Древнегреческо-русский словарь, Ρ, лист 004

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ρ > 004
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ρ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ρ (часть 004) с русским переводом и комментариями.ῥυάς

I.
-άδος adj. (ᾰδ)
1) выпадающий
ex. (θρίξ Arst.)
2) вялый, дряблый
ex. (σῶμα Arst.)
II.
-άδος только pl. οἱ ῥυάδες Arst. странствующие рыбыῥύατο

(ῠ) эп. 3 л. pl. impf. к ῥύομαιῥυάχετος

ῥυ-άχετος
(ᾱ) лак. бурливая толпа
ex. (Ἀσαναίων = Ἀθηναίων Arph.)ῥύβδην

Arst. = ῥύδηνῥυγχελέφας

ῥυγχ-ελέφας
-αντος adj. шутл. с хоботом, как у слона Anth.ῥυγχίον

τό досл. хоботок, (у свиньи) рыльце Arph.ῥύγχος

-εος τό
1) морда (sc. κυνός Theocr.)
2) клюв Arph., Arst.ῥύδην

ῥύ-δην
(ῠ) adv. в изобилии, во множестве Plut.ῥυδόν

ῥῠδόν
adv. <ῥέω> обильно, чрезвычайно
ex. ῥ. ἀφνειός Hom. — весьма богатыйῥυείς

-εῖσα -έν part. aor. 2 к ῥέω Iῥύζω

досл. ворчать, рычать, ирон. тихонько напевать, мурлыкать
ex. (ἀηδόνιον νόμον Arph.)ῥύην

эп. (= ἐρρύην) aor. к ῥέω Iῥυῆναι

inf. aor. 2 к ῥέω Iῥυήσομαι

fut. 2 pass. к ῥέω Iῥυθμίζω

1) приводить в порядок, упорядочивать
ex. (ὕλην τινά Plut.)
τί δὲ ῥυθμίζεις τέν ἐμέν λύπην ὅπου ; Soph. — ты хочешь определить, в чем моя печаль?
2) приводить во взаимное соответствие, делать стройным
ex. (τὰ μέλη Plut.)
3) складывать, строить, устраивать
ex. ῥ. τὸ πρόσωπον εἰς τὸ ἥδιστον Luc. — делать приятное выражение лица;
ῥυθμίζεσθαι πλόκαμον Eur. — убирать свои волосы
4) направлять, воспитывать, учить
ex. (τὰ παιδικά Plat.)
5) поступать, обходиться
ex. νηλεῶς ἐρρύθμισμαι Aesch. — со мной жестоко обошлисьῥυθμικός

3
1) ритмичный, размеренный, мерный
ex. (κίνησις Plat.; ποικιλία Plut.)
2) одаренный чувством ритма
ex. (ἀνήρ Plut.)ῥυθμόομαι

ион. ῥυσμόομαι быть упорядочиваемым Democr.ῥυθμοποιΐα

установление ритмичности, ритмизация Plut., Sext.ῥυθμοποιός

ῥυθμο-ποιός
2
вводящий ритм Plut.ῥυθμός

ион. ῥυσμός (в атт. тж. ῠ)
1) размеренность, ритм, такт
ex. τῇ τῆς κινήσεως τάξει ῥ. ὄνομά (ἐστιν) Plat. — определенный порядок движения называется ритмом;
μετὰ ῥυθμοῦ Thuc. и ἐν ῥυθμῷ Plat., Xen. — в такт, ритмично;
ῥυθμοὺς σαλπίζειν Xen. — трубить в такт;
ῥυθμῷ τινι Eur. — в известном порядке
2) (о прозе) ритмичность, стройность Arph., Plat., Arst.
3) соразмерность, складность
ex. (τοῦ θώρακος Xen.)
4) вид, форма
ex. (τῶν γραμμάτων Her.)
Ἕλλην ῥ. πέπλων Eur. — греческий покрой одежд;
τίνι ῥυθμῷ φόνου κτείνει θυέστου παῖδα ; Eur. — каким образом убил он сына Тиеста?ῥυκάνη

(ᾰ) рубанок, струг Anth.ῥῦμα

I.
-ατος τό <ἐρύω>
1) натягивание или тетива
ex. (τόξου ῥ. Aesch.)
2) выстрел из лука, полет стрелы
ex. ἐκ τόξου ῥύματος Xen. — на расстояние полета стрелы
3) буксирный канат Polyb.
II.
-ατος τό <ῥύομαι> защита, спасение, избавление
ex. πύργου ῥ. Soph. — башня спасения;
ῥ. τῶν κακῶν Aesch. — избавление от зол;
φυγάσιν ῥ. Aesch. — прибежище беглецовῥυμβέω

кружить, вращать Plat.ῥύμβος

атт. v. l. = ῥόμβοςῥύμη

(ῡ)
1) стремительность, стремительное движение, натиск, напор
ex. (τῶν ἵππων Xen.; τοῦ στρατεύματος Plut.)
χωρήσαντες ῥύμῃ Thuc. — стремительно продвигаясь;
τῇ πρώτῃ ῥύμῃ Thuc. — в первом натиске;
πτερύγων ῥ. Arph. — взмахи крыльев
2) сила, порыв, тж. неистовство
ex. (τῆς ὀργῆς Dem.)
3) резкий поворот
ex. (τῆς τύχης Plut.)
4) (в римск. лагере) часть, участок, линия Polyb.
5) переулок
ex. (πλατεῖαι καὴ ῥῦμαι τῆς πόλεως NT.)ῥύμμα

-ατος τό <ῥύπτω>
1) пятно, грязь Arph.
2) моющее средство (мыло, щелок) Plat., Plut.ῥυμός

ῥῡμός
<ἐρύω> дышло Hom., Her., Plut.ῥυμοτομέω

ῥῡμο-τομέω
<ῥύμη 5> разделять (город) на кварталы или улицы, планировать Diod.ῥυμοτομία

ῥῡμο-τομία
разделение на улицы или кварталы, планировка (города или лагеря) Polyb., Diod.ῥυντάκης

-ου ринтак (индийская птица) Plut.ῥύομαι

(в fut. и aor. ῡ, в praes. и impf. и ῡ)
ex. (fut. ῥύσομαι, aor. ἐρρυσάμην - эп. ῥυσάμην; эп. impf.: 2 л. sing. iter. ῥύσκευ, 3 л. sing. (ἐ)ρύετο, 3 л. pl. ῥύατο; эп. 3 л. sing. aor. 2 ἔρρυτο; inf. praes. ῥύεσθαι - эп. ῥῦσθαι; aor. pass. ἐρρύσθην)
1) задерживать, удерживать
ex. (Ἠῶ ἐπ΄ Ὠκεανῷ Hom.)
2) освобождать, избавлять, спасать
ex. (τινα ὑπέκ τινος и ὑπό τινος Hom., ἔκ τινος Pind., Her., Eur., ἀπό τινος Soph. и τινος Her., Pind., Eur., Arph.)
ῥ. τινα θανεῖν или μέ θανεῖν Eur. — спасать кого-л. от смерти
3) охранять, стеречь
ex. (τὰς σῦς Hom.; sc. τέν πόλιν Aesch.)
4) (о шлеме и т.п.) защищать, прикрывать
ex. (κάρη τε μέτωπον Hom.)
5) скрывать, прятать
ex. (μήδεα Hom.)
6) устранять, искупать, заглаживать
ex. (ἔργῳ ἀγαθῷ ῥύσεσθαι τὰς αἰτίας Thuc.)ῥύπα

(ῠ) τά грязь, нечистоты Hom.ῥυπαίνω

ῥῠπαίνω
(только praes. act. и pass. и aor. pass. ἐρρυπάνθην) досл. грязнить, пачкать, перен. позорить, чернить Xen., Arst., Plut., NT.ῥυπαπαί

ῥυπᾰπαί
interj. v. l. = ῥυππαπαίῥυπαρεύομαι

досл. становиться (еще более) грязным, перен. оскверняться
ex. (NT. - v. l. к ῥυπαίνομαι)ῥυπαρία

ῥῠπᾰρία

1) грязь, нечистота Plut.
2) низость, низменность Plut.
3) скверна NT.ῥυπαρός

ῥῠπᾰρός
3
1) грязный, нечистый
ex. (τριβώνιον Plut.; ἐσθής NT.)
2) низменный, низкий
ex. (βίος Arst.)ῥυπαρῶς

ῥῠπᾰρῶς
низко, бесчестно Anth.ῥυπάω

ῥῠπάω
эп. ῥῠπόω
1) быть грязным, неопрятным Hom., Arph., Luc.
2) делать грязным, пачкать
ex. (τὰ ῥερυπωμένα, sc. εἵματα Hom.)ῥυπόεις

ῥῠπόεις
-όεσσα -όεν Anth. = ῥυπαρόςῥύπος

(ῠ)
1) нечистота, грязь Aesch., Plat., Theocr., Polyb., Plut.
2) восковая или сургучная печать
ex. (τοὺς ῥύπους ἀνασπάσαι Arph.)ῥυπόω

ῥῠπόω
Hom. = ῥυπάωῥυππαπαί

ῥυππᾰπαί
interj. (условное восклицание афинских матросов) Arph.
ex. τὸ ῥ. шутл. Arph. — матросняῥυπτικόν

τό очистительное средство Plat.ῥυπτικός

3
1) очищающий
ex. (κόνις Plut.)
ῥ. τινος Arst. — очищающий что-л. и от чего-л.
2) слабительный
ex. ( χυλός Arst.)ῥύπτω

чистить, вытирать, мыть
ex. (τὰν γλῶτταν Plat.; τὰ ἱμάτια Arst.)
ἐξ ὅτου ΄γὼ ῥύπτομαι Arph. — с тех пор как я сам моюсь, т.е. с самого детстваῥῦσαι

Eur. imper. 2 л. sing. aor. к ῥύομαιῥυσαίνομαι

ῥῡσαίνομαι
быть морщинистым, сморщенным Anth.ῥῦσθαι

эп. inf. praes. и syncop. inf. aor. к ῥύομαιῥυσιάζω

ῥῡσιάζω
1) захватывать силой, похищать Aesch., Eur.
2) грабить
ex. (τέν πόλιν Diod.)
3) захватывать в качестве залога Plut.ῥυσίβωμος

ῥῡσί-βωμος
2
(ῐ) защищающий алтари
ex. (ῥυσίβωμον ἄγαλμα δαιμόνων, sc. Ἄρης Aesch.)ῥυσίδιφρος

ῥῡσί-διφρος
2
(σῐ) управляющий (точнее смотрящий за) колесницей
ex. (χείρ Pind.)ῥύσιον

(ῡ) τό тж. pl.
1) добыча
ex. ῥύσι(α) ἐλαύνεσθαι Hom. — угонять (захваченную) добычу
2) залог
ex. ῥ. πόλει θεῖναι Soph. — взять с города (досл. возложить на город) залог
3) воздаяние, возмездие
ex. (φόνον φόνου ῥ. τῖσαι Soph.)
ῥύσια αἰτεῖσθαι κατά τινος Polyb. — требовать удовлетворения от кого-л.
4) требуемая обратно собственность
ex. ῥυσίων ἐφάπτεσθαι Aesch. — захватывать обратно свое достояние
5) освобождение, избавление
ex. Ἔπαφος ῥυσίων ἐπώνυμος Aesch. — Эпаф получил (свое) имя от освобождения (Ио) (т.е. от слова ἐφάπτεσθαι)
6) отплата, благодарность
ex. ὠδίνων ῥύσια Anth. — благодарственная жертва за разрешение от бремениῥύσιος

2
(ῡ) спасающий, избавительный
ex. ῥ. γενέσθαι Aesch. — стать избавителем;
ῥύσια δῶρα Anth. — дары за избавлениеῥυσίπολις

ῥῡσί-πολις
-εως (σῐ) adj. спасающий или охраняющий город
ex. (παλλάς Aesch.)ῥυσίπονος

ῥῡσί-πονος
2
освобождающий от страданий
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ῥύσις

-εως (ῠ)
1) течение
ex. (ὕδατος Plat.)
τέν ῥύσιν ἐπὴ μεσημβρίαν ποιεῖσθαι Polyb. (о реке) поворачивать на юг;
τῶν φλεβῶν ῥ. Arst. — кровообращение;
ῥ. αἵματος NT. — кровотечение
2) прилив
ex. (ῥ. καὴ ἄμπωτις Arst.)ῥύσκευ

эп. (= ἐρύου) 2 л. sing. impf. к ῥύομαιῥυσμ-

ион. = ῥυθμ-ῥυσόομαι

ῥῡσόομαι
сморщиваться, покрываться морщинами
ex. (τὸ δέρμα ῥυσοῦται Arst.)ῥυσός

ῥῡσός
3
1) морщинистый, сморщенный
ex. (γέρων Eur.; πρόσωπον Men.; ἀκρόδρυα Plut.)
2) нахмуренный
ex. (ἐπισκύνιον Anth.)ῥυσότης

ῥῡσότης
-ητος морщинистость Plut.ῥυσσ-

неправ. v. l. = ῥυσ-ῥυστάζω

<frequ. к ἐρύω>
1) (долго) волочить (по земле), таскать
ex. (περὴ σῆμα πατρόκλου, sc. Ἕκτορα Hom.)
2) обижать, мучить
ex. (δμωάς τε γυναῖκας Hom.)ῥυστακτύς

(ῡ), ύος (ῠ) нанесение обиды, обида, притеснение Hom.ῥύστης

-ου <ῥύομαι> спаситель, избавитель Luc.ῥυσώδης

ῥῡσ-ώδης
2
морщинистый, сморщенный
ex. (τὸ πρόσωπον Anth.)ῥυτά

ῥῡτά
τά <ῥυτός III> поводья, вожжи Hes.ῥυταγωγεύς

ῥῡτ-ᾰγωγεύς
-έως повод недоуздка Xen.ῥυτήρ

ῥῡτήρ
I.
-ῆρος <ἐρύω>
1) натягивающий
ex. ῥ. βιοῦ καὴ ὀϊστῶν Hom. — стрелок из лука
2) вожжа, постромка Hom.
3) повод
ex. ἀπὸ ῥυτῆρος Soph., Plut. — с опущенными поводьями, во весь опор
4) бич, кнут Soph., Dem., Aeschin.
II.
-ῆρος <ῥύομαι> страж, хранитель
ex. (σταθμῶν Hom.)ῥυτιδόφλοιος

ῥῠτῐδό-φλοιος
2
со сморщенной кожурой
ex. (σῦκον Anth.)ῥυτιδόω

ῥῠτῐδόω
покрывать морщинами, морщить
ex. (δέρμα ἐρρυτιδωμένον Arst.)
ἐρρυτιδωμένος τέν ὄψιν Luc. — со сморщенным лицомῥυτιδώδης

ῥῠτῐδ-ώδης
2
морщинистый, сморщенный
ex. (μέτωπον Arst.)ῥυτίς

ῥῠτίς
-ίδος (ῐδ)
1) складка кожи, морщина Arph., Plat., Plut., Anth.
2) (физический) недостаток, порок
ex. (μέ ἔχων σπίλον ἢ ῥυτίδα NT.)ῥυτίσματα

ῥῠτίσματα
τά штопка или заплата Men.ῥυτόν

ῥῠτόν
τό <ῥυτός II> рог (рогообразный сосуд для вина) Dem., Plut.ῥυτός

ῥῠτός
I.
Diod. = ῥυτόν
II.
3
<ῥέω>
1) текучий, текущий
ex. ( ἅλς Aesch.; παγά Eur.)
2) проточный
ex. (ὕδατα Soph., Arst.)
III.
3
<adj. verb. к ἐρύω> притащенный, влекомый по земле, т.е. огромный
ex. (λᾶας Hom.)ῥύτωρ

I.
-ορος (ῡ) Arph. = ῥυτήρ I
II.
-ορος (ῡ) Aesch., Anth. = ῥυτήρ IIῥυφ-

ῥῠφ-
ион. = ῥοφ-ῥύψις

-εως очистка, очистительное действие Plat.ῥυῶ

aor. 2 conjct. к ῥέω Iῥυώδης

ῥῠ-ώδης
2
текучий
ex. πολὺς καὴ ῥ. Plat. — обильно текущийῥῶ

τό indecl. ро (название буквы ρ)ῥωβικός

3
(только compar. ῥωβικώτερος) не умеющий произносить звук ρ, т.е. картавый Diog.L.ῥωγαλέος

ῥωγᾰλέος
3
изорванный, разодранный
ex. (χιτών Hom.)ῥωγάς

-άδος (ᾰδ) adj. f
1) рваная
ex. (πήρη Babr.)
2) обрывистая, крутая
ex. (πέτρα Theocr.)ῥωγμή

трещина, расщелина Arst., Plut.ῥώμα

дор. = ῥώμηῥωμαλέος

ῥωμᾰλέος
3
1) сильный, мощный
ex. (τῷ σώματι Plat.; κατὰ χεῖρα Plut.)
ῥ. ἐν τῷ λέγειν Plut. — отличный оратор
2) крепкий, прочный
ex. (πέδαι Her.)ῥωμαλεόω

ῥωμᾰλεόω
делать сильным
ex. τὰ ἧττον ῥωμαλεούμενα ζῷα Arst. — одаренные меньшей силой животныеῥωμαϊκῶς

по-римски, по-латыни Plut., Anth.ῥωμαϊστί

adv. Plut. = ῥωμαϊκῶςῥώμη

дор. ῥώμα
1) сила, крепость, мощь
ex. (γυίων Aesch.; ἡδονῶν Plat.)
ῥ. καὴ τὸ σῶμα Thuc. — физическая сила;
μιᾷ ῥώμῃ Soph. — силой одного человека;
ῥ. ψυχῆς Xen. — душевная сила, мужество
2) духовная мощь, мужество
ex. μετὰ ῥώμης Thuc. — мужественно
3) могущество
ex. (πόλεως Thuc.)
4) вооруженные силы, войско
ex. (σὺν πολλῇ ῥώμῃ Xen.)ῥώννυμι

ῥώννῡμι
редко (только praes.) ῥωννύω
1) (aor. ἔρρωσα) делать сильным, укреплять, усиливать
ex. (τὰν ὁρμάν Plat.; τὰς πόλεις Plut.)
2) преимущ. pass. ῥώννῠμαι (aor. ἐρρώσθην, pf. в знач. praes. ἔρρωμαι, ppf. в знач. impf. ἐρρώμην)
(1) быть сильным
ex. γέροντές ἐσμεν κοὐδαμῶς ἐρρώμεθα (pl. = sing.) Eur. — я стар, и нет у меня силы;
ἕως αὐτοὴ ἔρρωντο μᾶλλον Thuc. — пока они обладали большей силой;
ἐρρωμένος τέν ψυχήν Xen. — сильный духом, мужественный;
ἐρρωμένιος ῥωσθείς Plat. — чрезвычайно сильный;
ῥωννυμένοις τοῖς πράγμασιν Plut. — когда силы были в расцвете;
ἐρρώσθη χρήμασιν Plut. — он был богат
(2) прилагать усилия, напрягать силы
ex. (ἐς τὸν πόλεμον Thuc.)
ῥώννυσθαι ξυνεπιλαμβάνειν τινί Thuc. — стараться помочь кому-л.
(3) быть здоровым
ex. ἕως καὴ ἐρρώμεθα καὴ εὐτυχοῦμεν Xen. — пока мы здоровы и счастливы;
ἔρρωσο! Xen. — будь здоров!, прощай! (обычная формула в конце письма);
ἐρρῶσθαί τινι φράζειν Plat., Dem. — послать кому-л. прощальный привет, распрощаться с кем-л. (тж. ирон.). - см. тж. ἐρρωμένοςῥωννύω

Plat. (только praes.) = ῥώννυμιῥώξ

ῥωγός щель или узкий проход
ex. (ῥῶγες μεγάροιο Hom.)ῥώομαι

(3 л. pl. impf. ἐρρώοντο - эп. ῥώοντο, fut. ῥώσομαι, aor. ἐρρωσάμην)
1) быстро двигаться, поспешать
ex. κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί Hom. — семенили слабые ноги (Гефеста);
ὑπὸ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι Hom. — спешили служанки, поддерживая хозяина
2) резво плясать, кружиться
ex. χορὸν ῥ. HH. — водить хоровод;
τεύχεσιν ῥ. πυρέν πέρι καιομένοιο Hom. — устраивать военные состязания вокруг горящего костра
3) развеваться
ex. (χαῖται ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς - dat. pl. - ἀνέμοιο Hom.)ῥῶπες

αἱ кусты, кустарник, тж. хворост Hom.ῥωπεύω

вырубать кустарник Anth.ῥωπήϊον

τό заросшее кустарником место, кустарник Hom.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика