Древнегреческо-русский словарь (на Альфу)

Главная > Словари языков древности > Древние языки на Д > Древнегреческий язык > Древнегреческо-русский (&Alpha)
Древнегреческо-русский словарь: Α |

Лексика древнегреческо койнэ на букву Α с переводом на русский язык.

α

(τὸ ἄλφα) альфа (1-я буква греч. алфавита) ; ex. αʹ = εἷς;
͵α = 1000


interj. при выраж. боли, скорби ах!, о! Hom., Trag., Plat.


(ᾱ) дор. =


1) (ᾱ) дор. =
2) (ᾰ) n pl. к ὅς


ἅ ἅ

interj. ха-ха! Eur., Arph.


ἀΐ

или ἄϊ эол. = ἀεί


ἀΐδαλος ἀΐδαλος

ἀΐδᾱλος
2
дор. = ἀΐδηλος


Ἀΐδας

Ἀΐδᾱς
(ᾱῐ) дор. = Ἅιδης


ἀΐδηλος

ἀ-ΐδηλος
дор. ἀΐδᾱλος 2
(ῐ)
1) делающий невидимым, т.е. губительный ; ex. (πῦρ, Ἄρης, ἀνήρ Hom.)
2) невидимый, неведомый, таинственный ; ex. (ἱερά Hes.)
3) мрачный ; ex. (Ἅιδης Soph.)


ἀΐδιον

τό
1) вечность Plat. ; ex. ἐς ἀ. Thuc. — на вечные времена;
εἰς ἀ. συναρτῆσαι τέν τῆς ἀποδείξεως ἀνάγκην Arst. — сделать доказательство навеки незыблемым
2) вечное ; ex. (τὸ ἀθάνατον καὴ ἀ. Plat.)


ἀΐδιος

2
(ῐδ)
1) вечный ; ex. (ἕδρα HH.; πόνος Hes.; ἔχθρα Thuc.; χρόνος Arst.; δόξα Plut.)
ἀ. οὐσία Plat. — вечная сущность;
ἀ. οἵκησις Xen. — вечное жилище, т.е. могила
2) пожизненный, бессрочный ; ex. (ἀρχή, βασιλεία Arst.)
ἀ. φυγή Plut. — пожизненное изгнание


ἀΐδρυτος

ἀ-ΐδρῡτος
2
странствующий, скитающийся ; ex. (Τίμων Arph.)


ἀΐζηλος

ἀ-ΐζηλος
2
невидимый, незримый ; ex. τὸν ἀΐζηλον θῆκεν ὅσπερ ἔφηνεν Hom. — он сокрыл его, как (прежде) показал


ἀΐθεος

2
(ᾱ) дор. Anth. = ἠΐθεος


ἀΐξασκον

эп. aor. iter. к ἀΐσσω


ἀΐξειεν

Plat. 3 л. sing. opt. к ἀΐσσω


ἀΐσθω

выдыхать, испускать ; ex. (θυμόν Hom.)


ἀΐσσω

атт. ᾄσσω и ᾄττω (ἄττω) ; ex. (impf. ᾖσσον - эп. ἤϊσσον, fut. ᾄξω - эп. ἀΐξω, aor. ᾖξα - эп. ἤϊξα; aor. pass. ἠΐχθην и ἀΐχθην)
1) реже med.-pass. устремляться, бросаться ; ex. ἵπποις ἀ. Hom. — устремиться на колеснице;
ἤϊξεν πεδίοιο πέτεσθαι Hom. — он стремительно полетел по равнине;
ἐτώσιον ἀϊχθῆναι Hom. (о копье) пролететь мимо;
ἀντίον ἀΐξασθαι Hom. — ринуться прямо;
ἐκ χειρῶν ἡνία ἡΐχθησαν Hom. — поводья выскользнули из рук;
κόμη δι΄ αὔρας ᾄσσεται Soph. — волосы развеваются по ветру;
(κύων) ἐπὴ τὸ λαγωὸν ἤϊξεν Plut. — собака бросилась на зайца;
ἀ. εἴς τι Eur. и πρός τι Plat. — предаться чему-л., заняться чем-л.;
ἀ. δρόμῳ или δρόμημα Eur. — помчаться
2) потрясать, махать; щевелить ; ex. ἀ. χέρα Soph. — размахивать рукой;
αὔραν κύκλῳ πτερίνῳ ᾄ. Eur. — обвевать опахалом из перьев


ἀΐστωρ

ἀ-ΐστωρ
-ορος adj. незнающий, несведущий ; ex. (ὅπλων καὴ μάχης Eur.)
ἀ. ὤν Plat. — не зная


ἄΐτας

-εω, атт. ἀΐτης -ου (ῑ) возлюбленный, любовник Arph., Theocr., Anth.


ἀΐτης

-ου атт. = ἀΐτας


ἀΐω

I.
(ᾱ и ᾰ; только praes. и impf. ἄϊον с )
1) слышать ; ex. (τι и τινός Hom., Trag.)
οὐκ ἀΐεις, ἃ φησὴ θεά ; Hom. — разве не слышишь, что говорит богиня?;
πρὴν ἂν τῶν ἡμετέρων ἀΐῃς μύθων Soph. — прежде, чем услышишь наши слова
2) видеть, замечать, знать Hom., Soph.
3) слушать, слушаться ; ex. (πληγῆς Hom.; τοῦ ἄνακτος Aesch.; πατρός Arph.)
II.
(только impf. ἄϊον с ) выдыхать ; ex. φίλον ἄϊον ἦτορ Hom. — я испускал дух, т.е. был при смерти


ἀάατος

ἀ-άατος
2
(ᾰᾱᾰ и ᾰᾱᾱ)
1) неприкосновенный, запретный, заповедный, священный ; ex. (Στυγὸς ὕδωρ Hom.)
2) предполож. безвредный, безопасный, безобидный ; ex. (ἄεθλος Hom.)


ἀαγής

ἀ-ᾱγής
2
несокрушимый, твердый, крепкий ; ex. (ῥόπαλον Hom.; δίφρος Theocr.)


ἀάζω

выдыхать ; ex. (θερμόν Arst.)


ἄαπτος

ἄ-απτος
2
неприкосновенный, неприступный, т.е. неодолимый ; ex. (χεῖρες Hom., Hes.)


ἄασα

aor. к ἀάω


ἀάσθην

aor. pass. к ἀάω


ἀασμός

выдох, (вы)дыхание Arst.


ἀάσχετος

2
Hom. v. l. = ἄσχετος


ἄαται

ἄᾰται
Hes. 3 л. sing. praes. med. к ἄω


ἀᾶται

3 л. sing. praes. med. к ἀάω


ἄατος

ἄᾰτος
2
Hes. = ἆτος


ἀάω

(ᾰᾰ и ᾱᾱ; aor. 1 ἄᾰσα - стяж. ἆσα)
1) тж. med. вводить в заблуждение, помрачать ; ex. (τινα, φρένας οἴνῳ Hom.)
Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται Hom. — Ата, которая всех сбивает с толку
2) поражать, карать Hom., Hes.
3) med. впадать в безумие ; ex. ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ Hom. — ум его помутился


ἅβα

дор. = ἥβη


Ἄβα

Arst. = Ἄβαι


ἀβαθής

ἀ-βᾰθής
2
мат. лишенный глубины, т.е. двух измерений ; ex. (μῆκος καὴ πλάτος Sext.)


Ἄβαι

-ῶν αἱ Абы (город в сев.-вост. Фокиде) Her.


ἀβακέω

ἀβᾰκέω
(только aor.) быть в неведении, ничего не знать ; ex. οἱ δ΄ ἀβάκησαν πάντες Hom. — все они были в недоумении


ἀβακής

ἀ-βᾰκής
2
бессловесный, т.е. простоватый, наивный ; ex. (φρήν Sappho)


ἀβακίζομαι

ἀβᾰκίζομαι
(только part. praes.) Anacr. = ἀβακέω


ἀβάκιον

τό Polyb., Plut. demin. к ἄβαξ


ἀβάκχευτος

ἀ-βάκχευτος
2
1) неохваченный вакхическим исступлением ; ex. (θίασος Eur.)
2) непосвященный в вакхические таинства Eur., Luc.


ἀβάλε

ἀ-βάλε
(ᾱβᾰ) interj. о, если бы, о, пусть бы ; ex. (ἀ. με κατέκλυσε κύματα! Anth.)


Ἄβαντες

οἱ абанты (древние жители Эвбеи) Hom., Her.


Ἀβαντίδας

-ου Абантид (тиранн г. Сикиона в 264 г. до н.э.) Plut.


Ἀβαντίς

-ίδος (sc. γῆ) Абантида, т.е. Эвбея Eur.


ἄβαξ

-ᾰκος (ᾰβ) абак(а), счетная доска Sext.


ἀβάπτιστος

ἀ-βάπτιστος
2
1) не погружающийся в воду, нетонущий ; ex. (φελλός Pind.; δόναξ Anth.)
2) не отягощенный напитками, трезвый ; ex. (σῶμα Plut.)


ἀβαρής

ἀ-βᾰρής
2
1) невесомый ; ex. (σῶμα Arst.; πῦρ Plut.)
2) необременительный, нетягостный ; ex. (γῆ Anth.; τινι NT.)


Ἀβαρίς

-ίδος, ион. ιος Абарид (гипербореец, жрец Аполлона) Her., Plat., Plut.


Ἀβαρνίς

-ίδος Абарнида (мыс близ Лампсака на Геллеспонте с городом того же названия) Xen.


Ἄβας

-αντος Абант
1) сын Линкея и Гипермнестры, внук Даная, двенадцатый царь Аргоса Pind.
2) река в Мал. Азии Plut.


ἀβασάνιστος

ἀ-βᾰσάνιστος
2
1) неисследованный, неиспытанный ; ex. (ἀβασάνιστον παραλείπειν τι Plut.)
2) не подвергаемый пыткам, т.е. неприкосновенный ; ex. (τὸ σῶμα τοῦ ἱερέως Plut.)


ἀβασανίστως

без испытания, не проверив ; ex. (τὰς ἀκοὰς δέχεσθαι Thuc.; παραδέχεσθαί τι Plut.)


ἀβασίλευτος

ἀ-βασίλευτος
2
неподвластный царю, не управляемый царями ; ex. (Χάονες Thuc.; Θρᾷκες Xen.; ἀ. καὴ αὐτόνομος πολιτεία Plut.)


ἀβασκάντως

ἀ-βασκάντως
(ни в ком) не вызывая зависти ; ex. (ἔχειν τι Anth.)


ἀβάστακτος

ἀ-βάστακτος
2
невыносимый, непосильный ; ex. (φορτίον Plut.)


ἄβατα

ἄβᾰτα
τά святилище Soph.


ἄβατος

ἄ-βᾰτος
2, редко 3
1) непроходимый, недоступный ; ex. (ἐρημία Aesch.; Παρνησιάδες κορυφαί Eur.; ὄρος Soph.; οὔρεα Her.; ποταμός Xen.; ὁδός Plut.)
2) запретный, заповедный, священный ; ex. (φυλλὰς θεοῦ Soph.; πέδον Eur.; ἱερόν Plat., Plut.)
3) неприступный, целомудренный, непорочный, чистый ; ex. (ψυχή Plat., Plut.; ἔλαφος, γυνή Luc.)
4) необъезженный ; ex. (ἵππος Luc.)
5) мешающий ходить, сковывающий движения ; ex. (πόνος Luc.)


ἀβαφής

ἀ-βᾰφής
2
некрепленный, некрепкий, слабый ; ex. (ἀ. καὴ ὑδατώδης οἶνος Plut.)


ἀββᾶ

(евр.) отец NT.


ἀβδέλυκτος

ἀ-βδέλυκτος
2
не вызывающий отвращения ; ex. (τινι Aesch.)


Ἄβδηρα

τά Абдеры (город во Фракии Her.)


Ἀβδηρίτης

-ου
1) абдерит, житель или уроженец города Абдеры Her.
2) перен. ирон. простак, простофиля Dem.


Ἀβδηριτικόν

τό ирон. нечто абдеритское, т.е. глупость Cic.


Ἀβδηριτικός

3
досл. абдерский, перен. простоватый, глуповатый Luc.


Ἀβδηρόθεν

Ἀβδηρό-θεν
adv. из Абдер Luc.


ἀβέβαιον

τό непостоянство, непрочность ; ex. (τῆς τύχης Luc.)


ἀβέβαιος

ἀ-βέβαιος
2
1) подвижный ; ex. (ὀφθαλμός Arst.)
2) непостоянный, ненадежный, непрочный ; ex. (φιλία Arst.; πρᾶγμα Men.; νίκη Plut.; τύχη Luc.)
3) переменчивый, ветреный ; ex. (δῆμος Dem.)


ἀβεβαιότης

-ητος неустойчивость, непостоянство Polyb.


ἀβεβαίως

непостоянно, неустойчиво, переменчиво Men.


ἀβέβηλος

ἀ-βέβηλος
2
священный, неприкосновенный, заповедный ; ex. (τόποι, πολλὰ τῶν ἱερῶν Plut.)


ἀβελτερία

глупость, тупоумие Plat., Arst., Dem., Plut.


ἀβέλτερος

ἀ-βέλτερος
3
глупый, тупоумный Arph., Plat., Arst., Dem., Plut.


ἀβελτέρως

глупо ; ex. (λέγειν περί τινος Plut.)


ἀβελτηρ-

неправ. v. l. к ἀβελτερ-


Ἀβεντῖνον

τό (sc. ὄρος) или Ἀβεντῖνος λόφος Plut. = лат. mons Aventinus


ἀβίαστος

ἀ-βίαστος
2
невынуждаемый, не подвергающийся внешнему насилию, свободный от воздействия внешних сил Plat., Plut.


ἀβιάστως

без применения силы, без принуждения Arst.


Ἄβιλα

τά Абилы (город в Келесирии) Polyb.


Ἀβιληνή

Абилена (тетрархия с главным городом Абилы) NT.


Ἄβιοι

οἱ абии (скифское или фракийское племя) Hom.


ἄβιος

ἄ-βιος
2
1) невыносимый ; ex. (αἰσχύνη Plat.; βίος Anth.)
2) не имеющий средств к жизни, неимущий ; ex. (ἄκληροι καὴ ἄβιοι ἄνδρες Luc.)


ἀβίοτος

2
Eur. = ἀβίωτος


ἀβίωτος

ἀ-βίωτος
2
не стоящий быть прожитым, т.е. невыносимый, мучительный, безрадостный ; ex. (βίος Aesch., Eur., Lys., Arph., Dem.)
ἡγούμενοι τῷ τοὺς αὑτοῦ αἰσχύνοντι ἀβίωτον εἶναι Plat. — полагая, что навлекшему позор на своих жить не стоит


ἀβιώτως

ἀ-βιώτως
отчаявшись в жизни ; ex. ἀ. διατεθῆναι Plut. — утратить охоту к жизни;
ἀ. ἔχειν Plut. — потерять надежду на выздоровление


ἀβλάβεια

ἀ-βλάβεια
ион. ἀβλαβίη
1) невредимость, целость ; ex. ἀ. σαρχός Plut. — физическое здоровье
2) безвредность, невинность ; ex. ἐπ΄ ἀβλαβίῃσι νόοιο HH. — не кривя душой, без задних мыслей


ἀβλαβέως

ἀβλᾰβέως
ион. = ἀβλαβῶς


ἀβλαβής

ἀ-βλᾰβής
2
1) безвредный, безобидный, безопасный ; ex. (ξυνουσία Aesch.; ἡδοναί Plat.; σπονδαὴ ἀβλαβεῖς Thuc.)
ἀ. τοῦ δρᾶσαί τε καὴ παθεῖν Plat. — неспособный ни причинить вреда, ни понести ущерба;
ἀβλαβέστατον ζῴων ἁπάντων Plut. — самое безобидное из животных
2) предотвращающий опасность ; ex. (τέχναι Plat.; ὕδωρ Theocr.)
3) не потерпевший ущерба, невредимый ; ex. ἀβλαβῆ τινα παρέχειν Plat. — возместить кому-л. убытки


ἀβλαβίη

ἀβλᾰβίη
ион. = ἀβλάβεια


ἀβλαβῶς

ἀ-βλᾰβῶς
ион. ἀβλαβέως
1) без вреда, не причиняя ущерба Thuc., Plut.
2) не неся урона, не терпя ущерба, надежно HH., Plut.


ἀβλαστής

ἀ-βλαστής
2
не дающий побегов или всходов ; ex. ἀ. πρός τι Plut. — бесплодный в отношении чего-л.


ἀβλεπτέω

ἀ-βλεπτέω
не видеть, не замечать ; ex. (τὸ πρέπον Polyb.)


ἀβλέπτημα

-ατος τό недосмотр, ошибка, промах Polyb.


ἀβλέφαρος

ἀ-βλέφᾰρος
2
лишенный ресниц ; ex. (ὦπες Anth.)


ἀβλής

ἀ-βλής
-ῆτος adj. не спущенный (с тетивы), т.е. новый ; ex. (ἰός Hom.)


ἄβλητος

ἄ-βλητος
2
не пораженный, незадетый, невредимый ; ex. (ἄ. καὴ ἀνούτατος Hom.)


ἀβληχής

ἀ-βληχής
2
не оглашаемый блеянием ; ex. (ἐπαύλιον Anth.)


ἀβληχρός

ἀ-βληχρός
3
1) слабый, бессильный, немощный ; ex. (χείρ, τείχεα Hom.)
2) легкий, тихий, безмятежный ; ex. (θάνατος Hom.)
3) медленный ; ex. (νόσος, δρόμοι Plut.)Словари языков: праязыков | угасших | древних | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Компаративистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «Lexicons.ru», Игорь Константинович Гаршин, 2012. Пишите письма (Письмо Игорю Константиновичу Гаршину).
Страница обновлена 15.02.2019
Метрика