Древнегреческо-русский словарь, Ρ, лист 003

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ρ > 003
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ρ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ρ (часть 003) с русским переводом и комментариями.ῥιναυλέω

ῥῑν-αυλέω
свистеть носом или презрительно фыркать Luc.ῥινάω

ῥῑνάω
I.
<ῥίνη> опиливать
ex. (τὰ σιδήρια Arst.)
ψῆγμα ῥινηθέν Anth. — опилки
II.
<ῥίς> водить за нос Men.ῥινεγκαταπηξιγένειος

ῥῑν-εγκαταπηξῐ-γένειος
2
шутл. (о философе) с носом, уткнувшимся в подбородок Anth.ῥίνη

(ῑ)
1) напильник Xen., Arst., Anth.
2) рашпильная акула (Squatina, чья кожа употреблялась для полировки) Arst.ῥινηλατέω

ῥῑν-ηλᾰτέω
разнюхивать, выслеживать
ex. (ἴχνος τινός Aesch.)ῥίνημα

-ατος (ῑ) τό тж. pl. опилки, оскребки Eur., Sext.ῥινίον

ῥῑνίον
τό ноздря Arst.ῥινοβάτης

ῥῑνοβάτης
-ου Arst. = ῥινόβατοςῥινόβατος

ῥῑνό-βᾰτος
ринобат (разновидность ската) Arst.ῥινόβολος

ῥῑνό-βολος
2
испускаемый носом
ex. (πάταγος Anth.)ῥινόν

ῥῑνόν
τό
1) кожа, шкура
ex. (βοός Hom.)
2) щит Hom.ῥινοπύλη

ῥῑνο-πύλη
дверца, калитка Polyb.ῥινός

ῥῑνός
I.

1) кожа
ex. (ῥινὸν δηλήσατο χαλκός Hom.)
2) шкура
ex. (βοός Soph.; λέοντος Pind.)
3) щит из бычачьей шкуры
ex. συμβλήμεναι ῥινούς Hom. — столкнуться щитами
II.
gen. к ῥίςῥινόσιμος

ῥῑνό-σῑμος
2
курносый Luc.ῥινοτόρος

ῥῑνο-τόρος
2
пробивающий щиты
ex. (Ἄρης Hom., Hes.)ῥίον

τό
1) горная вершина, пик
ex. (οὐλύμποιο Hom.)
2) мыс Hom.ῥιπά

ῥῑπά
дор. = ῥιπήῥιπή

ῥῑπή
дор. ῥῑπά
1) метание, бросок, полет
ex. αἰγανέης ῥ. Hom. — бросок или полет копья;
σανίδες διέτμαγεν λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς Hom. — ворота были разбиты брошенным камнем;
πετρίναις ῥιπαῖσιν ἐκπνεύσαντες Eur. — побитые насмерть камнями
2) натиск, напор, порыв
ex. (βορέαο Hom.; κυμάτων ἀνέμων τε Pind.)
ῥ. πυρός Hom. — бушующее пламя;
ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ Hom. (видно, ахейцы погибнут) от неистовства одного человека;
πτερύγων ῥιπαί Aesch. — взмахи крыльев;
κώνωπος ῥιπαὴ θωΰσσοντος Aesch. — полет жужжащего комара;
ῥιπαὴ ἄστρων Soph. — мерцание или сияние звезд;
ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ NT. — в мгновение ока;
ποδῶν ῥ. Eur. — быстрота ног или бег;
ῥ. οἴνου Pind. — крепость или запах винаῥιπίζω

ῥῑπίζω
1) раздувать, разжигать
ex. (πῦρ Plut., перен. στάσιν Arph.)
2) жарить, поджаривать
ex. (τὰ τεμάχη ῥιπίζεται Arph.)
3) обвевать
ex. (ῥιπίζεσθαι ὑπὸ τοῦ πνεύματος Arst.)
4) колебать, вздымать
ex. (κλύδων ῥιπιζόμενος NT.)ῥιπίς

ῥῑπίς
-ίδος и ῖδος
1) раздувальный мех Arph., Anth.
2) веер
ex. ῥ. πτερίνα Anth. — веер из перьевῥίπισμα

-ατος (ρῑ) τό обдувание, обвевание
ex. (ῥιπίσματα λώπης Anth.)ῥῖπος

-εος τό плетенка, циновка Her.ῥιπτάζω

<frequ. к ῥίπτω>
1) двигать, шевелить
ex. (ὀφρύσι HH.)
τῇ γνώμῃ πολλὰ ῥιπτασθεὴς ἐπ΄ ἀμφότερα Plut. — долго колеблясь между обоими решениями
2) (в гневе) разбрасывать, расшвыривать, разгонять
ex. (θεοὺς κατὰ δῶμα Hom.)
3) обдумывать
ex. (πρᾶγμα ἐρριπτασμένον Arph.)ῥίπτασκον

эп. impf. iter. к ῥίπτωῥιπτασμός

беспокойные движения, волнение, метание
ex. (ῥ. καὴ διαβόησις Plut.)ῥιπτέω

(только praes. и impf.) = ῥίπτωῥιπτός

3
<adj. verb. к ῥίπτω> (с)брошенный
ex. ῥ. Ἰφίτου μόρος Soph. — смерть Ифита, сброшенного (Гераклом) со стен городаῥίπτω

(impf. ἔρριπτον - эп. iter. ῥίπτασκον и ῥίπτεσκον, fut. ῥίψω, aor. ἔρριψα, pf. ἔρρῑφα; pass.: fut. ῥιφθήσομαι и ῥῐφήσομαι, fut. 3 ἐρρίψομαι, aor. ἐρρίφθην и ἐρ(ρ)ίφην с ῐ, pf. ἔρριμμαι и ῥέριμμαι; adj. verb. ῥιπτός) и ῥιπτέω (только praes. и impf. ἐρρίπτεον)
1) бросать, метать, кидать
ex. (δίσκον Hom.; κεραυνόν Pind.; ῥ. τί τινος Eur., ἐπί τινι Aesch. и ἐπί τινα Luc.)
ἔρριπται βόλος Her. — невод заброшен;
ἐρριμμένος καὴ μεθύων Polyb. — валяющийся пьяным;
ῥ. τὸν κλῆρον Plat. — бросать жребий;
τραχεῖς λόγους ῥ. Aesch. — бросать оскорбительные слова;
λόγοι μάτην ῥιφέντες Eur. — впустую сказанные слова;
ῥ. τινὰ ἐς τὸ δυστυχές Aesch. — ввергать кого-л. в несчастье;
ῥ. ἀράς τινι Eur. — бросать проклятия кому-л.;
ῥ. κίνδυνον Eur. — идти на риск;
ῥίπτεις κυβεύων τὸν πρὸς Ἀργείους Ἄρην Eur. — ты подвергаешь себя риску войны против аргивян;
ῥ. αὑτὸν εἰς ἐλπίδας ἀπόρους Plut. — принять рискованное решение
2) извергать, удалять, изгонять
ex. (τινὰ ἐκ γῆς Soph.)
ἐκ χθονὸς ῥίψων ἑαυτόν Soph. — добровольно отправившийся в изгнание
3) сбрасывать, сталкивать, свергать
ex. (ἀπὸ πύργου τινά Hom.; τινὰ εἰς τὸν τάρταρον Plat.; τινὰ κατὰ и ἀπὸ πέτρας Eur., Plut.; ῥῖψαι ἑωυτὸν ἐς τέν θάλασσαν Her.)
ῥ. ἑαυτόν Xen. — бросаться в пропасть
4) бросать, покидать
ex. (ῥ. τινὰ ἔρημον Soph.)
5) отбрасывать прочь
ex. (μοχλὸν ἀπὸ ἕο Hom.; τὰ ὅπλα Xen.)
πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων Eur. — распустив (свои) кудри по ветру
6) подбрасывать, поднимать
ex. (τι ποτὴ νέφεα Hom.)
ὀρθὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν ῥ. Eur. — воздевать руки к небу
7) (sc. ἑαυτόν) бросаться
ex. (εἰς θάλασσαν Xen.)
ῥ. ἐπὴ λαιὰ καὴ ἐπὴ δεξιά Anth. — метаться то влево, то вправо;
ῥῖψαι πέτρας ἀπὸ τηλεφανοῦς Men. — броситься вниз с высокой скалыῥίς

ῥῑνός, редко Anth. ῥῐνός
1) тж. pl. нос Hom., Her., Arph. etc.
ex. ἕλκειν τινὰ τῆς ῥινός Luc. — водить кого-л. за нос
2) pl. ноздри Hom.ῥίσκος

ящик, сундук Diog.L.ῥίψ

ῥῑπός камышовая плетенка, циновка Her., Pind., Arph., Luc.
ex. φράσσειν τι ῥίπεσσι Hom. — покрыть что-л. тростниковым плетениемῥῖψαι

inf. aor. к ῥίπτωῥίψασπις

ῥίψ-ασπις
-ῐδος и бросающий свой щит, т.е. дезертир Arph., Plat., Plut.ῥιψαύχην

ῥιψ-αύχην
-χενος adj. закинувший назад голову, т.е. исступленный
ex. (κλόνος Pind.)ῥῖψις

-εως
1) бросание, метание
ex. τοξικέ καὴ πᾶσα ῥ. Plat. — стрельба из лука и все виды метания;
ῥίψεις ὀμμάτων ἐπ΄ ἀλλήλους Plut. — обмен взглядами
2) pl. сбрасывание
ex. (κάτω ποιεῖν τέν ῥῖψίν τινος Arst.)
Ἡφαίστου ῥίψεις ὑπὸ πατρός Plat. — история о том, как Гефест был сброшен (с Олимпа своим) отцом
3) падение
ex. ῥ. ἐπὴ πρόσωπον Plut. — падение ницῥιψοκίνδυνος

ῥιψο-κίνδῡνος
2
отчаянно смелый
ex. (ἔργον Xen.)ῥιψολογέω

необдуманно говорить Polyb.ῥίψοπλος

ῥίψ-οπλος
2
бросающий (в страхе) оружие, панический
ex. (ἄτη Aesch.)ῥίψω

fut. к ῥίπτωῥοΐδιον

атт. ῥοίδιον τό маленький гранат Men.ῥοΐσκος

<demin. к ῥοιά> помпон (украшение на платье) Diog.L.ῥοά

I.
дор. = ῥοή
II.
v. l. ῥόα дор. = ῥοιάῥοδάνη

(ᾰ) уток
ex. (ῥ. λεπτή Batr.)ῥοδανός

ῥοδᾰνός
3
гибкий
ex. (δονακεύς Hom.)ῥόδεος

3
1) розовый
ex. (ἄνθη Eur.)
2) розового цвета
ex. (σταφυλή Anth.)ῥόδινος

ῥόδῐνος
3
1) сплетенный из роз, розовый
ex. (στέφανος Anacr.)
2) розового цвета
ex. (παρειά Anacr.)ῥοδοδάκτυλος

ῥοδο-δάκτῠλος
2
с розовыми пальцами, розоперстый
ex. (Ἠώς Hom., Hes.)ῥοδοδάφνη

ῥοδο-δάφνη
розовый лавр, предполож. олеандр Luc.ῥοδοειδής

ῥοδο-ειδής
2
розоподобный
ex. (ἠώς Anth.)ῥοδόεις

-όεσσα -όεν
1) розовый
ex. (ἔλαιον Hom.; ἄνθεα Eur.)
2) свойственный розе
ex. (χάρις Anth.)
3) розового цвета
ex. (εἴρια Anth.){*}ῥοδόκισσος

ῥοδό-κισσος
розовый плющ
ex. (Theocr. - v. l. ῥόδα κίσθος)ῥοδόμαλον

ῥοδό-μᾱλον
атт. ῥοδόμηλον τό розовая, как яблоко, щека
ex. (Theocr. - v. l. ῥόδα μάλων)ῥόδον

эол. βρόδον τό роза HH., Pind. etc.
ex. ῥόδοις ἐστεφανωμένος Arph. — увенчанный розами;
ῥόδα μ΄ εἴρηκας Arph. — твои слова мне (приятны как) розыῥοδόπαχυς

ῥοδόπᾱχυς
2, gen. εος дор. = ῥοδόπηχυςῥοδόπηχυς

ῥοδό-πηχυς
дор. ῥοδόπᾱχυς 2, gen. εος с розовыми руками, розоворукий
ex. (Ἠώς HH.: νύμφαι Anacr.)ῥοδόπυγος

ῥοδό-πῡγος
2
с розовой πυγή Anth.ῥοδόχροος

ῥοδό-χροος
стяж. ῥοδόχρους 2
розового цвета, розовый, румяный
ex. (Ἀφροδίτη Anacr.; χείλη Anth.)ῥοδόχρως

-ωτος adj. Theocr. = ῥοδόχροοςῥοδών

-ῶνος цветник из роз Anth.ῥοδωνιά

розовый куст или цветник, розарий Dem.ῥοή

дор. ῥοά (преимущ. pl.)
1) поток, течение
ex. (μαιάνδρου ῥοαί Hom.; ποταμοῦ ῥ. Plat.; ῥ. ἐπέων Pind.)
2) струя, влага
ex. ἀμπέλου ῥ. Eur. — виноградная влага, виноῥοθέω

шуметь, бушевать
ex. ῥοθῶν κρίβανος Aesch. — шумящая (от огня) печь;
λόγοι ἐρρόθουν κακοί Soph. — послышались злобные речи;
ῥ. τινι Soph. — роптать на кого-л.ῥοθιάζω

1) плескать веслами, грести Arph.
2) чавкать
ex. (τὰ χοιρίδια ῥοθιάζουσιν Arph.)ῥοθιάς

-άδος Aesch. adj. f к ῥόθιοςῥόθιον

τό тж. pl.
1) прибой, волнение, рокот валов Trag.
2) шум, гам, ропот
ex. (ῥ. ἐν πόλει Eur.)
3) гром аплодисментов
ex. (αἴρεσθαί τινι πολὺ τὸ ῥ. Arph.)
4) стремительность, бурность
ex. (ὀργῆς Luc.)
5) поток
ex. γλυκερὰ ῥόθια Anth. — сладкие струи (вина)ῥόθιος

3, редко Anth. 2
шумящий, плещущий, рокочущий
ex. (κῦμα Hom.; κῶπαι Eur.)ῥόθος


1) шум, гам
ex. (περσίδος γλώσσης Aesch.)
2) стремительность, натиск
ex. ἐξ ἑνὸς ῥόθου Aesch. — единым натиском, разом;
τῆς δίκης ῥ. — неуклонный ход Справедливостиῥοιά

ион. ῥοιή, дор. ῥοά - v. l. ῥόα
1) гранатовое дерево Hom., Plut.
2) плод гранатового дерева, гранат HH., Her., Plat.ῥοιβδέω

1) с шумом втягивать в себя, шумно глотать
ex. ὅτε ῥοιβδήσειεν ( χάρυβδις) Hom. (в тот час), когда Харибда с шумом глотает
2) с шумом (свистом) потрясать
ex. ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδος Aesch. (в стремительном полете) шумя выпуклой эгидойῥοίβδησις

-εως шум, гам, гомон
ex. (ῥοιβδήσεις βουκόλων Eur.)ῥοῖβδος


1) шум, хлопанье
ex. (πτερῶν Soph.)
2) вой, свист
ex. (ἀνέμου Arph.)ῥοίζασκε

или ῥοίζεσκε 3 л. sing. impf. iter. к ῥοιζέωῥοιζέω

1) свистеть
ex. ῥοίζησεν πιφαύσκων διομήδεϊ Hom. (Одиссей) свистом подал знак Диомеду
2) (о змее) шипеть Hes.
3) (о птице) рассекать (воздух) со свистом
ex. οἱ ἀέρια ῥοιζοῦντες ὄρνεις Luc. — со свистом проносящиеся по воздуху птицы;
ῥοιζεῖσθαι δι΄ αἰθέρος Anth. — с шумом взвиться на воздухῥοιζηδόν

ῥοιζη-δόν
adv. с грохотом
ex. (οἱ οὐρανοὴ ῥ. παρελεύσονται NT.)ῥοίζημα

-ατος τό
1) свист, шум
ex. (ῥύμη καὴ ῥοιζήματα Arph.)
2) стремительный полет
ex. (στεροπᾶς Luc.)ῥοῖζος

, ион.
1) свист, визг
ex. (ὀϊοτῶν Hom.; πνευμάτων Plut.)
2) шум
ex. (τῆς φορᾶς Plut.)ῥοιζῶδες

τό жужжащее (стремительное) движение Plut.ῥοιζώδης

ῥοιζ-ώδης
2
шумящий, шумный Plut.ῥοιή

ион. = ῥοιάῥοικόν

τό кривоногость, косолапость Arst.ῥοικός

3
искривленный, кривой
ex. (κορύνη Theocr.)ῥομβητός

3
развеваемый вокруг, т.е. встряхиваемый
ex. (πλόκαμοι Anth.)ῥομβοειδής

ῥομβο-ειδής
2
ромбовидный (sc. τὸ σχῆμα Plut.)ῥόμβος

атт. ῥύμβος
1) кубарь Eur., Anth.
2) магический круг Theocr., Luc.
3) бубен, тамбурин Arph.
4) вращательное движение, кружение
ex. (ἀκόντων Pind.)
5) мат. ромб Arst.ῥομβώδης

2
Plut. = ῥομβοειδήςῥομβωτός

3
ромбоидальный
ex. (δούρατος οὐρίαχος Anth.)ῥομφαία

фракийский меч (с длинным и широким клинком) Plut., NT.ῥόος

стяж. ῥοῦς
1) течение
ex. κατὰ и κὰρ ῥόον Hom., Her., κατὰ ῥοῦν Plat., Polyb. — вниз по течению;
πρὸς ῥόον Hom. — против течения;
ῥ. Ἀλφειοῖο Hom. — воды Алфея
2) текучесть, подвижность, стремительное движение
ex. (φορὰ καὴ ῥ. Plat.)
3) мед. истечение Arst.ῥοπαλικός

ῥοπᾰλικός
3
булавовидный, утолщающийся к концу
ex. στίχος ῥ. — булавовидный стих (в котором каждое слово на один слог длиннее предыдущего, напр. ὦ μάκαρ΄ Ἀτρείδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον Hom.)ῥοπαλισμός

ῥοπᾰλισμός
эрекция Arph.ῥόπαλον

ῥόπᾰλον
τό
1) палица, дубинка, булава Hom., Her., Arph., Soph.
2) дверная колотушка Xen.ῥοπή

1) склонение, наклоненность, наклон
ex. ῥοπέν ἔχειν μέχρι τινός Arst. — склоняться (тяготеть) к чему-л.;
ἐπὴ τᾶς αὐτᾶς ῥοπᾶς ἐρείδεσθαι Plat. — находиться в равновесии;
διαφέρειν или διαστρέφειν τέν ῥοπήν Plut. — нарушать равновесие;
εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη ῥοπὰς λαμβάνειν Polyb. — склоняться то в одну, то в другую сторону;
ῥ. δίκης Aesch. — весы правосудия
2) обстоятельство, фактор
ex. μεγάλη ῥ. Dem. — важный фактор;
σμικρὰ παλαιὰ σώματ΄ εὐνάζει ῥ. Soph. — ничтожное обстоятельство валит с ног стариков;
ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — иметь один лишь шанс, т.е. висеть на волоске
3) поворотный пункт, решающий момент, важное обстоятельство
ex. ἔχεσθαι ῥοπᾶς Arph. или ἐν ῥοπῇ κεῖσθαι Soph. — находиться в критическом положении;
ῥ. βίου μοι Soph. — жизнь моя на исходе
4) вес, значение, важность
ex. οὐ μικράν τινα ροπέν εἶναι οἴεσθαί τι Xen. — придавать чему-л. немалое значение;
μεγάλην ἔχειν ῥοπέν πρός τι Arst. — иметь большое значение для чего-л.ῥόπτρον

τό
1) палица, булава
ex. (δίκης Eur.)
2) бубен, тамбурин
ex. (ῥ. βυρσοπαγές Plut.)
3) дверное кольцо или дверная колотушка Eur., Lys., Plut.ῥοῦς

gen. ῥοῦ стяж. = ῥόοςῥοφέω

ион. ῥῠφέω (fut. ῥοφήσω и ῥοφήσομαι)
1) жадно втягивать, всасывать, поглощать
ex. (τι Aesch., Arph. и τινος Luc.)
ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν Xen. — пить, втягивая, как вол
2) высасывать
ex. (πνεύμονος ἀρτηρίας Soph.)
3) осушать, очищать
ex. (τρύβλιον Arph.)ῥόφημα

-ατος τό похлебка, кашица Arst., Plut.ῥόφησις

-εως всасывание, хлебание Arst.ῥοχθέω

(только praes. и impf.) шуметь, реветь, бушевать
ex. (κῦμα μέγα ῥοχθεῖ Hom.)ῥοώδης

ῥο-ώδης
2
1) бурно текущий, бурливый, волнующийся
ex. (θάλασσα Thuc.)
2) изобилующий бурными потоками
ex. (τόποι Arst.)ῥύαξ

-ᾱκος
1) поток Thuc.
2) огненный поток, лава Plat.
3) (у китов) молочный проток Arst.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика