Древнегреческо-русский словарь, Ζ, лист 001

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Ζ > 001
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Ζ: 001 | 002 | 003

Лексика древнегреческого койнэ с буквы ζ (часть 001) с русским переводом и комментариями.ζ

(τό ζῆτα) дзета (6-я буква греч. алфавита)
ex. ζʹ = 7, ͵ζ = 7000 (число 6 — обозначается вышедшей из употребления буквой Ϛ)ζῇ

3 л. sing. praes. к ζάωζῳδάριον

(ᾰ) τό крохотное животное, букашка, козявка Arst.ζῳδιακός

I.
3
<ζῴδιον> звериный, астр. зодиакальный
ex. ζ. κύκλος Diod., Plut. — зодиак
II.
(sc. κύκλος) зодиак Luc.ζῳδιογλύφος

ζῳδιο-γλύφος
ваятель изображений животных, скульптор-анималист Plut.ζῳογενής

ζῳο-γενής
2
имеющий животную природу, животный
ex. (τὸ τῆς ψυχῆς μέρος Plat.)ζῳογλύφος

ζῳο-γλύφος
(ῠ) ваятель, скульптор Anth.ζῳογονέω

ζῳο-γονέω
1) (по)рождать живые существа
ex. ( γῆ ζῳογονοῦσα Arst.)
παρθένον ἔνοπλον ζ. Luc. (о Зевсе) родить деву (Афину) в полном вооружении
2) быть плодовитым; pass. рождаться во множестве, кишеть
ex. (περὴ θετταλίαν μνημονεύουσιν ὄφεις ζῳογονηθῆναι Arst.)
3) (о животных) быть живородящим
ex. (μάλιστα οἱ γαλεοὴ ζῳογονοῦσιν Plut.)
4) сохранять в живых ex. (τέν ψυχήν NT.); pass. оставаться в живых NT.ζῳογονία

ζῳο-γονία

1) происхождение живых существ Plat.
2) произведение на свет живых существ Plut.ζῳογόνος

ζῳο-γόνος
2
дающий жизнь, животворящий
ex. (Ἀπόλλων Anth.)ζῳογράφος

Theocr. = ζωγράφοςζῳοθηρία

ζῳο-θηρία
охота на зверей, звероловство Plat.ζῳοθηρική

ζῳο-θηρική
(sc. τέχνη) Plat. = ζῳοθηρίαζῳοθηρικός

ζῳο-θηρικός
3
звероловный, охотничий Plat.ζῳόμορφος

ζῳό-μορφος
2
имеющий образ животного, зооморфный
ex. (εἰκὼν θεοῦ Plut.)ζῳοποιέω

ζῳο-ποιέω
1) быть живородящим
ex. (αἱ λειμώνιαι ἀράχναι ζῳοποιοῦσιν Arst.)
2) животворить, наполнять жизнью
ex. (τὰ πάντα NT.)
3) воскрешать ex. (τοὺς νεκρούς NT.); pass. воскресать, оживать NT.ζῳοποιητικόν

τό животворная сила Plut.ζῳός

иногда ζωός, эп. ζώς, дор. ζοός 3
1) живой, живущий
ex. Ὀδυσσῆος οὔποτ΄ ἔφασκεν, ζωοῦ οὐδὲ θανόντος Hom. — об Одиссее, живом или мертвом, (Нестор) ничего не рассказал;
τινὰ ζῳὸν ἑλεῖν Hom. или λαβεῖν Xen. — захватить кого-л. в плен живым
2) перен. живой, неумирающий
ex. (φθιμένων κλέος Aesch.; δι΄ αἰῶνος Plut.)ζῳόσοφος

ζῳό-σοφος
2
вносящий в жизнь мудрость
ex. (λόγια Anth.)ζῳότης

-ητος животная природа, животность
ex. (ζ. καὴ θειότης Plut.)ζῳοτοκέω

ζῳο-τοκέω
быть живородящим
ex. (τὰ μὲν - sc. ζῷα - ᾠοτοκεῖν, τὰ δὲ ζ. πέφυκε Plut.)
τὰ ζῳοτοκοῦντα Arst. — живородящие животныеζῳοτοκία

ζῳο-τοκία
произведение на свет живых детенышей Arst.ζῳοτόκος

ζῳο-τόκος
2
1) живородящий Sext.
ex. τὰ μὲν ζῳοτόκα, τὰ δ΄ ᾠοτόκα Arst. — одни (животные) - живородящие, другие - яйцекладущие
2) плодовитый
ex. (βόες Theocr.)ζῳοτροφία

ζῳο-τροφία
кормление животных Plat.ζῳοτροφική

ζῳο-τροφική
(sc. τέχνη) искусство кормления животных Plat.ζῳοτροφικός

3
касающийся кормления животных Plat.ζῳοτύπος

ζῳο-τύπος
(ῠ) живописец или скульптор, художник Anth.ζῳοφαγέω

ζῳοφᾰγέω
питаться мясом животных
ex. τὰ ζῳοφαγοῦντα Arst. — плотоядные животныеζῳοφαγία

ζῳο-φᾰγία
употребление в пищу мяса животных
ex. τροφῇ ἀπὸ ζῳοφαγίας χρῆσθαι Arst. — быть плотояднымζῳοφάγος

ζῳο-φάγος
2
(ᾰ) питающийся мясом животных, плотоядный
ex. (τὰ μὲν ζῳοφάγα, τὰ δὲ καρποφάγα, τὰ δὲ παμφάγα, sc. θηρία Arst.)ζῳοφορέω

ζῳο-φορέω
рождать живой плод, производить на свет живые существа Arst.ζῳοφόρος

ζῳο-φόρος
I.
2
покрытый изображениями животных
ex. (πίναξ Diod.)
ζ. κύκλος Arst. = ζῳδιακός
II.
(sc. κύκλος) зодиак Anth.
III.
2
дающий жизнь, животворящий
ex. (ἄνεμοι Anth.)ζῳόφυτον

ζῳό-φῠτον
τό зоофит (существо, промежуточное между животным и растением) Sext.ζῳόφυτος

ζῳό-φυτος
2
Plut. v. l. = ζώφυτοςζῳώδης

ζῳ-ώδης
2
животный, звероподобный
ex. (βίος Plut.)ζῳωτός

3
<adj. verb. к ζῳόω оживлять> покрытый изображениями животных или расшитый рисунками
ex. (ἐφαπτις Polyb.)ζῴδιον

τό <стяж. из ζωΐδιον, demin. к ζῷον>
1) фигурка, изображение животного
ex. (γλύφεσθαι ζῴδια Arst.; ζ. ἀργυροῦν Plut.)
κρητῆρα ζῳδίων πιμπλάναι Her. — покрыть чашу изображениями животных
2) pl. знаки зодиака
ex. (δώδεκα ζῳδίων χῶραι Arst.)
τῶν ζῳδίων κύκλος Arst. — зодиакζῴην

атт. praes. opt. к ζάωζῷον

иногда ζῶον τό
1) живое существо
ex. (ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζ., sc. ἐστιν Arst.)
πᾶν, ὅ τι περ ἂν μετάσχῃ τοῦ ζῆν, ζ. ἂν λέγοιτο Plat. — все, что причастно жизни, может быть названо живым существом
2) животное
ex. (ζῷα πάντα καὴ φυτά Plat.; γένος ἀνθρώπων καὴ ζῴων καὴ φυτῶν Arst.)
3) презр. тварь
ex. ὅπως χώρα τοῦ τοιούτου ζώου καθαρὰ γίγνηται Plat. — чтобы страна очистилась от подобной твари
4) изображение с натуры, т.е. статуя, картина, рисунок и т.д. (πυραμίς, ἐν τῇ ζῷα ἐγγέγλυπται Her.)
ex. ζ. οἱ ἐνῆν ἀνέρ ἱππεύς Her. — на нем (т.е. на каменном изваянии) было изображение всадника;
ζῷα γράψασθαι πᾶσαν τέν ζεῦξιν τοῦ βοσπόρου Her. — написать картину (изображающую) весь этот мост через Боспорζά

I.
(ᾰ) эол. = διά
II.
усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне (ср. напр. ζά-θεος)ζάβατος

эол. = διαβατόςζαγκλαῖος

I.
adj. m к ζάγκλη Her.
II.
житель города Занкла Arst.ζάγκλη

Занкла (город в Сицилии, впосл. μεσσάνα или μεσσήνη) Her., Thuc.ζάγκλον

τό серп
ex. (τὸ δρέπανον οἱ σικελοὴ ζ. καλοῦσιν Thuc.)ζαγρεύς

-εως Загрей
1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth.
2) эпитет Гадеса Aesch.ζάγρος

Загр(ос) (горная цепь между Ассирией, Арменией и Мидией) Polyb.ζαελεξάμην

Sappho = διελεξάμην (aor. med. к διαλέγω)ζαής

ζᾱ-ής
2
(acc. ζαῆν) сильно дующий, порывистый, бурный
ex. (ἄνεμος Hom.; νότος Anth.)ζάθεος

ζά-θεος
3 и 2
целиком отданный божеству, божественный, священный
ex. (κίλλα Hom.; Ἰσθμός Pind.; Ὤλενος Aesch.; κρήτα Eur.; ἄνεμοι Hes.; ποταμοί, μολπαί Arph.; κεφαλή, Ἀπόλλων Anth.)ζαθερής

ζᾰ-θερής
2
жаркий, знойный, палящий
ex. (καῦμα Anth.)ζάκορος

ζά-κορος
и служитель при храме, помощник жреца
ex. (ἱερεῖς καὴ ζάκοροι θεῶν Plut.) (полагают, что по служебному положению он был выше, чем νεωκόρος)ζάκοτος

ζά-κοτος
2
(ᾰ) разгневанный, раздраженный, сердитый Hom., Pind., Theocr.ζακύνθιος

ζᾰκύνθιος
I.
3
закинфский Her.
II.
житель Закинфа Her., Arph.ζάκυνθος

, реже Закинф (остров в Ионическом море, против Элиды, с городом того же названия, ныне Zante) Hom., Her. etc.ζάλευκος

Залевк (законодатель эпизефирийских локров, серед. VII в. до н.э.) Arst., Polyb., Plut.ζάλη

(ᾰ)
1) (тж. ζ. πνευμάτων Plat. и ζάλαι ἀνέμων Plut.) морское волнение, шторм, буря
ex. ζ. ὑπὸ πνεύματος φερομένη Plat. — поднятое ветром волнение, ураган, смерч;
πύρπνοος ζ. Aesch. — огнедышащая буря, т.е. извержение вулкана
2) бурное течение
ex. φοινία ζ. Soph. — потоки крови
3) pl. житейские бури, бедствия, невзгоды Pind.ζάλμοξις

v. l. ζάμολξις -ιδος (acc. ιν) Залмоксид (баснословный гет, бывший якобы рабом Пифагора; получив свободу, вернулся на родину, где стал распространять пифагорейское учение) Her., Plat., Luc.ζαλ-

ζᾱλ-
дор. = ζηλ-ζαμενέω

ζᾰ-μενέω
бесноваться, неистовствовать, выходить из себя Hes.ζαμενής

ζᾰ-μενής
2
1) гневный, грозный
ex. (θεῶν ζαμενέστατος HH.)
2) злобный, враждебный
ex. (λόγος Soph.)
3) бурный, неистовый, необузданный, неукротимый
ex. (κένταυρος, ἥλιος Pind.)ζαμι-

ζᾱμι-
дор.-эол. = ζημι-ζάμολξις

v. l. = ζάλμοξιςζάν

см. ζᾶν...ζᾶν...

ζάν, ζᾶν
дор. nom. и voc. к *ζήνζαπάτας

ζαπάτᾱς
-ου Запат (левый приток Тигра, ныне Большой Заб) Xen.ζαπληθής

ζα-πληθής
2
1) досл. преисполненный, полный, перен. вдохновленный
ex. (ζαπληθὲς μούσης στόμα Anth.)
2) густой, окладистый
ex. (γενειάς Aesch.)ζάπλουτος

ζά-πλουτος
2
страшно богатый, богатейший
ex. (ζάπλουτοι ἀνθρώπων Her.; ζάπλουτοι φερναί Eur.)ζάπυρος

ζά-πῠρος
2
(ᾰ) огненный, пламенный
ex. (ζάπυροι ἕλικες στεροπῆς Aesch.)ζάραξ

-ακος Зарак (горная цепь в вост. Лаконии) Polyb.ζάρητρα

-ων τά Заретры (крепость на о-ве Эвбея) Plut.ζαρίασπα

τά и ζαριάσπη Plin. = βάκτραζαρκαῖον

τό Diod. = ζάγροςζατεῦσα

ζᾱτεῦσα
дор. part. praes. f к ζητέωζάτοισα

(ᾰ) дор. part. praes. f к *ζήτωζατρεφής

ζα-τρεφής
2
упитанный, откормленный, тучный
ex. (ταῦρος, φώκη Hom.)ζάτω

(ᾱ) дор. Theocr. (только part. praes. f ζατεῦσα или ζάτοισα) = ζητέωζαύηκες

см. ζάφηκες...ζάφηκες...

ζαύηκες, ζάφηκες
οἱ завеки (племя в Ливии) Her.ζαφλεγής

ζα-φλεγής
2
пламенный, полный огня
ex. (ζαφλεγεῖς βροτοί Hom.; πῶλοι HH.)ζάχολος

ζά-χολος
2
(ᾰ) раздраженный, гневный
ex. (διόνυσος Anth.)ζαχρειής

2
Hom. = ζαχρηήςζαχρεῖος

ζα-χρεῖος
2
1) самый необходимый, т.е. немногочисленный
ex. (ἔπη Aesch.)
2) весьма нуждающийся
ex. ζ. ὁδοῦ Theocr. — ищущий дорогиζαχρηής

ζα-χρηής
2
буйный, неистовый
ex. (ἄνεμοι Hom.)
λυκίων ἀγοὴ ζαχρηεῖς τελέθουσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας Hom. — ликийские военачальники неукротимо бросаются в жестокие сечиζάχρυσος

ζά-χρῡσος
2
богатый золотом
ex. (θρῃκία Eur.)
ζ. ἐμπολή Eur. — покупка на золото, денежная сделкаζάω

(fut. ζήσω и ζήσομαι, aor. ἔζησα, pf. ἔζηκα, ppf. ἐζήκειν; opt. ζῴην; в атт. aor., pf. и ppf. обычно заменяются соотв. формами к βιόω)
1) жить, быть в живых
ex. (ἔτεα ὀλίγα Her.)
ἄλλοτε μὲν ζώουσιν ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δὲ τεθνᾶσι Hom. (в подземном царстве Кастор и Полидевк) один день живы, другой - мертвы, т.е. попеременно оживают и умирают;
οἱ ζῶντες Hom., NT. — живущие, живые;
πᾶν τὸ ζῶν Plat. — все живое;
ἐμεῦ ζῶντος Hom. — покуда я жив;
τὸ ζῆν Plat., Arst. = ζωή;
τοῦ εἶναί τὲ καὴ ζῆν ἕνεκα Plat. — для того, чтобы существовать и жить;
ζῶντα κατακαυθῆναι Her. — быть заживо сожженным;
εἰς τὸ ζ. ἰέναι Plat. — являться на свет, рождаться
2) жить, проводить жизнь
ex. (εὖ Hom.; ἀβλαβεῖ βίῳ Soph.; ἐπιπονώτατα Xen.; ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσιν Arst.)
ζ. πρός τινα (πρός τι) Arst. и ζ. τινι Plut. — жить для кого(чего)-л.
3) жить, получать пропитание, питаться
ex. (ἀπὸ κτηνέων καὴ ἰχθύων Her.; καρποῖς Dem.; ἔκ τινος Arph., Xen., Dem.)
ζ. βίον μοχθηρόν Soph. — вести жалкую жизнь;
ἔχουσι ἐργαζόμενοι ζ. Arst. — им приходится жить своим трудом;
οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος погов. NT. — не единым хлебом будет жив человек
4) быть в разгаре или в движении
ex. ζῶσα φλόξ Eur. — живое (яркое) пламя;
ὕδωρ ζῶν NT. — живая (проточная), перен. животворящая вода;
γεωργία ζῶσα Arst. — кочевое земледелие
5) быть в силе, быть действительным
ex. (ἀεί ποτε ζῇ ταῦτα, sc. νόμιμα Soph.)
ἄτης θύελλαι ζῶσι Aesch. — бури бедствия (еще) не утихли;
αἱ ξυμφοραὴ ζῶσαι μάλιστα τῶν βουλευμάτων Soph. — весьма живые, т.е. благотворные последствия указаний (Эдипа)ζεγέριες

(род неизвестен) зегерии (вид грызунов в Ливии) Her.ζειά

-ᾶς (только pl.) предполож. полба Hom., Her., Xen.ζείδωρος

ζεί-δωρος
I.
2
<ζειά> дающий полбу, т.е. хлебородный
ex. (ἄρουρα Hom., Hes.; ὀπώρα Anth.)
II.
2
<ζάω> дарующий жизнь, жизнетворный
ex. (Ἀφροδίτη Emped. ap. Plut.)ζειρά

ион. ζειρή -ᾶς зейра или зира (род плаща у арабов и фракийцев) Her., Xen.ζελέα

Anth. = ζέλειαζέλεια

Anth. ζελέα Зелея (город в сев. Троаде у подошвы горы Ида) Hom.ζελείτης

I.
-ου Dem. adj. к ζέλεια
II.
-ου житель Зелеи Plut.ζέσις

-εως кипение
ex. (ζ. τε καὴ ζύμωσις Plat.; τοῦ αἵματος Arst.)
μέχρι ζέσεως Arst., Plut. — до (точки) кипения:
ζ. τῆς ψυχῆς Plat. — кипение души, бушевание страстей;
ζέσεις θαλάσσιαι Plut. — морское волнениеζέσσα

эп. aor. к ζέωζεστός

3
<adj. verb. к ζέω> досл. кипящий, перен. горячий
ex. (λίθος Plut.; ψάμμος Diog.L.; οὔτε ψυχρὸς οὔτε ζ. NT.)ζευγάριον

(ᾰ) τό жалкая запряжка, пара тщедушных волов Arph.ζευγηλατέω

ζευγ-ηλᾰτέω
гнать пару запряженных волов, т.е. пахать
ex. (σπείρειν καὴ ζ. Xen.)ζευγηλάτης

ζευγ-ηλάτης
-ου (ᾰ) идущий за запряженным плугом, т.е. землепашец, пахарь Soph., Xen.ζευγηλατρίς

-ίδος Soph. f к ζευγηλάτηςζευγίππης

ζευγ-ίππης
-ου ведущий бой с пароконной колесницы Diod.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика