Древнегреческо-русский словарь, Ζ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ζ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ζ: 001 | 002 | 003

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ζ (часть 002) с русским переводом и комментариями.ζευγίτης

I.
-ου (ῑ) adj. m сопряженный, идущий в одной запряжке
ex. (ἡμίονοι Diod.)
II.
-ου
1) боец, идущий в паре с другим или стоящий рядом в строю
ex. (ἐπιστάται καὴ ζευγῖται Plut.)
2) зевгит, владелец парной запряжки волов
ex. οἱ ζευγῖται — мелкие землевладельцы (они составляли, по закону Солона, третий - из четырех - податной класс афинского населения, как имевшие пару рабочих волов и собиравшие жатву в 150 медимнов) Arst., Dem., Plut.ζεῦγλα

ζεῦγλᾰ
дор. = ζεύγληζεύγλη

дор. ζεῦγλᾰ
1) яремный хомут
ex. (ζυγόν состояло из двух ζεῦγλαι) Hom., Pind., Aesch., Her.
2) (= ζυγόν) ярмо
ex. ὑποδῦναι ὑπὸ τέν ζεύγλην Her. — надеть на себя ярмо;
ζ. δούλη Anth. — ярмо рабства
3) pl. ζεῦγλαι рулевые ремни, впосл. деревянная поперечина (для укрепления руля)
ex. πηδάλια ζεύγλαισι παρακαθίεσθαι Eur. — опустить (в воду) руль на ремнях, т.е. поставить рульζεῦγμα

-ατος τὸ
1) досл. иго, ярмо, перен. pl. путы
ex. (ζεύγματα ἀνάγκης Eur.)
2) связь, соединение
ex. (νεῶν ὀκτώ Plut.)
3) (тж. κατασκευέ τοῦ ζεύγματος Polyb.) перемычка, понтонный мост
ex. (ζ. τοῦ Ἴστρου Plut.)
4) заграждение из поставленных вплотную судов
ex. (ζ. τοῦ λιμένος Thuc.)
5) грам. зевгма (разновидность брахилогии, состоящая в подчинении одному члену предложения ряда других, из которых лишь один может по смыслу или по форме находиться в таком подчинении, напр.: ἐπεὴ τυφλὸς τά τ΄ ὦτα, τόν τε νοῦν, τά τ΄ ὄμματα εἶ Soph. поскольку ты слеп и ушами, и разумом, и глазами, ср. лат. vita minis aut blandimentis corrupta Cic.)ζεύγνυμι

ζεύγνῡμι
редко ζευγνύω (fut. ζεύξω, aor. ἔζευξα; pass.: aor. 1 ἐζεύχθην, aor. 2 ἐζύγην, pf. ἔζευγμαι)
1) подводить к ярму, сопрягать ярмом, запрягать, впрягать
ex. (ἵππους ὑφ΄ ἅρμασι и ὑφ΄ ἅρματα Hom.; ἐν ἅρμασι, ἐν ζυγοῖσι Aesch.)
2) запрягать, закладывать
ex. (ἅρμα Pind.; ὄχους Eur.)
τέθριππα ζεύγνυσθαι Eur. — заложить (для себя) квадриги
3) взнуздывать, седлать
ex. (πεγάσου ζεῦξαι πτερόν Arph.)
4) соединять, сочетать (браком)
ex. γάμοις ζευχθῆναι Soph. и (ἐν) γάμοις ζυγῆναι Eur. — сочетаться браком;
ἄκοιτιν ζεύξασθαι Eur. — взять себе супругу, жениться
5) соединять оба берега, перекрывать мостом
ex. (ποταμόν Her.; Ἑλλήσποντον Her., Isocr.; τέν διάβασιν, sc. ποταμοῦ Plut.)
ζ. βόσπορον Her. — построить мост через Боспор
6) перебрасывать, наводить
ex. (γέφυραν Her.)
γέφυρα ἐζευγμένη ἑπτὰ πλοίοις Xen. — мост, образованный из семи соединенных судов
7) сколачивать, сооружать, строить
ex. (ναῦς Hes.)
σανίδες ἐζευγμέναι Hom. — крепко сплоченные створы
8) чинить
ex. (παλαιὰς ναῦς Thuc.)
9) связывать, скреплять
ex. (ἀσκοὺς δεσμοῖς Xen.)
δμωαὴ φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναι πόρπαισιν Eur. — служанки в плащах, застегнутых золотыми застежками
10) связывать, сковывать
ex. (πέδαις πόδας Plut.)
ἀνάγκῃ ζυγείς Soph. — вынужденный необходимостью, т.е. по велению рока;
ζυγεὴς ὁρκίοισι Eur. — связанный клятвами;
πότμῳ ζυγείς Pind. — подвластный судьбе;
ζεύξασθαί τινα ἐν ὅρκοις Eur. — связать кого-л. клятвойζευγνύω

(impf. ἐζεύγνυον - эп. ζεύγνυον) = ζεύγνυμιζεῦγος

-εος (ους) τό
1) парная запряжка
ex. (βοεικόν Thuc.; βοῶν NT.)
ἀροτῆρες ζεύγεα ἐλάστρεον Hom. — пахари погоняли (своих) запряженных волов
2) запряженная парой повозка
ex. (ἐπὴ ζευγέων ἐλαύνειν Her.)
τινὰ ζεύγεϊ κομισθῆναι Her. — повезти кого-л. на повозке;
λευκὸν ζ. Dem. — повозка, запряженная белыми конями
3) иногда вообще запряжка
ex. ζ. τέθριππον Aesch. — квадрига;
ἢ ξυνωρίδι ἢ ζεύγει (= τεθρίππῳ) νενικηκέναι Plat. — одержать победу (в состязании) бигой или квадригой
4) пара, два (двое)
ex. (ἱρήκων Her.; ἀετῶν Arst.)
πεδέων χρυσέων δύο ζεύγεα Her. — две пары золотых цепей;
ζ. Ἀτρειδῶν Aesch. — двое Атридов (оба Атрида);
ζ. φιλίας Plut. — пара друзей;
ζ. ἐμβάδοιν Arph. — пара башмаков
5) чета
ex. (ἑρωτικόν Luc.)
κατὰ ζ. или κατὰ ζεύγη Arst., Plut. и ἐς ζεύγεα Luc. — попарно, парами
6) иногда три, трое (и более), небольшая группа, несколько
ex. ζ. τριπάρθενον Eur. — три девы, т.е. Харитыζευγοτρόφος

ζευγο-τρόφος
2
(со)держащий пару упряжных животных Plut.ζευκτηρία

привязь, веревка
ex. (ἀνιέναι τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων NT.)ζευκτήριον

τό ярмо Aesch.ζευκτήριος

3
служащий для соединения, связывающий
ex. γέφυρα γαῖν δυοῖν ζευκτηρία Aesch. — мост, соединяющий оба материкаζευκτός

3
<adj. verb. к ζεύγνυμι>
1) запряженный
ex. (ὀχήματα Plut.)
2) соединенный
ex. (κάλαμοι Plat.)
στίχος ἡρῴῳ ζ. ποδί Anth. — стих, присоединенный к героическому, т.е. пентаметрζεύξιππος

Зевксипп
1) живописец из Гераклеи, живший в Афинах в V в. до н.э.; вероятно одно лицо с ζεύξις
2) спартанский эфор в 423 г. до н.э. Xen.
3) беотиец, сражавшийся против Филиппа III Македонского на стороне Рима Polyb.ζεῦξις

-εως
1) запрягание, способ запряжки
ex. (Ἰνδοὴ ζεύξει τοιαύτῃ χρεώμενοι Her.)
2) наводка моста, соединение мостом
ex. (τοῦ βοσπόρου Her.)ζεῦξις

-ιδος Зевксид
1) уроженец Гераклеи, один из величайших живописцев древней Греции, 2-ая половина V в. до н.э. Plat., Arst., Luc.
2) военачальник Антиоха III Сирийского Polyb.ζεύς

gen. διός (dat. διΐ и δί с ῑ, acc. δία, voc. ζεῦ; эп.-поэт.: gen. ζηνός, dat. ζηνί, acc. ζῆνα и ζῆν, дор. ζᾶν и δᾶν; поздн. у Sext. gen. ζεός, dat. ζεΐ, acc. ζέα) Зевс (сын Кроноса и Реи - κρόνου παῖς, κρονίδης и κρονίων Hom., Hes.; его эпитеты преимущ. у Hom.: ἄναξ βασιλεύς «владыка и повелитель», πατέρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε «отец богов и людей», μητιέτα, ὕπατος μήστωρ «высший промыслитель», μέγα, μέγιστος, κύδιστος, ὑπερμενής, ὑψίζυγος «величайший из богов», πανομφαῖος «податель всех знамений»: ζ. αἰθέρι ναίων, νύκτες τε καὴ ἡμέραι ἐκ διός εἰσιν, ζ. ὕει, ζ. νίφει; νεφεληγερέτα, κελαινεφής «тучегонитель», εὐρυόπα, τερπικέραυνος, ἀργικέραυνος, ἀστεροπητής, ὑψιβρεμέτης, ἐριβρεμέτης, ἐρίγδουπος, στεροπηγερέτα «громовержец», αἰγίοχος «эгидодержавный», ξείνιος «блюститель законов гостеприимства», ἱκετήσιος «покровитель просящих об убежище», μειλίχιος, σωτήρ «спаситель», ἐλευθέριος «освободитель от иноземного ига», ἀγώνιος «бог браней», ὃρκιος, πίστιος «страж и покровитель верности», μόριος «защитник священных масличных рощ Аттики», ἑρκεῖος, ὁμόγνιος «хранитель домашнего очага и семейных уз», он брат и супруг Геры - πόσις Ἥρης, бог племени древних пеласгов - πελασγικός, почитаемый во всей Греции, но с главным культовым центром в Додоне - δωδωναῖος; иногда он обособляется от сонма богов, напр. в обращении ὦ ζεῦ καὴ θεοί Xen.; впоследствии отождествл. с римск. Juppiter)
ex. πρὸς (τοῦ) διός! — клянусь Зевсом!;
μὰ (τὸν) δία! — нет, клянусь Зевсом!;
νέ (τὸν) δία! — да, клянусь Зевсом!;
τῷ διῒ πλούτου πέρι ἐρίζειν погов. Her. — тягаться в богатстве с (самим) Зевсом;
διὸς ἀστήρ Arst. — планета Юпитер;
διὸς ἡμέρα поздн. — четверг (лат. Jovis dies);
ζ. (κατα-) χθόνιος Hom. (ср. Juppiter Stygius Verg.) — подземный Зевс = Ἅιδηςζεφυρηΐς

-ΐδος adj. f западный
ex. (αὖραι Anth.)ζεφυρία

ζεφῠρία
λοκρίς и ζεφύριοι λοκροί οἱ Pind. = λοκροὴ Ἐπιζεφύριοιζεφυρίη

ζεφῠρίη
(в арсисе ε долгое!)
ex. (sc. πνοή или αὔρα) веяние зефира Hom.ζεφυρικός

ζεφῠρικός
3
западный
ex. (πνεύματα Arst.)ζεφύριοι

οἱ (sc. ἄνεμοι) западные ветры
ex. τοῖς ζεφυρίοις Arst. — в пору западных ветровζεφύριοι

λοκροί οἱ Pind. = ζεφυρία λοκρίςζεφύριος

3 и 2
(ῠ) зефировый, дующий с запада, западный (sc. ἄνεμοι Arst.)
ex. ζεφύριον ᾠόν Arst. — неплодное яйцо, болтунζέφυρος

ζέφῠρος
(часто с прописн. Z)
ex. (лат. Favonius) зефир, западный или северо-западный ветер (δυσαής, αἰὲν ἔφυδρος Hom.; ψυχρός, но тж. εὐδιεινὸς καὴ ἥδιστος и καυματώδης Arst.)
βορέης καὴ ζ., τῶτε θρῄκηθεν ἄητον Hom. — Борей и Зефир, оба дующие из Фракииζέφυρος

ζέφῠρος
Зефир (бог западного ветра, сын Астрея и Эос, отец коней Ксанта и Балия - от Подарги, и Карпа - от Хлориды) Hom., Hes.ζέω

(impf. ἔζεον - эп. ζέον, fut. ζέσω, aor. ἔζεσα - эп. ζέσσα; aor. pass. ἐζέσθην)
1) кипеть, закипать
ex. (λέβης ζεῖ Hom.; τὸ ζέον ὕδωρ Arst.; ζέουσα τροφή Plut.)
2) бурлить, клокотать
ex. λίμνη ζέουσα ὕδατος καὴ πηλοῦ Plat. — болото, в котором бурлит смешанная с илом вода;
τῆς θαλάσσης ζεσάσης Her. — когда море взволновалось;
οἶνος ζεῖ Plat. — вино пенится, Arst. вино бродит
3) перен. волноваться, быть неспокойным
ex. ὀργέ ζέουσα Aesch. — гневное волнение;
τῷ πνεύματι ζέοντες NT. — пылкие духом
4) кишеть
ex. (σχωλήκων, φθειρσί Luc.)
5) перен. возбуждать, волновать, разгорячать
ex. (θυμὸν ἐπὴ τροίῃ Anth.)ζῆ

imper. sing. к ζάωζῆθι

Anth. = ζῆζῆθος

Зет или Зеф (сын Зевса и Антиопы, построивший вместе с братом Амфионом Фивы) Hom., Eur., Plat.ζηλαῖος

3
ревностный или ревнивый
ex. (διόνυσος Anth.)ζηλεύω

Democr. = ζηλόωζηλήμων

2, gen. ονος завистливый, ревнивый
ex. (θεοί Hom.; διόνυσος Anth.)ζηλοδοτήρ

ζηλο-δοτήρ
-ηρος внушающий рвение, пробуждающий страсти
ex. (διονυσος Anth.)ζηλομανής

ζηλο-μᾰνής
2
вызываемый бешеной ревностью
ex. (κόλασμα Anth.)ζῆλος

, NT. тж. ζήλος -εος τό
1) рвение, усердие, соревнование
ex. (ἐμβαλεῖν ζῆλόν τινι Plut.)
ἐπιεικές ἐστιν ζ. καὴ ἐπιεικῶν, τὸ δὲ φθονεῖν φαῦλον καὴ φαύλων Arst. — соревнование есть благородное чувство у благородных же, тогда как зависть есть чувство дурное у дурных:
ζ. τινος Soph., Plut., NT., πρός τινα и πρός τι Plut., Luc. и ὑπέρ τινος NT. — ревностное отношение к кому(чему)-л.;
κατὰ ζῆλον Ἡραχλέους Plut. — соревнуясь с Гераклом, т.е. стремясь идти по стопам Геракла;
ζ. τῶν ἀρίστων Luc. — подражание лучшим
2) зависть, соперничество
ex. (ζ. καὴ φθόνος Plat.; ζ. καὴ ἐριθεία NT.)
ζῆλον ἔχειν τινός Eur. — возбуждать соперничество из-за чего-л.;
ζήλῳ ἐπιβλέπειν τύχαις τινός Soph. — с завистью взирать на чьё-л. преуспеяние;
ἦλθεν ζ., ἀπὸ ζήλου δε φθόνος Plat. — явилась зависть, а из зависти (родилась) ненависть;
πυρὸς ζ. NT. — яростный огонь
3) (любовная) ревность
ex. (βαλεῖν τινα ζήλοις Anth.)
4) предмет рвения, цель соревнования, т.е. счастье
ex. (ζ. καὴ τιμή, ζ. καὴ χαρά Dem.)
οἵας λατρείας ἀνθ΄ ὅσου ζήλου τρέφει! Soph. — на какое рабство обменяла (жена Эанта) такое счастье!
5) выспренний стиль, цветистость
ex. (Ἀσιανὸς ζ. τῶν λόγων Plut.)ζῆλος

Зел, «Зависть» (бог соперничества, сын Паллады и Стикса, брат Нике) Hes.ζηλοσύνη

(ῠ) HH. = ζῆλος 2ζηλοτυπέω

ζηλο-τῠπέω
1) ревностно стремиться, страстно желать
ex. (τὸν τρίβωνα καὴ τέν πήραν Plut.)
2) относиться или смотреть с завистью, завидовать
ex. (τὰ γινόμενα Aeschin.; τινι ἐπαινομένῳ Dem.; τὰς τιμάς τινος Plut.)
ζ. καὴ φθονεῖν τινα Plat. — относиться к кому-л. со злобной завистью;
pass. — быть предметом зависти ( ζηλοτυπουμένη τυραννίς Plut.)
3) ревновать
ex. ζ. δούλην ἐπὴ τῷ ἀνδρί Plut. — ревновать мужа к рабынеζηλοτυπία

ζηλο-τῠπία

1) зависть
ex. ζ. πρός τινα ὑπέρ τινος Aeschin. — зависть к кому-л. в чем-л.;
ζ. κατὰ τέν τέχνην Luc. — завидование (чьему-л.) мастерству
2) тж. pl. ревность
ex. ζ. πρός τινα διά τινα Plut. — ревность кого-л. к кому-л.ζηλότυπος

ζηλό-τῠπος
2
завистливый, ревнивый
ex. ( νεανίσκος Arph.)
ζηλότυποι ὀδύναι Anth. — муки ревностиζηλοτύπως

ζηλο-τύπως
(ῠ) завистливо, ревниво
ex. (ἔχειν πρός τινα Diog.L.)ζηλόω

дор. ζᾱλόω
1) соревноваться, усердно следовать, (стремиться) подражать
ex. (ζηλοῖ γείτονα γείτων Hes.; τοὺς τῶν πέλας νόμους Thuc.; τὸν πατέρα Plat.)
νέοις ζηλοτέον τοὺς γέροντας Plut. — юноши должны подражать старикам
2) ревностно добиваться, страстно стремиться
ex. (τι и ἐπί τινι Arst.; δόξαν Dem.; τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα NT.)
τὰ ζηλούμενα παρὰ πᾶσιν Arst. — предметы или цели всеобщих стремлений
3) относиться с восхищением, восхвалять, прославлять
ex. (ὑπὸ τῶν ἄλλων ζηλοῦσθαι Plat.; ἀρετέ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦται Lys.)
4) смотреть с завистью, завидовать
ex. (τινα οὐ καλῶς NT.)
ζ. τινά τινος Soph., Arph., Plat., Isocr. или τινά τι Soph. — завидовать кому-л. в чем-л.;
οὔττω γὰρ τάλαινα παύεαι γόων - ζηλῶ σ΄, ἐν ἀρχῇ πῆμα ирон. Eur. — разве несчастная (Медея) не перестала стонать? - Завидую тебе (что ты так можешь думать), т.е. да что ты, мучение только начинаетсяζήλωμα

-ατος τό преимущ. pl.
1) соперничество, борьба
ex. (τὰ τῶν νέων ζηλώματα Aeschin., Anth.)
2) предмет стремлений, слава, счастье
ex. εἰ τέθνηκας, Ὀρέστα, ἐξ οἵων ζηλωμάτων ἔρρεις! Eur. — если ты умер, Орест, каких благ ты лишился!ζήλωσις

-εως стремление подражать
ex. ζ. τῶν βαρβάρων Thuc. — преклонение перед иностранцами (персами)ζηλωτής

-οῦ
1) ревнитель, поклонник, ревностный последователь, приверженец, подражатель
ex. (τῆς λακεδαιμονίων παιδείας Plat.; τῆς ἀρετῆς Isocr.; θουκυδίδου Luc.; τῆς πολιτείας τινος Plut.; καλῶν ἔργων NT.)
2) зелот, ревностный последователь Моисеева закона NT.ζηλωτικός

3
ревностный, полный рвения, страстно стремящийся
ex. (περί τι Arst.)ζηλωτός

дор. ζᾱλωτός 3 и 2
<adj. verb. к ζηλόω>
1) достойный зависти, завидный
ex. ζ. τινι Plat. или ὑπό τινος Isocr. — внушающий зависть кому-л. или желанный для кого-л.;
ζ. τινος Pind. — завидный вследствие чего-л.
2) достойный восхищения, счастливый
ex. (αἰών Eur.; βίος Arph.; Ἐνδυμίων Theocr.; γάμος Plut.)ζήλωτος

Зелот (греческий поэт) Anth.{*}ζῆμι

Dem. (только impf. ἔζην) = ζάωζημία

ион. ζημίη, дор. ζᾱμία
1) ущерб, урон, вред, убыток
ex. (ζημίαν τινὴ φέρειν Plat. или ποιεῖν Arph.)
ἐπὴ ζημίᾳ τινός Xen. — в ущерб кому-л.;
ζημίαν ἡγεῖσθαι или νομίζειν Isocr. — считать убытком;
ζημίαν λαβεῖν Dem. — терпеть ущерб
2) денежное взыскание, пеня, штраф
ex. (ζημίαν ὀφείλειν Her.)
ζημίαν ὀφείλειν τάλαντον Plut. — быть присужденным к пене в один талант;
ζ. καθ΄ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ Thuc. — за каждый (вырванный) кол был назначен штраф в один статер;
ζημίαν ἀποτίνειν Her., ἐκτίνειν Plat. или καταβάλλειν Dem. — платить пеню, вносить штраф
3) кара, наказание
ex. χρημάτων ζ. Plat. — денежный штраф;
ζ. ἀδικίας Plat. — кара за несправедливость;
ζημίαν (ἐπι)τιθέναι τινί Plat. — налагать наказания на кого-л. или устанавливать кары для кого-л.;
ζημίᾳ κολάζειν или ζημιοῦν τινα Plat. — (по)карать кого-л.;
θάνατον ζημίαν ἐπιτίθεσθαι или προθεῖναι Thuc., ποιεῖν Xen. или τάττειν Arst., Dem. — устанавливать смертную казнь;
θάνατός τινι ζ. ἐπικέεται Her. кто-л. — подлежит смертной казниζημιόω

1) причинять убыток, наносить ущерб
ex. ζ. πόλιν Lys. — наносить государству вред;
οὐδὲν ζ. τινα Isocr. — никому не делать вреда;
σαυτὸν ζημιώσῃς πλείω ἢ πατέρ ἠδυνήθη σε βλάψαι Xen. — ты сам больше навредишь себе, чем мог бы повредить тебе отец (Тиграна);
μεγάλα ζημιοῦσθαι Thuc. — (по)терпеть большой ущерб;
εἰ μέ μέλλει ζημιοῦσθαι Plat. — если не хочет понести ущерб, т.е. под страхом ущерба
2) (тж. ζ. χρήμασι Plat., Plut.) взимать пеню, карать штрафом
ex. (ζ. τινα πεντήκοντα τάλαντα или χιλίῃσι δραχμῇσι Her.)
μέχρι τοσούτου ζημιωθείς, τὸ δὲ πλέον μή Plat. — облагаемый пеней в пределах этой суммы, но не больше
3) наказывать, карать
ex. (τινα θανάτῳ Her., Aeschin.; τινα πληγαῖς Thuc.; τινα φυγῇ Thuc. или φυγαῖς Isocr.; ζημιοῦσθαι θανάτῳ καὴ πᾶσι τοῖς ἐσχάτοις Plat.)
ζημιοῦσθαι χρήμασί τε καὴ ἀτιμίᾳ Plat. — понести имущественное наказание и быть пораженным в гражданских правахζημιώδης

ζημι-ώδης
2
приносящий вред, наносящий ущерб
ex. (βλαβερὸς καὴ ζ. Plat.; ζημιῶδες τι ἐπιτάττειν τινί Plut.)
ἄνευ μισθοῦ ζημιώδους Plat. — не подвергая (себя) разорительному штрафу, перен. не ставя себя в опасное положениеζημίωμα

-ατος τό
1) наказание, кара
ex. ἀταξίας ζ. Xen. — наказание за нарушение (воинской) дисциплины
2) право налагать кары
ex. τὰ αὐτὰ καὴ ἀστυνόμοις ἔστω ζημιώματα Plat. — такое же право наложения взысканий должно быть присвоено и астиномамζημίωσις

-εως наложение взысканий, подвергание наказаниям Arst.ζῆν

inf. к ζάω{*}ζήν

см. ζῆν...ζηνοδοτήρ

ζηνο-δοτήρ
-ῆρος передающий слова Зевса
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ζηνόδοτος

Зенодот
1) родом из Эфеса, воспитатель Птолемея Филадельфа, редактор - διορθωτής и комментатор произведений Гомера Luc.
2) из Маллоса в Киликии, исследователь произведений Гомера
3) родом из Трезена, историк Умбрии Plut.ζηνόφρων

ζηνό-φρων
-ονος передающий мысли Зевса
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ζήνων

-ωνος Зенон
1) родом из Элеи, один из представителей элейской философской школы V в. до н.э. Plat., Arst., Plut., Diog.L.
2) родом из Китиона на Кипре, основатель стоической философской школы, IV-III вв. до н.э. Plut.
3) из Родоса, написавший историю г. Родоса Polyb.ζῆν...

ζήν, ζῆν
gen. ζηνός, дор. (тж. voc.) ζάν и ζᾶν, gen. ζανός Hom. etc. = ζεύςζῆτα

τό indecl. дзета (название 6-ой буквы греч. алфавита) Plat. etc.{*}ζήτας

-ου дор., атт. ζήτης Зет (один из крылатых сыновей Борея и Орифии - Ὀρείθυια, брат Калаида - καλαΐς, аргонавт) Pind.ζητεύω

Hom., Hes. = ζητέωζητέω

(impf. ἐζήτουν, fut. ζητήσω, aor. ἐζήτησα, pf. ἐζήτηκα)
1) искать, разыскивать
ex. (ζητεῖτε καὴ εὑρήσετε NT.)
οὐχ εὑρήσεις ζητῶν ἔτι ἄνδρα βελτίονα Arph. — даже если будешь искать, не найдешь лучшего человека;
καὴ μέ ζητῶν κατενόησεν ἄν Xen. — и не ища (т.е. с первого взгляда, сразу же всякий) заметил бы;
τὸ ζητούμενον ἁλωτόν Soph. — то, что ищется, может быть обнаружено;
οἱ δράσαντες ἐζητοῦντο Thuc. — производились поиски виновных;
ἄπαντα πρὸς ἡδονέν ζ. Dem. — во всем искать наслаждения
2) стараться, добиваться, стремиться
ex. (ἀλήθειαν Arst.; δικαιοσύνην NT.)
ζ. τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν Soph. — стараться поймать виновника убийства;
ζ. πημάτων ἀπαλλαγήν Aesch. — пытаться положить конец страданиям;
οὐκ ἔτι ἐζήτησαν τό προσωτέρω τῆς Ἑλλάδος ἀπικόμενοι ἐκμαθέειν Her. (персы) уже не пытались проникнуть глубже в Грецию для разведки;
ζ. τέν ψυχήν τινος NT. — добиваться чьей-л. смерти
3) спрашивать, требовать
ex. (τι παρά τινος NT.)
τῶν πράξεων παρά τινος λόγον ζ. Dem. — требовать от кого-л. отчета в его действиях;
τὰ ἀμήχανα ζ. Eur. — требовать невозможного;
ζ. τινι ὄλεθρον ἢ φυγήν Soph. — требовать чьей-л. смерти или изгнания;
ζετοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι NT. — желая поговорить с ним;
παντὴ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ΄ αὐτοῦ NT. — кому много дано, с того много и взыщется
4) исследовать, изучать
ex. (ζ. τὰ θεῖα Xen.; ζ. καὴ λογίζεσθαι Arst.)
τὸ ζητούμενον Plat. — предмет исследования
5) ощущать отсутствие, не иметь
ex. ἵνα μέ ζῃτέοιεν σιτία Her. — чтобы не ощущать недостатка в хлебе, т.е. чтобы не думать о голоде
6) заботиться, думать
ex. (μέ ζητεῖτε τί φάγητε καὴ τί πίητε NT.)
ὅπως ; οὐκ οἶδ΄ ἀτὰρ ζητητέον Arph. — как (отвечу)? - Не знаю, но нужно подуматьζήτημα

-ατος τό
1) искание, отыскивание, поиски
ex. οὐ ῥάδιον ζ. Eur. — нелегко (было) искать;
μυρίοις ζητήμασι εὑρών Eur. — найдя после долгих поисков
2) розыск, расследование
ex. τὸ ζ. ἦν φοίβου Soph. — этот розыск (убийцы Лаия) должен был произвести Феб
3) исследование, изыскание
ex. (περὴ νόμου Plat., NT. и νόμου NT.; τὰ περὴ φύσεως ζητήματα Plat.)
4) предмет исследования, вопрос
ex. (ζ. κοινὸν πολλοῖς Arst.)ζήτης

атт. = ζήταςζητήσιμος

2
являющийся предметом или местом поисков
ex. τὰ ζητήσιμα Xen. — места, подходящие для выслеживания дичиζήτησις

-εως
1) поиски, отыскивание
ex. (τροφῆς Thuc.)
ἀποπλώειν κατὰ βίου τε καὴ γῆς ζήτησιν Her. — отплыть на поиски пропитания и места для жительства
2) разыскивание, розыск
ex. (τῶν δρασάντων Thuc.)
3) разыскивание, рассмотрение, исследование
ex. (ἀληθείας Thuc.; ἐπιστήμης, περὴ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως Plat.; ζ. καὴ ὅλη μέθοδος Arst.)
4) осмотр, обыск
ex. ζήτησιν ποιεῖσθαι τῶν νεῶν Her. — произвести обыск кораблей
5) спор, ссора
ex. (στάσις καὴ ζ. NT.)ζητητής

-οῦ
1) искатель, исследователь
ex. (τούτου τοῦ μαθήματος Plat.)
2) зетет, следователь
ex. (ζητητάς ἑλέσθαι Dem.)
ὑπὸ τῶν ζητητῶν ἀπογραφῆναι Lys. — быть занесенным зететами в списки (должников) (ζητηταί - члены финансовой комиссии, в Афинах, которая вела следствие по имущественным преступлениям против государства и привлекала к ответственности государственных должников)ζητητική

(sc. ἀγωγή или τέχνη) зететика (учение скептических философов) Sext., Diog.L.ζητητικοί

οἱ зететики (философы скептического направления) Diog.L.ζητητικόν

τό метод искания, дух исследования
ex. (τὸ ζ. ἔχουσι πάντες οἱ τοῦ σοκράτους λόγοι Arst.)ζητητικός

3
1) склонный к исследованию, пытливый
ex. (ἐργαστικὸς καὴ ζ. Plat.)
2) посвященный разысканию, исследовательский
ex. (αἰτίων Plut.)
οἱ ζητητικοὴ διάλογοι Diog.L. — исследовательские диалоги (Платона) (в отличие от «поучающих» - οἱ ὑφηγητικοί);
ζητητικέ ἀγωγή Sext. — исследовательское направление, т.е. скептическая философияζητητός

3
<adj. verb. к ζητέω> разыскиваемый, желанный
ex. ζ. τινι ἔσεσθαι Soph. — стать (в будущем) предметом поисков, т.е. быть окруженным почитанием{*}ζήτω

= ζάτωζιγνίς

*ίδος (или χαλκίς) зигнида (предполож. Lacerta chalcides, мелкая разновидность ящерицы, укус которой бывает смертелен) Arst.ζιζάνιον

τό бот. плевел (Lolium temulentum)
ex. (ἐκριζῶσαι ἅμα τοῖς ζιζανίοις τὸν σῖτον NT.)ζμ-

Luc. etc. = σμ-ζοΐα

эол. Theocr. = ζωήζόα

дор. = ζωάζόη

ион. = ζωήζοός

дор. Theocr. = ζωόςζορκάς

-άδος ион. Her. = δορκάςζόρξ

ζορκός Plut. = δορκάςζοφερόν

τό темнота, (нечто) темное Arst.ζοφερός

3
1) темный, мрачный
ex. (χάος Hes.; νέφος, θάλαττα Arst.; ἀήρ Luc.; Ἅιδης Plut.)
2) мрачный, скорбный, тяжелый
ex. (φροντίδες Anth.)ζόφιος

3
темный, мрачный
ex. (Ἐρινύες Anth.)ζοφοδορπίδας

ζοφο-δορπίδας
-ου (ῐ) ужинающий впотьмах (одно из прозвищ, данных Алкеем Питтаку Митиленскому, который ел вечернюю трапезу не зажигая огня) Diog.L.ζοφοδορπίς

-ίδος Plut. = ζοφοδορπίδαςζοφόομαι

темнеть, помрачаться
ex. τέν ὄψιν ἐζοφωμένος Luc. — с почерневшим лицом;
γήρᾳ κανθὸν ἐζοφωμένος Anth. — ослепший от старостиζόφος


1) мрак, тьма
ex. (χειμέριος Pind.; Ὄλυμπος παντὸς ζόφου κεχωρισμένος Arst.)
ζ. διελύθη Plut. — тьма рассеялась
2) (тж. ζ. τοῦ σκότους NT.) вечная тьма, царство теней
ex. Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον Hom. — во мрак Эреба;
Ἀΐδης ἔλαχε ζόφον Hom. (когда мир делился между сыновьями Кроноса), Аид получил по жребию подземное царство
3) закат, запад
ex. (ὅπῃ ζ., ὅπῃ ἠώς Hom.)
πρὸς ζόφον Hom. — на запад
4) мрачность
ex. (τῆς ψυχῆς Plut.)ζοφώδης

ζοφ-ώδης
2
потемневший, мрачный, темный Arst., Plut., Anth.ζόω

Anth. (3 л. sing. impf. ζόεν) = ζάωζύγαινα

-ης (ῠ) зигена (предполож. рыба-молот - Zygaena malleus) Arst.ζύγαστρον

τό деревянный ларец, ящик, (сколоченный из досок) сундук Soph., Xen.ζυγείς

ζῠγείς
part. aor. 2 pass. к ζεύγνυμιζυγέω

ζῠγέω
быть выстроенным (стоять) в две шеренги
ex. (τάγματα ζυγοῦντα Polyb.)ζυγῆναι

ζῠγῆναι
inf. aor. pass. к ζεύγνυμιζυγηφόρος

ζῠγη-φόρος
2
несущий ярмо
ex. (πῶλοι Aesch.; αὐχέν πώλων Eur.)


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика