Древнегреческо-русский словарь, Γ, лист 005

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Cлова на Γ > 005
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Γ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011

Лексика древнегреческого койнэ с буквы γ (часть 005) с русским переводом и комментариями.γέρον

1) n к γέρων II
2) voc. к γέρων Iγερονταγωγέω

γεροντ-ᾰγωγέω
1) водить (беспомощного) старика (тж. τινα Soph.; γ. κἀναπαιδεύειν Arph.)
2) окружать вниманием, ухаживать Plut.γερόντειος

2
стариковский
ex. (παλαίστραι Arph.)γεροντία

лак. Xen. = γερουσίαγεροντιάω

становиться старчески немощным, (о)дряхлеть Diog.L.γεροντικόν

τό Polyb. v. l. = γερόντιον 2γεροντικός

3
старческий, стариковский Plat., Plut.γεροντικῶς

старчески, по-стариковски Arph., Plut.γερόντιο

в произнош. скифа Arph. = γερόντιον 1γερόντιον

τό
1) старичок Arph., Plut.
2) совет старейшин
ex. (Polyb. - v. l. γεροντικόν)γεροντοδιδάσκαλος

γεροντο-διδάσκᾰλος
учитель стариков Plat.γεροντομανία

γεροντο-μᾰνία
«Старческое безумие» (название комедии Александрида) Arst.γερουσία


1) (в Спарте) герусия, совет старейшин Dem., Arst., Plut.
2) совет старейшин, верховный совет (во Фригии Eur., в Карфагене Arst.)
3) (в Риме) сенат Plut.
4) посольство
ex. (πρεσβεύματα καὴ γερουσίαι Eur.)γερουσιαστῆς

-οῦ член совета старейшин Polyb.γερούσιος

3
1) преподносимый старейшинам, т.е. почетный
ex. (οἶνος Hom.)
2) приносимый старейшинами
ex. (ὅρκος Hom.)γέρροι

οἱ Her. = γέρροςγέρρον

τό
1) плетеный щит (обтянутый кожей - у персов Her., Xen., Plut. и у фракийцев Plut.)
2) (лат. vinea) плетеный осадный навес, винея
ex. (γέρρα καὴ τἆλλα πρὸς τέν πολιορκίαν Polyb.)
3) плетеная рыночная палатка Dem.
4) плетеная перегородка, плетень Dem.γέρρος

Герр
1) река в Сарматии, предполож. рукав Борисфена Her.
2) область на римск. Герр Her.γερροφόροι

γερρο-φόροι
οἱ вооруженные плетеными щитами Xen.γερωΐα

v. l. γερωχία лак. Arph. = γερουσίαγέρων

I.
-οντος
1) старик, старец Hom., Pind., Trag., Arst., Plat., Plut.
2) старейшина Hom., Pind., Her., Plat., Arst.
II.
2, gen. οντος
1) старый
ex. (σάκος Hom.; ξένος Pind.; λόγος Aesch.; ἵππος Soph.; ἔλαφοι Arst.; πέπλος Theocr.)
2) старший
ex. (Ἀντίγονος γ. Plut.)γερωχία

v. l. = γερωΐαγέσκων

см. γίσκων...γέται

-ῶν οἱ геты (фракийское племя в бассейне римск. Истер) Her., Thuc., Anth.γετική

(sc. γῆ) страна гетов Luc.γεῦμα

-ατος τό
1) пробование, отведывание
ex. (γ. τέν ὠνέν καλεῖ Eur.; γεύματος χάριν Arst.)
2) проба, образчик
ex. (τρία γεύματα Arph.)γεύμεθα

дор. (= γευόμεθα) 1 л. pl. praes. med. к γεύωγεῦσις

-εως
1) пробование на вкус, вкусовое ощущение
ex. (ἡδοναὴ διὰ γεύσεως Arst.)
2) вкус
ex. ( τῆς γεύσεως αἴσθησις Arst.)γευστήριον

τό чашечка для пробы Arph.γευστικός

3
вкусовой
ex. (αἰσθητήριον Arst.)γευστός

3
имеющий вкус или ощущаемый на вкус
ex. (γ. καὴ ἄγευστος Arst.)γεύω

1) давать (по)пробовать
ex. (τινὰ μέθυ Eur.; τοὺς σκύλακας αἵματος Plat.; τινὰ λόγων καὴ μαθημάτων Plut.)
2) преимущ. med. отведывать, пробовать
ex. (μέλιτος Plat.; τοῦ νέκταρος καὴ τῆς ἀμβροσίας Arst.)
γεῦσαι λαβών Arph. — возьми и попробуй;
δουρὸς ἀκωκῆς γεύσασθαι Hom. — отведать острия копья, т.е. получить рану копьем;
γεύσασθαι ἀλλήλων ἐγχείαις Hom. — померяться друг с другом копьями
3) med. изведывать, вкушать, узнавать, познавать
ex. (πόνων Pind.; μόχθων Soph.; πένθους Eur.; ἐλευθερίης Her.; κακῶν Luc.; ἄρτι γεγευμένος φιλοσοφίας Plut.)
οἱ γευσάμενοι τῶν νόμων Plat. — приучившиеся к законности
4) med. поедать
ex. (ἀλλήλων Thuc.)γέφυρα

γέφῡρα

ex. (Anth. тж. ῡ) Hom. только pl.
1) воен. полоса земли между враждебными армиями, предполье, плацдарм
ex. (πολέμοιο γέφυραι Hom.)
2) полоса, плотина
ex. γ. ποντιάς или πόντου Pind. = Ἰσθμός
3) мост
ex. (γέφυραν ζευγνύναι Her.; γέφυραν λύειν Xen.)
γ. γαῖν δυοῖν ζευκτηρία Aesch. — мост, соединяющий оба материкаγεφυραῖοι

οἱ гефиреи (афинский род финикийского происхождения, к которому принадлежали Гармодий и Аристогитон) Her., Diog.L.γεφυρίζω

γεφῡρίζω
(от обычая осыпать насмешками процессию, следовавшую через мост во время Элевсинских празднеств) осыпать насмешливой бранью
ex. (ἀπὸ τοῦ τείχους τινά Plut.)γεφυριστής

γεφῡριστής
-οῦ насмешник, ругатель Plut.γεφυροποιέω

γεφῡρο-ποιέω
строить мост(ы) Polyb.γεφυροποιός

γεφῡρο-ποιός
(лат. pontifex) досл. строитель мостов, перен. римский жрец Plut.γεφυρόω

γεφῡρόω
1) мостить, прокладывать
ex. (κέλευθον εὐρεῖν Hom.)
γ. τὰ δύσπορα Luc. — прокладывать пути через непроходимые места
2) запруживать, преграждать
ex. ( πτελέη γεφύρωσε ποταμόν Hom.; ποταμοὴ νεκροῖς γεγεφυρωσμένοι Plut.)
3) снабжать мостом
ex. γ. ποταμόν Her., Plat., Plut. — наводить мост через реку;
τοῖς ποταμίοις πλοίοις γ. τέν διάβασιν Polyb. — строить переправу из речных судов;
ἐγεφυρώθη πόρος Her. — мосты для переправы были построены;
γ. νόστον τινί Pind. — обеспечить кому-л. возвращение домойγεφυρωτής

-οῦ строитель мостов Plut.γεωγραφέω

γεω-γρᾰφέω
описывать землю Arst.γεωγραφία

γεω-γρᾰφία
землеописание, сочинение по географии Plut., Diog.L.γεωγραφικά

γεω-γρᾰφικά
τά география (название сочинения Страбона)γεωδαισία

γεω-δαισία
геодезия, землемерие Arst.γεῶδες

γε-ῶδες
τό земляная природа, земля (как стихия)
ex. (τὸ ὕδωρ καὴ γεῶδες Arst.)γεώδης

γε-ώδης
2
1) землеобразный, имеющий природу земли
ex. (ψυχή Plat.; σωματώδης καὴ γ. Arst.)
2) состоящий из земли, земляной
ex. (τὸ ὄρος γεῶδες καὴ ἄλιθον Xen.)γεώλοφον

γεώ-λοφον
τό земляной холм Theocr.γεώλοφος

γεώ-λοφος
Xen. = v. l. γήλοφος, Polyb. = γεώλοφονγεωμετρέω

γεω-μετρέω
1) мерить землю, заниматься геометрией Plat., Arst., Plut.
2) измерять, точно размеривать
ex. (τὰ τῆς γᾰς ὑπένερθε καὴ τὰ ἐπίπεδα Pind. ap. Plat.; πόδας Xen.)
δεήσει τοὺς βουλομένους εὐστοχεῖν γεγεωμετρηκέναι Polyb. — тем, кто хочет попадать в цель, нужно овладеть искусством расчетаγεωμέτρης

γεω-μέτρης
-ου землемер, геометр Xen., Plat., Arst.γεωμετρία

γεω-μετρία
ион. γεωμετρίη тж. pl. землемерие, геометрия Her., Plat., Arst.γεωμετρικά

γεω-μετρικά
τά вопросы геометрии Arst.γεωμετρική

(sc. τέχνη или ἐπιστήμη) Plat. = γεωμετρίαγεωμετρικός

γεω-μετρικός
I.
3
геометрический
ex. (ἀριθμός Plat.; ἀρχαί Arst.; προβλήματα Plut.)
II.
сведущий в землемерии, (опытный) геометр Plat., Arst., Plut.γεωμετρικῶς

γεω-μετρικῶς
геометрически Arst., Plut.γεωμιγής

γεω-μῐγής
2
смешанный с землей
ex. (πνεῦμα Plut.)γεωμορία

γεω-μορία

1) землепашество Anth.
2) жатва
ex. (λιπαρά Anth.)γεωμόρος

γεω-μόρος
дор. γᾱμόρος, Anth. γειομόρος
1) (в Аттике) геомор, землевладелец (крупный или мелкий) Plat., Arst.:
ex. (θησεὺς) πρῶτος ἀποκρίνας χωρὴς εὐπατρίδας καὴ γεωμόρους καὴ δημιουργούς Plut. Тесей, впервые разделивший (аттическое население) на эвпатридов, землевладельцев и ремесленников
2) (в дор. государствах и областях) геомор, крупный землевладелец, pl. землевладельческая знать Aesch., Her., Thuc.γεῶν

Her. gen. pl. к γῆγεωπέδιον

см. γεῶπεδον...γεῶπεδον...

γεωπέδιον, γεῶπεδον
τό Her. = γήπεδονγεωπείνης

γεω-πείνης
2
малоземельный
ex. (ἄνθρωποι Her.)γεωπονικά

γεω-πονικά
τά «Вопросы земледелия» (название сборника из разных авторов, составленного в X в. н.э. Кассианом Бассом)γεωπόνος

см. γειοπόνος...γεωργέω

γε-ωργέω
1) заниматься земледелием, быть земледельцем Lys., Xen., Plat., Arst., Dem.
ex. οἱ γεωργοῦντες Arst. — земледельцы
2) с.-х. возделывать, обрабатывать
ex. (νήσους Thuc.; ἀγρόν Arph.; γῆν Plat., Arst.)
γεωργίαν γ. Arst. — заниматься земледелием
3) выращивать, разводить
ex. (γεωργούμενα φυτά Arst.)
4) делать, творить
ex. γ. φιλίαν Plut. — иметь друзей, дружить, хранить святость дружбы;
ταῦτα γεωργεῖ Dem. — вот чем он занимается
5) извлекать пользу
ex. (ἔκ τινος Dem.)γεώργημα

-ατος τό обрабатываемая земля Arst.γεωργήσιμον

τό пригодная для обработки земля Arst.γεωργήσιμος

2
пригодный для обработки Polyb.γεωργία

γε-ωργία

1) обработка земли, земледелие Plat., Arst., Plut.
2) с.-х. обработка, возделывание
ex. (χερρονήσου Thuc.; χώρας Plat.)
γ. πεφυτευμένη Arst. — садоводство;
γ. ψιλή Arst. — полеводство
3) преимущ. pl. пахотная земля, пашня, поле Isocr., Plat., Arst., Dem., Luc.γεωργικά

τά пахотные земли, пашни Plut.γεωργική

(sc. τέχνη) земледелие, сельское хозяйство Plat., Arst.γεωργικόν

τό Xen. = γεωργικήγεωργικός

γε-ωργικός
I.
3
1) земледельческий, сельскохозяйственный
ex. (σκεύη, λεώς Arph.; βίος Plat., Arst.; βιβλίον Plut.)
2) сведущий в земледелии
ex. (ἀνήρ Plat., Arst.)
II.

1) опытный земледелец Plat.
2) любитель земледелия Plut.γεώργιον

τό пашня, нива NT.γεωργός

γε-ωργός
I.
2
пашущий землю, рабочий
ex. (βοΐδιον Arph.)
II.
земледелец Her., Arph., Plat., Arst.γεωργώδης

γε-ωργώδης
2
Plut. = γεωργικός I, 1γεωρυχέω

γε-ωρῠχέω
рыть землю, копать рвы Her.γεωτόμος

γεω-τόμος
I.
2
роющий землю, пашущий
ex. (ὅπλον Anth.)
II.
землепашец, пахарь Anth.γῆ

эп.-ион.-поэт. γαῖα, γαίη и αἶα, дор. γᾶ (редко: pl. γέαι - стяж. γαῖ, gen. γεών Her.; gen. dual. γαῖν Aesch.)
1) земля (как планета)
ex. (γῆ τε καὴ ἥλιος Hom.; πότερον γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Plat.; οὐρανῷ μιγνύειν γῆν Plut.)
2) земля (как стихия и вещество)
ex. (μικτὰ ὕδατος καὴ γῆς Arst.)
3) земля, суша
ex. (κατὰ γῆς στελλεσθαι Xen.)
ἴσχυον οἱ μεν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν Thuc. — одни были сильны на суше, другие же флотом
4) поверхность земли, т.е. мир, свет
ex. ποῦ γῆς ; Soph. — в каком месте света?, где именно?;
ποῖ γᾶς ; Soph. — куда именно?;
ἐπὴ γῆς ἄνω Soph. — на земле, т.е. среди живых;
κατὰ, κάτω и νέρθε (ἔνερθε) γῆς Trag. — в подземном царстве
5) земля, почва
ex. (γεωργεῖν τέν γῆν Arst.)
τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Xen. — произведения почвы;
γῆν καὴ ὕδωρ αἰτεῖν или διδόναι Her. — требовать или давать огня и воды (символ изъявления покорности)
6) земля, страна, край
ex. ( γῆ Ὀλυμπία Plut.)
γῆν πρὸ γῆς Aesch., Arph. — из страны в страну
7) земля, земельное владение
ex. (γῆν πρίασθαι Lys.; τῆς γῆς κτῆσις Arst.)
ἐπὴ γῇ δανείζειν Dem. — ссужать под залог земли
8) поэт. прах, тлен
ex. ( θανὼν γᾶ καὴ οὐδὲν ὢν κείσεται ταλας Soph.; τὰ ἐπί τοῖς οὐρανοῖς καὴ τὰ ἐπὴ τῆς γῆς NT.)γῆ

дор. γᾶ и γαῖα Ге или Гея (богиня земли, дочь Хаоса, мать Урана, Понта, Океана, Иапета, Мнемосины и др.) Hes., Pind., Trag., Luc.γηΐτης

стяж. γῄτης -ου землепашец, пахарь Soph.γηγενέτης

γη-γενέτης
дор. γηγενέτας -ου adj. m Eur., Plut. = γηγενήςγηγενής

γη-γενής
2
1) земнорожденный, земнородный, сын земли
ex. (ἄνδρες = γίγαντες Batr., Aesch., Arph., Arst., Anth.; Ἐρεχθεύς Her.; στρατὸς γιγάντων Soph.; οὐδὲν γηγενὲς Ὀλυμπίων ἐντιμότερον Plat.)
2) ирон. (о философах, штурмующих, подобно Гигантам, небо) нечестивый Arph.
3) гигантов, т.е. мощный, потрясающий
ex. (φύσημα Arph.)
4) земной
ex. (φύσις Plut.)γήδειρα

ион. = γάοειραγῆθεν

γῆ-θεν
adv. из, из-под, с или от земли Aesch., Soph.γηθέω

дор. γᾱθέω радоваться
ex. (θυμῷ, κατὰ θυμόν и φρένα Hom.: τι Hom., ἔν τινι Pind., τινι Hes., Arst. и ἐπί τινι Soph., Dem.)
ἥδομαι καὴ γέγηθα Arph. — я счастлив и рад;
γέγηθας ζῶν Soph. — ты радуешься жизни;
ἦ καὴ γεγηθὼς ταῦτ΄ ἀεὴ λέξειν δοκεῖς ; Soph. — уж не думаешь ли ты, что всегда сможешь говорить это с веселым видом, т.е. безнаказанно?γήθομαι

Sext., Anth. = γηθέωγῆθος

-εος τό Plut., Luc. = γηθοσύνηγηθοσύνη

тж. pl. радость Hom., HH. Plut.γηθόσυνος

γηθόσῠνος
3 и 2
радостный, веселый Hom., Plut., Anth.γήθυον

τό pl. бот. порей Arph.γῆλαι

αἱ = γέλαιγήλοφος

Xen., Plat. = γεώλοφοςγήμασθαι

эп. inf. aor. к γαμέωγηοχέω

γη-οχέω
владеть землей, быть землевладельцем Her.γηπάτταλος

γη-πάττᾰλος
ирон. земляной гвоздь, т.е. редька Luc.γήπεδον

γή-πεδον
ион. γεώπεδον или γεωπέδιον τό участок земли Her., Plat., Arst.{*}γηπετής

γη-πετής
дор. γᾱ-πετής 2
падающий или упавший на землю Eur.{*}γηπονέω

γη-πονέω
дор. γᾱπονέω Eur. = γεωργέω 1{*}γήποτος

γή-ποτος
дор. γάποτος 2
впитываемый землей
ex. (χοαί, τιμαί Aesch.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика