Древнегреческо-русский словарь, Ρ, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ρ > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ρ: 001 | 002 | 003 | 004 | 005

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ρ (часть 001) с русским переводом и комментариями.ρ

ρ (τὸ ῥῶ) ро (17-я буква греч. алфавита)
ex. ρʹ = 100, ͵ρ = 100000ῥᾳδιέστερος

3
атт. compar. к ῥᾴδιοςῥᾳδιουργέω

ῥᾳδι-ουργέω
1) поступать необдуманно, быть легкомысленным Xen. etc.
2) вести беззаботный образ жизни, быть нерадивым Xen. etc.
3) поступать бесчестно Plut.ῥᾳδιούργημα

ῥᾳδι-ούργημα
-ατος τό легкомысленный поступок, нерадивость Plut.
ex. ῥ. πονηρόν NT. — дурной поступокῥᾳστωνεύω

предаваться беспечности, быть беззаботным, бездеятельным
ex. (ῥ. τῇ ψυχῇ Xen.)ῥᾳστώνη

ион. ῥῃστώνη
1) легкость, нетрудность
ex. ῥᾳστώνῃ и μετὰ ῥᾳστώνης Plut. — с легкостью, без труда;
πολλέ ῥ. γίγνεται μηδὲν ἐλαττοῦσθαί τινος Plat. — оказывается, что весьма легко не уступать кому-л.
2) легкий способ, удобное средство
ex. (τινὴ ῥᾳστώνην φυγῇς παρέχειν Plut.)
πρὸς τὰς ῥᾳστώνας Arst. — в целях удобства
3) расположение, любезность
ex. ἐκ τῆς ῥῃστώνης τινός Her. — из расположения к кому-л.
4) снисхождение
ex. (ῥᾳστώνην τινὴ διδόναι Dem.)
5) облегчение, отдохновение, передышка
ex. (ἐκ τῶν πόνων Plat.)
ῥ. τῆς πόσεως Plat. — передышка в попойке
6) беззаботность, беспечность, нерадение
ex. (ῥ. καὴ ῥᾳθυμία Dem.)
7) pl. спокойствие, покой
ex. ἐν ταῖς ἀπεριστάτοις ῥᾳστώναις Polyb. — в условиях полного спокойствияῥᾴδιος

3, редко 2, эп.-ион. ῥηΐδιος 3
(compar. ῥᾴων, ῥᾷον - эп. ῥηίτερος; superl. ῥᾷστος - эп.-ион. ῥήϊστος, эп. тж. ῥηΐτατος)
1) легкий, нетрудный
ex. (ἔπος Hom.; οἶμος Hes.; ὁδός Plat.; βίος Men.; τάφρος ῥηϊδίη περῆσαι Hom.)
ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν Ἀχαιοί Hom. (тогда) легче было воевать с ахейцами;
ῥᾷστος ἐς τὸ βλάπτεσθαι Thuc. — весьма легко поражаемый, крайне уязвимый;
οὐ ῥᾴδιον μέ ἐπαινεῖν σε Plat. — трудно не похвалить тебя;
ῥᾴων ἔσομαι Dem. — мне будет легче (на душе);
ῥᾴονι χρῆσθαί τινι Dem. — легче совладать с кем-л.
2) легкомысленный, беспечный, беззаботный
ex. (ἤθεα Eur.)
ῥ. τὸν τρόπον Luc. — легкомысленного характераῥᾴτερος

дор. compar. к ῥᾴδιοςῥᾴων

n ῥᾷον compar. к ῥᾴδιοςῥᾷον

compar. n к ῥᾴδιος и compar. к ῥᾳδίωςῥᾷστα

superl. к ῥᾳδίωςῥᾷστος

3
superl. к ῥᾴδιοςῥῃστώνη

ион. = ῥᾳστώνηῥῄδιος

3
стяж. = ῥηΐδιοςῥῄτερος

стяж. = ῥηΐτεροςῥ΄

эп. in elisione = ῥάῥά

(ᾰ) adv. энкл. (= ἄρα) как раз, именно, ведь, же, -то
ex. ὅς ῥα θεοῖσιν ἔριζεν Hom. (Ликург), который как раз и затеял ссору с богами;
ὅτε δή ῥ΄ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ΄ ἠώς Hom. — когда же (досл. с этого времени) наступила двенадцатая заря;
ἦ ῥ΄ ἀΐει μου ; Aesch. — да он-то слышит ли меня?ῥᾶ

v. l. ῥᾴ арх. Soph. = ῥᾴδιον (см. ῥᾳδιος)ῥαββί

см. ῥαββουνί...ῥαββουνί...

ῥαββί, ῥαββουνί
indecl. (евр.)
ex. (мой) учитель NT.ῥαβδεύομαι

ловить удочкой, удить Arst.ῥαβδίζω

бить палкой или розгой, сечь
ex. (τινά Arph.; τρὴς ῥαβδισθῆναι NT.)ῥαβδίον

τό
1) палочка, жезл Babr.
2) железный штифт (для восковой живописи) Plut.
3) отросток, шип (под нижней губой у некоторых рыб) Arst.ῥαβδομαχία

ῥαβδο-μᾰχία
бой на палках, фехтование Plut.ῥαβδονομέω

ῥαβδο-νομέω
быть судьей на состязании, решать спор Soph.ῥαβδονόμος

ῥαβδο-νόμος
жезлоносец, (в Риме - лат. lictor) ликтор Plut.ῥάβδος


1) палка, трость, розга
ex. (ῥάβδῳ κρούειν Xen.)
αἱ ῥάβδοι Plut. (в Риме) — ликторские пучки
2) волшебный жезл, магическая палочка (sc. τοῦ Ἑρμέω Hom.)
3) удочка (sc. τοῦ ἁλιῆος Hom.)
4) птицеловная палка (покрытая клеем)
ex. (sc. τοῦ ὀρνιθευτοῦ Arph.)
5) жезл, посох Pind., NT.
6) прут, тж. нить
ex. (χρύσεαι ῥάβδοι Hom.)
7) древко (sc. τῆς λόγχης Xen.)
8) световая полоса, pl. пучок лучей
ex. (ῥάβδοι περὴ τὸν ἥλιον Arst.)
9) полоска
ex. διαποίκιλος ῥάβδοις Arst. — испещренный полосами
10) грам. строка, стих.ῥαβδουχέω

ῥαβδ-ουχέω
нести впереди ликторские пучки
ex. ῥαβδουχεῖσθαι Plut. — быть сопровождаемым ликторамиῥαβδουχία

ῥαβδ-ουχία
(в Риме)
1) несение ликторских пучков, т.е. должность ликтора Plut.
2) свита ликторов Plut.ῥαβδοῦχος

ῥαβδ-οῦχος
1)
(1) жезлоносец (блюститель порядка или судья на состязаниях) Thuc., Arph., Plat.
(2) (в Риме) ликтор Polyb.
2) женщина из свиты Энанты (матери Агафокла) Polyb.ῥαβδοφόρος

ῥαβδο-φόρος

1) жезлоносец Sext.
2) (в Риме) ликтор Polyb.ῥάβδωσις

-εως прокладывание желобков, каннелирование
ex. ( τοῦ κίονος ῥ. Arst.)ῥαβδωτός

3
1) полосатый
ex. (ἱμάτια Xen.; κόγχαι Arst.)
2) плетеный из прутьев
ex. (θύραι Diod.)ῥᾶγα

acc. к ῥάξῥαγάς

ῥᾰγάς
-άδος (ᾰδ) щель, трещина Diod., Anth.ῥαγδαῖον

τό быстрота, стремительность, напор, натиск Plut.ῥαγδαῖος

3
1) стремительный, неукротимый
ex. (ἐν τοῖς ἀγῶσι Plut.)
2) сильный, проливной
ex. (ὄμβροι Plut.; ὑετός Luc.)ῥάγδην

adv. стремительно, порывисто, резко
ex. (λαμβάνειν ἐκ τῶν ἐπῶν τινος Plut.)ῥαγείς

-εῖσα -έν part. aor. 2 pass. к ῥήγνυμιῥαγίζω

ῥᾱγίζω
собирать виноградные гроздья Theocr.ῥαγολόγος

ῥᾱγο-λόγος
2
собирающий ягоды винограда
ex. (ἐχῖνος Anth.){*}ῥαδαλός

ῥᾰδᾰλός
3
Hom. v. l. = ῥοδανόςῥαδινός

ῥᾰδῐνός
эол. βρᾰδῐνός 3
1) тонкий, гибкий
ex. (ἱμάσθλη Hom.; ὄρπαξ Sappho)
2) стройный, изящный
ex. (πόδες Hes.; κυπάρισσος Theocr.; σώματα Xen.)
3) нежный, томный, грустный
ex. (ὄσσε Aesch. - v. l. ῥέος)ῥάδιξ

-ῑκος ветвь или сук Diod.ῥαμφή

кривой кинжал Polyb.ῥάμφος

-εος τό кривой клюв Arph., Plut.ῥανίς

ῥᾰνίς
-ίδος (ῐδ) капля Eur., Arph., Arst., Anth.ῥαντήριος

3
обрызганный (кровью), обагренный
ex. (πέδον Aesch. - v. l. πεδορραντήριος)ῥαντίζω

1) обрызгивать, окроплять
ex. (τῷ αἵματι NT.)
2) очищать окроплением
ex. (ἐρραντισμένοι - v. l. ῥεραντισμένοι - τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς NT.)ῥαντισμός

окропление NT.ῥάξ

ῥᾱγός
1) ягода
ex. (αἱ τῶν βοτρύων ῥᾶγες Arst.)
2) виноградная ягода Anth.ῥαπίζω

ῥᾰπίζω
ударять, бить, колотить, сечь
ex. (τινά Her., Dem., Diog.L.; τινὰ ῥάβδῳ Anacr.)
ἐπὴ κόρρης ῥ. Plut. — бить по щеке;
ῥαπιζόμενος ἀέρ παντοδαποὺς ἀφίησι ψόφους Arst. — сотрясаемый воздух издает разнообразные звукиῥαπίς

ῥᾰπίς
-ίδος розга, прут (ср. ῥαπίζω)ῥάπισμα

-ατος (ρᾰ) τό удар, пощечина
ex. (ῥαπίσματα ἀμφὴ πρόσωπα Anth.; ῥαπίσματα λαμβάνειν Luc.)ῥαπτόν

τό шитый ковер Xen.ῥαπτός

3
1) заплатанный, заштопанный
ex. (χιτών Hom.)
2) сшитый из лоскутьев, лоскутный
ex. (σφαῖρα Anth.; перен. ἔπεα Pind.)ῥάπτω

(impf. ἔρραπτον - эп. ἔραπτον и ῥάπτον, fut. ῥάψω, aor. ἔρραψα - эп. ῥάψα; pass.: aor. 2 ἐρράφην с ᾰ, pf. ἔρραμμαι)
1) шить, сшивать
ex. (βοείας Hom.)
ῥάπτεσθαί τινί τι Arph. — собственноручно сшить кому-л. что-л.;
τοῦτο τὸ ὑπόδημα ἔρραψας μὲν σύ, ὑπεδήσατο δὲ Ἀρισταγόρης Her. — сшил эту обувь ты, а надел (ее) Аристагор, т.е. затеял это ты, а осуществил Аристагор
2) зашивать, вшивать
ex. (τι εἴς τι Eur.)
3) слагать, сочинять
ex. (ἀοιδήν Hes.)
4) затевать, замышлять, подстраивать
ex. (φόνον ἐπί τινι Her.; μόρον τινί Eur.)ῥάσσατε

эп. 2 л. pl. imper. aor. 2 к ῥαίνωῥάσσω

атт. ῥάττω (ср. ἀράσσω; aor. ἔρραξα) сталкивать, ввергать
ex. (τινὰ εἰς τὸν βόρβορον Dem.)ῥάτρα

дор. Dem. v. l. = ῥήτραῥάττω

атт. = ῥάσσωῥαφάνη

ῥᾰφάνη
(φᾰ) Batr. = ράφανοςῥαφανιδόω

ῥᾰφᾰνῑδόω
наказывать редькой или редиской, raphano podicem obturare (вид наказания за супружескую неверность) Arph.ῥαφανίς

ῥᾰφᾰνίς
-ῖδος редька или редиска Arph., Arst.ῥάφανος

ῥάφᾰνος
(ρᾰ)
1) капуста Arph., Arst.
2) Arst. = ῥαφανίςῥαφεύς

ῥᾰφεύς
-έως <ῥάπτω 4> зачинщик, вдохновитель
ex. (φόνου Aesch.)ῥαφή

ῥᾰφή

1) шов
ex. (ἱμάντων Hom.; τῶν ἀγγείων Plut.)
ῥαφαὴ τῆς κεφαλῆς Her., Plut. — черепные швы
2) шитье, сшивание
ex. ῥαφῇ χρῆσθαι Plat. — сшиватьῥαφιδεύς

ῥᾰφῐδεύς
-έως портной Anth.ῥαφίς

ῥᾰφίς
-ίδος (ῐδ)
1) игла Anth.
ex. διὰ τρυπήματος ῥαφίδος NT. — сквозь игольное ушко
2) рыба морская игла Arst.ῥαχία

ῥᾱχία
ион. ῥηχίη
1) скалистый берег, каменистое взморье Thuc.
2) прибрежный утес
ex. (αἱ τῆς Ἰβηρίας ῥαχίαι Polyb.)
ἁλίστονοι ῥαχίαι Aesch. — стонущие от морского прибоя скалы
3) прибой, бурун, морские валы Her., Polyb., Plut.
4) досл. шум прибоя, перен. шум, гам
ex. (ῥαχίαν ἐν δήμῳ ποιεῖν Plut.)ῥαχίζω

ῥᾰχίζω
(только praes. и impf. ἐρράχιζον - in crasi κἀρράχιζον) переламывать хребет, т.е. сокрушать, уничтожать
ex. (τινά Aesch., Soph.)ῥάχις

-εως, ион. ιος (ᾰ)
1) хребет, спина
ex. (συός Hom.)
2) позвоночный столб, позвоночник Arst.
ex. ὑπὸ ῥάχιν παγείς Aesch. — посаженный на кол
3) горный хребет, гребень
ex. (ὄρεος Her.; ὀργάδος Anth.)ῥαχίτης

ῥᾰχίτης
-ου (ῑ) adj. m позвоночный, спинной
ex. (μυελός Arst.)ῥάχος

(ᾰ) или ῥᾱχός, ион. ῥηχός
1) тж. pl. терновый кустарник, терн Xen., Soph.
2) терновая изгородь Her.ῥαψῳδέω

ῥαψ-ῳδέω
<ῥάπτω>
1) быть рапсодом Plat.
2) рассказывать или петь эпические поэмы Plat. etc.
ex. ῥ. τι περί τινος Luc. — повествовать что-л. о чем-л.
3) воспевать, прославлять
ex. (τοὺς ἀνδρείους Arph.)
4) презр. говорить по-заученному Dem.
ex. λόγοι ῥαψῳδούμενοι Plat. — заученные речиῥαψῳδία

ῥαψ-ῳδία

1) пение или чтение (нараспев) эпических поэм Plat.
ex. ῥ. Ἰλιάδος Plut. — чтение вслух Илиады
2) эпическая поэма
ex. ἐπιδεικνύναι, καθάπερ Ὅμηρος, ῥαψῳδίαν Plat. — выступать, подобно Гомеру, с эпической песнью
3) рапсодия, раздел эпической поэмы, песнь
ex. τῶν ῥαψῳδιῶν τὰ κεφάλαια Luc. — главные герои (гомеровских) песенῥαψῳδική

ῥαψ-ῳδική
рапсодическое искусство, искусство чтения эпических поэм Plat.ῥαψῳδικός

ῥαψ-ῳδικός
3
рапсодический, эпический
ex. (τέχνη Plat.)ῥαψῳδός

ῥαψ-ῳδός
рапсод:
1) слагатель эпических поэм Hom.
2) странствующий песнопевец, сказитель Her., Plat.
ex. ῥ. κύων Soph. = σφίγξῥέα

ῥέᾰ
эп. (иногда как один долгий слог) adv. = ῥεῖαῥέγκω

реже ῥέγχω тж. med.
1) храпеть Aesch., Arph.
2) (о животных) храпеть, сопеть или фыркать Eur., Arst.ῥέγος

-εος τό крашеная ткань, покрывало Anacr.ῥέγχω

Arst., Plut., med. Anth. = ῥέγκωῥέδη

(лат. raeda) колесница NT.ῥέεθρον

τό эп.-ион. = ρεῖθρονῥέζω

I.
(impf. ἔρεζον - эп. тж. ῥέζον, fut. ῥέξω, aor. ἔρ(ρ)εξα - эп. тж. ῥέξα; adj. verb. ῥεκτός)
1) делать, совершать
ex. (οὐκ εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσθαλον Hom.)
μέρμερα ἔργα ῥ. Hom. — творить страшные дела;
ῥεχθέντος κακοῦ ἄκος Hom. — средство против совершенного зла;
κακῶς ῥ. τινά Hom. или κακά τινι ῥ. Hom., Eur. — дурно поступать с кем-л., обижать кого-л.;
τινὰ ἀσύφηλον ῥ. Hom. — позорить кого-л.
2) быть в помощь, помогать
ex. εἴ τι νόος ῥέξει Hom. (посмотрим), не поможет ли делу размышление
3) приносить в жертву
ex. (βοῦν Hom.)
4) совершать жертвоприношение
ex. (θεῷ Hom.)
II.
дор. = βάπτωῥέθος

-εος τό
1) член, pl. тело
ex. (ψυχέ δ΄ ἐκ ῥεθέων πταμένη Hom.)
2) лицо
ex. (ῥ. αἱματόεν Soph.)
ῥ. ἀελίῳ δεικνύναι Eur. — показать солнцу, т.е. открыть (свой) лицоῥεῖ΄

in elisione = ρεῖαῥεῖα

ῥεῖᾰ
эп. ῥέᾰ adv.
1) легко, проворно
ex. (κυβιστᾶν Hom.)
2) легко, беззаботно
ex. (ζῆν Hom.)ῥεῖθρον

эп.-ион. ῥέεθρον τό тж. pl.
1) течение, поток, струя
ex. (ποταμοῖο ῥέεθρα Hom.; ῥ. στρυμόνος Aesch.)
παρθενόσφαγα ῥεῖθρα Aesch. — потоки крови заколотой девы (Ифигении)
2) речка, ручей Polyb.
3) русло
ex. (ἐκτραπόμενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέθρων, sc. ποταμός Her.)ῥείω

Hes., Anth. = ῥέω Iῥεκτήρ

-ῆρος <ῥέζω I> свершитель, виновник
ex. ῥ. κακῶν Hes. — злодей, нечестивецῥέκτης

-ου adj. m деятельный, энергичный Plut.ῥέμβομαι

1) (тж. ῥ. ἔξω Plut.) блуждать, странствовать, бродить, скитаться
ex. (ἐν πειραιεῖ Plut.; ἐν ἁλί Anth.)
ῥ. ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου Plut. — блуждать вдали от лагеря;
ῥ. ὄμμασι Anth. — блуждать глазами;
ῥ. ἐν πράγμασι Plut. — быть нетвердым (шатким) в своих поступках
2) (о речи) быть расплывчатым, неясным
ex. ( λέξις ῥέμβεται ἀγνοουμένων τούτων Sext.)ῥέμβος

блуждание, странствование Plut.ῥεμβώδης

ῥεμβ-ώδης
2
1) блуждающий
ex. (βλέμμα Plut.)
2) беспорядочный
ex. (πολιορκία Polyb.; ἔρωτες καὴ διατριβαί Plut.)ῥέομαι

Plut., Luc. = ῥέω Iῥέος

τό (только nom. и acc. sing.) поток
ex. (ῥ. λέρνης Aesch.)
εὔποτον ῥ. (sc. νείλου) Aesch. — благотворные воды Нила;
πηγαῖον ῥ. Aesch. — ключевая вода;
δακρυσίστακτον ῥ. Aesch. — поток слезῥεούμενος

Her. = ῥεόμενος (см. ῥέω I)ῥέπω

1) (о чашке весов) склоняться, тянуть вниз, опускаться
ex. τὸ κάτω ῥέπον ἐν τοῖς ζυγοῖς Plat. — опускающееся на весах вниз, т.е. более тяжелая чашка весов;
εἰς τοὐναντίον ῥ. Plat. — тянуть в разные стороны;
εὖ ῥέπει θεός Aesch. — божество благоприятствует (нам)
2) взвешивать
ex. ἐξ ἴσου ῥέπεσθαι Aesch. — быть приведенным в равновесие, перен. получать справедливое воздаяние
3) приближаться, наступать
ex. (ῥέπε δ΄ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ Hom.)
4) тяготеть, падать
ex. (πρὸς τέν γῆν Arst.)
5) перен. тяготеть, иметь влечение, питать склонность, быть склонным
ex. (ἐπί, εἴς и πρός τι Isocr., Dem., Plat., ἐπί и εἴς τινα Polyb., Luc.)
6) перен. падать, обращаться, приходиться
ex. τὸ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει στέργηθρον Aesch. — моя любовь к матери обращается на тебя;
τοῦτ΄ ἔστιν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον Soph. — это (зло)деяние падает на мою голову, т.е. виновным оказываюсь я
7) случаться, получаться, клониться, складываться
ex. φιλεῖ τοῦτο μέ ταῦτῃ ῥ. Soph. — обыкновенно бывает это не так;
ῥ. ἐς τὰ μάσσονα Aesch. — принимать огромные размеры;
χρησμὸς εἰς τοῦτο ῥέπει Arph. — вот куда клонится предсказание;
τὸ μηδὲν εἰς οὐδὲν ῥέπει Eur. — из ничего ничего (и) не выходит
8) получать перевес
ex. ἐπὴ ὁκότερα τῶν πρηγμάτων ἐτράποντο, ταῦτα ῥέψειν ἔμελλε Her. — к чему ни обращались (афиняне), то и должно было получить перевес;
εἰς ὁπότερ΄ ἂν ῥέψῃ Plat. — в зависимости от того, на какой стороне окажется перевес


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика