Древнегреческо-русский словарь, Ω, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ω > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ω: 001 | 002 | 003 | 004

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ω (часть 001) с русским переводом и комментариями.ω

-ω (ὦ μέγα) омега (о долгое; 24-я и последняя буква греч. алфавита)
ex. τὸ α καὴ τὸ ω NT. — альфа и омега, перен. начало и конец;
ωʹ - 800;
͵ω - 800000nom. и acc. dual. к ὅςI.
зват. частица в обращении при voc., редко при nom. о! (обычно не переводится)
ex. ὦ σοφώτατοι θεαταί! Arph. — просвещеннейшие зрители!;
ὦ ξένοι, μείνατε! Soph. — останьтесь, чужеземцы!;
οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ σώκρατες Plat. — не беда, Сократ;
ὦ οὗτος οὑτος, οἰδίπους! Soph. — ну же, Эдип!;
ὦ πρὸς θεῶν, φράσον Soph. — ради богов, скажи
II.
praes. conjct. к εἰμίдор. (= οὗ) gen. sing. m и n к ὅςὤ νθρωπε

in elisione = ἄνθρωπεὤ!

interj. (выраж. изумление, восхищение, негодование или скорбь) о!, ой!, ах!
ex. ὢ ἔβενος, ὢ χρυσός! Theocr. — о, что за эбеновое дерево, что за золото!;
ὤ, τί λέγεις ; Plat. — да ну, что ты говоришь?;
ὢ τάλας ἐγώ! Soph. — ах я несчастный!ὠΐγνυντο

эп. 3 л. pl. impf. pass. к οἴγνυμιὠΐετο

нестяж. = ᾤετοὠΐσθην

эп. aor. к οἴομαιὠΐχθην

= ᾤχθηνὬανις

Ὤᾱνις
-ιος Оанис (речка на южн. побережье Сицилии) Pind.Ὠαρίων

Ὠᾰρίων
-ωνος Pind. = ὨρίωνὨαριώνειος

Ὠᾰριώνειος
3
Орионов Pind.ὠβά

(ᾱ) дор. = ὠβήὠβάζω

<ὠβή> делить на обы
ex. ὠβὰς ὠβάξαι Plut. — разделить на обыὠβή

оба (дор. родовое подразделение, соотв. атт. φρατρία) Plut.ὠγαθέ

ὠγᾰθέ
in crasi = ἀγαθέὤγκωσα

aor. к ὀγκόωὠγμός

<ὤζω> стенание, вопль Aesch.Ὠγύγης

v. l. = ὬγυγοςὬγυγης...

Ὠγύγος, Ὤγῠγης
Огиг (миф. первый владетель области Фив Беотийских) Luc.Ὠγυγία

Ὠγῠγία
эп.-ион. Ὠγῠγίη Огигия (миф. остров, принадлежавший Калипсо) Hom.Ὠγύγιος

3 и 2
досл. огигов, восходящий к временам Огига, перен. древнейший, извечный
ex. (στυγὸς ὕδωρ Hes.; φλιοῦντος ὄρεα Pind.; θῆβαι Aesch., Soph.; τὸ κράτος Soph.)Ὠγύγος

см. Ὤγυγης...ὧδε

атт. intens. ὡδί (ῑ) adv.
1) так, таким образом
ex. ὧδ΄ αὔτως Hom. — таким именно образом;
ὧδέ πως Xen., Plat., Luc. — приблизительно так;
εἶπερ ὧδ΄ ἔχει Soph. — если дело обстоит так;
ὧ. …, τῇδε Soph. — как …, так;
γένους μὲν ἥκεις ὧ. τοῖσδε Eur. — так ты, стало быть, в родстве с ними;
εἴποιμ΄ ἂν ὡδί Plat. — я бы сказал следующим образом;
ὧ. ἄγαν ; Soph. — столь неумеренным образом?
2) здесь
ex. (τηνεὴ δρύες, ὧ. κύπειρος Theocr.)
ὧ. κἀκεῖ Plut. — здесь и там
3) сюда
ex. ὧ. κἀκεῖσε Luc. и ὧ. καὴ ὧ. Anth. — туда и сюдаὠδέν

Arph. в произнош. скифа = οὐδένὡδί

Arph., Plat. intens. к ὧδεὠδίν

-ῖνος = ὠδίςὠδίνω

(ῑ) <ὠδίς>
1) испытывать родовые муки, мучиться в родах Hom., Arph., Plat., Theocr.
ex. ὠδίνουσαι γυναῖκες Plut. — роженицы
2) рожать в муках
ex. (τινά Eur.)
3) тяжело страдать, мучиться
ex. ὠ. ὀδύνῃσιν Hom. — испытывать страшные боли;
ὠ. κύπριδι Anth. — страдать от любви;
ὠ. ψυχὰν ὑπέρ τινος Eur. — страдать душой за кого-л.;
ὠ. τῶν ἀφιγμένων Eur. — тяжело страдать от происшедшего
4) мучительно работать, тяжело трудиться
ex. (ὠδίνουσι μέλισσαι Anth.)
ὠ. περί τινος Plat. — мучительно ломать голову над чем-л.
5) мучительно переносить, тяжело переживать
ex. (συμφορᾶς βάρος Soph.)
6) причинять мучения, мучить, терзать
ex. (τινά Soph.)ὠδίς

-ῖνος (dat. pl. ὠδῖσι - Theocr. ὠδίνεσσιν)
1) преимущ. pl. родовые боли Hom., Pind.
ex. ὠ. παίδων Soph. и αἱ δι΄ ὠδίνων γοναί Eur. — мучительные роды
2) плод родовых мук, т.е. отпрыск, дитя Aesch., Pind., Arst.
ex. λατοῦς ὠ. Eur. — дитя Лето, т.е. Артемида;
ἄπτερος ὠ. τέκνων Eur. — выводок неоперившихся птенцов;
νιόβη ἑπτὰ δὴς ὠδίνων μυρομένη θάνατον Anth. — Ниоба, оплакивающая смерть (своих) четырнадцати детей
3) тж. pl. боль, мука, мучение, терзание Aesch., Soph.
ex. μεγάλαις ὠδῖσί τε καὴ ὀδύναις ξυνέχεσθαι Plat. — быть жертвой страшных мук и страданийὠδυράμην

ὠδῡράμην
aor. 1 к ὀδύρομαιὠδώδειν

ppf. к ὄζωὭδωνις

in crasi Theocr. = ἌδωνιςὨερόη

Оероя (речка в Беотии) Her.ὤζω

кричать, вопить, ахать Aesch., Arph.ὠή!

interj. (ставится при обращении) эй! Aesch., Xen.
ex. ὠή, τὸν λατοῦς αὐδῶ! Eur. — послушай, я обращаюсь к тебе, сыну Лето!ὤθεσκε

эп. 3 л. sing. impf. iter. к ὠθέωὠθεῦνται

Theocr. 3 л. pl. praes. med. к ὠθέωὠθέω

(impf. ἐώθουν - ион.-эп. 3 л. sing. ὤθει, iter. ὤθεσκε, fut. ὠθήσω и ὤσω, aor. ἔωσα - ион.-эп. тж. ὦσα - эп. 3 л. sing. aor. iter. ὤσασκε; aor. med. ἐωσάμην - эп.-ион. ὠσάμην; pass.: fut. ὠσθήσομαι, pf. ἔωσμαι) реже med.
1) толкать, бросать, отталкивать, отбрасывать
ex. (λᾶαν ἄνω ποτὴ λόφον Hom.)
νέφος ἀχλύος ὦσαί τινι ἀπ΄ ὀφθαλμῶν Hom. — сдернуть облачную завесу с чьих-л. глаз;
ὦσαί τινα ἀφ΄ ἵππων Hom. — столкнуть кого-л. с колесницы;
ξίφον ἐς κουλεὸν ὦσαι Her. — втолкнуть меч в ножны;
ἐπὴ κεφαλέν ὠ. τινα ἐκ τοῦ θρόνου Plat. — сбросить кого-л. с трона головой вниз;
ὠ. τινα ἐπὴ τράχηλον Luc. — толкать кого-л. в шею;
νότος μέγα κῦμα ποτὴ ῥίον ὠθεῖ Hom. — Нот нагоняет огромную волну на мыс;
ὠ. τέν θύραν Lys., Arph. (πύλας Eur.) — распахнуть дверь (ворота);
ἰθὺς τάφροιο ὦσαν Ἀχαιούς Hom. (троянцы) отбросили ахейцев ко рву;
ὤσασθαι ἔσω Her. — ворваться внутрь;
τέν ἵππον ὤσασθαι Her. — отразить набег конницы;
ὠσαμένων τὸ εὐώνυμον κέρας Thuc. — отбросив назад левый фланг (противника);
ἐς χεῖρας ὠθεῖσθαι τοῖς ἐναντίοις Plut. — вступать в рукопашный бой с противником;
ὠ. ἑαυτὸν εἰς τὸ πῦρ Her. — броситься в огонь;
ὠ. τινα ἄθαπτον Soph. — бросить (оставить) кого-л. без погребения;
ὠθεῖσθαι εἰς τὸ πρόσθεν Xen. — бросаться вперед;
ὠθεῖσθαι πρός τινα Arst. — бросаться на кого-л.;
πρὸς τέν πληγέν ὠθεῖσθαι Plat. — лезть на рожон;
ὠθουμένων (τῶν πολεμίων) Xen. — в возникшей среди врагов давке
2) вгонять, вонзать
ex. (ξίφος ἐς σφαγάς τινος Eur. или διά τινος Her.; τι πρός τι и τι ἔσω τινος Eur.)
3) вытаскивать, извлекать
ex. (δόρυ ἐκ μηροῦ τινι Hom.)
4) гнать, изгонять
ex. (τινα ἔξω δόμων Aesch., ἀπ΄ οἴκων Soph. и ἔκ δόμων Eur.)
ὠ. τινα φυγάδα Plat. — присудить кого-л. к изгнанию;
ὠ. ἀπὸ τῶν ἱερῶν τινα Aeschin. — не допустить кого-л. к священным обрядам
5) погонять, торопить
ex. (τὰ πρήγματα Her.)ὠθίζομαι

1) толкать друг друга, толкаться Luc.
2) пререкаться, ссориться Luc.ὠθισμός


1) толкотня, давка, свалка
ex. (ἀμφὴ τὰ θύρετρα Xen.; περὴ τὰς πύλας Polyb.)
2) столкновение, стычка
ex. (περσέων τε καὴ λακεδαιμονίων Her.; ἀσπίδων Thuc.)
ὠ. λόγων Her., Plut., Luc. — спор, ссора, перебранкаὠθοῦν

τό <ὠθέω> толчок Plat.Ὠιδεῖον

τό = ᾠδεῖονὡκ

in crasi Theocr. = ἐκὦκα

adv. <ὠκύς>
1) быстро, скоро Hom.
2) тотчас же, немедленно
ex. (καλεῖν τινα Hom.)
ὦ. δ΄ ἔπειτα Hom. — тотчас же после этогоὨκαλέα

Ὠκᾰλέα
ион. Ὠκᾰλέη Окалея (город в Беотии на реке того же названия) Hom., HH.ὠκέα

ὠκέᾰ
эп.-ион. (= ὠκεῖα) f к ὠκύςὨκεάνης

-ου Океан или Океанес (древнее название римск. Нил) Diod.Ὠκεανίνη

Ὠκεᾰνίνη
(ῑ) Океанина (дочь Океана) Hes.Ὠκεανίς

-ίδος adj. f океаническая, океанская Pind.Ὠκεανῖτις

Ὠκεᾰνῖτις
-ιδος adj. f Anth. = ὨκεανίςὨκεανόνδε

Ὠκεᾰνόν-δε
adv. в Океан HH.Ὠκεανός

Ὠκεᾰνός
Океан
1) сын Урана - Неба и Геи - Земли, владыка водной стихии Hom., Hes., Aesch.
2) великая река, обтекающая всю землю Hom., Hes., Aesch., Her.
3) название нын. Атлантического океана Arst., Plut., Diod.ὠκειάων

эп. gen. pl. к ὠκύςὠκέως

adv. быстро, скоро Pind., Luc.ὠκήεις

-ήεσσα -ῆεν <ὠκύς> быстрый
ex. (τέρετρα Anth.)Ὠκιμίδης

Ὠκῐμίδης
-ου Окимид, «Базиликоед» (имя лягушки) Batr.ὤκιμον

ὤκῐμον
τό бот. базилик (Ocimum basilicum) Plut.ὡκινάκης

in crasi = ἀκινάκηςὤκιστα

superl. к ὦκαὤκιστος

(= ὠκύτατος) superl. к ὠκύςὠκίων

(= ὠκύτερος) compar. к ὠκύςὠκύ

τό <ὠκύς> быстрота, стремительность Eur.ὠκύαλος

ὠκύ-ᾰλος
2
<ἅλλομαι> быстроходный, стремительный
ex. (ναῦς Hom., Soph., Anth.)ὠκυβόλος

ὠκῠ-βόλος
2
быстро поражающий, быстролетный, стремительный
ex. (τόξα Soph.; ἀετός Arst.; ἰρί Anth.)ὠκυδήκτωρ

ὠκῠ-δήκτωρ
-ορος adj. наносящий острые укусы, т.е. с острыми насечками, острый
ex. (ῥίνη Anth.)ὠκυδίδακτος

ὠκῠ-δίδακτος
2
быстро обучаемый, легко научающийся, восприимчивый к обучению
ex. (ψίττακος Anth.)ὠκυδίνατος

ὠκῠδίνᾱτος
2
дор. = ὠκυδίνητοςὠκυδίνητος

ὠκῠ-δίνητος
дор. ὠκῠδίνᾱτος 2
(δῑ) быстро вращающийся, т.е. быстрый, стремительный
ex. (ἅμιλλαι Pind.)ὠκυδρόμας

ὠκυδρόμᾱς
-ου adj. m Anth. = ὠκυδρόμοςὠκυδρόμος

ὠκυ-δρόμος
или ὠκύδρομος 2
быстро несущийся, стремительный
ex. (ἄελλαι Eur.)ὠκυεπής

ὠκῠ-επής
2
быстро говорящий, с плавно льющейся речью
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ὠκύθοος

ὠκύ-θοος
2
<θέω> быстро бегущий, проворный, резвый
ex. (νύμφαι Eur.)ὠκυμάχος

ὠκῠ-μάχος
2
стремительный в сражении, воинственный
ex. (λοκροί Anth.)ὠκύμορος

ὠκύ-μορος
2
1) обреченный на раннюю смерть, недолговечный
ex. (Ἀχιλλεύς, μνηστῆρες Hom.; τὸ φύσημα Luc.)
2) безвременно умерший
ex. (παῖς Anth.)
3) несущий быструю смерть, смертоносный
ex. (ἰοί Hom.; φαρμάκων δυνάμεις Plut.)ὠκυπέτας

ὠκῠπέτᾱς
2
дор. = ὠκυπέτηςὨκυπέτη

Ὠκῠπέτη
Окипета, «Быстролетная» (имя одной из Гарпий) Hes.ὠκυπέτης

ὠκῠ-πέτης
дор. ὠκῠπέτᾱς 2
быстролетный, стремительный
ex. (ἵπποι Hom.; ἴρηξ Hes.; πτηνά Anth.; μόρος Soph.)ὠκύπλανος

ὠκύ-πλᾰνος
2
быстро парящий, быстрый
ex. (πτερύγων ῥιπαί Eur.)ὠκυπόδης

ὠκῠ-πόδης
-ου adj. m быстроногий, быстрый
ex. (λαγωός, δρόμος Anth.)ὠκύποινος

ὠκύ-ποινος
2
быстро караемый
ex. (παρβασία Aesch.)ὠκύπομπος

ὠκύ-πομπος
2
быстроходный, быстрый
ex. (ναῦς, πλάται Eur.)ὠκύπορος

ὠκύ-πορος
2
быстроходный, быстро несущийся, стремительный
ex. (ναῦς Hom.; ῥιπαὴ κυμάτων Pind.; πόρθμευμα Aesch.; ὀϊστοί Anth.)ὠκύπος

2
Anth. = ὠκύπουςὠκύπους

ὠκύ-πους
2, gen. ποδος быстроногий, быстрый
ex. (ἵπποι Hom., Plut., Anth.; λαγώς Hes.; ἔλαφοι, ἱππικῶν ἀγών Soph.; κύνες, μαιάδος γόνος = Ἑρμῆς Eur.)ὠκύπτερα

ὠκύ-πτερα
τά досл. маховые перья, перен. крылья Arph., Babr., Plut.ὠκύπτερος

ὠκύ-πτερος
2
быстрокрылый
ex. (ἴρηξ Hom.; νῆες Aesch.)ὠκυρόας

ὠκῠρόᾱς
2
дор. = ὠκυρόηςὨκυρόη

Ὠκῠρόη
Окироя (дочь Океана и Фетиды) HH., Hes.ὠκυρόης

ὠκῠ-ρόης
дор. ὠκῠρόᾱς 2
быстротекущий
ex. (Ἀξιός Eur.; θύμβρις Anth.)ὠκύροος

2
Hom. = ὠκυροήςὠκύς

ὠκεῖα (эп.-ион. тж. ὠκέα), ὠκύ (compar. ὠκύτερος и ὠκίων, superl. ὠκύτατος и ὤκιστος) быстрый, скорый, стремительный
ex. (Ἄρης, Ἀχιλλεύς, ἴρηξ, ἵπποι, ἔλαφοι, νέες, νόημα, βέλος Hom.; αἰετός, φρενες Pind.; πτερόν Eur.)
τῶνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ Aesch. — используй как можно поскорее эти благоприятные обстоятельства;
ἴτ΄ ὠκεῖς Soph. — спешите, бегитеὠκυσκόπος

ὠκυ-σκόπος
2
зоркий или меткий
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ὠκύτης

-ητος (ῠ) быстрота, скорость Pind., Eur. etc.ὠκυτόκιον

ὠκῠ-τόκιον
τό (sc. φάρμακον) ускоряющее роды (т.е. родовспомогательное) средство Arph., Plut.ὠκυτόκον

ὠκῠτόκον
τό ускоренные или легкие роды Her.ὠκυτόκος

ὠκῠ-τόκος
2
1) ускоряющий роды
ex. (σελήνη Plut.)
2) быстро оплодотворяющий (sc. κηφισός Soph.)ὠκυ-

ὠκῠ-
в сложн. словах = ὠκύςὠλάφιον

in crasi Arph. = Ἐλάφιον «Олененок» (имя танцовщицы)ὥλαφος

in crasi Theocr. = ἔλαφος


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика