Древнегреческо-русский словарь, Ρ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ρ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ρ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ρ (часть 002) с русским переводом и комментариями.ῥεράπισμαι

pf. pass. к ῥαπίζωῥέριμμαι

Pind. (= ἔρριμμαι) pf. pass. к ῥίπτωῥερυπωμένος

ῥερῠπωμένος
part. pf. pass. к ῥυπόω (см. тж. ῥυπάω)ῥεῦμα

-ατος τό
1) поток, струя
ex. (μειλιχίων ποτῶν Soph.; ἐλαίου Plat.; перен. κλαυθμῶν καὴ ὀδυρμῶν Plut.)
τὸ τῆς αὔξης καὴ τροφῆς ῥ. Plat. — приток питательных веществ и непрерывный рост;
τὸ τῆς ὄψεως ῥ. Plat. — непрерывный зрительный акт
2) тж. pl. течение
ex. (ῥεύματα ἰσχυρά Her.; ῥ. νείλου Plat.)
3) текучесть, непостоянство
ex. (τὸ τῆς τύχης ῥ. Men.)
4) извержение (sc. τῆς αἴτνης Thuc.)
5) наплыв, множество, масса
ex. (στρατοῦ Aesch., Eur.; μελισσῶν Anth.)
6) разлив, наводнение
ex. κατελθόντος αἰφνιδίου τοῦ ῥεύματος Thuc. — вследствие внезапно хлынувшего разлива
7) напор, стремительность
ex. (ῥ. πολέμου Plut.)
8) мед. истечение или слизь
ex. (ῥεύματα νοσηματικά Arst.)
9) ревматическое страдание
ex. ὑπὸ γήρως καὴ ῥευμάτων ἀπειρηκώς Plut. — изнуренный старостью и ревматизмомῥευματίζομαι

ῥευμᾰτίζομαι
быть пораженным ревматизмом Plat., Plut.ῥευματικός

ῥευμᾰτικός
3
1) страдающий истечениями
ex. ῥ. εἰς τοὺς ὀφθαλμούς Arst. — страдающий слезотечением Arst.
2) гноящийся
ex. (τραῦμα Plut.)ῥευμάτιον

(ᾰ) τό <demin. к ῥεῦμα> поток, ручей Arst., Plut.ῥεύσομαι

дор. ῥευσοῦμαι, поздн. ῥεύσω fut. к ῥέω Iῥευστικός

3
текучий, превратившийся в жидкость
ex. (ἀναθυμίασις Plut.)ῥευστικῶς

в жидком виде
ex. ῥ. διακείμενος Plut. — находящийся в жидком состоянииῥευστός

3
<adj. verb. к ῥέω I>
1) текучий, жидкий
ex. (ὕλη Arst.)
2) изменчивый, непостоянный
ex. (οὐσία Plut.)
3) непоседливый, вечно мечущийся
ex. ῥευστέ εἰς ἅπαντα πολυπραγμοσύνη Plut. — повсюду мечущаяся суетливостьῥεύσω

поздн. = ῥεύσομαιῥέω

I.
эп. тж. Hes., Anth. ῥείω, редко Plut., Luc. ῥέομαι (fut. ῥεύσομαι - дор. ῥευσοῦμαι, поздн. ῥεύσω, атт. ῥυήσομαι, aor. 1 ἔρρευσα, aor. 2 ἐρρύην, pf. ἐρρύηκα; формы на εη, εο и εω - без стяжения)
1) течь, литься, струиться
ex. (ῥέε δάκρυα Hom.)
ῥ. ὕδατι λιαρῷ Hom. — источать горячую воду;
ῥ. αἵματι Hom. или φόνῳ Eur. — струиться кровью;
φάραγγες ὕδατι ῥέουσαι Eur. — ущелья, по которым течет вода, т.е. горные потоки;
ῥ. ἀπὸ τηκομένης χιόνος Her. (о реке) образоваться от тающих снегов;
ἱδρῶτι ῥεούμενοι (= ῥεόμενοι) Her. — обливающиеся потом;
μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή Hom. — слаще меда лилась речь (Нестора);
ῥ. ἐπαίνῳ Arph. — быть осыпаемым похвалами;
χρυσῷ ῥ. Eur. — купаться в золоте;
ἄνω ῥ. Eur. или ἄνω ποταμῶν ῥ. погов. Eur., Dem. — течь вспять, т.е. быть поставленным вверх дном;
ὡς ἰόντων ἁπάντων καὴ ἀεὴ ῥεόντων Plat. — так как все движется и вечно течет;
οἱ ῥέοντες Plat. «текучие», т.е. последователи Гераклита
2) растекаться, разливаться
ex. ( ποταμὸς ἐρρύη μέγας Thuc.)
φλὸξ ῥυεῖσα Plut. — распространившееся пламя
3) расплываться, исчезать
ex. (ῥ. καὴ ἀπόλλυσθαι Plat.)
4) наплывать, устремляться
ex. (ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος Aesch.)
ῥέων στρατὸς ἔστειχε Eur. — армия неудержимо прорывалась вперед
5) нападать, (гневно) набрасываться
ex. (κατά τινος Dem. и πρός τινα Plut.)
6) с жаром набрасываться, ревностно приниматься
ex. (ῥ. πρὸς τὰ μαθήματα Plat.; ῥ. ἐπὴ ποιητικήν Plut.)
7) опадать
ex. (ῥεῖ καρπός Polyb.)
8) падать, выпадать
ex. (τῶν ἐκ μελέων τρίχες ἔρρεον Hom.)
ῥέουσι αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς Arst., Theocr. — волосы выпадают на голове
9) (о корабле) пропускать воду, течь Arst.
10) страдать истечениями
ex. αἱ κοιλίαι αἱ ῥέουσαι Diod. — понос
11) лить, струить
ex. (γάλα Theocr.; οἶνον Luc.)
II.
(только pf. εἴρηκα; pass.: fut. ῥηθήσομαι, fut. 3 εἰρήσομαι, aor. ἐρρήθεν и ἐρρέθην - ион. εἰρέθην, pf. εἴρημαι, ppf. εἰρήμην) говоритьῥηΐδιος

3
эп.-ион. = ῥᾴδιοςῥηΐτατα

эп. superl. к ῥᾳδίωςῥηΐτατος

эп. = ῥήϊστοςῥηΐτερος

эп. compar. к ῥᾴδιοςῥῆγμα

-ατος τό
1) перелом
ex. (ῥήγματα καὴ σπάσματα Dem.)
2) разрыв Arst.
3) трещина, расселина
ex. (τῆς γῆς Arst.; ἐν τοῖς τοίχοις Polyb.; τῆς οἰκίας NT.){*}ῥηγμίν

или ῥηγμίς -ῖνος
1) прибой, бурное течение
ex. (ἁλός Hom.)
2) скалистый берег, прибрежный утес
ex. παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης Hom. — вдоль скалистого берега
3) конец, предел
ex. (βίοιο Emped.)ῥήγνυμι

ῥήγνῡμι
редко ῥηγνύω (fut. ῥήξω, aor. ἔρρηξα, pf. 2 ἔρρωγα; pass.: aor. 2 ἐρράγην с ᾰ, fut. ῥᾰγήσομαι)
1) пробивать, ломать, сокрушать
ex. (τεῖχος Hom.)
τὸ τεῖχος ἐρρήγνυτο Xen. — стена дала трещины
2) взламывать
ex. (θύρας Hom.)
3) разбивать
ex. (θώρηκας, κῦμα χέρσῳ ῥηγνύμενον Hom.; перен. ῥαγεῖσαι ἐλπίδες Aesch.)
4) разрывать
ex. (χρόα Hom.; πέπλους Aesch.; τινά NT.)
ἱμάτια ῥαγέντα Xen. — разорванные одежды
5) тж. med. прорывать
ex. (στίχας ἀνδρῶν Hom.)
χῶρος ῥήγνυσι πηγάς Plut. — край изобилует источниками;
ὀπίσω τοῦ ναοῦ δύο ῥήγνυνται πηγαί Plut. — позади храма бьют два ключа;
ῥήγνυσθαι ἔριδά τισι Hom. — разжечь вражду среди кого-л.
6) взрывать, вспахивать
ex. (γῆς δάπεδον ἀρότροις Arph.)
7) разверзать(ся), разражаться
ex. ἔρρωγεν παγὰ δακρύων Soph. — разверзся источник слез, т.е. хлынули слезы;
τὰ κακὰ ἔρρωγεν Soph., Eur. — обрушились несчастья;
βροντέ ἐρράγη Soph. — грянул гром
8) редко med. нарушать молчание, заговаривать, (о голосе) поднимать, возвышать
ex. ἔρρηξε φωνέν εἶπε δέ Her. (глухонемой) обрел вдруг дар речи и сказал;
ῥῆξον φωνήν Arph. — заговори, выступи с речью;
ἔρρηξε αὐδήν Eur. — он воскликнул;
ῥῆξαι κλαυθμόν Plut. — разразиться плачем
9) (радостно) восклицать
ex. (ῥῆξον καὴ βόησον NT.)ῥήγνυσκε

эп. 3 л. sing. impf. iter. к ῥήγνυμιῥηγνύω

Arst. только praes. = ῥήγνυμιῥῆγος

-εος τό
1) (цветное) покрывало, покров Hom.
2) одежда Hom.ῥηθείς

-εῖσα -έν part. aor. pass. к εἴρω IIῥηθῆναι

inf. aor. pass. к εἴρω IIῥηθήσομαι

fut. pass. к εἴρω IIῥήκτης

-ου adj. m разрывающий, т.е. создающий трещины в земной коре
ex. ( σεισμός Arst.)ῥηκτός

3
<adj. verb. к ῥήγνυμι> уязвимый
ex. (χαλκῷ ῥ. Hom.)ῥῆμα

-ατος τό <εἴρω II>
1) сказанное, слова, речь
ex. νόος τοῦ ῥήματος Her. — смысл сказанного;
ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται Plat. — как это говорится;
κατὰ ῥ. Aeschin. — слово в слово, дословно
2) слово, изречение
ex. (τοῦ πιττακοῦ Plat.)
3) предложение, фраза
ex. ὀνόματα καὴ ῥήματα Plat. — слова и предложения
4) грам. глагол
ex. ῥήματα καὴ ὀνόματα Plat. — глаголы и существительные
5) грам. инфинитив Sext.
6) вещь, событие, обстоятельство
ex. πᾶν ῥ. и πάντα τὰ ῥήματα NT. — всеῥηματικόν

ῥημᾰτικόν
τό грам. глагол Sext.ῥηματικός

ῥημᾰτικός
3
грам. глагольный Sext.ῥημάτιον

(ᾰ) τό словечко Arph., Luc.ῥηματίσκιον

ῥημᾰτίσκιον
τό Plat. = ῥημάτιονῥήμων

-ονος Plut. = ῥήτωρῥήν

ῥηνός овца (ср. πολύρρην и ῥηνοφορεύς)ῥηνοφορεύς

ῥηνο-φορεύς
-έως adj. m одетый в овечью шкуру
ex. (διόνυσος Anth.)ῥηξηνορίη

ῥηξ-ηνορίη
неукротимость в бою, боевой дух Hom.ῥηξήνωρ

ῥηξ-ήνωρ
-ορος прорывающий ряды мужей, т.е. сокрушитель врагов
1) эпитет Ахилла Hom., Hes.
2) эпитет Аполлона Anth.ῥηξικέλευθος

ῥηξῐ-κέλευθος
пролагающий путь (среди врагов)
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ῥηξίνοος

ῥηξί-νοος
стяж. ῥηξίνους 2
(ῐ) надламывающий разум
ex. (διόνυσος Anth.)ῥῆξις

-εως разрыв, трещина
ex. (νέφους Arst.)
ἔμπυροι ῥήξεις Eur. — трещины в пламени (считавшиеся дурной приметой при жертвоприношении)ῥήξω

fut. к ῥήγνυμιῥησικοπέω

ῥησῐ-κοπέω
высекать фразы, т.е. произносить речь Polyb.ῥησιμετρέω

ῥησῐ-μετρέω
мерить, т.е. рассчитывать, взвешивать свои слова Luc.ῥῆσις

-εως, ион. ιος
1) речь, слова Hom., Her.
ex. ῥῆσιν λέγειν ἀμφί τινος Aesch. и ῥήσεις ποιεῖν περί τινος Plat. — вести речь о чем-л.;
ἀπό τινος ῥ. Her. чья-л. — ответная речь
2) заявление, указание
ex. (λακεδαιμονίων Her.)
3) выражение, изречение
ex. (εὐριπίδου Arph.)
4) сказание, предание
ex. (παλαιαὴ ῥήσεις Pind.)ῥήσσω

атт. ῥήττω
1) ударять
ex. ῥήσσοντες ἁμαρτῇ (sc. ποσί) Hom. — дружно топая ногами;
ῥ. τύμπανα Anth. — бить в бубны
2) опрокидывать, повергать на землю
ex. (τινά NT.)ῥητέος

adj. verb. к εἴρω IIῥητήρ

-ῆρος <εἴρω II>
1) повествователь, рассказчик
ex. (μύθων Hom.)
2) оратор, вития Anth.ῥητίνη

<ῥέω I> камедь, древесная смола Arst., Polyb.ῥητόν

τό
1) договоренность, условие
ex. ἐπὴ ῥητοῖς Her., Thuc., Plat. — на определенных (установленных) условиях
2) высказывание, подлинные слова Sext.
3) выразимое, могущее быть сказанным
ex. (εἰ ῥητόν, φράσον Aesch.)
οὐ ῥητά μοι Soph. — то, что я не считаю возможным назвать
4) мат. рациональное число
ex. (τὰ ῥητὰ καὴ ἄρρητα Plat.). - см. тж. ῥητόςῥητορεία


1) ораторское искусство Plat., Plut.
2) ораторское произведение, искусно построенная речь Isocr., Arst.ῥητορεύω

1) быть оратором, произносить речи перед народом Isocr., Plat., Plut.
ex. ῥ. τι Luc. — произносить речь о чем-л.
2) обучать ораторскому искусству Plut.ῥητορικά

τά Diog.L. = ῥητορικήῥητορική

(sc. τέχνη) риторика, ораторское искусство Plat.ῥητορικόν

τό Plat. = ῥητορικήῥητορικός

3
1) риторический, ораторский Plat., Aesch.
2) обладающий ораторским дарованием Isocr., Plat.ῥητορικῶς

по-ораторски Aeschin., Plat.ῥητορομάστιξ

ῥητορο-μάστιξ
-ῑγος бич ораторов (прозвище оратора Эсхина Митиленского) Diog.L.ῥητορομύκτης

ῥητορο-μύκτης
или ῥητορόμυκτος -ου осмеивающий ораторов (прозвище Тимона) Diog.L.ῥητός

3
<adj. verb. к εἴρω II>
1) оговоренный, (об)условленный, назначенный
ex. (μισθός Hom.; ἐς χρόνον ῥητόν Her.)
2) могущий быть сказанным, подобающий
ex. (ἔπος Soph.)
3) могущий быть выраженным, выразимый
ex. γνωστὸς καὴ ῥ. Plat. — познаваемый и определимый словами
4) мат. рациональный Plat. - см. тж. ῥητόνῥητότατα

superl. к ῥητῶςῥήτρα

ион. ῥήτρη <εἴρω II>
1) соглашение, уговор, условие
ex. ῥήτρην ποιεῖσθαι Hom. — заключить между собой условие
2) предписание, указание
ex. παρὰ τέν ῥήτραν Xen. — вопреки предписанию
3) установление, закон (преимущ. неписанный) Xen., Plut.
ex. ῥῆτραι Plut. (в Спарте) — закон Ликурга
4) речь, слово Dem.
ex. παραλαβεῖν τέν ῥήτραν Luc. — взять словоῥήττω

атт. = ῥήσσωῥήτωρ

-ορος
ex. (Arph. редко ) <εἴρω II>
1) повествователь, рассказчик
ex. (μύθων Eur.)
2) оратор, докладчик Thuc., Arph., Plut.
ex. οἱ δέκα ῥήτορες Luc. — десять (аттических) ораторов (см. δεκάς 1)
3) произносящий приговор, судья Soph.
4) ритор, преподаватель ораторского искусства Plut.ῥητῶς

определенно, ясно, точно Polyb., Sext.ῥηχ-

ион. = ῥαχ-ῥηϊδίως

эп.-ион. = ῥᾳδίωςῥήϊστος

эп. superl. к ῥᾴδιοςῥιγαλέος

ῥῑγᾰλέος
3
холодный
ex. (ὄμβρος Emped.)ῥιγεδανός

ῥῑγεδᾰνός
3
1) холодный, ледяной
ex. (πηγυλίς Anth.)
2) бросающий в дрожь, ужасный
ex. (Ἑλένη Hom.)ῥιγέω

ῥῑγέω
(aor. ἐρρίγησα - эп. ῥίγησα, pf. 2 в знач. praes. ἔρρῑγα, эп. ppf. ἐρρίγειν)
1) досл. застывать, леденеть, перен. цепенеть от ужаса, пугаться
ex. ῥ. τι Hom. — страшиться чего-л.;
ἔρριγ΄ ἀντιβολῆσαι Hom. — он побоялся встретиться (с Гектором в бою)
2) оставаться холодным, равнодушным Pind.ῥιγηλός

ῥῑγηλός
3
бросающий в холод, страшный
ex. (ὀϊστοί Hes.)ῥίγιον

(ρῑ) <adv. compar. от ῥῖγος>
1) холоднее
ex. ποτὴ ἕσπερα ῥ. ἔσται Hom. — к вечеру станет холоднее
2) ужаснее, хуже
ex. τὸ δέ τοι καὴ ῥ. ἔσται Hom. — это будет для тебя хужеῥίγιστα

(ρῑ) <adv. superl. от ῥῖγος> ужасно, жестоко
ex. (τετληότες Hom.)ῥίγιστον

adv. Plut. = ῥίγισταῥιγομάχης

ῥῑγομάχης
-ου (ᾰ) adj. = ῥιγομάχοςῥιγομάχος

ῥῑγο-μάχος
или ῥῑγομάχης -ου (ᾰ) adj. m борющийся с холодом Anth.ῥῖγος

-εος τό
1) холод, стужа Hom., Her., Xen. etc.
2) озноб, дрожь
ex. (τρόμος καὴ ῥ. Plat.)ῥιγόω

ῥῑγόω
(inf. ῥιγοῦν и ῥιγῶν; эп. inf. fut. ῥιγωσέμεν; 3 л. sing. conjct. ῥιγοῖ и ῥιγῷ) зябнуть, мерзнуть Hom., Her., Xen. etc.ῥίζα


1) корень (sc. ἐλαίης Hom.; τριχός Arst.)
2) целебный корень, зелье
ex. (ῥ. ὀδυνήφατον Hom.)
3) перен. корень, источник, начало
ex. (κακῶν Eur.; ῥ. γένους Soph.; καλοκἀγαθίας Plut.)
ἐκ ῥιζῶν ἀναιρεῖν τι Plut. — вырвать что-л. с корнем
4) подошва, подножье
ex. (τοῦ λόφου Polyb.)
5) основание, основа
ex. (ῥ. πάντων καὴ βάσις Plat.)
6) перен. ствол, ветвь
ex. ῥ. χθονός Pind. — часть света, материк
7) род или происхождение
ex. (εὐγενής Eur.)ῥιζικός

3
корневой Plut.ῥιζίον

v. l. ῥίζιον τό корешок Arph.ῥιζοβολέω

ῥιζο-βολέω
пускать корни Sext., Anth.ῥιζόθεν

ῥιζό-θεν
adv. с корнем
ex. (ἐκκόπτειν τι Luc.)ῥιζολογέω

ῥιζο-λογέω
удалять с корнем, искоренять, истреблять
ex. (πάντας τυράννους Diod.)ῥιζοτομέω

ῥιζο-τομέω
Diod. = ῥιζολογέωῥιζοτόμος

ῥιζο-τόμος
и собиратель кореньев (целебных или волшебных) Soph., Luc.ῥιζοφάγος

ῥιζο-φάγος
2
(ᾰ) корнеядный, объедающий корни
ex. (ζῷα Arst.)ῥιζόω

1) насаждать
ex. (ἔνθα ἀλωέ ἐρρίζωται Hom.)
2) прикреплять
ex. (νῆα ἔνερθεν Hom.)
3) укреплять
ex. (τέν τυραννίδα Her.; ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένος NT.)
ἐρριζωμένος Her. и ῥιζοθείς Plat. — пустивший корни, укоренившийся;
γῆθεν ἐρριζωμένος Soph. — укрепленный в землеῥιζώδης

ῥιζ-ώδης
2
похожий на корень, корневидный Plut.ῥίζωμα

-ατος τό
1) корень, основа, стихия
ex. τέσσαρα τῶν πάντων ῥιζώματα Emped. — четыре стихии вселенной
2) племя, род, отпрыск
ex. σπαρτῶν ἀπ΄ ἀνδρῶν ῥ. Aesch. — отпрыск посеянных мужей (см. σπαρτός), т.е. фиванецῥιζωρυχέω

ῥιζ-ωρῠχέω
выкапывать (собирать) коренья Plat.ῥιζωρύχος

ῥιζ-ωρύχος
v. l. ῥιζώρῠχος 2
собирающий коренья
ex. γραμματικῶν γένη ῥυζώρυχα шутл. Anth. — собирающее корни (слов) племя грамматиковῥίζωσις

-εως пускание корней
ex. τῶν γεννωμένων ῥ. Plut. — развитие зародышейῥικνόομαι

1) сжиматься, съеживаться Arst.
2) плясать извиваясь Soph., Luc.ῥικνός

3
1) съежившийся Soph.
2) искривленный
ex. (περικνίδια Anth.)
ῥ. πόδας HH. — кривоногийῥικνώδης

ῥικν-ώδης
2
1) съежившийся, сморщенный
ex. (γήραϊ Anth.)
2) извивающийся в пляске
ex. (διόνυσος Anth.)ῥίμφα

ῥίμφᾰ
adv. быстро, стремительно Hom., Hes., Aesch.ῥιμφάρματος

ῥιμφ-άρμᾰτος
2
несущийся на быстрой колеснице
ex. (διφρηλασία Pind.; ἅμιλλαι Soph.)ῥίν

Luc. = ῥίς


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика