Древнегреческо-русский словарь, Τ, лист 002

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий > Слова на Τ > 002
Палеобалканские словари: Албанский | Древнегреческий | Древнемакедонский | Иллирийский | Фракийский | Фригийский (от ИЕ) (от индоевропейской лексики)
Древнегреческо-русский словарь: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | др.
Древнегреческий на Τ: 001 | 002

Лексика древнегреческого койнэ с буквы τ (часть 002) с русским переводом и комментариями.τραγῳδία

τρᾰγ-ῳδία

1) лит. трагедия Arst.
ex. τραγῳδίαν ποιεῖν Arph. — сочинять трагедию;
τῇ τραγῳδίᾳ νικᾶν Plat. — побеждать на конкурсе трагедий
2) трагический или героический эпос
ex. τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι …- κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος Plat. — величайшие поэты …в комедии - Эпихарм, в трагическом эпосе - Гомер
3) трагический рассказ Polyb., Diod., Luc.
4) трагедийный стиль, подражание трагедии
ex. ἦν τ. μεγάλη περὴ τὸν δημήτριον Plut. — Деметрий вел себя, как настоящий трагический актер
5) перен. трагедия, трагичность
ex. ( τοῦ βίου τ. Plat.)τραγῳδικόν

τρᾰγῳδικόν
adv. трагически, по-трагедийному
ex. (βλέπειν Arph.)τραγῳδικός

τρᾰγῳδικός
3
трагедийный, трагический
ex. (χοροί Arph.)τραγῳδιογράφος

τρᾰγῳδιο-γράφος
(ᾰφ) трагедиограф, трагик, автор трагедий Polyb., Diod.τραγῳδιοδιδάσκαλος

τρᾰγῳδιοδιδάσκαλος
Luc. = τραγῳδοδιδάσκαλοςτραγῳδιοποιός

τρᾰγῳδιοποιός
Plat. = τραγῳδοποιόςτραγῳδογράφος

τρᾰγῳδογράφος
v. l. = τραγῳδιογράφοςτραγῳδοδιδάσκαλος

τρᾰγῳδο-διδάσκᾰλος
трагик-режиссер Arph., Isocr., Arst.τραγῳδοποδάγρα

τρᾰγῳδο-ποδάγρα
подагрическая трагедия (название пародийной поэмы Лукиана)τραγῳδοποιΐα

τρᾰγῳδο-ποιΐα
сочинение трагедий Sext.τραγῳδοποιός

τρᾰγῳδο-ποιός
автор трагедий, трагик Arph.τραγῳδός

τρᾰγ-ῳδός

1) трагед (автор или участник песнопений Вакху, связанных с обрядом жертвоприношения козла) Arph., Xen., Arst.
2) исполнитель трагедийных ролей, трагический актер Arph.
3) участник трагедийного хора Arph.
4) автор трагедий, трагик Plat.
5) pl. трагедия Aeschin., Dem.
ex. τῶν τραγῳδῶν χορός Arph. — трагедийный хорτραγόπους

τρᾰγό-πους
2, gen. ποδος козлоногий
ex. (πάν Anth.)τράγος

(ᾰ)
1) козел Hom., Pind., Her. etc.
ex. τράγον ὄζειν или τράγου πνεῖν Anth. — издавать запах козла
2) похоть Luc.
3) «козел» (название самца рыбы μαινίς в период метания икры) Arst.
4) «козел» (род губки) Arst.τραγοσκελής

τρᾰγο-σκελής
козлоногий
ex. (πάν Her., Luc.)τράγω

aor. 2 conjct. к τρώγωτράλλεις

-εων αἱ Траллы (город в Карии) Xen.τραλλεῖς

-έων οἱ траллии (племя в Иллирии) Plut.τραλλιανοί

οἱ жители города τράλλεις Plut.τράμις

-εως (ᾰ) анат. промежность Arph., Luc.τρανής

τρᾱνής
2
явственный, ясный, определенный
ex. (ἴσμεν οὐδὲν τρανές Soph.)τρανίψαι

-ῶν οἱ транипсы (племя во Фракии) Xen.τρανός

τρᾱνός
3
Plut., Sext. = τρανήςτρανότης

τρᾱνότης
-ητος ясность, определенность Plut.τρανόω

τρᾱνόω
делать ясным, прояснять
ex. (τὸν νοῦν Anth.)τράνωμα

-ατος (ρᾱ) τό разъяснение, объяснение Emped., Sext.τρανῶς

τρᾱνῶς
ясно, определенно
ex. (εἰδέναι Aesch.; μαθεῖν τι Eur.)τράπε

эп. 3 л. sing. aor. 2 к τρέπωτράπεζα

(ρᾰ)
1) стол Hom., Arph., Xen. etc.
ex. τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγαθῶν πάντων παραθεῖναί τινι Her. — поставить перед кем-л. стол, сплошь уставленный всевозможными изысканными яствами
2) перен. стол, питание
ex. τραπέζῃ καὴ κοίτῃ δέκεσθαί τινα Her. — давать кому-л. питание и помещение (досл. принимать кого-л. столом и ложем);
τ. βορᾶς Soph. — питание, еда;
ζῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων Xen. — жить подачками с чужого стола;
τράπεζαν περσικέν παρατίθεσθαι Thuc. — держать у себя персидский стол
3) кушанье, блюдо Eur., Xen.
ex. τραπέζῃ τινὴ δαινύναι τινα Her. — угощать кого-л. каким-либо блюдом;
αἱ δεύτεραι τράπεζαι Plut. — второе блюдо
4) (тж. τ. τοῦ κολλυβιστου NT.) меняльный стол, меняльная лавка
ex. ἐργασία τῆς τραπέζης Dem. — профессия менялы;
οἱ ἐπὴ ταῖς τραπέζαις Isocr. — менялы
5) таблица, скрижаль
ex. (τ. χαλκῆ Dem.)
6) могильная плита Plut.
7) алтарь
ex. (τ. θυηδόχος Anth.)τρύχω

(ῡ) и * τρῡχόω досл. тереть, перен.
1) истреблять, расточать, разорять
ex. (οἶκον Hom.)
τ. κάματόν τινος Hes. — пользоваться плодами чьего-л. труда
2) объедать, обездоливать
ex. (τινά Hom.)
3) мучить, томить, изнурять, терзать
ex. (ψυχάν Soph.; ἑαυτόν Eur.; τέν πόλιν στρατείαις Xen.)
τρύχεσθαί τινι, реже τινος Hom., Soph., Eur., Thuc., Arph. — мучиться чем-л. или из-за чего-л.;
τετρυχωμένος τινί Thuc. или ὑπό τινος Polyb. — измученный чем-л.τρύω

(fut. τρύσω с ῡ; pf. pass. τέτρῡμαι) мучить, томить, изнурять
ex. (τινά Aesch.)
τετρῦσθαί τινι Her., Plat., Polyb., ἔκ τινος Plut. и ὑπό τινος Polyb. — быть измученным чем-л.;
τετρυμένος ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ Her. — доведенный до крайне бедственного положения;
τετρυμένος ὕπνῳ Anth. — охваченный сномτρωΐα

дор. = τροίατρωΐαθεν

τρωΐᾱθεν
adv. дор. = τροίαθεντρωΐλος

(ῐ) Троил (сын Приама, павший от руки Ахилла) Hom.τρωΐς

-ΐδος v. l. = τρωιάς II, 1τρωαί

αἱ троянки Hom.τρωγάλιον

(ᾰ) τό <τρώγω> тж. pl. десертные лакомства Pind., Arph., Arst., Plut.τρώγιλος

Трогил (порт Сиракуз) Thuc.τρώγλη

<τρώγω> отверстие, дыра Batr., Arst., Anth.τρωγλοδυτέω

τρωγλοδῠτέω
жить в норах или пещерах Arst.τρωγλοδύτης

τρωγλο-δύτης
-ου (ῠ) adj. живущий в пещере или норе
ex. (αἰθίοπες Her.; ζῷα Arst.)τρωγλοδυτική

τρωγλοδῠτική
(sc. γῆ) Троглодитика (страна пещерных эфиопов) Diod., Plut.τρωγλοδυτικός

τρωγλο-δῠτικός
3
живущий в норе, пещерный
ex. τὰ τρωγλοδυτικά (sc. ζῷα) Arst. — животные, обитающие в норахτρωγλοδύτις

-ῐδος (ῠ) Plut. = τρωγλοδυτικήτρωγλόδυτος

τρωγλόδῠτος
2
Arst. = τρωγλοδύτηςτρωγλοδύων

-οντος adj. Batr. = τρωγλοδυτικόςτρωγύλ(λ)ιον

τό Трогил(л)ий (город в Ионии между Эфесом и устьем Меандра) NT.τρώγω

(fut. τρώξομαι)
ex. (о людях и животных)
1) грызть, есть, вкушать
ex. (τι Hom., Her., Arph., Dem., Theocr.)
τ. γνώμας τινός Arph. — смаковать чьи-л. изречения
2) есть в сыром виде
ex. (κυάμους Her.)
3) жить
ex. δύο τρώγομεν Polyb. — мы живем вдвоем (вместе)τρῶες

ώων οἱ троянцы Hom., HH., Aesch.τρωιάς

I.
стяж. τρῳάς -άδος adj. f троянская
ex. (γυναῖκες Hom.; γῆ Soph.)
II.
стяж. τρῳάς -άδος
1) (sc. γυνή) троянка Hom.
2) (sc. γῆ) Троада Her.τρωκτά

τά <τρώγω> лакомства, десерт
ex. τ. ὡραῖα Xen. — спелые плоды;
τ. μέλιτος Her. — лепешки на медуτρώκτης

-ου досл. жадный человек, перен. мошенник, плут Hom.
ex. τρῶκται χεῖρες Anth. — загребущие руки (v. l. τ. χερσί)τρωκτός

3
<adj. verb. к τρώγω> съедобный Her.τρώμα

τρώμᾱ
Pind. = τραῦματρωμα-

ион. = τραυμα-τρωξάρτης

τρωξ-άρτης
-ου, эп. ᾱο Хлебогрыз (имя мыши) Batr.τρώξιμος

2
годный для еды, съедобный Theocr.τρωϊκά

τά троянские события, Троянская война Her., Arst.τρωϊκός

3
троянский Hom., Trag. etc.τρώϊος

I.
стяж. τρῷος и τρωός 3
троянский Hom.
II.
стяж. τρῷος и τρωός троянец Hom.


© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 26.09.2022
Яндекс.Метрика