οἱ ἐξ ἡμῶν γεγονότες Isocr. — наши дети
2) (о растениях) рождаться, вырастать, расти
ex. (φύλλα καὴ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ Xen.; τὰ γιγνόμενα ἐν ἀγρῷ Xen. и κατὰ τὰς χώρας Arst.)
3) происходить, совершаться
ex. γ. ἔκ τινος Her., ἀπό τινος Xen., ὑπό τινος Thuc., Xen. и παρά τινος Plat. — случаться из-за кого(чего)-л., вследствие чего-л. или благодаря кому(чему)-л.;
ἢ γεγονότα ἢ ὄντα ἢ μέλλοντα Plat. — прошлое, настоящее или будущее;
οὐκ ἂν ἔμοιγε ἐλπομένῳ τὰ γένοιτο Hom. — не смею надеяться, чтобы это случилось;
ἀγορέ γένετο Hom. — происходило собрание;
χρῆν κανδαύλῃ γενέσθαι κακώς Her. — Кандавлу пришлось плохо;
πιστὰ ἠξίου γενέσθαι Xen. — он потребовал гарантий;
ἐγίγνονθ΄ οἱ ὅρκοι Dem. — были даны клятвы;
τὰ ἱερὰ καλὰ ἐγίγνετο Xen. — жертвоприношение сложилось благоприятно;
τὰ γεγενημένα или τὰ γενόμενα Xen., Dem.; — происшедшее, прошлые события;
τὰ γενησόμενα Dem. — предстоящие события, последствия;
ἀρρωδέομεν μέ ὑμῖν οὐκ ἡδέες γένωνται οἱ λόγοι Her. — мы опасались, не будут ли вам неприятны эти слова;
ἐγένετο ὥστε ἀμφοτέρους ἔξω σπάρτης εἶναι Xen. — случилось так, что оба уехали из Спарты;
λαβεῖν μοι γένοιτο αὐτόν! Xen. — ах, если бы мне удалось поймать его!
4) становиться, делаться
ex. πάντα γιγνόμενος (πρωτεύς) Hom. — Протей, превращающийся во все (что угодно);
ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι Xen. — стать из богача бедняком;
εἴ τις κωλυτές γίγνοιτο τῆς διαβάσεως Thuc. — если бы кто-л. вздумал помешать переходу;
τί γένωμαι ; Aesch. — что со мной будет?;
οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται Thuc. — не зная, как им быть;
γενέσθαι τῶν δικαστέων Her. — состоять судьей (досл. в числе судей);
τούτων γενοῦ μοι Arph. — стань таким, как они;
καθ΄ ἕν γ. Thuc. — объединяться, соединяться;
ἐπὴ τῆς γνώμης τινὸς γ. Dem. — присоединяться к чьему-л. мнению;
πρὸς τῇ γῇ γ. Dem. — причаливать к берегу;
ἑαυτοῦ γ. Plat., Dem.; — становиться независимым, но γ. αὑτοῦ Soph., ἐντὸς ἑαυτοῦ Her. и εν ἑαυτῷ Xen. овладевать собой, приходить в себя;
σῖτος ἐγένετο ἑκκαίδεκα δραχμῶν Dem. — цена на хлеб дошла до 11 драхм;
ἐν πολέμῳ γενέσθαι Thuc. — вступить в войну;
δι΄ ἔχθρας γενέσθαι τινί Arph. — поссориться с кем-л.;
παντοῖος ἐγίνετο μέ … Her. — он прилагал все усилия к тому, чтобы не …;
ἆρ΄ ἀν ἐν καιρῷ γένοιτο ; Xen. — не было ли бы кстати?;
ἐπ΄ ἐλπίδος μεγάλης γενέσθαι Plut. — возыметь большую надежду, воспрянуть духом;
γενέσθαι σύν τινι или μετά τινος Xen. — быть на чьей-л. стороне или в союзе с кем-л.;
κατὰ σφᾶς αὐτοὺς γ. Dem. — обособляться, отделяться;
ἐπὴ τῷ ἄκρῳ γενέσθαι Xen. — достигнуть вершины;
τοῦ πάσχειν κακῶς ἔξω γενέσθαι Dem. — находиться вне опасности;
ἀπὸ или ἐκ δείπνου γενέσθαι Her. — кончить обед;
ἐξ ὀφθαλμῶν τινι γενέσθαι Her. — покинуть кого-л. (досл. уйти с чьих-л. глаз);
γενόμενος ἀπὸ τούτων Plut. — покончив с этим;
πρὸς αὑτῷ γενόμενος βραχὺν χρόνον Plut. — немного поразмыслив
5) филос. становиться, изменяться
ex. (ἔστι μὲν οὐδέν, ἀεὴ δε γίγνεται Plat.; γίγνεται πάντα ἐξ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία Arst.)
6) приходить, наступать
ex. (ἅμα ἕῳ γιγνομένῃ Thuc.; ὡς τρίτη ἡμέρη ἐγένετο Her.)
7) (в историч. врем.) достигнуть (того или иного) возраста
ex. ἔτεα τρία καὴ δέκα γεγονώς Hom. (или γενόμενος Xen.) — достигший 13 лет от роду;
ὀγδοηκοστὸν ἔτος γεγονώς Luc. — в возрасте 80 лет;
ὑπὲρ τὰ στρατεύσιμα ἔτη γεγονώς Xen. — перешедший возраст военнообязанного
8) возникать, появляться
ex. νόσος ἤρξατο γ. Thuc. — началась эпидемия;
ἀνάπυστα γίνεται τρόπῳ τοιῷδε Her. — вот как дело обнаружилось;
τὸ τοὺς πολεμήσοντας γεγενῆσθαι Dem. — появление людей, намеренных воевать
9) получаться, оказываться
ex. (τὸ ἀπὸ τινος γενόμενον ἀργύριον Xen.)
τῶν ψήφων γεγονὼς ἀριθμός Plat. — оказавшееся (после подсчета) число голосов;
οἱ καρποὴ οἱ γιγνόμενοι ἐξ ἀγελῶν Xen. — доходы от скотоводства;
τὰ ἑαυτοῖς γενόμενα Dem. — их доходы
10) (в историч. врем.) миновать, пройти
ex. πρὴν ἓξ μῆνας γεγονέναι Plat. — не прошло и шести месяцев;
ἐγένετο ἡμέραι ὀκτώ NT. — прошло 8 днейγιγνώσκω

дор.-ион. и поздн. γῑνώσκω (fut. γνώσομαι; pf. ἔγνωκα; aor. 2 ἔγνων - эп. γνῶν, imper. γνῶθι, conjct. γνῶ - эп. тж. γνώω, inf. γνῶναι - эп. γνώμεναι, part. γνούς; pass.: fut. γνωσθήσομαι, aor. ἐγνώσθην, pf. ἔγνωσμαι)
1) узнавать, познавать, знакомиться
ex. (τινά Hom., Xen., Plut.)
γνῶθι σεαυτόν Arst. — познай самого себя;
εἰδέναι τότ΄ οἰόμεθα ἕκαστον, ὅταν τί ἐστι γνῶμεν Arst. — знаем мы, по нашему мнению, (лишь) то, сущность чего мы познали
2) (об уже знакомом) узнавать, опознавать
ex. γ. τρυφαλείῃ Hom. — узнать по щиту;
τέν φωνέν γνοὺς αὐτοῦ Plat. — узнав его голос;
γ. ἀλλήλων Hom. — узнать друг друга
3) осознавать, замечать; понимать, знать
ex. ὄρνιθας γνῶναι Hom. — знать птиц, т.е. быть сведущим в птицегадании;
γιγνώσκω σε Soph. — я понимаю тебя, т.е. вижу твои намерения;
ὅτε ἔγνων ἡττημένος Arph. — когда я увидел, что побежден;
ἔγνως ἄν … Soph. — ты понял бы …;
Ἰόλην ἔλεξας …;
Ἔγνως Soph. — ты имел в виду Иолу? - Ты угадал;
ἵνα γνῷ τρέφειν τέν γλῶσσαν ἡσυχωέραν Soph. — чтобы он умел быть сдержаннее в своих речах;
παθὼν ἔγνω погов. Hes., Plat. — он научился на горьком опыте;
πᾶς γιγνώσκων Plat. — всякий разумный человек
4) полагать, считать; судить
ex. (περί τινος Thuc., Plut.)
ταὐτὰ γ. Her., Xen. — быть того же мнения;
γ. ταῦτα Dem. или οὔτω Xen. — держаться следующего взгляда;
τἀναντία τινὴ γ. Xen. — придерживаться мнения противоположного чьему-л.
5) решать, определять, постановлять
ex. (σὺ δ΄ αὐτὸς ἤδη γνῶθι τίνα πέμπειν δοκεῖ Aesch.)
κρίσις ὑπό τινος ἐγνωσμένη Isocr. — вынесенное кем-л. решение;
τέν πόλιν ἐγνωκότος αὐτοῦ κολάζειν Thuc. — когда он решил наказать город;
ἐγνωσμένον ἐστί Luc. — решено
6) принимать во внимание, учитывать
ex. (γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρόν, ἐν ᾧ … Thuc.)
7) вступать в половые отношения, познавать
ex. (γυναῖκα Plut.; ἄνδρα NT.)
8) признавать виновным, осуждать
ex. ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαι Aesch. — подвергшиеся публичному осуждению
9) делать известным, прославлять
ex. (τὰν ὀλβίαν κορίνθον Pind.)γίγωνος

или Гигон (македонский город в Халкидике, на вост. побережье Термейского залива) Her., Thuc.γιλιγάμμαι

οἱ гилигаммы (племя в Ливии) Her.γινδᾶνες

или γίνδανες οἱ гинданы (племя в Ливии) Her.γίννος

, v. l. γῖννος, γιννός, γῖνος, ἵννος, ἴννος и др. увечный или больной мул
ex. (γ. ἐστὴ ἡμίονος ἀνάπηρος Arst.)γίνομαι

(γῑ) дор.-ион. и поздн. = γίγνομαιγινώσκω

γῑνώσκω
дор.-ион. и поздн. = γιγνώσκωγίσκων

-ωνος v. l. = γέσκωνγίσκων...

γέσκων, γίσκων
-ωνος Гискон (имя нескольких карфагенских полководцев; важнейший из них - командир Лилибейского гарнизона в конце 1-ой Пунической войны) Polyb., Plut.γλαγάω

γλᾰγάω
быть похожим на молоко
ex. (γλαγὼν σπέρμα Anth.)γλαγερός

γλᾰγερός
3
изобилующий молоком
ex. (δῶμα Anth.)γλαγόεις

γλᾰγόεις
-όεσσα -όεν полный молока
ex. (μαζοί Anth.)γλαγοπήξ

γλᾰγο-πήξ
πῆγος adj. служащий для свертывания молока
ex. (γαυλοί Anth.)γλάγος

-εος (ᾰ) τό Hom. = γάλαγλάζω

петь
ex. (τὸ μέλος Pind.)γλακτοφάγοι

οἱ глактофаги, «млекопитающиеся» (эпитет скифов) Hes.γλακτοφάγος

γλακτο-φάγος
2
питающийся молоком
ex. (Ἄβιοι Hom.)γλακτο-

эп. = γαλακτο-γλάμων

-ωνος (ᾰ) adj. с гноящимися глазами Arph., Lys.γλάνις

-ιος -εως и ιδος рыба сом (Silurus glanis) Arst.γλάνος

полосатая гиена (Hyaena striata) Arst.γλαύκα

дор. = γλαύκηγλαυκή

море Hes.γλαύκη

дор. γλαύκα Главка
1) одна из Нереид Hom., Hes.
2) (тж. κρέουσα) дочь коринфского царя Креонта, на которой хотел жениться, покинув Медею, Ясон Luc.
3) порт в Ионии, близ мыса Микале Thuc.γλαυκηπόρος

γλαυκη-πόρος
2
лазорево-катящийся, лазурный
ex. (κλύδων Emped.){*}γλαυκιάω

(тж. {. ὄσσοις Hes.)
ex. (только part. praes. γλαυκιόων) сверкать глазами Hom.γλαύκινος

3
синеватый или голубоватый
ex. (ἱμάτιον Plut.)γλαυκίσκος

главкиск (неизвестная нам рыба) Anth.γλαυκοθέα

Главкотея (мать оратора Эсхина) Dem.γλαυκόμματος

γλαυκ-όμμᾰτος
2
голубоглазый или сероглазый Plat., Plut., Anth.γλαυκονόμη

Главконома (одна из Нереид) Hes.γλαυκός

I.
gen. к γλαύξ
II.
3
1) светло-синий, голубой, лазоревый или светло-серый, сизый
ex. (θάλασσα Hom., Plut.; λίμνη Soph.; ἅλς Eur.; ὄμματα Arst.)
κυανοῦ λευκῷ κεραννυμένου γλαυκὸν ἀποτελεῖται Plat. — от смешения синего с белым получается голубое
2) зеленоватый, светло-зеленый
ex. (ἐλαία Soph., Eur.; χλόη Eur.; φύλλα Arst.; ὕαλος Anth.)
3) светлый, сверкающий, блистающий
ex. (δράκοντες Pind.; ἠώς Theocr.)
4) светлоглазый
ex. (ἔθνος Her.)γλαῦκος

рыба горбыль (Sciaena umbra) или сциена-орел (Sciaena aqaila) Arst.γλαῦκος

Главк
1) πόντιος беотийский бог рыбаков и мореходов Eur., Arst.
2) сын Сизифа, отец Беллерофонта Hom.
3) сын Гипполоха, внук Беллерофонта, союзник Приама Hom.
4) уроженец Хиоса, искусный ваятель и литейщик нач. V в. до н.э. Her.
ex.
οὐχ γλαύκου τέχνη погов. Plat. — это не искусство Главка, т.е. не бог весть какое хитрое дело;
ср. «не боги горшки обжигают»γλαυκότης

-ητος (тж. ὀμμάτων Plut.) светлый цвет глаз Arst., Plut.γλαυκόχρως

γλαυκό-χρως
οος adj. зеленоватый, светло-зеленый
ex. (ἐλαία Pind.)γλαυκώδης

γλαυκ-ώδης
2
похожий на сову, совиный
ex. (οἱ γλαυκώδεις τῶν ὀρνίθων Arst.)γλαύκωμα

-ατος τό синее помутнение глаза Arst., впосл. глаукомаγλαυκῶπις

γλαυκ-ῶπις
-ιδος adj. f светлоокая или со сверкающими глазами (эпитет Афины Hom., Pind., Soph., Arph., реже Геры Anth. и Луны Emped.)γλαυκώψ

γλαυκ-ώψ
-ῶπος adj. Pind. = γλαυκῶπιςγλαύξ

атт. γλαῦξ, γλαυκός
1) сова Arst., Plut.
ex. γλαῦκ΄ Ἀθήναζε Arph. и εἰς Ἀθήνας (sc. φέρειν) погов. Luc. — нести сову в Афины (ср. «морю воды добавлять») (сова была посвящена Афине и служила ее эмблемой)
2) «сова» (афинская четырехдрахмовая монета, с изображением совы)
ex. γλαῦκες λαυριωτικαί Arph. — четырехдрахмовики из лаврийского серебра (см. λαύρειον)γλάφυ

γλάφῠ
(ᾰ) τό пещера Hes.γλαφύραι

γλᾰφύραι
-ῶν (ῠ) αἱ Глафиры (город в Фессалии) Hom.γλαφυρία

γλᾰφῠρία
тж. pl.
1) тщательная отделка, изящество (sc. τῶν κιόνων Plut.)
2) культурность, воспитанность, тонкость, учтивость
ex. (γ. καὴ πιθανότης Plut.)γλαφυρόν

γλᾰφῠρόν
I.
τό Plut. = γλαφυρία
II.
adv. прелестно, мило
ex. (μειδιᾶν Luc.)γλαφυρός

γλᾰφῠρός
3
1) выдолбленный, пустотелый, полый
ex. (νηῦς, πέτρη, φόρμιγξ Hom.; σπέος Her., Hes.; ἅρμα Pind.)
γ. λιμήν Hom. — глубокая гавань, укрытая бухта;
γλαφυρὰ χθών Anth. — яма в земле
2) досл. обточенный, обтесанный, перен. точеный, изящный, стройный
ex. (πόδες Arst.; εὐειδῆ καὴ γλαφυρὰ βρέφη Plut.)
3) утонченный, культурный
ex. (διάνοια Arst.; ἀστεῖος καὴ γ. βίος Plut.)
4) искусный, тщательно отделанный, тонкий
ex. (ἀράχνιον, ἀνθρηνῶν κηρίον Arst.; διατριβαί Plut.)
5) искусный, умелый
ex. (νομοθέτης Arst.)γλαφυρότης

γλᾰφῠρότης
-ητος Luc. = γλαφυρίαγλαφυρῶς

γλᾰφῠρῶς
1) искусно, умело Arst., Plut.
2) тонко, проницательно Arst.γλάφω

(ᾰ) рыть, разгребать (землю)
ex. (ποσσί Hes.)γλάχων

дор. Arph. = γλήχωνγλεύκινος

3
досл. приготовленный из сусла, перен. не подвергшийся брожению, не перебродивший
ex. (ἔλαιον Col., Plin.)γλευκοπότης

γλευκο-πότης
-ου пьющий сусло или молодое вино (эпитет сатиров и Пана) Anth.γλεῦκος

-εος τό
1) сусло Arst., Plut.
2) сладкое молодое вино Arst.
3) сладость Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика