Древнегреческо-русский словарь, Ψ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ψ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ψ: 001 | 002 | 003 | 004

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ψ (часть 002) с русским переводом и комментариями.ψευδοπάρθενος

ψευδο-πάρθενος
мнимая девственница Her.ψευδοποιέω

ψευδο-ποιέω
1) искажать ложью, извращать
ex. (τὰ εὐεργετήματά τινος Polyb.)
2) объявлять ложью
ex. (τὰς ἀποφάσεις τινός Sext.; τὰς ἀλλήλων δόξας Sext.)
3) обманывать, вводить в заблуждение
ex. αἴσθησις ψευδοποιεῖται Plut. — чувство впадает в ошибкуψευδοπροφήτης

ψευδο-προφήτης
-ου лжепророк NT.ψευδόπτωμα

ψευδό-πτωμα
-ατος τό умышленное (притворное) падение (прием в гимнастической борьбе) Plut.ψευδορκέω

ψευδ-ορκέω
давать ложную клятву, совершать клятвопреступление Arph.ψευδόρκιος

ψευδ-όρκιος
2
нарушивший клятву
ex. ψευδόρκιοι γενόμενοι Her. — нарушив данную клятвуψεύδορκος

ψεύδ-ορκος
клятвопреступник Eur.ψεῦδος

-εος τό (эп. dat. pl. ψεύδεσσιν)
1) ложь, обман Hom., Pind.
ex. ψ. λέγειν Soph. и ψ. ψεύδεσθαι Plat. — говорить ложь;
τέρατα ψεύδους NT. — ложные чудеса
2) ошибка, заблуждение
ex. τὸ δὲ ὅλον ψ. ἐστι Plat. — все это неверно;
τὸ πρῶτον ψ. лог. Arst. (лат. error fundamentalis) — принципиальная ошибка
3) вымысел, поэтическая фантазия
ex. (ψ. γλυκύ, ψεύδεα ποικίλα Pind.)
4) хитрость, уловка
ex. (ψεύδεα βουλεύειν Hom.; ψ. τοῦ στρατηγήματος Diod.)
5) прыщик
ex. (ψεύδεα ῥινός Theocr.)ψευδοσοφιστής

ψευδο-σοφιστής
-οῦ лжесофист (название одного из сочинений Лукиана)ψευδοστομέω

ψευδο-στομέω
говорить ложь, лгать Soph., Luc.ψευδόστομον

ψευδό-στομον
τό ложное устье
ex. (τοῦ ποταμοῦ Diod.)ψευδουργός

ψευδ-ουργός
фигляр, фокусник Plat.ψευδοφαής

2
Diog.L. v. l. = ψευδοφανήςψευδοφανής

ψευδο-φᾰνής
2
светящий ложным, т.е. заимствованным светом (sc. σελήνη Plut., Diog.L.)ψευδόφημος

ψευδό-φημος
2
ложно пророчащий Soph.ψευδοφίλιππος

ψευδο-φίλιππος
Лжефилипп Luc.ψευδόχριστος

ψευδό-χριστος
Лжехристос NT.ψευδοχρυσόλιθος

ψευδο-χρῡσόλῐθος
лжехрисолит Diod.ψευδόχρυσος

ψευδό-χρῡσος
2
из поддельного золота или кажущийся золотым
ex. (τὰ σκεύη Plut.)ψευδυποβολιμαῖος

ψευδ-υποβολῐμαῖος
3
ложно считающийся подложным Diog.L.ψεύδω

1) чаще med. обманывать, вводить в заблуждение ex. (τινά τινος Aesch., Soph., Arph. и ψ. τινά τι Eur., Xen.); pass. быть обманутым, ошибаться, заблуждаться
ex. ψευσθῆναί τινος Soph., Her., Thuc., Arph., τινι и ἔν τινι Her., περί τινος Xen., Plat. и τι Xen., Plat.; — обмануться в ком(чем)-л. или насчет чего-л.;
ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας Plat. — ошибиться насчет истинного положения вещей;
λαβεῖν τινα ἐψευσμένον Soph. — поймать кого-л. на ошибке;
ψεῦσμα ἐψευσμένος Plat. — допустив(ший) ошибку
2) med. говорить неправду, лгать
ex. (ψεύσομαι ἢ ἔτυμον ἐρέω Hom.)
ἀνέρ οὐδαμῶς οἱός τε ψεύδεσθαι Dem. — человек, совершенно неспособный лгать;
φεύδεσθαι περί и κατά τινος Lys., Plat.; — говорить неправду о ком(чем)-л.;
ψεύδεσθαι πρός τινα Xen. — лгать кому-л.;
τοῦτό γ΄ οὐκ ἐψεύσατο Arph. — в этом он не солгал;
αἱ ἀγγελίαι ἐψευσμέναι Thuc. — вымышленные вести;
δίους γάμους ἐψεύσατο Eur. (Семела) выдумала, будто она вступила в брак с Зевсом
3) med.-pass. быть ложным, неверным
ex. τρίτη τῶν ὁδῶν μάλιστα ἔψευσται Her. — третий из этих способов - самый ложный;
λόγος ψευδόμενος Arst. — ложное умозаключение
4) уличать в неправде, опровергать
ex. ψεύδει ἐπίνοια τέν γνώμην Soph. — последующее размышление опровергает (прежнее) мнение
5) чаще med. не исполнять, вероломно нарушать
ex. (ὅρκια Hom.; συνθήκας Xen.)
ψ. οὐδὲν σημάτων προκειμένων Soph. — не оставить без исполнения ни одного из данных предзнаменований;
οὐκ ἐψεύσαντο τὰς ἀπειλάς Her. — они привели в исполнение свои угрозы;
ψευσθεῖσα ὑπόσχεσις Thuc. — нарушенное обещание;
ψεύσασθαι τέν ξυμμαχίαν Thuc. — вероломно расторгнуть военный союз;
τὰ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο ἐψευσμένοι ἦσαν Xen. — деньги, которые они обещали, выплачены не былиψευδώνυμος

ψευδ-ώνῠμος
2
ложно именуемый
ex. (φιλόσοφος, τιμαί Plut.; γνῶσις NT.)
Ὑβριστές ποταμὸς οὐ ψ. Aesch. — река, недаром называющаяся Гибристом («Яростной»)ψευδωνύμως

ψευδ-ωνύμως
(νῠ) ложным именем
ex. ψ. σε προμηθέα καλοῦσιν Aesch. — напрасно именуют тебя Прометеемψευδῶς

ложно Polyb., Plut.
ex. ψ. λέγειν Eur. — говорить неправду;
ψ. προσποιεῖσθαί τι Thuc. — притвориться делающим что-л., т.е. обманным образом приписывать себе что-л.;
ψ. δοξάζειν Plat. — иметь ложное представление, заблуждатьсяψευσίστυξ

ψευσί-στυξ
στῠγος adj. ненавидящий ложь
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ψεῦσμα

-ατος τό ложь, обман Plat., Luc., NT.ψεύστας

ψεύστᾱς
-ου adj. m дор. = ψεύστης Iψευστέω

говорить ложь, лгать Hom.ψεύστης

I.
дор. ψεύστᾱς -ου adj. m лживый, ложный
ex. (λόγος Pind.)
ψ. ἀνήρ Her. — лжец:
πυρσὸς ψ. Anth. — обманчивый сигнальный огонь;
ψ. τύμβος Anth. — ложная гробница, кенотаф(ий)
II.
-ου лжец, обманщик Hom., Arst., Dem., Anth.
ex. ψ. τινὸς φαίνεσθαι Soph. — оказаться лжецом в чем-л.ψεύσω

fut. к ψεύδωψέφας

-αος τό тьма Pind.ψεφεννός

3
v. l. = ψεφηνόςψεφηνός

3
досл. темный, перен. безвестный, незнатный
ex. (ἀνήρ Pind.)ψῆγμα

-ατος τό <ψήχω> тж. pl. оскребки, крохи, крупинки
ex. ψ. πυρωθὲν σποδοῦ Aesch. — пепел;
ψήγματα Her., Luc., ψ. χρυσοῦ Her. или ψήγματα χρυσίου Anth., Plut., Diod. — крупинки золота, золотой песок;
ψ. λεπτομερέστατον Arst., Plut. — тончайшая пыльψηγμάτιον

τό песчинка, крупинка, пылинка Plut.ψήκτρα

скребок, скребница Soph., Eur., Arph., Anth.ψῆλαι

inf. aor. к ψάλλωψηλαφάω

ψηλ-ᾰφάω
1) щупать, ощупывать
ex. (τοῖς δακτύλοις τι Arst.)
χερσὴ ψηλαφόων Hom. или ψηλαφῶν Arph. — щупая руками, ощупью;
ψ. ἐν σκότῳ Arph., Plat. — нащупывать (ощупью искать) в темноте;
ψηλαφώμενος NT. — осязаемый, т.е. вещественный
2) поглаживать, похлопывать
ex. (τὸν ἵππον Xen.; τοὺς ὄρνιθας Arst.)
3) внимательно исследовать
ex. (πᾶσαν ἐπίνοιαν Polyb.; τὰ ἀξιώματα Sext.)ψηλάφημα

-ατος τό ощупывание, касание, прикосновение Xen.ψηλάφησις

-εως ощупывание, поглаживание Plut.ψήν

ψηνός
1) зоол. орехотворка (Ficarius culex) Her., Arph., Arst.
2) плод мужской пальмы Arst.ψηνίζω

ирон. писать (подобно Магнету) комедию об орехотворках Arph.ψῆξις

-εως <ψήχω> чистка скребницей Xen.ψήρ

ψηρός эп.-ион. = ψάρψήσω

fut. к ψάωψῆττα

камбала Arph., Plat., Arst.ψηττάδιον

v. l. ψηττάριον τό Men. demin. к ψῆτταψηττοειδής

ψηττο-ειδής
2
похожий на камбалу
ex. (ἰχθύες Arst.)ψηττόποδες

ψηττό-ποδες
οἱ псеттоподы, «с плавниками как у камбалы вместо ног» (вымышленное племя у Luc. - v. l. ψιττόποδες)ψηφιδοφόρος

ψηφῑδο-φόρος
подающий голос, участник голосования Her.ψηφίζω

1) считать, высчитывать, исчислять
ex. (Polyb., Anth.; ἀριθμόν τινος NT.)
τοῖς δακτύλοις ψ. Plut. — считать по пальцам
2) преимущ. med. подавать голос (камешком), голосовать
ex. ψ. δίκην κατά τινος Soph. — голосовать (выносить) приговор кому-л.;
τὸ ψήφισμα ἐψηφίσθη Lys. — было вынесено постановление;
τὰ ψηφισθέντα πλοῖα Xen. и αἱ ψηφισμέναι νῆες Aeschin. — установленный голосованием флот;
ἐψηφισμένος θανεῖν Eur. — приговоренный к смерти;
εἰς τέν ὑδρίαν ψηφίζεσθαι Xen. — опускать свой камешек в урну;
ψηφίζεσθαί τινι Dem. — голосовать за кого-л.;
ψηφίζεσθαι περί и ὑπέρ τινος Plat., Aeschin. — голосовать по вопросу о ком(чем)-л.
3) med. решать путем подачи голосов, постановлять голосованием
ex. (πόλεμον Thuc.; σπονδὰς ποιεῖσθαι Arph.)
ψηφίσασθαί τινι τὸ διαδίκασμα Lys. — присудить кому-л. предмет спора;
ψηφίσασθαί τινά τινα Plut. — большинством голосов объявить кого-л. кем-л.;
ἐναντία ψηφίσασθαι Plat. — голосовать против;
τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὢν ψηφίζομαί τι δρᾶν Aesch. — я присоединяюсь к общему мнению, что надо как-то действовать;
μένειν ἐψηφίζετο Her. (Леонид) провел решение о том, чтобы остатьсяψηφίς

-ῖδος <ψῆφος> камешек Hom., Plut., Luc., Anth.ψήφισμα

-ατος τό
1) решение в результате голосования, постановление большинства (преимущ. в ἐκκλησία - в отличие от προβούλευμα, которое вступало в силу только по утверждении его в ἐκκλησία)
ex. (νόμοι καὴ ψηφίσματα Plat., Dem.)
τὸ ψ. τινος или περί τινος Thuc. — постановление о ком-л.;
ἄνευ ψηφίσματος Thuc. — без решения народного собрания
2) проект решения
ex. ψ. γράφειν Arph., Dem., ἐπάγειν Aeschin., προσφέρειν Polyb. и εἰσφέρειν Plut. — предлагать (вносить) проект решения;
ψ. νικᾶν Aeschin. — провести через собрание свой проект
3) (по)веление
ex. (θεῶν Arph.)ψηφισματοπώλης

ψηφισματο-πώλης
-ου торговец постановлениями народного собрания Arph.ψηφισματώδης

ψηφισματ-ώδης
2
имеющий характер постановления народного собрания Arst.ψηφολογεῖον

ψηφο-λογεῖον
τό <λέγω II> счетная или игральная доска Arph.ψηφοπαικτέω

показывать фокусы
ex. ψ. τὸ δίκαιον Lys. — мошеннически играть со справедливостьюψηφοπαίκτης

ψηφο-παίκτης
-ου фокусник Sext.ψηφοποιός

ψηφο-ποιός
2
подделывающий камешки участников голосования, мошенничающий с голосами
ex. (κλέπτης ψ. Soph.)ψῆφος

дор. ψᾶφος
1) круглый камешек, галька, голыш Pind., Plat., Plut.
ex. ψήφῳ διατετραίνειν τι Her. — пробить что-л. камешком
2) драгоценный камень Luc.
ex. δακτυλικέ ψ. Anth. — камень в перстне
3) счетный камешек
ex. ψήφοις λογίζεσθαι Her., Arph. или ψήφους τιθέναι Dem. — считать с помощью камешков;
ἐν ψήφῳ λέγειν Aesch. — высчитывать, исчислять;
ἐν ψήφου λόγῳ θέσθαι Eur. — высчитать, исчислить;
αἱ ψῆφοι καθαραί Dem. — ровный счет
4) игральный камешек, шашка, костяшка Plat. Plut.
5) вотивный камешек (для подачи голоса - преимущ. в судебной практике)
ex. ψήφῳ ψηφίζεσθαι Her., φῆφον θέσθαι Aesch., Her., Xen., Plat., διαφέρειν Thuc., Xen., ἀναφέρειν Xen., ἐπιφέρειν или βάλλειν Plut. — подавать голос;
οἷς πλείστη γίγνεται ψ. Plat. — получающие большинство голосов;
ψ. ἀφανής Aeschin. — тайное голосование;
πάσαις (sc. ψήφοις) κρατεῖν Luc. — получить все голоса, т.е. единогласное одобрение;
ὑπὸ ψήφου μιᾶς Arph. или μιᾷ ψήφῳ Xen. — единогласно;
ψ. πλήρης Aeschin., Plut., σῴζουσα или καθαιροῦσα Lys., λευκή Plut. — полный (непросверленный), спасающий или очищающий, белый камень, т.е. оправдательный голос;
ψ. καταγνώσεως Thuc., διατετρυπημένη Aeschin., μέλαινα Plut. — камень осуждения, просверленный, черный, т.е. обвинительный голос;
τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων μεταλαβεῖν Plat., Dem. — получить пятую часть (всех) голосов
6) суждение, мнение
ex. κατὰ τέν ἐμέν ψῆφον Plat. — по моему мнению
7) решение, постановление
ex. λιθίνα ψᾶφος Pind. — постановление, высеченное на камне
8) указ, повеление
ex. (τυράννων Soph.)
9) голосование
ex. τέν ψῆφον ἐπάτειν περί τινος Thuc. или προτιθέναι ὑπέρ τινος Dem. — предложить приступить к голосованию (обсуждению) чего-л.;
ἐπὴ τέν ψῆφον καλεῖν Plut. — призвать к голосованию
10) право голоса
ex. (τέν ψῆφον или ἐξουσίαν ψήφου διδόναι τινί Dem., Plut.)
11) суд, судилище
ex. ὁσία ψ., ἣν ζεὺς εἵσατο Eur. — установленное Зевсом священное судилищеψηφοφορέω

ψηφο-φορέω
опускать (в урну) вотивный камень, т.е. подавать голос, голосовать Luc.ψηφοφορία

ψηφο-φορία
подача голосов, голосование Arst., Plut.
ex. αἱ ὑπατικαὴ ψηφοφορίαι Plut. (в Риме) — голосование в консульских комициях (comitia consularia или consulibus creandis)ψήχω

(fut. ψήξω)
1) чистить скребницей
ex. (τὸν ἵππον Arph., Xen.)
2) поглаживать, гладить, ласкать
ex. (δέρην μέτωπά τε Eur.)
3) сглаживать, стирать Arst.
ex. ψήχει καὴ πέτρην πολὺς χρόνος погов. Anth. — продолжительное время стирает и скалуψῖ

τό indecl. пси (название греч. буквы ψ)ψιάδδω

дор. играть, резвиться Arph.ψίαθος

ψίᾰθος
тростниковая циновка, плетенка Arph., Arst.ψιάς

-άδος только pl. капли, брызги Hom., Hes.ψιθυρίζω

ψῐθῠρίζω
дор. ψῐθῠρίσδω шептать
ex. (πρός τινα Plat.; ἀλλήλοις Theocr.)
μετά τινος ἐν γωνίᾳ ψ. Plat. — шептаться с кем-л. в углу;
τὸ ψιθυριζόμενον ὄνομα Plut. — произносимое шепотом имя;
ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψιθυρίζῃ Arph. — когда платан шепчется с вязомψιθύρισμα

ψῐθύρισμα
-ατος (ῠ) τό
1) шепот, нашептывание
ex. (δόλια ψιθυρίσματα Anth.)
2) перен. шелест (sc. τῆς πίτυος Theocr.)ψιθυρισμός

ψῐθῠρισμός

1) шепот, перешептывание
ex. (ἄσημοι ψιθυρισμοί Luc.)
2) клеветническое нашептывание, тайная клевета Plut., pl. NT.ψιθυριστής

ψῐθῠριστής
-οῦ
1) нашептывающий
ex. (Ἑρμῆς Dem.)
2) шептун, тайный клеветник NT.ψιθυρός

ψῐθῠρός
I.
3
1) досл. шепчущий, нашептывающий, перен. втайне клевещущий, наушничающий
ex. (βροτοί Pind.; λόγοι Soph., Luc.)
2) щебечущий
ex. (ὄρνιθες Anth.)
II.
тайный клеветник, ябедник, наушник Plut.ψίλας

-ᾱκος (ῑ) adj. Arph. = ψιλός 2ψιλής

ψῑλής
-ῆτος псилет, легковооруженный воин Aesch.ψιλιχόν

ψῑλιχόν
τό отряд легковооруженных солдат Luc., Diod.ψιλοκιθαριστής

ψῑλο-κιθαριστής
-οῦ кифарист, играющий без вокального сопровождения Suet.ψιλομετρία

ψῑλο-μετρία
чисто метрическая поэзия (т.е. поэзия без музыкального или вокального сопровождения) Arst.ψιλόν

ψῑλόν
τό легковооруженное войско Xen., Arst.ψιλός

ψῑλός
3
1) голый, лишенный растительности, безлесный
ex. (ἄροσις Hom.; πεδίον Her.; χώρα Xen.; γῆ Plat.)
γεωργία ψιλή τε καὴ πεφυτευμένη Arst. — земледелие посевное и садовое, т.е. полеводство и садоводство
2) голый, безволосый
ex. (ψ. κατὰ τὸ σῶμα Arst.)
ψ. κεφαλήν Her. и ψ. τὰ περὴ τέν κεφαλήν Arst. — с голой головой, лысый (ср. 7);
δέρμα ἐλάφοιο ψιλόν Hom. — оленья шкура с облезшей шерстью;
τὰς γνάθους ψιλὰς ἔχειν Arph. — быть безбородым;
τέν ἡμίκραιραν τέν ἑτέραν ψιλέν ἔχων Arph. — с наполовину обритой головой;
ψ. κύων Xen. — короткошерстая собака
3) непокрытый (попоной), неоседланный
ex. (ἵππος Xen.)
4) непокрытый землей, непогребенный
ex. (νέκυς Soph.)
5) очищенный, общипанный
ex. (θρίδαξ Her.)
6) один (лишь), одинокий
ex. ψιλέ τρόπις Hom. — отломившийся (от корабля) киль;
φιλαὴ μάχαιραι Xen. — мечи без перевязей;
ψιλὸν ὄμμα Soph. — единственный глаз (слепого Эдипа), т.е. Антигона;
ἀριθμητικέ ψιλέ εἴτε ἐπίπεδος Plat. — арифметика чистая или прилагаемая к плоскостям, т.е. планиметрия;
ψιλῷ τῷ στόματι μεταχειρίζεσθαι μουσικήν Plat. — исполнять песни одним голосом, т.е. без музыкальных инструментов;
ψιλοὴ λογοι (реже ψ. λόγος) Plat., Arst. — нестихотворная речь, проза, но тж. Plat., Dem. отвлеченные (пустые или бездоказательные) речи;
ψιλέ μουσική Arst. — музыка без пения;
φιλὸν μέλος Plut. — песня без инструментального сопровождения
7) лишенный
ex. ψ. δενδρέων Her. — безлесный;
ψ. ἱππέων Xen. — лишенный конницы;
ψ. σώματος Plat. — бесплотный;
τέχναι ψιλαὴ τῶν πράξεων Plat. — искусства, не имеющие практического применения;
ψ. ὅπλων Plat. — невооруженный, безоружный;
ψιλέν ἔχων τέν κεφαλήν Xen. — без шлема на голове (ср. 2)
8) легковооруженный
ex. (ὅμιλος Thuc.; δύναμις Arst.)
οἱ ψιλοί Her., Xen. — легковооруженные солдаты (отряды);
αἱ ψιλαὴ ἐργασίαι Arst. — действия легковооруженных войск
9) безоружный, беззащитный
ex. (ψ., οὐκ ἔχων τροφήν Soph.)
10) грам. простой, т.е. не имеющий придыхания (лат. tenuis, напр., π, κ, τ в отличие от φ, χ, θ), не имеющий сильного придыхания, т.е. со слабым придыханием (лат. lenis) или краткий (напр., ε в отличие от η; υ стало называться ψιλόν, когда утратило архаическое произношение ου)ψιλόταπις

ψῑλό-τᾰπις
-ῐδος ковер с односторонним ворсом Diog.L.ψιλότης

ψῑλότης
-ητος
1) отсутствие растительности, обнаженность (sc. τοῦ πεδίου Plut.)
2) гладкость
ex. (τοῦ σώματος Arst.)
3) плешивость (sc. τῆς κεφαλῆς Plut.)
4) грам. слабая придыхательность (sc. τῆς φωνῆς Arst.)
ex. δασύτητας καὴ ψιλότητας συσσῴζειν Polyb. — соблюдать густые и слабые придыханияψιλόω

ψῑλόω
1) обнажать от волос, брить
ex. (τέν κεφαλήν Her.)
χελιδόνες ἐψιλωμέναι Arst. — ласточки, потерявшие оперение
2) обнажать, лишать
ex. τῶν ὑμένων ψιλούμενος Arst. — лишенный оболочек;
τὰ κρέα ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων Her. — содранное с костей мясо;
φιλωθῆναι ὑπὸ ῥεύματος Xen. (о корнях) обнажиться вследствие разлива воды;
ψ. τινα τὰ πλεῖστα τῆς δυνάμιος Her. — лишить кого-л. большей части силы
3) оставлять без защиты, ослаблять
ex. (τινα Thuc., Xen.)
ψιλωθέντα κέρατα Polyb. — обнаженные фланги
4) грам. помечать знаком слабого придыхания или употреблять непридыхательные буквы (tenues)ψιλτοῦκις

-ιος (прежнее название о-ва σκιλλοῦστις) Plut.ψιλῶς

ψῑλῶς
1) голословно, бездоказательно
ex. (λέγειν Plat.)
2) просто, только
ex. τοῦ λόγου ψ. δύναμις Plut. — одна лишь сила красноречия
3) грам. с непридыхательной буквой
ex. (γράφειν)ψίλωσις

-εως (ψῑ)
1) обнажение (sc. τῶν δένδρων Plut.)
2) грам. употребление знака слабого придыхания (spiritus lenis) или непридыхательных букв (tenues)ψιμμυ-

v. l. = ψιμυ-ψιμύθιον

ψῐμύθιον
(ῡ, Anth. ῠ) τό белила Arph., Xen., Plat., Anth.ψιμυθιόω

ψῐμῡθιόω
мазать белилами, белить Plut.
ex. τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι Lys. — набелить себе лицоψίμυθος

ψίμῡθος
(ῐ) Anth. = ψιμύθιονψίξ

ψῑχός <ψίω> крошка
ex. (τῆς μάζης Plut.)ψιττάκη

(ᾰ) Arst. = ψιττακόςψιττακηνή

Пситтакена (область в Персиде) Arst.ψιττακός

ψιττᾰκός
или ψίττᾰκος попугай Plut., Anth.ψιττόποδες

οἱ Luc. v. l. = ψηττόποδεςψιχάρπαξ

ψῑχ-άρπαξ
-ᾰγος Крохохват (имя мыши) Batr.ψιχίον

ψῑχίον
τό кроха, крошка
ex. (ἀπὸ τῆς τραπέζης τινός NT.)ψίω

(ῑ) крошить, med. жевать, разжевывать
ex. ἐξ μελισσῶν ἐψισμένος Anth. — накормленный (по по друг. - искусанный) пчеламиψο

interj. тьфу! Soph.ψογερός

3
склонный к порицанию, придирчивый
ex. (Ἀρχίλοχος Pind.)
ψογερώτατος Plut. — наиболее суровый критикψόγιος

3
Pind. = ψογερός


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика